VYOSE BITERWA NA WEWE

Umugabo Rugorihenda yar’umushingantahe ashobora gusobanura ivyasobanye, nta kibazo camunanira gusubiza.

Umusi umwe yari yicaye kw’irembo, noneho haza umwana atwengatwenga, n’umunezero mwinshi. Uwo mwana yari anezerewe n’uko yamaze gutora uburyoVYOSE BITERWA NA WEWE 3691660876_27269f3fe4 bwo gushira Rugorihenda mu mutego.

Yari yafashe akanyugunyugu, agapfumbata mu gipfunsi, yibwira mu mutima ati: Ndagiye mbaze Rugorihenda ico mfise mu gipfunsi ndabe ko akimenya. Umwana rero araza yegera Rugorihenda ati: Ndagupfinze ico mfise mu ntoke n’igiki? Rugorihenda ati: Ufise akanyugunyugu. Wa mwana ntiyashirwa, arongera ati: Ni kazima cane kapfuye? Kuko yibaza mu mutima ati: Niyavuga ko    ko ari kazima, ndagafyonda gapfe, nce mpfungura intoke ndamwereke ko kapfuye, abone ko yihenze. Niyavuganaho go kapfuye ndakarekura kaguruke, abone ko yihenze na none.

N’uko wa mwana abwira Rugorihenda ati: Ego me, mfise akanyugunyugu. None ni kazima canke kapfuye? Rugorihenda aramuraba mu maso, aratwega. Maze aramubwira ati: VYOSE BITERWA NA WEWE!

Wa mwana atanganzwa n’inyishu y’uwo mushingantahe, aca arigira n’akanyugunyugu kiwe. Sije nohahera,hohera uwo mwana n’akanyuguyugu kiwe!

Burya ngo umugan’ugana akariho. Abenshi muri iyi si bibesha ngo bashobora gufata ubuzima bwabo mu ntoke, bakabuhisha umucamanza w’isi yose, yabubahaye. Benshi baraza imbere yiwe bamubeshesha amajambo atagira akamaro. Igihe kigiye kugera, aho ivyahishijwe vyose bizohishurwa.

Ar’ugupfa canke gukira kw’ubugingo bwawe, vyose bizoterwa na wewe.  Kwemerera Kristu ngo yinjire mu bugingo bwawe uyu musi, bizotuma kuri wa musi uguruka hamwe n’abamarayika, wigire mu buhirwe buhoraho. Guhakanira Kristu ngo ntakagire icicaro mu buzima bwawe,bizotuma ubugingo bwawe bwinjra mu rupfu rw’imyaka yose.

Uyu mwana yaronse inyishu zihwanye n’ibibazo vyiwe. Na wewe ni ko bizokugendera. Umwami wacu Yesu-Kristu aravuga ati: Kandi ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n’impwemu abantu bavuga bazoribazwa ku musi w’amateka. Amajambo yawe niy’ azotuma utsinda, cank’amajambo yawe,niy’ azotuma utsindwa (Matayo 12: 36-37).

N’uko rero muvandimwe,vyose biterwa na wewe.       

Publié dans : ||le 16 juin, 2010 |Pas de Commentaires »

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire