UMUGISHA WA GATANU UBONEKA MU GITABO C’IVYAHISHUWE

UMUGISHA WA GATANU UBONEKA MU GITABO C’IVYAHISHUWE

Uwuri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi n’uwera. Urupfu rwa kabiri ntirugir’ububasha ku bameze bartyo, ariko bazoba abaherezi b’Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza imyaka igihumbi (Ivyahishuwe 20: 6).

UMUGISHA WA GATANU UBONEKA MU GITABO C'IVYAHISHUWE ye-men-of-galilee

Mu kwiga ibi vyigisho vyerekeye imigisha indwi iboneka mu gitabo c’Ivyahishuwe, dukwiye no kwibaza ibizoshikira abatazoba bafise iyo migisha. Tuzovyiga neza ni twamara kwiga neza iyi migisha, tuziga n’imivumo indwi iboneka muri iki gitabo nyene. Ni yaba uwuri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere ahiriwe kandi akaba uwera, birumvikana ko  »hahumiwe uwutari mu mugabane wo kuzuka kwa mbere kuko s’uwera ».

Intumwa Paulo iravuga iti: Abapfiriye muri Kristu, nibo bazobanza kuzuka (1Abatesalonika 4: 16). Yohani rero niko kuvuga ati: Baba bazima, bafatanya na Kristu kuganza iimyaka igihumbi. Abafuye bandi ntibaba bazima, iyo myaka igihumbi itarashira. ukwo niko kuzuka kwa mbere (Ivyahishuwe 20: 4-5).

Muri iyi mirongo biraboneka ko abadafise ya migisha indwi, aribo Bibliya yita  »abapfuye bandi », bazozuka mu kuzuka kwa kabiri. Hagati y’iyo mizuko ibiri, biraboneka ko hazoca igihe c’imyaka igihumbi. Ikibazo gusa twokwibaza kandi tukaba tutokiboner’inyishu, n’ukumenya nimba iyo myaka igihumbi izoharurwa nkuko duharura imyaka yo muri iki gihe igizwe n’amezi cumi n’abiri. Ivyo na wokwirusha ngo avuge ko yobomenya. Kuko ibizoba nyuma y’ukuzuka kwa mbere,  n’ivy’ijisho ritigeze kubona, n’ivy’ugutwi kutigeze kwumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w’umuntu (1Abakorinto 2: 9).

Ico ngusabira nanje nisabira, n’uko woba mu kuzuka kwa mbere.

Iman’igufashe kandi ikuyobore, kugira ngo ntuze ubure mur’uko kuzuka kwa mbere! Iki cigisho kivuye ku mutima w’urukundo, kuko turabakunda, kuzobana namwe mu bwami bw’Imana bizoba bihimbaye! Mw’izina ryera rya Yesu. Amen

Publié dans : ||le 5 novembre, 2010 |Pas de Commentaires »

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire