IKINYAMAKURU CA PAROISSE TWIHANE

HAMAGARA

Ikinyamakuru cya Paroisse Twihane.

Ndabaramukije mwese mw’izina rya Yesu! Kuri iyi paje nabakoreye muzohasanga amakuru y’umurimo w’Imana. Rungika ayawe, tuzoyatangaza.

CANADA:  Abasaza babiri biyemeje gukurikira Yesu. Umwe afise imyaka 83, uwundi afise imyaka 60, bose biyemeje gukorera Umwami Yesu mu misi basigaje kubaho mw’isi. Bitegurira kubatizwa ubu.

MU BUFRANSA: Amakuru yadushikiye vuba avuga ko mwene Data ari mu bufransa yagiye mu ruzinduko mu gihugu ca Maroc, noneho Imana ikamuha umugisha; ngo yabonye abantu bumva Ijambo ry’Imana kandi biyemeje kukomezanya. Tubisengere.

MEXICO: Dufise mwene Data muri Mexico yifuza kuja mw’itorero ry’abasigaye bitondera amategeko y’Imana, mugabo ntarabona uwumuyobora ku rusengero. Aratasha bene Data b’i Burundi bose cane cane abo mw’itorero ry’Abadiventiste bo mu Muhuzo, i Marangara.

BURUNDI: N. Médiatrice aradushimira kuko twamusengeye mu ngwara yiwe, kandi ngo Imana yarumvise amasengesho yacu. Ubu ngo arashobora kuja kw’ishule.

MU BUFRANSA: Mwene Data B. Danièle arabasaba kwama mugavye mugihe mupfungura computers (ordinateurs) zanyu, ngo ntimupfungure ubutumwa butangurwa n’ri jambo ngo: Invitation. Ngo hoba hariho abashaka kwica computers z’abantu. Ubwo butumwa butangurwa na  »Invitations » ngo bufise  »virus » mbi cane yans’imiti.

GUATEMALA: Mushikiwacu wacu L. Nancy ngo arabatasha, Ngo mumusengere kuko bamurungitse gukora mw’ishamba kure y’i wabo, kandi ngo nta na ordinateurs azoba afise ngo aduhe amakuru.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE: Dufise mushiki wacu Jenny, arakund’Imana cane, kandi mwese arabatasha.

MU BUFRANSA: Mushiki wacu A. Carré ngo yagiye mu rugendo azomaramwo ukwezi. Ngo mumwibuke mu masengesho.

FLORIDE MURI LETA ZUNZ’UBUMWE Z’AMERIKA: Chelsie Lea ngo arararika abarundi n’abanyarwanda bumva icongereza ngo baje kuri site yiwe, ngo hari ibintu vyiza. Chelsie Lea ni mwene Data, afite imyaka 15 gusa. Site yiwe ni : www.mylordandmylife.com

BAIE-SAINT-PAUL MURI CANADA: Kuva mu kwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2009, ubutumwa bwiza buravugirwa mu mayira yo mu gisagara ca Baie-Saint-Paul, muri Province ya Québec. Hari bene Data ba mbere bafashwe n’urusenga rw’inkuru nziza ya Yesu-Kristu, mubasengere. Ni Fabiano, Stephanie, Sonia, Monica n’abandi…Kuva kw’igenekerezo rya 5 Kigarama, amateraniro yo kw umva ubutumwa bwiza azotangura muri ico gisagara.

TANZANIA: Dufise umuryango (famille) uri muri Tanzania uri mu ngorane kubera ikibazo co gutaha canke kuja mu kindi gihugu. Bahamaze igihe kinini mu bukene n’inzara. Mu bibuke mu masengesho, bishobotse ko mwogira ico mubafashisha mwoba mukoze neza.

BURUNDI: Dukwiye gushimira Imana kubera bene Data bari i Burundi no muri Canada batumye amazina y’abumva ubu butumwa bwiza biyongera muri iyi misi. Ubu ndiko ndandika izi nkuru, biraboneka ku biharuro (imibare) vya ordinateur ko dufise abamaze kuza gusoma ubu butumwa bwiza, incuro (inshuro) 1189.  Murumva ko umurimo w’Imana uja imbere! Amen

SÉNÉGAL: Twagize amahirwe yo kubona amazina y’abantu benshi bavuga ikirundi n’ikinyarwanda kandi bakaba bakunda ijambo ry’Imana. Abo muri Sénégal, bakiriye cane izi nyigishjo n’igishika cinshi. Bamwe muri bo bafise ivyiyumviro bashikirije PAROISSE TWIHANE’ muzobibona mu misi igiye kuza, canke musome ibitekerezo biri hepfo y’ivyigisho.  Imane ibahe umugisha.

RWANDA: No mu Rwanda habonetse abantu bakira ubu butumwa bwiza n’akanyamuneza kenshi nabo bakunze kutuganiriza.

MADAGASCAR: Ntitwagiye tubona abantu benshi bava muri ico gihugu twigana Bibiliya, ariko umugabo umwe avuka muri Madagascar, tumaze kurangizanya ivyigisho vyo kwitegurira kubatizwa. Azobatizwa kw’igenekerezo rya 10 Mukakaro.

GUATEMALA: Benshi muri mwebwe barabonye inkuru ivuga ingorane Claudia de Carbonell yagize mu bihe vy’isegenya ivanze n’igihuhusi mu gihugu c’i wabo. Ubu vuba yaranyandikiye, ambwira we n’abo mu nzu yiwe basubiye kugira ubuzima busanzwe.

MU BUBILIGI: Muri iyi misi twagize amahirwe yo kumenya ko no mu Bubiligi hariho abarundi basoma ijambo ry’Imana kuri iyi site. Abashobora kubona ibi vyigisho bose mu gihugu ic’arico cose, mukwiye kubimenyesha abandi babishoboye, nabo bakavyisomera.

MURI CHINE: Amakuru meza ava gihugu c’Ubushinwa, n’uko bene Data bariyo bihangana naho nyene bigoye gukorer’Imana mu Bushinwa, cane cane kwereka agakiza kava muri Yesu umushinwa. Mushiki wacu mu mwami ariyo, asanzwe akurikirana ivyigisho vyacu kuri internet, arashimir’Imana ikomeza kubana nawe no mu bihe bigoye naho ari impfuvyi itagira kivurira.

RWANDA: Mwene Data umwe w’umunyarwanda nawe afise umugambi wo kuja i Burundi mu mwaka uza ni yamara amashule. Azojana n’umutegarugori wiwe gusura amatorero y’abizera bihanganira amategeko y’Imana bakagira ukwizera nka Yesu. Ni mwaba mwipfuza kumwakira, twandikire.

GABON: Iyindi nkuru ishimishijwe, n’uko umusirikare w’umurundi wo mu rwego rwo hejuru, nawe yishimiye kuduha igishingantahe c’ukuntu yakiriye agakiza, abitwanndikira ari muri Gabon. Ivyigisho vyacu ngo biramufasha cane.

HOLLANDE: Ni muze dusengere umumenyeshamakuru wo mu Buholande, yaciye kuri site ya Paroisse Twihane, abona ko hari amajambo y’Imana, ariko ururimi vyanditsemwo ruramunanira. Yaciye anyandikira mu congereza, avanga n’ikidagi n’igifaransa, kugirango yumve ko har’aho twohurira mu rurimi. Twarumvikanye, kandi turiko turigana.  Mudusengere.

BURUNDI: Ntibitangaje ko abarundi bitabira ubu butumwa bwiza ari benshi kuko buri mu rurimi rw’ikirundi. Mu mihingo myinshi y’Uburundi, cane cane i Bujumbura, ubu butumwa buriko buragenda bwinjira mu ngo no mu biro. Abasirikare bamwe batwemereye ko bwabaremye umutima.

CAMEROUN: Muri Cameroun, hari mwene Data nawe akeneye amasengesho, yipfuza kugera mu rusengero rw’aho bubahiriza isabato y’Imana. Mumusengere

ÉTATS-UNIS: Uwundi mukobwa w’imfuvyi w’umurundikazi, aba muri États-Unis, nawe afise ingorane z’ubuzima, ariko yipfuza gukorer’Imana adahemuka kugeza gupfa. Nawe yarakomejwe rwose n’ibi vyigisho. Mumusengere.

CANADA: Umuvyeyi wo muri Canada mu gisagara caVancouver, abaterereje amasengesho kubera ingorane z’amagara yiwe akunda kumukika muri iyi misi.

CANADA: Inkuru idushikiye vuba ivuga ko har’umwana wumukobwa yiga ibi vyigisho, akaba yar’asanzwe afise amagara mabi. Muri iyi misi Imana yamugiriye ubuntu atora agahengwe, ariko nyina niwe amerewe nabi. Musengere urwo rugo.

BURUNDI: Hari abasore n’inkumi b’abarundi bijukiye kutwandikira no kubaza ibibazo muri iyi misi cane cane kuva mu mpera z’ukwezi kw’indwi. Mukomeze, kandi muduhe n’amazina menshi y’abashobora kwiga birya vyigisho.

MU BUFRANSA: Tuhafise mwene Data ariko arakora igikorwa c’Imana. Aragendera abantu akabigisha Ijambo ry’Imana, akabagirira n’amateraniro.

CAMEROUN: Umusore yigisha kuri Universite yo mu gisagara ca Douala, ariko aratanguza Ishirahamwe ry’Abasoma Bibliya kuri Université. Yavukiye muri Cameroun nyene, kandi yakurikiranye ubu butumwa bwiza mu gifransa, kuva muri 2008, buramuryohera. Afise umugambi udsubirwamwo wo gukurikiza Ijambo ry’Imana uko riri, akaruhuka n’Isabato y’Uhoraho, kandi akigisha na bagenzi biwe uwo muco mwiza wo gukurikiza Ivyanditswe Vyera.

AFRIQUE DU SUD: Tuhafise uwundi mwene Data nawe, akeneye gusengerwa. Mumusengere kuko nawe arabasengera.

BURUNDI: Umusore umwe wo mu Buraruko bw’igihugu yipfuza kunonosora neza ivyigisho vyerekeye imigisha indwi iboneka mu gitabo c’Ivyahishuwe. Mumusengere kuko ijwi ry’Imana rimuhamagarira kwiga Ijambo ryyo cane muri iyi misi. Mu Buraruko bw’Uburundi nyene hariho n’umutegetsi yipfujije gukurikiza Ijambo ry’Imana no gukurikiza Isabato y’Uhoraho. Turiko turigana Ijambo ry’Imana, ni mudusengere.

BURUNDI. Ku Muzinda, ari abantu beshi bayobowe na mwene Data bariko baratangura Amateraniro ry’Abasoma Bibliya. Baracakeneye ikibanza co gusengeramwo n’intebe. Tubafashe, tubasengere.

INDONÉSIE: Inkuru ziva mu gihugu ca Indonésie zitwereka ko uriya munyamakuru twavuze hariya hejuru ko yoba ari mu gihugu ca Indonésie ubu hamwe n’umuryango wiwe. Yishimiye gufatanya urugendo ruja mw’ijuru na twebwe, mu kwigana Bibiliya. Ntivyoroshe kwumvikana mu ndimi, ariko Mpwemu Yera yaravyoroheje. Ni mwene Data w’ukuri, tumusengere.

RWANDA: Mw’itorero rya A.D.E.P.R. ry’i Cyarwa i Butare, habonetse mwo mwene Data nawe yatwandikiye, avuga ko yakomejwe n’ubu butumwa bwiza. Ibi vyishimo bikwiye guherekezwa n’amasengesho.

R.D.C.: Dukwiye gusengera umupasitori wo muri Église de Réveil yo muri Républika iharanira Démocratie ya Congo, kuko yipfuza gufatanya natwe mu vyo kuvuga ubu butumwa bw’abamarayika batatu. Yipfuza gufungura umurwi wo gusoma Bibiliya, uzavamwo itorero riruhuka isabato.

MU GITOBE- BURUNDI: Muri iyo ntara har’umuvyuro udasanzwe, abantu bava mushengero asanzwe, bagahitamwo kugaruka kw’isabato y’Uhoraho, bakaza guteranira mw’Ishengero ry’Abasomyi ba Bibliya (ALB). Mu kanya gato hamaze kuboneka ishengero rinini. Inkuru zadushikiye vuba zivuga ko hoba hariho n’ayandi mashengero y’abasoma Bibliya yoba ariko aravuka muri iyo ntara. Muzoshobora kuronka amazina y’aho bateranira mu guhamagara kuri 79321090.

KU MUZINDA-BURUNDI: Tuhafise amateraniro yo kwiga Bibilya meza cane, ushaka kuhagera, hamagara kuri 71685325.

MU BURUSIYA: Ntitwakunze kuronka ukuntu tugeza ubu butumwa bwiza muri ico gihugu, ariko muri iyi misi hariho umusore avuga ko yafashijwe na Mpwemu w’Imana cane amaze gusoma ubu butumwa. Uwu musore n’umurundi aba muri ico gihugu. Yavuze ko agiye gutangura kubibwira uwundi mugenziwe avuka mu gihugu ca Nigeria, noneho bakaza bigira hamwe ijambo ry’Imana. Uwu musore yipfujije guhitamwo ishengero ry’ukuri, rifise amategeko y’Imana no gushinga intahe nka Yesu. Tumusengere.

AUSTRALIA: Hariho bene Data bari mu gihugu ca Australia. Twaravuganye, bavuga ko batewe umutima uhagaze n’imyuzure n’ugusha kw’ibirira bikunze kuboneka muri iyi myaka muri ico gihugu. Kubera agakiza bahawe muri Kristu, bo babona ko ari ibimemyetso vy’uko Yesu agiye kuza vuba, ariko yavuga ko abandi bo babibona nk’ingorane zisanzwe mu bidukikije. N’abantu bavuga ubutumwa n’umwete mwinshi, mubasengere. Ushobora gusoma inkuru zabo mu congereza: http://sabbathsermons.com

MU BUFRANSA: Imana irabandanya kuyobora igikorwa cayo, ubutumwa bugenda budodora ku mitima y’abari kure n’abari hafi. Reka dushime Imana kubera mushiki wacu Céline Bellemare ari mu Bufransa; nawe yaraye yemeye ubu butumwa bwiza bw’abamarayika batatu. N’umuvyeyi akwiye gusengegwa cane, kuko agwana intambara yo kwizera itoroshe.

RWANDA: Ubu butumwa bwiza bw’abamarayika batatu bwashitse mu matwi y’umusore wo mw’itorero ry’abanglicano i Kigali. Yarabushimye cane. Turacabandanya kwigira hamwe no gusenga, namwe ni mudusengere.

BURUNDI: Dukwiye no gusengera umwigeme yakiriye ubu butumwa bwiza mur’uku kwezi kwa mbere. Hariho na mwene Data yagiye kumugendera baraganira ku vyerekeye ubu buzima bushasha tubonera muri Kristu. Nawe tumusengere.

MU BURUSIYA:Turiko turiga ubutumwa bwiza bwo kugaruka kwa Yesu, buboneka muri Matayo 24. Habaye ivyishimo vyinshi muri iyi misi kuko neretse umusore twigana Bibliya ukuntu bumviriza ISEZERANO RISHASHA kuri internet. Yavuze kobagiye kuryereka umugenzi wiwe. Tubasengere.

MU BUFRANSA: Mu gisagara c’i Paris, tugiye kuhashinga umurwi wiga Bibliya uzoba uyobowe na mushiki wacu B. Céline.Iyi nkuru tuzyigarukako neza mu misi giye kuza.

CAMEROUN: Igikorwa kigenda buke buke, ariko batubwirako umurwi wo kwiga Bibliya ugiye kuvuka mu gisagara c’i Douala. Tubisengere. 

MU MAZINGA YA FILIPINE: Hariho bashiki bacu bari mu mazinga ya Filipine, nabo bakiriye ubutumwa bwiza kuva mu ntangiriro z’uwu mwaka wa 2017. Nta kintu kiinini bazi mur’ubu butumwa bw’abamarayika batatu, ariko bakiranye urweze ivyigisho, kandi rimwe na rimwe bararonka ijambo ry’Imana mu rurimi rwa Tagalog, nirwo rurimi rw’amavukiro. Tubibuke rero tubasengere. 

 ARABIE SAOUDITE: Dufise mushiki waci yitwa Denise Ezequiel Garcia akora mu gihugu ca Arabie Saoudite akaba akomoka mu mazinga ya Filipine. Avuga ko yagize amahirwe yo kumenya ikiruhuko c’isabato akiri mu gihugu c’amavukiro, ariko ubukene butuma aza gukora mur’ico gihugu ca Arabie Saoudite. Ntibimworohere kuruhuuka isabato no gusenga nkuko umutimanama wiwe umwereka. Akeneye kwigishwa no gushigikirwa igihe cose. Tumwibuke mu masengesho

MEXIQUE: Habonetse uwundi mwene Data yitwa Paul Villa wo mu gihugu ca Mexique. Nawe akunda kwigana Bibliya na twebe, kandi Uhoraho yaraduhezagiye, gushika ubu bigenda neza

BURUNDI: Habonetse benshi bihana barabatizwa kuva mu kwezi kwa mbere 2017, bakaba basengera mu nsengero z’Abadiventiste zitandukanye, kandi nabo bariko barigisha abandi nabo bongera babatirisha. Muribo ntitwogenda tutavuze umwigeme yari yagambiriye kuja kuba umubikira, ariko ubutumwa bwiza buramugarura. Hari n’umushingantahe yari mw’ishengero rya Fecabu, ubutumwa bwiza bumukurayo, ubu amaze kubatizwa n’abo mu rugo rwiwe bose.

RWANDA: Twagize amahirwe yo kwigisha  umwigeme yari mu kigo c’impunzi z’abarundi i Mahama, arahava abona ishule. Ariko akiri muu kigo c’impunzi ntiyemera ubutumwa neza. Mpwemu Yera aza kumuyobora mw’ishure ry’Abadiventiste, asangayo abamwibutsa ivyo twari twaramubwiye. Ntiyatevye kudushimira no kuja mu mazi y’umubatizo, none nawe amaze kubatirisha bagenzi biwe

BURUNDI/CANADA: Twagize amahirwe adasanzwe kubwo gufashwa n’Imana, ishengero rya Free Seventh Day Adventist ryo muri Canada ridutunganiriza urugendo rwo kuja kuraba umuryango wacu no kuja kuvuga ubutumwa bwiza mu Burundi. Uhoraho yaradufashije, haratangwa ivyigisho vyinshi mu mayira, hatunganywa n’ibiganiro vyinshi ku buryo atari bumwe, kandi mu bibanza atari bimwe. Ubu twandika iyi nkuru, ishengero riramaze kuboneka mu Kajaga ks Nyamurenza, i Ngozi, no mu gisagara ca Kirundo. Mu gisagara ca Bujumbura naho biriko biraza, mudufashe gusenga. Reka tugende tuvuze ko mu Kajaga bakeneye urusengero ku buryo bwihutirwa. Ni waba ufise ico woterera, urabitumenyesha

Publié dans : ||le 15 mars, 2009 |3 Commentaires »

3 Commentaires Commenter.

 1. le 26 octobre, 2010 à 13:11 kahungu cyprian écrit:

  bakundwa bu mwami yesu yesu ashimwe,ntanguye gushima imana yoyanyeretse iyi website kuko arigisubizo cambere cubutunzi nahora nsaba imana,jewe ndi umurundiwimpunzi muri reta zunze ubumwe za america,nkaba nduwo mwitorero ryabasiaye nfisumugore nabana bane,

  kuvandose ububutumwa iyi web nahise nfaa printer nkura mwimpapuro zibyigwa kuburyo akigoro kawe maze kukashikana munzu zirenga 20 mbere nfite numuntu twahora twigana ivyimana none yarushirijeho gusobanukiwra kurusha umwanya mto usigaye ashaka kwifatanya nishengero rya absigaye,

  ikindi nifuza nabasaba nimba harukuntu mwoshira ivyovyigwa no mururimi rwigiswahili vyobavyiza cane uretse abotubana hano batumva neza icongereza canke igifarnsa nashaka kuja ntuma ibibintu hirya nohino kwisi nkuko nabitangiye,maze gutuma aya masomo iburundi,murwandaaustralia nahandi

  kandi mwigore binashobotse musigure no kumajwi kugira ubutumwa tuburecordinze hakabamwo nindirimbo ziryoshe bizotuma tuira umusaruro mwinshi hanyuma twitahire iwacu,igitumye mvuga uko nuko isi ya none abantu bari busy nubuzima bwanone iyumuntu arikoagendesha imodoka vyokwaroha kunviriza ubwo butumwa igihe ataronse umwanya wo kwicara ngo yisomere.

  ndagije ndabasaba gusengeranira nshima uyu mwenedata nimba arumuntu kukiti ce canke icompany mubandanye nako kigoro sinshidikanya kwimana ariyo yabatumye kandi kwiherezo muzohabwa ingororano yivyo mwakoze,imana ibahezagire

  yari

  kahungu cyprian
  cedarpids ia u.s.a

 2. le 22 juillet, 2011 à 10:13 NIYONGERE J.CLAUDE écrit:

  TURABARAMUTSA PEACE OF GOD.MBEGA UKUNTU IMANA IKUNDA ABAYO.MBA MU BURUNDI MU GISAGARA CA NGOZI NKABA NDI STUDENTIN 2ND INFORMATIQUE DE MAINTENANCE.MFISE INTAMBARA YO MU BURYO BWA MPWEMU NGWANA BURIGIHE.KUKWIMISI IKOMEZA KUBA MIBI;nahisemwo gukorera imana mu buryo bwose bubaho ariko mfise intege nke;munsengere!nta misi myishi irahera ndose iyi website !nshimiye umurundi BALTAZAR aba muri canada we yampaye iyi site;nukuri ivyo yandika biradufasha;;ABARUNDI BOSE BABA AHO MURI USA TURABARAMUTSA.KAHUNGU CYPRIAN YAMBU CANE.TURIPFUZA KUMENYESHA UKO TUGENDA DUFASHA N IMANA ARIKO INTERNET IRATUGORA KURONKA.BIKUNDA UWUFISE UMUTIMA WO GUFASHA YOTURONSA COMPUTER.IMANA IBONGERE UMUGISHA.

 3. le 25 juillet, 2011 à 9:18 NIYONGERE J.CLAUDE écrit:

  Turabaramutsa amahoro muri yesu kristo :ndi umusore aba mu buraruko bwigihugu c’uburundi kandi nkaba ndi umu adiventiste wo ku musi w’7 kwishengero riri aha mu gisagara ca ngozi(SDA CHURCH MUREMERA).nta misi myishi iheze ndose iyi website ariko uko ingana kwose nshimira Imana ko ibi vyigisho mutanga bikomeza gutuma nkura mu vyampwemu.nongeye gushimira kandi umushingantahe Baltazar we yampaye iyi website.abakoresha iyi site bose ndabasaba ngo musengere abavyeyi banje kuko bisa naho bataramenya Imana.

  mfise imyaka 21
  ndi umunyeshure muri 2nd info maintenance
  quartier gisagara.

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire