TWIGE IVYASHISHUWE 2: 1-7

TWIGE IVYAHISHUWE 2: 1-7

Urwandiko rwandikiwe ishengero ryo muri Efeso

Andikira umumarayika w’Ishengero ryo muri Efeso uti: « Uwufashe inyenyeri indwi mu kuboko kw’i buryo, akagendera hagati y’ibiterekwako amatara indwi vy’izahabu, aravuga ibi, ngo Ndazi ibikorwa vyawe n’ubutame bwawe n’ukwihangana, kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi, ariko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, usanga ni abanyabinyoma. Kandi ugira ukwihangana, wirengagije ivyo ugirirwa kubwo izina ryanje, ntiwacobogora. Ariko mfise ico ndakugayako, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere.Nuko ni wibuke aho wavuye ukagwa; wihane, ukore ibikorwa nk’ivya mbere. Ni yo utagira utyo, nzokuzako nkure igiterekwako itara cawe ahantu haco, kiretse wihanye. Ariko ico ufise ni uko wanka ibikorwa vy’Abanikolayiti, ivyo nanje nanka. Uwuri n’ugutwi ni yumve ico Mpwemu abwira amashengero. Uwunesha, nzomuha kurya ku vyamye ku giti c’ubugingo kiri muri Paradiso y’Imana. » (Ivyahishuwe 2: 1-7)

Iki cigisho cari canditswe mu kinyarwanda cinshi, ariko nagerageje gushira mu Kirundi, amajambo atumvikana. hariho naho nashize mu Kinyarwanda amajambo nibaza ko abanyarwanda badatahura. Imirongo ya Bibliya yose iri mu kirundi. Musabwe gusoma mwitonze. Muri kumwe n’umunyavyaha yagiriw’ubuntu, mwene So musangiye intambara y’umusaraba, Balthasar Miburo

TWIGE IVYASHISHUWE 2: 1-7 apostle-paul-in-ephesus

Twarize ko marayika bisobanurango  »uwushikiriza ubutumwa ». Iri baruwa hamwe n’ayandi, yarungikiwe amashengero, kuko niyo yarafise umurimo wo gushikiriza ubutumwa bwiza mu turere/mu ntara yarimwo: Dushobora kuvuga rero mu yandi majambo ngo: Andikira ishengero rimpagarariye muri Efeso. Efeso n’ukuvuga  »ikintu c’agaciro, canke  »c’akaror’uhore ». Kando nkako iryo torero ryari ryarabaye rurangiranwa mu kuyoboka Umwami Yesu. Dusoma aya majambo mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso ngo: »Paulo, nagizwe intumwa ya Kristo Yesu ni uko Imana yabigomvye, ndabandikiye abera bari muri Efeso, b’abizigirwa bo muri Kristo Yesu. Ni co gituma nanje, numvise ukwizera Umwami Yesu kuri muri mwebwe, n’urukundo mukunda abera bose, ntahengeshanya kubashimira Imana, ndabahoza mu kanwa uko nsenze, ngo Imana y’Umwami wacu Yesu Kristo, Data wa twese w’ubwiza, ibahe umutima w’ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya (Abanyefeso 1: 1, 15-17)

Ibindi womenya, n’uko mu mvugo y’ubuhanuzi bwa Bibiliya,  Efeso  igereranywa n’ishengero rya mbere ryo mu gihe c’intumwa, n’ukuvuga kugeza hafi mu mwaka w’100 nyuma y’ivuka rya Yesu. Nico gituma, mugomba kumenya ko itorero ryose ryo muri ariya matorero arindwi yo mu gitabo c’Ivyahishuwe, ryabayeho mu ntara / mu karere barivugamwo. Rigaca rigereranya na none imibereho y’itorero mu gihe runaka co mu mateka y’isi. Tuvuge ko muri iki gihe tugeze mu bihe bisa n’uko itorero ry’i Laodikeya ryari rimeze, kuko tugeze mu bihe vya nyuma vy’amateka y’itorero ry’Imana. Ni nazo mpamvu Yesu yiyerekanye afise inyenyeri zirindwi mu kuboko kw’i buryo, akagendera hagati y’ibiterekwako amatara.  Kuko « Ibanga ry’inyenyeri indwi izo umbonanye mu kuboko kwanje kw’i buryo n’ivyo ibiterekwako amatara indwi vy’izahabu, inyenyeri indwi ni zo bamarayika b’ayo mashengero indwi, ibiterekwako amatara indwi na vyo ni vyo mashengero indwi ». (Ivyahishuwe 1: 20):  Mu mvugo yo mu buhanuzi, Yesu arerekana ko ubuzima bw’abavugabutumwa bo mu matorero arindwi yar’abufise mu ntoke, kandi kugeza no ku mperuka, azohora acunze ishengero ryiwe.

Aya matorero arindwi yar’atonze ku muhanda umwe. Irya mbere ryaro i Efeso, iry’indwi ryari i Laodikiya. Noneho wa muhanda ugeze i Laodikiya ugaca wisaturamwo kabiri, ishami rimwe rikazamuka, irindi rikamanuka. Laodikiya navyo bisobanura ngo: Gucira abantu urubanza. Kandi koko igihe ni gito bamwe bakazafat’inzira izamuka abandi bakazafata iyimanuka. Burya urya murongo wo muri Yohana 3: 16, ntaco ubabwira? 

Uru rwandiko rurerekana ko Yesu na  Paulo bavuga bahuza. Yesu, mu kuvuga ngo:  »Wagenzuye abiyita intumwa atarizo » yerekanye neza rwose ko ivyo Paulo yavuze kw’itorero ry’i Efeso ko kwari ukuri ngo: Mwirinde ubwanyu, muzigame n’ubusho bwose Mpwemu Yera yabashizemwo, ngo mube abo kubuzezwa, kugira ngo muragire ishengero ry’Imana, iryo yaguze amaraso yayo. Ndazi yuko ni namara kuhava, amabingira y’inkazi azobinjiramwo atababaye umukuku. Kandi no muri mwebwe ubwanyu hazokwadukamwo abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakwegere abigishwa inyuma yabo. Nuko mwame mugavye, mwibuke yuko namaze imyaka itatu ntasiba guhanura umuntu wese ndira, ku murango no mw’ijoro. (Ivyak. 19: 28-31). 

Iri torero ngo ryararenganijwe ariko ntiryacogora. Iki nico Umwami Yesu yifuza ku matorero yacu yose, no kuri buri muntu ku giti cye. Ni vyo bizatumwa tugira agaciro nka Efeso mu maso ya Yesu.

Iri torero ryageze aho rireka urukundo rwaryo rwa mbere. Ryaba se ryaribagiye gusengera abarirenganya? Yego nta vyera ngo de! Buriya, mujye mumenya ko tur’abantu buntu, Itorero ry’i Efeso Yesu yarihaye amanota meza, ariko aza kurigayira ako kantu katumye urukundo rudakomeza kururumba/kugurumana  mu mitima. Erega ngo  »Urugamba rushize kera, ngo ruhemur’intwari’. Ariko Yesu n’ubwo yarigaye, ngo yarabonye ukuntu rikomeza kugwanya ibinyoma vy’abayoboke ba Nikola (Abanikolayiti). Ni naho ryazakura imbaraga  zo kunesha. Ntawarenganya iri torero kuko buriya ngo  »hagwa uwuhagaze ». Iri torero, Kristo aribonamwo ukunesha, kuko niryo ryavuyemo Simurna, ariryo torero rya mbere ryaronse amanota 100%. Tuzabiraba ubutaha.

Mukurangiza, Kristo yemeye ko uwuzatsinda azarya ku mbuto z’igiti/ku vyamwa vy’igiti c’ubugingo kiri muri Paradiso y’Imana. Kuko i Efeso, har’abapagani bakabuhariwe, baseng’ibiti babizeyemwo ubuzima. Akebura itorero ryiwe ko ariwe giti c’ ubugingo co muro Paradiso y’Imana, kuko  yaranavuze ngo: Uwumuriye ntabona urupfu rw’iteka ryose (Yohani 6: 54). Iki giti c’ubugingo caravuzwe kenshi, ariko cateye urujijo abantu benshi twebwe tuzakiga naco, mu byigisho bikurikira. Kiravugwa mw’ Itanguriro 3: 22-24, Ezekiyeli 47: 12,  Ivyahishuwe 22: 2 na 14.).

Reka duhagararire ngaha rero, Uhoraho abana namwe mwese!.

Muhamagare abandi dusangire ijambo ry’Imana! Amen.

Publié dans : ||le 5 avril, 2010 |Pas de Commentaires »

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire