TWIGE IVYAHISHUWE 6: 3-8

UKUMENEKA KW’IKIMENYETSO CA KABIRI,  CA GATATU, N’ICA KANE

3 Umwana w’Intama amenye ikimenyetso ca kabiri, numva ikizima ca kabiri kivuga kiti:  »Ngw’ino ». 4 Nuko haza indi farasi itukura cane, uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende.

5 Umwana w’Intama amenye ikimenyetso ca gatatu, numva ikizima ca gatatu kivuga kiti:  »Ngwino ». N’uko ngiye kubona mbona ifarashi y’umukara (yirabura), kandi uwuyicayeho afise urugero rw’indatira (umunzane) mu ntoki ze. 6 Numva hagati y’ivyo bizima bine igisa n’ijwi rivuga riti: Urugero rumwe rw’ingano (ingero imwe y’ingano igurwe) rugurwe idenariyo imwe, n’ingero eshatu za sayiri (z’amasaka) zigurwe idenariyo imwe, ntaho amavuta na vino ntugire ico ubitwara.

7 Umwana w’Intama amenye ikimenyetso ca kane, numva ijwi ry’ikizima ca kane kivuga kiti:  »Ngw’ino ». 8 N’uko ngiye kubona mbona ifarasi y’igitare igajutse (yiraburaniwe), uwuyicayeho yitwa RUPFU kandi KUZIMU aramukurikira. N,uko bahabwa ubutware bwa kimwe ca kane c’isi (ica kane c’isi), ngo bacicishe inkota n’inzara, n’urupfu, n’ibikoko vyo mw’isi.

Mu misi ishize twarabonyeko ifarasi y’igitare (yera) yagereranywa n’ibihe vy’itorero rya mbere (mu myaka ya 31-100 nyuma ya Kristu). Ari na vyo bigereranywa ukumenwa kw’kimenyetso ca mbere.

Ukumenwa kw,ikimenyetso ca kabiri kuvugwa ku mirongo ya 3-4, n’ibihe vy’intambara mbi vyabaye muri iyi si, zitewe n’ugukunda ivy’isi kw’abami b’abaroma. Niho benshi batanguye guhindura inyigisho z,ukuri, bagahata ubwoko bw’Imana ngo bwivange n’abapagani. Inkota, inzara, ingwara mbi nivyo vyari bisigaye birangwa mw’isi. Amaraso yamenetse y’inzirakarengane ni yo agereranywa na ya farasi itukura cane. Erega Paulo yari yaravuze ko nyuma ze, ko hazabaho  ibihe vyo kwihakana Imana. Yavuze ati: Nziko nimara kuvaho, amasega (amabingira), azabinjiramwo, ntazababarira umukumbi (intama). Kandi muri mwe hazaduka abantu bavugira ibigoramye, kugirango bibonere abayoboke (Ivyakozwe n’intumwa 20: 29-30). Ibi tumaze kuvuga vyabaye hagati y’imyaka ya 100 na 313 nyuma ya Kristu). Ushaka inkuru irambuye, soma ivyo twize kw’itorero ry’i Simuruna. Fyonda kuri: http://paroissetwihane.unblog.fr/twige-ivyahishuwe-2-8-11

Ukumeneka kw’ikimenyetso ca gatatu ko kugeranywa n’ifarashi y’umukara (yirabura). N,ukuvuga ibihe bibi biteye isoni n,ukwisonera guke, ivyo abarundi bita agahomerabunwa. Niho iri jambo ry’Imana rivuze ko uwicaye kuri iyo farasi yar’afise umunzane mu ntoke. Vyari bikomeye!!!  Ziriya ngero bavuze z’ingano n’amasaka zigura idenariyo rimwe, zisobanura inzara mbi yariho mu vy’Umwuka (mu vya Mpwemu/Mutima Mweranda).Kuko ukuri kwasa n’ukwazimanganye.   Kuko ubutegetsi bw’isi bwashatse kwivanga n’itorero, abungere ba nsumirinda bahumira amaronko (abungeri b’inda ndende, birukira mu vy’isi).

Ariko ngo urupfu rurarya ntirumarir’umwami. Havuzwe ngo: Amavuta na vino ntihagire ico ubikoraho. N,ukuvuga amasigarira y’abantu bake basigaye banamvye ku Mana, biringira ijambo ryayo mu ngorane. Aha hantu dukwiye kuhakura isomo: Ibi bintu bivugwa mw’isi ya kino gihe, muvyime amatwi, muhagarare ku ruhande rw’Imana. Mu gihe intwari zizoba zananiwe, twebwe Yesu-Kristo ni we azodushoboza gutsinda urugamba rwa nyuma. Ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa /Uwuzihangana kugeza ku mperuka niwe azokira (Matayo 24: 13). Ibi tumaze kuvuga biragereranywa n’ivyabaye hagati ya 313 na538 nyuma ya Kristu. Ushaka inkuru irambuye, soma ivyo twize vyose kw’itorero ry’i Perugamo. Twarize iri torero mu vyigisho bitanu bikurikirana. Fyonda kuri http://paroissetwihane.unblog.fr/twige-ivyahishuwe-2-12-17/ uce uraba n,ibindi vyigisho bikurikira.

Ukumeneka kw’ikimenyetso ca kane kuvugwa mu mirongo ya 7 na 8. gusobanura imibereho y’ishengero mu gihe c’umwijima. Niho itorerero ryigize Kagarara (Indakoreka), kuba umukuru w’itorero kwari ko kuba umukuru w’igihugu na none. Benshi baragandaguwe bazize ngo banse gupfukamira umutegetsi w’idini no kwemera ibinyoma vyiwe bidahuje na Bibiliya. Ni vyo iri jambo ry’Imana ryise RUPFU akurikiwe na KUZIMU.  Niho n’ingingo nyinshi zafashwe zo gukomeza ubwami bwa Roma ku bakristu b’isi yose. Ariko zari ingingo zihengamiye ku mico y’idini rya gipagani ry’i Roma.  Buriya Yesu-Kristu yabivuze abizi, ati: Mwirinde abantu kuko bazabagambanira mu nkiko (bazobarenganiriza muri za Sentare), kandi bazobakubitira mu nsengero, bazabashira abatware n’abami babampora, muzaba abo guhamya (abo kunshingira intahe) imbere yabo n’imbere y’abapagani (Matayo 10: 17-18) Yego nyine, buriya abanyamadini bararuhije : Bakunda kugenda bambaye amakanzu, bakunda ko babaramukiriza mu masoko (mu tuguriro) bagakunda kwicara ku ntebe z’icubahiro mu nsengero no mu myanya y’abakuru, bari mu birori (Luka 20: 46).  Mushaka inkuru  irambuye, soma ivyo twize kw’itorero rya Tuwatira. Ico cigisho cerekeranye n’itorero ry’i Tuwatira kigizwe n’ibice bitatu: Fyonda kuri:  http://paroissetwihane.unblog.fr/twige-ivyahishuwe-2-18-29/   uhite uraba n’ibindi bikurikira.(1)

____________________________________________________

(1)Mumbabarire: Kubera impamvu ntamenye, iki cigisho cerekeye itorero ry’i Tuwatira ntigishobora gupfunguka mu gihe ufyonze nkuko bisanzwe. Mu kugisoma rero, genda ugishake mu nkigi y’i buryo, hariya mw’ishakiro. Ni TWIGE IVYAHISHUWE 2: 18-29 n’ibikurikiraho.

_____________________________________________________

ANDIKA IBITEKEREZO VYAWE KURI IKI CIGISHO NGAHA HEPFO HABIGENEWE

Publié dans : ||le 30 novembre, 2009 |Pas de Commentaires »

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire