TWIGE IVYAHISHUWE 3: 14-22

URWANDIKO RWANDIKIWE ITORERO RY’I LAODIKIYA (Laodicea)

Wandikire Marayika w’Itorero ry’I Laodikiya uti:  »Uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w’ukuri, inkomoko y’ibyo Imana yaremye aravuga aya magambo ati: Nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba war’ukonje cyangwa ubize! N’uko rero kuko ur’akazuyazi, udakonje ntubire ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti  »Ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe ntaco nkennye » utazi yuko ur’umutindi wo kubabarirwa, kandi ur’umukene n’impumyi, ndetse wambay’ubusa. Dore ndakugir’inama: ungureko izahabu yatunganijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n’imyenda yera kugira ngo wambare isoni z’ubwambure bwawe zitagaragara kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabaha ibihano. N’uko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu ni yumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y’ubwami, nkuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi, ni yumve ibyo Umwuka abwira amatorero.

Itorero ry’i Laodikiya ryari mu muji witwa Laodikiya nyine. Laodikiya uwo, yari umwamikazi, umugore wa Antiochus II, mu myaka ya 261 kugeza 246 mbere ya Yesu. Vyabaye ngombwa ko bamwirukana, kuko umwami Antiochus wa II, yategetswe kwabira Berenice  ku nguvu, umukobwa wa Ptolemée Alexandre, umwami wo muri Egiputa (Berenice n’izina risangiye ubusobanuro na Véronique/ Pheroniqé=phero: kuzana, niqé: igitsindo, igitego. Mu ndimi zacu tworisobanura ngo Mukantwali, canke Mukarugamba). Umwami Ptolemée amaze gupfa, Antiochus yagarukanye Laodikiya, ariko Laodikiya ntiyari akinezerewe uwo mwami. Laodikeya ni we yishe umugabo wiwe, amwicana n’abana yavyaranye na Berenice. Berenice yabonye uwo mugabo wiwe amwirukanye, aragenda yibera mu buhungiro. Laodikiya yamusanzeyo, yitwaje ingabo zikaze, aramwica amwicana n’abantu biwe bamucungira umutekano. Musazawe yari yumvise ko ibintu bimeze nabi, akorakoranya ingabo zo gutabara mushiki we ariko bagiye kuhagera batinze(batevye), Berenice yamaze gupfa. Bakorwa n’ishavu, wa wundi musaza wa Berenice yiha gutera igihugu cose Laodikiya yagaba, kuko niwe yari yasubiye ku ngoma y’umugabo wiwe, yiyise Laodikiya wa I. Yigaruriye ico gihugu n’ibindi bihugu vyinshi vyo muri ako karere.Image result for Laodicee

War’uzi ko uwo mugore yishe umugabo wiwe, n’ukuntu uwo mugabo yamukunda nk’akajamunda? N’ico gisagara c’i Laodikiya yari yagihaye ako kazina kuko yari yagikunze cane acitiranya n’umugore we. Ndetse kugirango ntibaze bacitiranye n’ibindi bisagara vyitwa Laodikiya, yageretse ko ngo Ladikiya ad Lycos (Laodikiya h’i Lycos) kuko hari hubatswe mu kiyaya c’uruzi Lycos.

Burya rero Laodikiya irafise ico ipfana na Babuloni, kandi sinipfuza ko mwahera muri Laodikiya, ah’ubwo nipfuza ko mwakumva iyi miburo mukayitaho mukakingura umutima kuko Laodikiya ntihakinguye umutima waho. Yesu yakomeje guhamagara ati: Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu ni yumva ijwi ryanjye agakingura urugi, ndijira i we dusangire (Ivyahishuwe 3:20). Rabaneza ukuntu Laodikiya bashatse kumugarura mu munezero w’ubwamikazi, nawe agahitamwo gukora ivyaha, akagandagura umugabo wiwe, bigatuma n’igihugu ciwe cose cicishwa inkota. Uwu mugore ni mubi.

 Yesu ati: Nzi imirimo yawe, yuko udakonje ntubire (Ivyahishuwe 3: 15) Kuba iryo torero ry’iLaodikiya ridakonje kandi ntiribire, ni ho nyene ribikiye ubugome. No muri mwebwe harimwo abantu batwihishamwo, basa n’abakristo, ariko mu vy’ukuri nta rukundo rwa Kristu rubaranga mu mitima yabo.  »Kuko mwugarira ubwami bw’ijuru ngo abantu batabwinjiramwo, namwe ubwanyu ntimubwinjiremwo, kandi n’abashaka kwinjiramwo ntimubakundire. Niko muri namwe, inyuma mugaragara ko muri abakiranutsi, ariko mu mitima mwuzuye uburyarya n’ubugome (Matayo 23: 13, 28). Mwishimira kwambara izahabu ku matwi n’imyabaro y’agaciro iyagayaga nka Laodikiya. Iki caha co kwambara zahabu Kristo kiramubabaza, kikamushegesha, kubera amahera abantu batagaguza muri ivyo bintu ngo birimbishe (bigire neza), kandi umurimo wa Nyagasani wabuze uburyo bwo guter’imbere. Ariko itorero ryamenyereye kuba icigenge nka Laodikiya riragoye kugarura. Mugabo Yesu n’umugabo w’amaboko.

Yesu abwira itorero ry’i Laodikiya ngo: Ndakugir’inama ungureko izahabu yatunganijwe (Ivyahishuwe 3: 18) Gereranya iryo jambo n’ibivugwa kuri Babuloni mu Vyahishuwe 17:4 ngo: Uwo mugore…. Yari arimbishijwe n’izahabu n’amabuye y’agaciro. Ico womenya n’uko nkuko Babuloni hishimira ubutunzi bwaho, ni nako na Laodikiya hishimira ubukungu bwaho,  ni nakwo itorero ryaho ryishimiye cane kuba mu gisagara gitunze rikibagira gushira umutima kuri Yesu, noneko kwambara izahabu bakazishimira nkuko ar’ikintu kibahesha agaciro, nico catumye Kristo yemera gutukana nabo. N’ejo n’ejo bundi uzarebe mu matorero yaguye (canke iyo itorero rigiye kugwa), usanga abakristu bahayanwa mu kwambara, mu kuririmba, mu modoka z’agaciro, noneho umwanya wahariwe gushahashaka Imana bakawukoresha mu kuvuga no mugushaka ivyo kamere ya kimuntu irarikiye. Bagatangira bagahindura ivyanditswe, ngo bashobore gushigikira ubupfu bwabo. Abagore n’abakobwa bakambara amaherena ku matwi nk’inka zo kuri  »ferme/farm », abagabo bakicara mu rusengero basa n’abariko barasenga ariko ijisho ryabo ririko riraharura amahera yaguzwe isaha, ibirato, imyambaro bagenzi babo bambaye. Abasambanyi n’abasinzi babikora mu rwihisho, usanga buzuye mur’ayo matorero! Kuko umutima wa kamere ari umwanzi (umwansi)  w’Imana, kuko utumvira amategeko y’Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza (guhimbara) Imana (Abaroma 8: 7-8). Erega n’isabato ntiba ikiri isabato, basigara bayambara nk’umwambaro wo guhisha ivyaha.

Yesu ati: ungureho imyenda yera maze isoni z’ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso kugirango uhumuke(Ivyahishuwe 3: 17). Kwishimira imyenda y’agaciro rero na za maquillages zidashobotse, canke kwambara amarore naho waba wayandikiwe n’aba optométristes bakabuhariwe, ntibizobuza ko upfa urupfi rw’abatakebwe, b’abatindi Ubwiza bwawe ni bwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe niko kwononye ubwenge bwawe, nakujugunye hasi ngutangariza imbere y’abami kugira ngo bakwitegereze (Ezekiyeli 28: 17). Urikoza isoni  imbere y’Imana n’abamarayika, bakakubona ujumbagurika mu muhanda naho warapfuye uhagaze!!! Ufite izina ry’uko uriho, nyamara ukaba uri intumbi (Ivyahishuwe 3: 1). Ikigeretseko, wiha ivyo kwigisha, ukigira umuririmvyi adashobotse, naho ari wowe wuzuyemwo ivyaha vyose. Ntuzi n’iyo uja, ariko ugashaka kuyobora abandi!!!! Ewe wa gipfu we! Burya  »Intimenya niyo ntinegura ». Nkuraho urusaku (urwamo) rw’indirimbo zawe, kuko ntashaka kwumva ijwi ry’inanga zawe. Ahubwo ureke imanza zitabera zigende nk’amazi, no gukiranuka gukwire hose nk’uruzi rusandaye (Amosi 5: 23-24).

Aka kajambo ngo: utazi yuko uri… (raba Ivyahishuwe 3: 17) karabababaje. Iyumvire nk’ukubona ari wowe ugiye kuba umushikiranganji wambere ariko waba ugiye kugera kuri stade aho bakorera ibirori vyo kugushikiriza amabanga, Prezida agahita agusubiza inyuma kubera ko wibagiye gupfunga imashini y’ipantaro. Kutimenya!!! Iri torero rya kino gihe niko rigiye kumera. Iyo urevye ukuntu abapasitori basigaye bashakisha utujambo two gutaramisha itorero ngo ribe riraseka mu gihe cari kigenewe kubwiriza ubutumwa bwiza, ukareba ukuntu ingabire zo kuvuga ubutumwa bwiza zasimbuwe n’imvyino, za concerts, n’ibindi birori, ukareba ukuntu ahari ubwoko bw’Imana hasigaye intama zitazi iyo zija n’iyo ziva, usanga  bibabaje! Itandukaniro ry’ukuri n’ikinyoma ntirikiboneka!…. Ntimukiringire amagambo y’ibinyoma ngo muvuge muti:  »Urusengero rw’Uwiteka, urusengero rw’Uwiteka, urusengero rw’Uwiteka nguru ».  Dore mwiringira amagambo y’ibinyoma atagira akamaro. Mbese mwakwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukosereza Bayali imibavu, mugakurikira izindi mana mutigeze kumenya, maze mukaza kumpagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanje mukavuga muti:  »Twarakijijwe », ariko ar’ukugirango mubone gukora ivyo bizira vyose? Iyi nzu yitiriwe izina ryanjye, mbese ihindutse isenga ry’abambuzi mu maso yanyu? Dore jye ubwanjye narabibonye. Niko Uwiteka avuga (Yeremiya 7: 4-7). Nico gituma Uwiteka avuga atya ati:  »N’ugaruka nzakugarura kugirango uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa n’ubivana mu bigawa uzaba nk’akanwa kanje. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukire (Yeremiya 15: 19). Icigisho nk’iki, kibabaza cane abantu bikundira kwisinzirira mu vyaha. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabaha ibihano. N’uko gira umwete wihane (Ivyahishuwe 15: 19). Nivyo koko, ibivugwa mu Vyahishuwe 3: 14-18, bimeze nk’inkoni Data wo mw’ijuru ariko aradukubita ngo aduhane. Mbese n’umwanaki udahanwa(adahanwa) na se? Nta gihano kinezeza ugihabwa, ahubwo kimuter’umubabaro, ariko rero hanyuma cera imbuto zo gukiranuka(kugororoka) zihesha amahoro abamenyerejwe naco (Abaheburayo 12: 7, 11).

Reka mbibutse ko ikigihe tugezemwo twita ngo n’igihe ca Laodikiya mu buhanuzi, Kristo yari yaceretse neza ababayeho mu gihe c’itorero rya Filadelufiya. Yavuze ati: Kuko witondeye ijambo ryanje, nanje nzokurinda igihe co kugerageza kigiye kuza mu bihugu vyose kugerageza abari mw’isi (Ivyahishuwe 3: 10). Ico gihe nico twita Laodikiya, n’iki tugezemwo. Na kare, Laodikiya n’ijambo ryo mu kigriki rivuga ngo gucira abantu imanza: Laos: Abantu, Dikeo: imanza. Kuko igihe kigiye gusohora aho urubanza rubanziriza mu b’inzu y’Imana. Ariko se niba rubanzirinza kuri twe, iherezo ry’abatumvira ubutumwa bwiza bw’Imana rizamera rite? (1Petero 4: 17) Ntuze uhitanwe n’iyi miyaga yo mugihe canyuma, ahubwo wowe uraburiwe, ba maso! Abarundi bavuga ngo: Ingero y’umwana ipfira mu magodoka. Kristo rero aragukomeza ati: Uwuzihangana gushika ku mperuka ni we azokira (Matayo 24: 14). Hasigaye akanya gato cyane, Yesu akaza none abagabo bariko barananirwa, abagore baracika intege bagasubir’inyuma, abasore n’inkumi bacitse inkokora! Mwihangane!

Benshi bazotunganywa bezwe, bacishwe mu ruganda, ariko abagome bazokomeza ubugome bwabo. Nta numwe muri bo azabitahura, ariko abanyabwenge bazobitahura (Daniyeli 12: 10). Dore mpagaze ku rugi ndakomanga: Umuntu ni yumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire(Ivyahishuwe 3: 20). Wumva witeguye gukingura urugi? Canke ushaka guhera mu bugome bw’i Laodikea? Uzanesha, nzomuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y’ubwami, nk’uko nanjye nanesheje nkicarana na Data (Ivyahishuwe 3: 21). Iri jambo ngo uwuzanesha, ryerekana ko hari intambara dutegerezwa kugwana. Abazotsinda iyi ntambara n’abakunda guteranira hamwe bakaremeshanya kuko uwo musi uregereje (Abaheburayo 10: 24-25; Abaroma 13: 11-14). Reka kwishimira ibitagiramvura rero dufadikanye gukora, kuko  »abahinduriye benshi ku bukiranutsi, bazaka nk’inyenyeri iteka ryose (Daniyeli 12: 3).

Ufite ugutwi ni yumve ivyo Umwuka abwira amatorero (Ibyahishuwe 3: 22) muri ikigihe!

ANDIKA IBITEKEREZO VYAWE  CANKE IBIBAZO KURI IKI CIGISHO NGAHA HEPFO HABIGENEWE

 

Publié dans : ||le 5 juin, 2009 |2 Commentaires »

2 Commentaires Commenter.

  1. le 3 décembre, 2012 à 17:49 desire écrit:

    muranshimishije cyane rwose, ndi mu Rwanda, ndasaba inama ese byaba byiza umuntu gusohoka mu ruserngero rw’Imana igihe abona kontagakiza abona kuzabonera muri laodokiya?? MURAKOZE

  2. le 26 mai, 2017 à 19:03 labonnenouvelledusalut écrit:

    None har’aho wabonye Yesu agir’inama abari mw’itorero rya Laodikeya ko bagomba kurisohokamo? Oya. Laodikeya n’itorero rikundwa, nico gituma Yesu arigira inama. Hariho n’icizere gifadika ko Laodikeya hazamo abazitaba umuhamagaro, ariko buri wese azitaba ku giti cye. Nico iri jambo rivuga ngo « N’uko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu ni yumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y’ubwami, nkuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi, ni yumve ibyo Umwuka abwira amatorero. (Ivyahishuwe 3: 19-22). Yesu ntiyibeshe, muri Laodikea hariho abazihana, bagakingura umutima, bakemerera Yesu kwinjira, bakanesha, bakicarana nawe.

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire