TWIGE IVYAHISHUWE 2: 8-11.

URWANDIKO RWANDIKIWE ITORERO RY’I SIMURUNA (ruri mu rurimi rw’ikinyarwanda)

 

Wandikire marayika w’Itorero ry’i Simuruna uti:  »Uwambere ari we w’imperuka, uwari warapfuye none akaba ari muzima aravuga aya majambo ati:  »Nz’amakuba yawe n’ubukene bwawe, (ariko rero uri umutunzi), n’uko utukwa n’abiyita Abayuda ataribo, ah’ubwo ar’ab’isinagogi ya Satani. Ntutinye ivy’ugiye kubabazwa. Dore Satani agiye gushyira bamwe bo muri mwe mu nzu y’imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara imisi cumi mubabazwa. Ariko uje ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry’ubugingo.

Ufite ugutwi ni yumve ivy’Umwuka abwira amatorero. Uzanesha ntaco azatwarwa n’urupfu rwa kabiri (Ivyahishuwe 2: 8-11).

Mur’iki cigisho, muri kumwe n’umunyavyaha yagiriw’ubuntu n’Umwami wacu, akabari umukozi wanyu na mwene So musangiye intambara  y’umusaraba, Balthasar Miburo

Turabe muri make ivyerekeye uru rwandiko. Simuruna n’akajambo kavuga ngo: akantu gahumura neza bagakandagiye, canke bakagosoye ku rutaro, cyangwa barinze kugaturira (kugatwika). Kandi nkako iri torero ryahuye n’akaga kabi, inzara, ugutotezwa, ingwara mbi n,ibindi, ariko ntiryacogoye, ryarihagazeko. Ubu tuvuze mw’itorero nyene ryo mu muji wa Simurna.

 Reka noneho turebe ku buryo bwa gihanuzi: Kristo yiyerekana muri uru rwandiko yo yari yarapfuye none akaba ari muzima.  Kuko azi ko iri torero ryari rigiye guhangana n’akaga kabi kazatuma benshi bahasiga ubuzima. Aba bantu biyita Abayuda ataribo ni bo bagiye kwicisha Yesu baja no gusaba abasirikare Pilato kw isabato no gusunika ca kibuye co gukinga uruhafu rwa Yesu (Matayo 27: 62-66). Abasesengura amateka y’Itorero ry’Imana bavuga ko ari Abayuda b’i Simuruna bicishije umukuru w’itorero ryaho, baja no gutoragura inkwi zo kumutwika kw’isabato mu mwaka w’155 nyuma ya Yesu. Uwo muvyeyi yitwa Polikaripo.  Mu yandi magambo muje mwirinda abigira bene Data batazi kwubaha Imana, ah’ubwo bashishikajwe n’inyungu zabo (Soma  neza 1Yohani 2: 4).

TWIGE IVYAHISHUWE 2: 8-11. martyrs_de_vienne

Iriya misi cumi yavuzwe, itorero rigomba kubabazwa, irasobanura imyaka 10 ya nyuma y’umwami w’i Roma Diocletius.Yategetse ko abakristu bicwa bose ata mbabazi aho bazobabona hose. Guhera muri 303 nyuma ya Yesu, kwitwa umukristu kwari uguheba amagara. Yego na mbere ntibyari vyoroshe, ariko inger’iraguma! Aka kaga kagiye kurangizwa n’itegeko ry’umwami Constantino ryatanzwe mu mwaka wa 313 ryo kureka gukurikirana abakristu, tuzobiraba mu cigisho kizokurikira. Uko biri kwose Kristo arasaba abakristu bose bahura n’ingorane kubw’ukwizera kwabo ngo bareke kwiheba (kwihebura). Uzanesha ntaco azatwarwa n’urupfu rwa kabiri (Ivyahishuwe 2: 11). Abanesha kur’ubwo buryo, nibo bavugwa mu Vyahishuwe 20: 6: Ufit’umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n’uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira ico rutwara abameze bartyo. Kandi ngo: Uhoraho arashima cyane urupfu rw’abayoboke be (Zaburi 116: 15). Mwirinde kwihebura mu gihe ingorane zibashikiye mu nzu zanyu, mu mashule, mu bagenzi canke mu kazi kubera ukwizera kwanyu. Hagarara mu ruhande rw’Imana, ibisigaye uvyime amaso. N’aho wopfa ntiwoba ubaye uwambere apfiriye ukuri (Ahaheburayo 11: 35-40). Mw’isi muzobona amarushwa menshi, yamara mugumye agatima, naratsinz’isi (Yohano 16: 33)

Mu buryo bwa gihanuzi iri torero ry’ i Simurna rigereranywa n’amatorero yose yabayeho mu gihe co hagati y’imyaka 100 na 313 nyuma ya Yesu, yahuye n’ugutotezwa kubi ku ngoma z’abami b’abaroma, Tuzokwiga amazina yabo bami bose n’icishe umw’umwe muri bo, bizobatangaza.

Imana ibahezagire (ibahe umugisha) mwese.

 

 

 

 

Publié dans : ||le 1 mars, 2009 |1 Commentaire »

1 Commentaire Commenter.

  1. le 4 mars, 2009 à 8:18 Nteziyaremye Athanase Raimond écrit:

    Yesu ashimwe cyane kandi ndishimye kubw’iki kigisho kandi Yesu ajye aguha umugisha mu kwitanga kwawe.

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire