TWIGE IVYAHISHUWE 10: 1-11

 UMUMARAYIKA W’INKOMEZI AFISE AGATABO

Mbona umumarayika wundi w’inkomezi, amanuka ava mw’ijuru, yambaye igicu no mu mutwe yari yambaye umunywamazi, mu maso hiwe hasa n’izuba, amaguru yiwe asa n’inkingi z’umuriro. Yar’afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge c’i buryo ku kiyaga, ic’i bumoso agishinga i musozi. Asemerera n’ijwi rirenga nk’ukw’intambwe yivuga: asemereye, imituragaro indwi ituragara amajwi yayo. Kandi imituragaro indwi imaze kuvuga, nagira ngo nandike. Numva ijwi rivuye mw’ijuru rirambarira riti: Matanisha ishashara ivyo imituragaro indwi ivuze ntuvyandike. Umumarayika nabonye ahagaze ku kiyaga n’i musozi amanika ukuboko kw’i buryo, agutrunga mw’ijuru, arahira Imana ibaho ibihe bitazoshira, yaremye ijuru n’ibirimwo, ati: Ntibigitevye: Ariko mu misi y’ijwi ry’umumarayika w’indwi aho azoba agirango avuze inzamba, niho ibanga ry’Imana rizoba riherahejwe, nkuko yabariye abasavyi bayo ubutumwa bwiza, nibo bavugishwa na yo.

Rya jwi numvise rivuye mw’ijuru nongera kuryumva rimbarira, riti Genda wabire igitabo kizinguruye kiri mu kuboko kw’umumarayika ahagaze ku kiyaga n’i musozi. Nja aho uwo mumrayika ari, ndamubwira kumpa ako gatabo. Arambarira ati: Enda, ugatsontsomere, karakururira mu nda, ariko mu kanwa karagusosera nk’ubuki. Nabira ako gatabo ngakura mu kuboko k’umumarayika, ndagtsontsomera, mu kanwa kansosera nk’ubuki, maze kukarya mu nda gacika umururazi. Barambarira bati: Ukwiye kuzosubira kuvugishwa ivy’amoko menshi, n’amahanga menshi n’indimi nyinshi n’abami benshi (Ivyahishuwe 10: 1-11)

 Noneho tugiye kwiga umumarayika adasa n’abandi. Ntari muri baTWIGE IVYAHISHUWE 10: 1-11 villageoise3 bandi bavuza inzamba, ntari muri ba bandi bafise inzavya, oya ni marayika wundi. Uwu marayika wundi aravugwa na none mu gice ca 18. Kandi iyo witegereje neza ukuntu igice ca cumi n’umunani kimuvuga, usanga ar’umwe n’uwo muri iki gica ca 10. Reka tubirabe. Mu gica ca 10 handitswe ngo: Mbona umumarayika wundi w’inkomezi amanuka ava mw’ijuru, yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywamazi, mu maso yiwe hasa n’izuba, amaguru yiwe asa n’inkingi z’umuriro (Ivyahishuwe 10: 1). Mu gice ca 18 havuga hati: Hanyuma y’ivyo mbona umumarayika wundi amanuka avuye mw’ijuru, afise ubutware buhambaye, isi ibonesherezwa n’ubwiza bwiwe (Ivyahishuwe 18: 1). Uwu mumarayika ntabura ivyago, nta n’ubwo abizanye, ah’ubwo azanye inkuru nziza. Kuko raba: ngo ni umumarayika w’inkomezi, amanuka ava mw’ijuru. Mu gihe abasavyi b’Imana bazoba bageze aho babura imbaraga, ata handi bahanze amaso uretse mw’ijuru, niho uwu mumarayika nawe agaragaza ubwiza bwiwe. Ngo yambaye igicu. Urazi ko igicu kivamwo imvura. Ivyanditswe navyo biter’ubutwari abantu b’Imana mu gihe c’akaga kagiye kuza, bivuga biti: Uhoraho abe ariwe musaba imvura ngw’igwe mu gihe c’itasura (ku muhindo), muyisabe Uhoraho arema imiravyo nawe azobaha imvura y’umuvuvu (Zakariya 10: 1). Ukwishimira amasezerano y’Uhoraho mu gihe c’ivyago, bizotuma Uhoraho abaduka, arungikire Mpwemu Yera wiwe, abazoba bose bamurindiranye ivyizigiro bitanyiganyiga. None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega So wanyu wo mw’ijuru ntazorushiriza rwose guha Mpwemu Yera abamumusavye? (Luka 11: 13) None mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mw’ijoro, naho ibatevya? Ndababwira yukw’izorubacira vuba. Ariko umwana w’umuntu ni yaza, mbega azosanga ukwizera mw’isi? (Luka 18: 7-8).

Vyavuzwe ko mu mutwe w’uwo mumarayika w’agatangaza ko yari yambaye umunywamazi. Mu Vyanditswe vyera, umunywamazi n’ikimenyetso c’imbabazi: Nshize umuheto wanje ku gicu, ni wo munywamazi, uzoba ikimenyamenya c’isezerano nsezeraniye isi. N’uko uko nzozana igicu hejuru y’isi, uwo munywamazi uzobonekera kurico, nanje nzokwibuka iryo sezerano ryanje namwe n’ibiri n’ubugingo vyose bifise umubiri, kand’amazi ntazokwongera ukundi kuba umwuzure wo guhonya ibifise umubiri vyose. Nuko uwo munywamazi ubaye ku gicu, nanje nzokwitegereza nibuke iryo sezerano ry’intahava riri hagati yanje n’ibiri n,ubugingo bifise umubiri vyose biri kw’isi (Itanguriro 9: 13-16). Birerekana ko uwu mumarayika aje ar’umunyembabazi wo kuramira ubwoko bw’Imana.

Mu maso hiwe hasa n’izuba. Birumvikana ko aje kumurikira abari mu gitutu c’urupfu, akabongera mwo ivyizigiro: Kubw’umutima w’imbabazi w’Imana yacu, ni wo uzotuma umutwenzi (umuseke) utugendera, uvuye mw’ijuru, ng’utambikire abicaye mu mwiza no mu gitutu c’urupfu, uyobore ibirenge vyacu mu nzira y’amahoro (Luka 1: 78-79). Uwu mumarayika ni Yesu ubwiwe azogaragaza ububasha mu gukomeza intore ziwe muri ivyo bihe bikomeye. Ubu nibwo butumwa twumvise bwavuye kuri we, tukabubabwira, yukw’Imana ar’umuco, kandi muri yo, ko hatagira umwiza na mukeya. Ariko tugendeye mu muco, nkuko nayo iri mu muco tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icaha cose (1Yohani 1: 5, 7). Ibi nivyo bizoshika, abazoba barasiwe ko n’umuco uva mu bwiza bwiwe, nta caha na gito kizobarangwako, bazoba abera neza nkawe muri we. Muri iyo misi no muri ico gihe, ni jewe Uhoraho mbivuze, ibigabitanyo vy’Abisiraeli bizoronderwa bibure, n’ivyaha vy’Abayuda navyo ntibizoboneka: kuko nzoharira abo nashigaje kuba amasigarira (Yeremiya 50: 20). Ab’Israeli n’Abayuda bavugwa hano ni twebwe, nkuko biboneka mu Baroma 2: 28-30 no mu Bagaltiya 6: 16). Ndashaka ariko ngo tugire ivyishimo bishingiye ku kuboneka kwa Kristu mu bicu, kuko yadutoranije ngo tube ari twebwe tuba amasigarira. Nuko niko biri no muri iki gihe, hariho amasigarira nkuko yatororanijwe n’ubuntu bw’Imana (Abaroma 11: 5). Ariko birumvikana ko ayo masigarira agomba guca mu ntambara kugira ngo yitwe amasigarira vy’ukuri. Nico iri jambo rivuga ngo: N’uko mwame imbuto zikwiranye no kwihana. N’ukuri jewe mbabatirisha amazi, ariko uwuzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumutwaza inkweto. Uyo azobabatiza muri Mpwemu Yera no mu muriro. Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe , kand’azokubura imbuga yiwe yimburire ingano ziwe mu kigega, umuguruka (umurama) awuturirire mu muriro (Matayo 3: 8, 11-12). None rero wiyubare, kuko ni waba utari ingano, ushobora kuba uri umuguruka (umurama).  Raba kiriya gicapo kiravyerekana neza.

Amaguru yiwe ngo yasa n’inkingi z’umuriro. Inkingi y’umuriro yibutsa ubuyobozi bw’Imana nkuko yayoboye abana b’Israeli. Mw’ijoro yabaja imbere ari mu nkingi y’umuriro ngo ababoneshereze (Kuvayo 13: 21). Tuzoba dukeneye iyo nkingi y’igicu na twebwe, mugihe isi yose izoba yugarijwe n’umwiza w’umuzitanya muri Mpwemu no mu buryo busanzwe. Kuko mu bizoshika muri ico gihe, hazobamwo n’ubwirakabiri. Erega handitswe ngo: Umumarayika wa gatanu asuka urwavya rwiwe ku ntebe y’ubwami  ya ca gikoko. Ubwami bwaco bucura umwiza (Ivyahishuwe 16: 10). Jewe na we, tuzoba dukeneye iyo maguru asa n’inkingi z’umuriro ngo atuyobore mu kurangiza urugendo rwacu. Abanyavyaha bo ntibazokwakirwa n’uwo muco uva mu nkingi z’umuriro:  Niko Uhoraho yabigenjeje no muri Egiputa: umwiza w’umuzitanya umara gatatu mu gihugu cose ca Egiputa, ntihagira uwubona uwundi canke ngo hagire uwuhaguruka nw,ave ahari, bimara gatatatu. Ariko mu mazu y’Abisraeli bose ho harabona (Kuva 10: 22-23)

Yar’afise  mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge c’i buryo ku kiyaga, ic’i bumoso agishinga i musozi. Agatabo kazinguruye gasobanura Ivyanditswe Vyera bitagomba guhishwa. Gushinga ikirenge c’i buryo ku kiyaga n,ic’i bumoso i musozi. n’ukuvuga ko tugomba gutangaza iri jambo mu materaniro y’amahanga menshi, canke mu tugwi tw’abantu bake, kuko bose bakeneye ku vyumva, kugera no mu mazinga ya kure. Ikiyaga n’ukuvuga abantu benshi, ku kiyaga n’ukuvuga ahari abantu benshi, ibihugu birimwo amasinzi y’abantu, i musozi naho n’ukuvuga ahagendwa na bake, ahaba bake, canke utugwi tw’abantu bake. Naho yoba n’umwe, tugomba kumubwira inkuru nziza. Haba umunezero mw’ijuru, umunyavyaha umwe yihanye (Luka 15: 10).

Asemerera n’ijwi rirenga nkuko intambwe yivuga: Asemereye imituragaro indwi isemerera amajwi yayo.Imituragaro izovuga muri ico gihe,  integuro (programu) y’isi izoba igeze kw’iherezo, nyamugigima zizojegeza isi, ivyigize ibihangange bizotakaza ubukomezi, urubura ruhondahonde n’utwari dusigaye (Soma Ivyahishuwe 16: 18-21). Ariko Yohani ngo ntiyemerewe kwandika ivyavuye mu majwi y’imituragaro indwi. Atubwira gusa ko yumvise iri jwi rivuga ngo : Ntibigitevye. Muri Bibiliya z’indimi z’ikizungu handitswe ngo:  »Ntamwanya ukiriho ». Yohani kandi yaramenyeshejwe ko  »mu misi y’ijwi ry’umumarayika w’indwi, aho azoba agira avuze inzamba, niho ibanga ry’IMana rizoba riherahejwe, nkuko yabariye abasavyi bayo ubutumwa bwiza, nibo bavugishwa nayo » (Ivyahishuwe 10: 7). Iri banga ry’Imana, s’irindi, ni kwa kumenya umusi wo kugaruka kwa Kristu. Abasavyi b’Imana bazowumenya, kuko nta munyavyaha azoba akibasha kwihana, kandi nta mugororotsi azoba akija mu vyaha. Erega Umwami Uhoraho ntazogira ic’akora, atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha (Amosi 3: 7). Kuko icumu ry’ubugabe ry’abanyakibi ritazokwama rishinze mu mugabane w’abagororotsi, abagororotsi bohava baramvurira amaboko yabo gukora ivyaha (Zaburi 125: 3).

Yohani yabwiwe kugenda gusaba ka gatabo wa mu marayika ngo akarye. Mu kanwa ngo karamusosera, munda gacika umururazi. Icompa uyu musi nawe ukagenda gufata amajambo yose ari muri aka gatabo ukayarya akagusosera. Ego, munda ararura. N’ukuvuga ko kuyakomeza ntivyoroshe. Ariko ngo: Ibanga ribangirwa ingata.

Ijambo rero ryabwiwe Yohani, nawe uraribwirwa,muri aka kanya gato gasigaye, ngo: Ukwiye gusubira kuvugishwa ivy’amoko menshi n’amahanga menshi n’indimi nyinshi n’abami (Ivyahishuwe 10: 11).

Ni mureke kwicara mwishinga ivy’iyi si bibahenda rero, genda mukorere Imana mwihuta kuko Yes’araje vuba. Kand’isi iriko irashirana n’ivyipfuzo vyayo, ariko ukora ivyo Imana igomba yamaho ibihe bidashira (1Yohani 2: 17). Ivyo Imana igomba muri iyi misi se n’ibiki? Ng’ibi: N’uko ni mugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mw’izina rya Data wa twese n’iry’Umwana, n’irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nababwiye vyose. Umve, ndi kumwe namwe imisi yose, gushitsa ku muhero w’isi (Matayo 28: 19-20). Amen.

Abashaka kugenda gukora ico gikorwa c’Imana muri mwebwe ni bande none?

ANDIKA IVYO WIBAZA KURI IKI CIGISHO HARIYA HEPHO HABIGENEWE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans : ||le 11 août, 2010 |Pas de Commentaires »

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire