Résultats

TWIGE IVYAHISHUWE 2: 20-23

11 mai, 2009

YEZEBELI Ariko mfise ico ndakugayako, yuko ukundira urya mugore Yezebeli, yiyita uwuvugishwa n’Imana, akigisha akazimiza abakozi banje, kugira ngo bashegure barye ivyashikaniwe ibigirwamana. Kandi namuhaye uburyo bwo kwihana, ntiyakunda kwihana ngo areke ugushegura kwiwe. Ehe ndamutsinda ku buriri, ndarungikira abasambana na we amarushwa menshi, ni batihana ibikorwa vyiwe. Kandi n’abana biwe nzobicisha urupfu, kandi amashengero […]

TWIGE IVYAHISHUWE 2: 18-29

4 mai, 2009

URWANDIKO RWANDIKIWE ITORERO RY’I TUWATIRA (THYATIRE) Uru rwandiko narwanditse mu kinyarwanda ariko ubusobanuro buri mu kirundi Wandikire marayika w’itorero ry’i Tuwatira uti: Umwana w’Imana, ufite amaso asa n’ibirimi vy’umuriro, n’ibirenge bye bigasa n’umuringa w’umuteke aravuga aya magambo ati: Nzi imirimo yawe n’urukundo rwawe no kwizera kwawe, no kugabura kwawe no kwihangana kwawe, n’uburyo imirimo yawe […]

TWIGE IVYAHISHUWE 2: 12-17 (V)

22 avril, 2009

URWANDIKO RWANDIKIWE ITORERO RY’I PERUGAMO  Nari nabemereye ko tuzorabira hamwe muri iki cigisho c’uyu musi ivyerekeye Abanikolayiti bo muri Pergame. Koko muri Pergame, Yesu ngo yahabonye abakomeza inyigisho z’Abanikolayiti. Mwibuke ko abo bantu Yesu yari yabavuze mbere na mbere mw’itorero ry’i Efeso, aho aribwira ati: Ariko rero mfite ico ngushimira, n’uko wanka ibikorwa vy’abanikolayiti, kuko […]

TWIGE IVYAHISHUWE 2: 12-17 (IV)

9 avril, 2009

  Mu cigisho giheruka cerekeranye n’Ivyahishuwe 2: 12-17 nari nabemereye ko tuzorabira hamwe uwo Yesu yita  »Balamu yigishije Balaki gushira igitsitaza imbere y’ Abisraeli, kugira ngo barye inyama zaterekerejwe ibigigwamana, ngo bisuke no mu busambanyi » (Ivyahishuwe 2: 14). Muri iki cigisho, muri kumwe n’umunyayaha yagiriw’ubuntu, akaba na mwene So mufatanije intambara y’umusaraba, Balthasar Miburo Inkuru […]

TWIGE IVYAHISHUWE 2: 12-17 (III)

29 mars, 2009

Mu cigisho giheruka narabemereye ko nzobabwira urupfu rwishe umwami w’i Roma wese yagiye acuranguza abakristu. Nashaka no kubasaba imbabazi kubera ko hari umwami nanditse kabiri nikurikiranya. Hariya  ku murongo wa 13 wo muri iki gice ca 2, havugwa urya mugabo yitwa Antipa. Twarize ko Antipa ari uwo wese yanse kwemera ubu bubasha butuma twita umuntu […]

TWIGE IVYAHISHUWE 2: 12-17 (II)

19 mars, 2009

URWANDIKO RWANDIKIWE ITORERO RY’I PERGAMO II Mugiye gukurikirana igice ca kabiri c’icigisho cerekeranye n’uru rwandiko rwandikiwe itorero ry’i Pergamo Ndabaramukije mwebwe mwese mukurikirana ibi vyigisho vy’Igitabo c’Ivyahishuwe. Uru rwandiko rw’i Pergamo tuzorwiga turunoganze, kuko nirwo rubitse inkomoko y’ubugome bwose bwadutse mw,itorero butewe n’abakristo gito, abanyabwoba, ibijora. Muri make rurerekana inkomoko ya Babuloni yo mw’Isezerano risha. […]

TWIGE IVYAHISHUWE 2: 12-17

9 mars, 2009

URWANDIKO RWANDIKIWE ISHENGERO RY’I PERGAMO I Kandi wandikire umumarayika w’Ishengero ry’i Perugamo uti: « Uwufise inkota ikarishe aravuga ibi, ngo Ndazi aho uba, ko ari ho umurwa wa Satani uri; kandi wumiye kw’izina ryanje, ntiwihakanye kunyizera no mu misi ya Antipa, icabona canje, n’umugororotsi wanje, yiciwe i wanyu, aho Satani aba. Ariko mfise ivyo ndakugayako bike, […]

TWIGE IVYAHISHUWE 2: 8-11.

1 mars, 2009

URWANDIKO RWANDIKIWE ITORERO RY’I SIMURUNA (ruri mu rurimi rw’ikinyarwanda)   Wandikire marayika w’Itorero ry’i Simuruna uti:  »Uwambere ari we w’imperuka, uwari warapfuye none akaba ari muzima aravuga aya majambo ati:  »Nz’amakuba yawe n’ubukene bwawe, (ariko rero uri umutunzi), n’uko utukwa n’abiyita Abayuda ataribo, ah’ubwo ar’ab’isinagogi ya Satani. Ntutinye ivy’ugiye kubabazwa. Dore Satani agiye gushyira bamwe […]

10 février, 2009

TWIGE IVYAHISHUWE 2: 1-7 Ibaruwa yarungikiwe itorero ry’i Efeso Wandikire marayika w’itorero ryo muri Efeso uti:  »Ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw’iburyo, akagendera hagati y’ibiterekwako amatabaza birindwi by’izahabu aravuga aya magambo ati:  »Nzi imirimo yawe, n’umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, n’uko wagenzuye abiyita intumwa atarizo, ukabona ko ari […]

1...678910
x

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire