Résultats

MUZOGEZA RYARI KUBA BA NYAMUJIRANINO?

17 octobre, 2017

Igihe imvura yari yataze mu gihugu c’Israyeli kubera ivyaha vyabo, Abanyisiraeli bakomeje kwijijanya imitima bibaza niba nkumbure Bayali itobaha imvura kubera ko Imana ya basekuruza babo yasa n’iyabahevye.  » Maze Ahabu abonye Eliya, aramubarira, ati Mbega ni wewe n’ukuntu wateje amagorwa Abanyisrayeli? Nawe aramwishura ati: « Eka si jewe nateje amagorwa Abanyisrayeli, ariko ni wewe, mwe n’inzu ya so, […]

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (162).

28 mai, 2017

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (162) Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka (101) BALTHASAR MIBURO·DIMANCHE 28 MAI 2017 Ehe mpagaze ku rugi, ndaramukije (Ivyahishuwe 3: 20) WEWE KO UVUGA NGO URAZI YESU, UBWO YESU ARAKUZI? Ari mu nzira, ahita mu bisagara no mu mihana, yigisha, ari ku rugendo aja i Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati: « Mugenzi, mbega abakizwa […]

MURIRINDA IMBWA…

27 mai, 2017

MWIRINDE ZA MBWA… BALTHASAR MIBURO·JEUDI 25 MAI 2017 MWIRINDE ZA MBWA, MWIRINDE ZA NKOZI Z’IBIBI, MWIRINDE BAMWE BIKEBAGURA (Abafilipi 3: 2) Hariho imirongo dusoma muri Bibliya, ukamenga ntiyahumetswe n’Imana, kuko imeze nk’ibitutsi, canke ukamenga Mpwemu Yera yari yashavuye igihe yavugisha abakozi biwe. Uwu murongo uravyerekana ngo “Mwirinde za mbwa”… Umuvugabutumwa yotinyuka akavuga uwu musi ngo […]

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (59)

4 mai, 2017

IVYORYA VYO MU GITONDO (59) BALTHASAR MIBURO·SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2016 NI WABA UR’UMWANA W’IMANA (5) Umuco w’ukuri wakira umuntu wese wariko uraza mur’iyi si. Yari mw’isi kandi isi yaremwe nawe, arikw’isi ntiyamumenya; yaje mu vyiwe ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b’Imana, nibo bizeye izina ryiwe, nibo batavyawe n’amaraso, canke […]

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (56)

3 mai, 2017

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (56) BALTHASAR MIBURO·MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2016 NIWABA UR’UMWANA W’IMANA…(3) ICIGISHO CA GATATU DUKURA MU BIGERAGEZO SATANI YAGERAGERESHEJE YESU MU BUGARAGWA/MU BUTAYU(Luka 4: 9-12) Amujana i Yerusalemu, amuhagarika ku gatwe k’urusengero aramubwira ati “Ni waba uri Umwana w’Imana, ikororere hasi kuko handitswe ngo ‘Azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame, kandi ngo ‘Bazakuramira mu […]

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (55)

3 mai, 2017

  IVYOKURYA VYO MU GITONDO (55) BALTHASAR MIBURO·MARDI 20 DÉCEMBRE 2016 NI WABA UR’UMWANA W’IMANA (2) ICIGISHO CA KABIRI DUKURA MU BIGERAGEZO SATANI YAGERAGERESHEJE YESU MU BUGARAGWA (Luka 4: 5) (Umurwanizi) aramudugana amwereka ubwami bwose bwo mw’ isi mu kanya gato, aramubwira ati “Ndaguha ubu bubasha bwose n’ubwiza bwabwo, kuko jewe nabuhawe kandi mbuhaa uwo […]

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (53)

3 mai, 2017

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (53) BALTHASAR MIBURO·DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2016 NI BANDE BAFISE UBUBASHA BWO KUBATIZA? Ariko bizeye ubutumwa bwiza Filipo ababwiye bw’ubwami bw’Imana, n’ubw’izina rya Yesu-Kristu barabatizwa abagabo n’abagore. Maze intumwa ziri i Yerusaremu zumvise yukw’Abasamariya bemeye ijambo ry’Imana, zirungikayo Petero na Yohani, nabo bamanutseyo barabasengera ngo bahabwe Mpwemu Yera; kuko Mpwemu Yera ataribwamanuke […]

ZEBADIYA, UMUSHIKIRANGANJI W’UBUTUNGANE NK’UKO BIBONEKA MU GITABO C’IMANA: BIBLIYA

8 janvier, 2017

  UBUTUNGANE MU GIHUGU C’IMANA N’uko Yehoshafati (Yosafati) aguma i Yerusaremu. Bukeye asubira kugendagenda mu bantu biwe, ahera i Beri-Sheba, ashitsa ku mugamba w’Abefurayimu, abagarukana ku Mana ya basekuruza. Ashira abacamanza mu gihugu, abakwiragiza mu bisagara vyose vy’i Buyuda bizitiriwe inzitiro iyo biva bikagera. Mumenye ivyo mukora, kuko mu guca imanza, atar’abantu mukorera, ariko n’Uhoraho. […]

ICIGWA C’INTUNGAMAGARA

22 novembre, 2016

Mutima wanje, himbaz’Uhoraho, ntiwibagire ivyiza yakugiriye vyose. Niwe aharira ibigabitanyo vyawe vyose, agakiza ingwara zawe zose (Zaburi 103: 2-3) AKAMARO K’IGISURU, IGITOVU,  HAMWE N’AMABABI Y’IGIPAPAYI Igisuru gifise ivyunyunyu vyishi ngirakamaro ku magara yacu: ubutare (fer), phosphore, magnesium, calicium na cilicium. Ibi bishobora gufasha mu kuvura ingwara zo mu muhogo, mu mafyigo, mu gitereko (nyabavyeyi) no […]

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (12)

21 octobre, 2016

(Nta cigisho dufise c’Igihe co gusengeranira, ni mukoreshe iki) TUVUGE IVYA MPWEMU YERA Tumaze imisi tuvuga ivy’agakiza kava muri Yesu-Kristu, kandi nizeye ntashidikanya ko hariho benshi ibi vyigisho vyasigiye umugisha no kunguka ubumenyi mu vy’Ijambo ry’Imana. Uwu musi reka tuvuge kuri Mpwemu Yera, uwo Yesu yadusezeraniye. Handitswengo: « None ko mwebwe muzi guha abana Banyu ingabire nziza […]

1234
x

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire