Résultats

TWIGE IVYAHISHUWE 12:1-6 (1)

26 avril, 2010

UMUGORE AHANGAYE N’IGISATO Ikimenyetso gihambaye kiboneka mw’ijuru: umugore yambaye izuba, ukwezi kwari musi y’ibirenge vyiwe, mu mutwe yambaye urugori rw’ / ikamba ry’inyenyeri cumi na zibiri; kandi yar’akuriwe, atura akaborago, kukw’aramutswe, ababazwa n’ibise. Mw’ijuru haboneka ikindi kimenyetso, igisato c’amahero (ca kabutindi) gisa n’ikibengebenge, gifise imitwe indwi n’amahembe cumi, no mu mitwe yaco cambaye imigara ndwi. […]

TWIGE IVYAHISHUWE 19: 11-21

4 avril, 2010

TWIGE IVYAHISHUWE 19: 11-21(bifatanye n’Ivyahishuwe 6:1-11). Mu vyahishuwe 19: 11, hari umurongo utangurwa n’aya majambo ngo: Hanyuma mbona… Ibi ntibivuga ko ivyo Yohani yar’agiye kwerekwa arivyo bizokurikira igihe c’ubukwe bw’Umwana w’intama n’umugeni wiwe, mu yandi majambo: ubukwe bwa Kristo n’ishengero. Ah’ubwo Marayika yereka Yohani ibindi bintu bizoba ku musi wo kugaruka kwa Kristu. Kuko hazoba […]

TWIGE IVYAHISHUWE 19: 7-10

4 avril, 2010

TWIGE IVYAHISHUWE 19: 7-10 Ku murongo w’indwi n’uw,umunani havugwamwo ubukwe, bw’Umwana w’Intama(umwagazi) ari we Yesu, ariko hari mo amajambo dukwiye kwitondera neza: Yesu yakoye ishengero ryiwe kubw’ amaraso yiwe yasheshe. Yitwa Umwana w’intama, kuko kuva kera, abana b’Israeli bamye batanga umwagazi w’intama utagira agasembga kubw’umpongano y’ivyaha. Yesu yaritanze, kuko amaraso y,imyagazi yose yatanzwe ntiyashobora gukiza […]

IKINYAMAKURU CA PAROISSE TWIHANE

15 mars, 2009

HAMAGARA Ikinyamakuru cya Paroisse Twihane. Ndabaramukije mwese mw’izina rya Yesu! Kuri iyi paje nabakoreye muzohasanga amakuru y’umurimo w’Imana. Rungika ayawe, tuzoyatangaza. CANADA:  Abasaza babiri biyemeje gukurikira Yesu. Umwe afise imyaka 83, uwundi afise imyaka 60, bose biyemeje gukorera Umwami Yesu mu misi basigaje kubaho mw’isi. Bitegurira kubatizwa ubu. MU BUFRANSA: Amakuru yadushikiye vuba avuga ko […]

12
x

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire