ARIKO WA WUNDI NTABA AZI KO IMIZIMU ARIHO IRI, KANDi KW’ABATUMIRE BIWE BABA MU KUZIMU (IMIGANI 9: 18)

Publié dans : Non classé | le 9 octobre, 2016 |Pas de Commentaires »

IGIHE CO GUSENGERANIRA

IGIHE CO GUSENGERANIRA

Ku wa 4 w’isabato (Mercredi) no ku wa nyuma (Vendredi), ku mugoroba, kuva sakumi na zibiri z’umugoroba ku musaha y’i Bujumbura/Kigali.

KUKI NTEGEREZWA KUJA KURUHUKIRA ISABATO KU RUSENGERO?

Ijambo ry’Imana niryo rivyivugira ngo« Ejo uzoba umusi wo ku ruhuka, w’isabato irobanuriwe Uhoraho (Kuvayo 16: 23). Image result for temple adventiste ghana

None Yesu nawe yaragiye ku rusengero, araruhuka isabato? Canke vyarangiranye na Mose, canke vyarangiriye ku musaraba nkuko bamwe bavyigisha? Ijambo ry’Imana niryo  nyene rivyivugira ngo:  » (Yesu) aja I Nazareti, iyo yakuriye, ku musi w’isabato yinjira mw’isinagogi nk’uko yamenyereye… (Luka 4: 16). Benshi rero bakavuga ko yinjiye mw’isinagogi ngo akize abantu, kandi ngo kw’isabato yemereye intumwa ziwe kumyoza ingano zo guhekenya. Ivyo rero ngo vyerekana ko Yesu atigeze yitaho isabato yo mu mategeko cumi. Ariko iyo nsiguro ntifashe. Gukiza umuntu kw’isabato canke kumuramira aguye mu kaga ntibitubuza guhimbaza isabato neza. Kuko ubuhanuzi bwari bwaravuze ko Yesu w’ukuri azokora gurtyo nyene, mur’ayamajambo, yerekeza kw’isabato ngo: « Ni wakura ugutwaza igitugu hagati muri wewe, no gutungira abandi urutoke, n’ibiyago bibi, ugahebera umushonji ivyo wari kurya, ugahaza impahazwa umuco wawe uzorasira mu mwiza, kand’umwiza wawe uzohinduka nko ku murango. Ni wakura ikirenge cawe ngo ntukandagire isabato, ukarika gukora ivyo wigombeye ku musi wanje wera, mbere umusi wanje wera ukawita uw’icubahiro, ukawubaha ntukore ivyo ugomba ubwawe, ntiwironderere gukora ivyawe, ntiwirirwe mu bijandijandi vy’ubusa, n’uko uzonezererwa jewe Uhoraho…(Yesaya 58: 9, 10, 13, 14). Uwo Yesu wundi yazanywe n’amadini atagira isabato canke ngo yubahirize itegeko na rimwe, ni Yesu wa magendo.

 

Uko niko Yesu yigenjeje, yararetse abantu bararya kuko bashonje, akiza ingwara, yirukana abadayimoni, agwanira ukuri kwari kwarazimanganye mw’ishengero ry’Imana kubera Abafarisayo n’Abasadukayo. Niko kuvuga atary’umunwa ati: « Nico gituma Umwana w’umuntu ar’umwami w’isabato nayo (Mariko 2: 28). Kuko Abayuda bari bihaye ububasha bwo kwerekana ibikwiye gukorwa n’ibidakwiye gukorwa kw’isabato yabo. Yar’isabato yabo kuko ntiyar’igihuje n’iyo Imana yari yibukije Mose n’Abahanuzi. Abayuda bageze n’aho bababazwa n’ivyo Umwami w’isabato akoze nkuko Se yabimutumye: « Umukuru w’isinagogi yitonganiriza ivy’uko Yesu akijije umuntu kw’isabato, abwira abantu, ati: Hariho imisi itandatu ikwiye gukorwako ibikorwa, abe ariyo muzako mukizwe, ariko atari ku musi w’isabato (Luka 13: 14). We yibajije ku azi kwubahiriza imisi y’akazi n’umusi w’isabato gusumba Yesu, ntiyiyumvisha ko Yesu yari kumwe na Se igihe isabato yashirwaho. » Uwo yahoranye n’Imana ubwambere na mbere vyose vyaremwe nawe. Ijuru n’isi binonosorwa kuremwa hamwe n’ibirimwo vyose vy’isinzi. Ku musi ugira indwi, Imana inonosora ibikorwa vyayo yakoze; iruhuka ku musi ugira indwi ibikorwa vyayo vyose yakoze. Nukw’Imana ihezagira uwo musi ugir’indwi iraweza, kukw’ariwo Imana yaruhukiyeko ibikorwa vyayo vyose, ivyo yaremye kandi yakoze (Yohani 1: 2; Itanguriro 2: 1-3). No muguheraheza igikorwa ciwe mu kudupfira ku musaraba niko vyagenze: « Hari ku musi wo kwitegura isabato igira ishike (Luka 23: 54) Kandi yarayiruhutse neza mu cobo, yifatanije n’Intumwa ziwe mu kababaro: « Basubira inyuma, bategura ibimota neza, kandi ku musi w’isabato bararuhuka nkuko vyategetswe (Luka 23: 56). Nico gituma intumwa Paulo avuga ati:  » Yaragamburutse gushitsa no ku rupfu, ndetse ku rupfu rw’umusaraba (Abafilipi 2: 8).

 

Ariko ba Bayuda bahora bamutuka ngo yica isabato, uwo musi barabuze amahoro, ntibaruhutse, ntibagiye ku rusengero, ah’ubwo bagiye kwifadikanya na Pilato umupagani: « Bukeye bwaho, niwo musi wakurikira uwo kwitegura (kw’isabato), abaherezi bakuru n’Abafarisayo bakoranira kwa Pilato, baramubwira bati » Mugenzi, twibutse ko wa mubeshi akiriho yagize ati: « imisi itatu iheze nzozuka. Nuko n’utegeke barinde imva gushika ku musi ugira gatatu, kugirango abigishwa biwe ntibaze kumwiba, bakabwira abantu ngo yazutse mu bapfuye, maze ikinyoma co hanyuma coruta ica mbere. Pilato arababwira ati:  » Abarinzi ngabo ni mubajane, muyirindishirize uko mushaka. Nuko baragenda barindisha imva, ca kibuye bagihoma ko ishashara, bayidomako ikimenyetso, abo barinzi babona (Matayo 27: 62-66).

Niba wasomye neza iryo teraniro ryabereye kwa Pilato ryabaye kw’isabato, riza gusozwa no gusunika amabuye no gutanga akazi kw’isabato. Kuko iyo inyungu z’idini canke z’igihugu zibangamiwe, abanyedini ntibagira isoni zo kwica amategeko y’Imana, bakifatanya n’abanyapolitike kugira ngo ntibatakaze icubahiro. Ejo ni wumva abapasitori canke abapadiri bo mu mashengero ahakana isabato, ariko akemera dimanche yakomotse mu gipagani, ni wumva bifadikanya n’abandi gukora kw’isabato, ntuze utangare, iyo n’impwemu mbi yatanguye kwigabiza abayobozi gito b’ishengero mur’ico gitondo, mu rugo kwa Pilato. Abana b’Imana bo, twasomye ngo : » kandi ku musi w’isabato bararuhuka nkuko vyategetswe (Luka 23: 56). Muri make rero, «  »Ejo uzoba umusi wo ku ruhuka, w’isabato irobanuriwe Uhoraho (Kuvayo 16: 23). Urafise uburenganzira bwo kuja « gukoranira kwa Pilato » (Matayo 27: 62), canke « ukaruhuka nkuko vyategetswe » (Luka 23: 56). Kuko ubutumwa barabivuga neza ngo: « mu misi itandatu abe ariho ibikorwa bikorwa, ariko ugira indwi, n’isabato yo kuruhuka bihebuje, n’ikoraniro ryera (Abalewi 23: 3). Bazokubwira ngo mu Baheburayo 4: 7, ngo havuga ngo « Imana yongera gutoranya uwundi musi, niwo w’uyu musi ». Uwo murongo ntuvuga umusi w’amasaha 24, uvuga igihe tugezemwo mur’iyi misi. Paulo nawe, kugirango ntihaze hagire abamutahura nabi, yaciye abisobanura hepfo ngo:  » Nuko rero ubu hariho uburuhukiro bw’isabato bubikiwe abantu b’Imana (Abaheburayo 4: 9). Bibliya ikaba ivuga ko Eliya yabaye « umuntu w’Imana » kuko yubahirije amategeko yayo (1Abami 18, 18-22), Paulo kandi n’uko yigenjenje, yarayubahirije (Abaroma 3: 31, 1Abakorinto 7: 19 n’ahandi henshi). Intumwa n’abigiswa ba mbere ba Yesu bose baruhutse isabato, n’amashengero bari bayoboye (Ivyakozwe n’Intumwa 16: 13-15 harabivuga neza.

Ivyo bakubwira ngo « isabato yar’iy’Abayuda », ubu na wewe uriyumviye ukuntu Abayuda bagize isabato yabo, wumvise n’ukuntu abigiswhwa ba Yesu uko bagize iyabo. Hitamwo uruhande uhereramwo. Nta ruhande rwa dimanche ruriho mw’ijambo ry’Imana. Imirongo ya Bibliya yose ayo mashengero atanga ngo agumize abantu muri dimanche, bayihabwa n’iyo mpwemu mbi yakoreye mu rugo kwa Pilato mur’ico gitondo. Iyo mpwemu yakoreye mu rugo rwa Pilato, niyo yigishije abantu guharura ngo ku musi w’indwi ni kuri Dimanche. Imana dusenga ariyo Mana ya Yesu na Mose na Paulo, yo yatubwiye  ngo: Kandi muze muharure imisi muhereye kur’uwo musi nyene ukurikira isabato (Abalewi 23: 15).Erega, Satani nawe arazi imirongo ya Bibliya, mbere arayikurusha, « Kand’ivyo ntibitangaza, kuko na Satani yigira umumarayika w’umuco, N’uko s’ikigoye kw’abakozi biwe nabo bigira nk’abakozi b’ukugororoka, iherezo ryabo rizohwana n’ibikorwa vyabo (2Abakorinto 11: 14-15). Iki n’igihe co guhitamwo, s’igihe co gufyina, mw’izina ryera rya Yesu. Amen.

TUGUHAYE IKAZE MU NZU Y’IMANA KUR’IYI SABATO. URAFISE IKIBANZA KIKURINDIRIYE MW’ISHURE RY’ISABATO. TUZIGA IGITABO CA YOBU, KW’ISI YOSE!

 

Publié dans : Non classé | le 7 octobre, 2016 |Pas de Commentaires »

AMURUNGIKA KU GASOZI KIWE KUMURAGIRIRA INGURUBE (Luka 15: 15)

 

AMURUNGIKA KU GASOZI KIWE KUMURAGIRIRA INGURUBE (Luka 15: 15)

Aragenda, ashumba ku muntu wo mur’ico gihugu, amurungika ku gasozi kiwe kuragira ingurube (Luka 15: 15)

Yesu yar’azi ko ata muyuda (umuyahudi) yokwemera gukora akazi ko kuragira ingurube. Kuko gukorana n’ingurube, ar’ikintu kibi gihumanya abantu b’Imana. Hariho impamvu zikomeye uwu mugani w’umwana w’ikirara wanditswe mw’isezerano rishasha. Yesu yashatse kwerekana ko iyo ugeze aho wipfuza kubana n’ingurube wahora ur’umuntu wo mu nzu y’Imana uba uriko umuvumo. Uwu muhungu avugwa mur’uwu mugani, yarababaye cane:  » Yipfuza guhazwa n’ibishishwa ingurube zirya, ariko ntibamukundira ko abirya (Luka 15: 16). Ingurube igereranywa n’abanyavyaha babi canke ivyaha bibi mw’isezerano risha, kandi Imana ntiyemerera abantu bayo kurya ingurube no kuyorora mu ngo zabo: « Ivyabashikiye n’ivya wa mugani ngo « Imbwa isubira kuvyo yadashwe, kandi ngo ingurube naho woyoza ntibiyibuza kwivurunga mu vyondo » (2Petero 2: 22). Erega, « abarya inyama z’ingurube… bose bazoshirira icarimwe. Kuko nzi ibikorwa vyabo n’ivyiyumviro vyabo. Bararya inyama z’ingurube kandi mu nkono zabo hakabamwo umufa w’ibizira, bakavuga bati: « Hagarara ukwawe ntunyegere kuko nkurusha kuba uwejejwe. Ben’abo bambera umwotsi wo mazuru n’umuriro wiriza umusi waka. Ehe ivyo biranditswe imbere yanje sinzohora (Yesaya 66: 17-18; 65: 4-6).

Nta kintu kir’inyuma iyo kigiye imbere mu muntu gishobora kumuhumanya, ariko ibivuye mu muntu nivyo bimuhumanya… Ivyo yabivugiye kuzirura ivyokurya vyose (Mariko 7: 15, 19). Ariko se ingurube nayo yoba iharurwa mu vyokurya? Oya, ingurube ntiyigeze yitwa ivyokurya.  » N’ingurube, … nayo n’igihumanya kuri mwebwe. Inyama zavyo ntimuze muzirye, n’imivyimba yazo ntimuze muyikireko (Gusubira mu Vyagezwe 14: 8).

Kworora ingurube n’igikorwa cinjijwe na Satani mu bantu b’Imana. Wa muntu Yesu yakuramwo abadayimoni, dayimoni zaramuvugishije imbere ya Yesu: « Aramwinginga ngo ntazirukane mur’ico gihugu. Kandi kur’uwo musozi har’ubusho bw’ingurube ziriko zirarisha. Dayimoni ziramwinginga ziti : « Turungike muri ziriya ngurube, tuzinjiremwo. Arazemerera. Izo mpwemu zihumanye zinjira muri za ngurube, zose zirukira ku gatembwe, zisuka mu kiyaga, zari nk’ibihumbi bibiri, amazi araziniga (Mariko 5: 11-13).

Nzi ko benshi baza gusoma iki cigisho, baca biyumvira ngo bo barabohowe ku vyokurya no kuvyo kunywa, ngo iri jambo ntiribaraba. Kwoba ar’ukwibesha, kuko  » Ivyanditswe vyose vyahumetswe n’Imana, kandi bigira ikimazi co kwigisha umuntu no kumuhana no kumutoza indero nzinza mu kugororoka (2Timoteyo 3: 16).

Ico nzi n’uko iyo wiyumviriye amahera ava mu ngurube, kuziheba no kureka kuzorora vyokurusha. Isezerano rishasha naryo rivuga ko abo bantubo mu gihugu ca Israeli, i Gadara, ko bahisemwo kwirukana Yesu ngo arabahombeje, hakwishima ko akijije umuvandimwe wabo yari yaraboshwe. « Batangura kumwinginga ngo abavire mu ntara yabo (Mariko 5:17). Ntibashatse ko Yesu ahaguma kuko biyumvira ko yohava yonona n’ibindi vyinshi. Ariko siko biri, ico gikorwa co kwirukana izo dayimoni zikaja mu ngurube zikisuka mu kiyaga, kw’ar’ukwerekana ko yifuza kweza iyo ntara, kugirango abaho bose baze babane nawe ku murwa wo mw’ijuru. « kandi kur’uwo murwa, ntihazogera ikintu gihumanya, canke uwukor’ibizira (Ivyahishuwe 21: 27). Ico giciro kirekire kigurwa ibibuguru vy’ingurube nticashinzwe na Mpwemu Yera; ahubwo cashinzwe na Satani, kugira ngo umworozi w’ingurube akomeze kwibera mu buhumane.

Ntawe ntuze urutoke, ariko mu basoma iki cigisho, hariho abari bagikeneye koko.  » IGIHE KIRASHITSE, UBWAMI BW’IMANA BURI HAFI, MWIHANE MWEMERE UBUTUMWA BWIZA (Mariko 1: 15). Mw’izina ryera rya Yesu. Amen.

L’image contient peut-être : une personne ou plus
Publié dans : Non classé | le 5 octobre, 2016 |Pas de Commentaires »

MW’IZINA RYA YESU-KRISTO W’I NAZARETI TAMBUKA

MW’IZINA RYA YESU-KRISTO W’I NAZARETI TAMBUKA! (Ivyakozwe n’Intumwa 3: 1-8)

1Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, ari cyo saa cyenda.

2.Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry’urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero.
3.Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe.
4.Petero na Yohana baramutumbira, Petero aramubwira ati “Uturebe.”
5.Abitaho agira ngo hari icyo bamuha.
6.Petero aramubwira ati “Ifeza n’izahabu nta byo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w’i Nazareti, haguruka ugende.”
7.Maze amufata ukuboko kw’iburyo aramuhagurutsa, uwo mwanya ibirenge bye n’ubugombambari birakomera,
8.arabaduka arahagarara, aratambuka yinjirana na bo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana.
Image result for Pierre guerit le paralytique
Mu by’ukuri iki gitangaza bakunda kuvuga ko Imana yagikoresheje Petero, ariko urebye neza usanga Petero na Yohana barakoranye. Uti gute? Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga(umurongo wa mbere). Bibliya ntivuga aho izindi ntumwa zari ziri, ariko havugwa aba bagabo babiri Petero na Yohana. Mbese haraho wari wibaza impamvu bari bazamukanye ari babiri? Mu vy’ukuri, iyo uravye muri Bibliya yose, usanga ibitangaza hafi ya vyose vyabaye hari abantu babiri nibura bashize hamwe. Mose na Aroni baragendana. Abahanuzi nka Yeremiya, Eliya na Elisha, n’abandi batubwira ko bagendana n’abasore babakorera, canke abanditsi. Yesu nawe nyene yagendana n’intumwa ntiyakora yihishe. Paulo nawe arerekana ko yakoranye n’inshuti ze, nka ba Tito, Timotheyo, Silwano n’abandi.  Ni nazo mpamvu zatumye Yesu « atuma babiri babiri » (Luka 10: 1). “Kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo.” (Matayo 18: 19-20). Ikibazo rero kihari mur’iyi misi y’iherezo n’iki? Kuki intumwa n’abahanuzi na Yesu bavuga rimwe, ikintu kigahita kiba, ariko uwu musi abantu bakarinda kurira bagahogora, ndetse bakamara imisi biyiriza ubusa, nyamara kenshi ivyo basaba ntibiboneke?
Dukwiye kwumva ko gukora ibitangaza bifite igihe byashingiwe. Ntabwo abakozi b’Imana bahamagariwe gukor’ibitangaza aho banyuze hose, ariko bahamagariwe kuvug’ubutumwa. Yesu ati: »  “Ntimwakwizera keretse mubonye ibimenyetso n’ibitangaza?.” (Yohana 4: 48). Igitangaza gikuru dukwiye gukora n’uguhindura umutima w’umunyabyaha dukoresheje Bibliya na Mwuka w’Ubuhanuzi tukamuzana ku birenge bya Yesu.
Hariho abantu bashaka kwereka isi yose ko bafite ukwizera gukomeye cyane, bakararika abantu mu materaniro yo gukiza ingwara no gukora ibitangaza. Abo bantu ntaco bapfana n’ukuri kwa Bibliya. Nta muhanuzi canke intumwa,cangwa Yesu ubge, ntibigeze bararikira abantu kuza kureba ibitangaza. Yesu yagiz’ati:« Ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y’ukuri yonyine, bakamenya n’uwo watumye ari we Yesu Kristo (Yohana 17: 3). Iyo ubutumwa bwavuzwe, Imana ikabona ko bukwiye guherekezwa n’igitangaza, niyo iyobora n’ukuntu ico gitangaza gikorwa «  Kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w’ubuhanuzi.” (Ibyahishuwe 19: 10). 
Bibliya yerekana ko hariho abantu bashaka kwiruka imbere ya Yesu ngo bakore ibitangaza kandi ata Mana yabibatumye : « Uburakari bw’Uwiteka ntibuzīgarura, keretse amaze gusohoza imigambi y’umutima we, mu minsi y’iherezo ni bwo muzabimenya neza. “Abo bahanuzi si jye wabatumye ariko barihuse, sinavuganye na bo ariko barahanuye (Yeremiya 23: 20-21). Ahari ivyo bitangaza bakora atawabibatumye, nibyo bizabicisha kuri wa musi w’amateka. Kuko nibo Yes’avuga ngo bazamubwira bati:« ‘Mwami, Mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe?’ Ni bwo nzaberurira nti ‘Sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z’ibibi mwe.’ (Matayo 7: 22-23). Buriya abafite ico bahuriyeho baramenyana. Bashobora kuba bambaye uniforme, canke ikimenyetso ku myenda yabo, cangwa bakaba bazi imvugo yabo yo mu kazi ata wundi yapfa kuyimenya. Ibi bitwibutsa ya gahunda y’ijuru ngo : « Ndi Uwiteka Imana yanyu, mujye mugendera mu mategeko yanjye, mukomeze amateka yanjye kandi muyakurikize, kandi mujye mweza amasabato yanjye abe ikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu (Ezekiyeli 20: 19-20).
Satani nawe akoresha abambaribe ibimenyetso n’ibitangaza byinshi, kugirango ahitane abafite imitima yoroshe. « Bene abo ni intumwa z’ibinyoma, ni abakozi bariganya bigira nk’intumwa za Kristo. Kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w’umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be na bo bigire nk’abakozi bagabura ibyo gukiranuka: iherezo ryabo rizahwana n’imirimo yabo (2Abakorinto 11: 13-15). None, tuvugishe ukuri, abantu bary’ingurube, bagambara amaherena ku matwi nk’inka zo zo kuri ferme, bakirirwa barima, bikorer’amabuye kw’isabato, bakaba aribo bakivanga n’abanyapolitike, bakifatanya n’abigaragambya ku butegetsi bwashizweho n’Imana,  ivyo bitangaza bakora ubwo vyaba biva ku Mana ya Eliya na Daniyeli na Yesu? Biteye amakenga.« Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y’ababi, Ntahagarare mu nzira y’abanyabyaha, Ntiyicarane n’abakobanyi. Ahubwo amategeko y’Uwiteka ni yo yishimira, Kandi amategeko ye ni yo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n’igiti cyatewe hafi y’umugezi, Cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Ibibabi byacyo ntibyuma, Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, Ahubwo bahwana n’umurama utumurwa n’umuyaga.

Ni cyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w’amateka, N’abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry’abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y’abakiranutsi, Ariko inzira y’ababi izarimbuka (Zaburi 1: 1-6).
Iyo rero byo gukor’ibitangaza gusa, ariko tugakomeza kwigomeka ku mategeko y’Imana, ntaco bisa bisana n’ubutumwa bwiza. Ahubwo abantu nkabo bakoreshwa n’undi mwuka.« Kuko ari yo myuka y’abadayimoni, ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose, ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w’Imana Ishoborabyose (Ibyahishuwe 16: 14). Kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y’abantu. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa (Ivyahishuwe 13: 13-14)
Igihe ni cyagera, itorero ry’ukuri ryitondera amategeko y’Imana, rikagira kwizera nka Yesu,rizakereshwa ibitangaza kugira ngo igihe c’isarura kirangire. »  Umurimo ukomeye wo kwamamaza ubutumwa bwiza uzarangizanywa imbaragazikomeye nk’izawutangije. Ubuhanuzi bwasohojwe mu isukwa ry’imvuray’umuhindo mu itangira ry’umurimo w’ubutumwa bwiza, buzongera gusohoraku iherezo ryabwo mu gihe cyo gusukwa kw’imvura y’itumba. Ibi nibyo bihe byo guhemburwa, Intumwa Petero yayerekezagaho ubwo yavugaga ati:  » Nukomwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku Mwami Imana, itume mwohererezwa Yesu ari we Kristowabatoranyirijwe uhereye kera. « 

 Abagaragu b’Imana bazaba bafite mu maso harabagirana kuko berejwe gukoraumurimo muziranenge, bazaba banyuranamo hirya no hino bafite umwete mwinshiwo batangariza abantu bose ubutumwa mvajuru. Amajwi y’abantu ibihumbi byinshiazaba arangirira ku isi atanga umuburo uheruka. Ibitangaza bizakorwa, abarwayi bakizwe kandi ibimenyetso n’ibitangaza bizagaragarira abizera. Icyo gihe Sataninawe ariko, azakora ibitangaza biyobya, ndetse azamanura umuriro mu ijuru imberey’amaso y’abantu. Icyo gihe abatuye ku isi bose, bazaba bagomba kugira uruhande bahereramo. Ubu butumwa ntibuzarangizwa n’amagambo menshi y’impaka ahubwo buzarangizwa no kunyurwa kubwo kwemezwa na Mwuka w’Imana. Ibibazo bizaba byararangiye. Imbuto zizaba zarabibwe, ubwo zizaba zitangiye gukura nokwera imbuto (Ellen G. WHITE, Intambar’ikomeye, igice ca 38, urupapuro rwa 429). 
Publié dans : Non classé | le 4 octobre, 2016 |Pas de Commentaires »

TWIGE UBUHANUZI BWA YESAYA 42: 21-22

TWIGE UBUHANUZI BWA YESAYA 42: 21-22

 » Bose baratezwe bagwa mu vyobo, kandi babanyegeje mu mabohero » (Yesaya 42: 22). Mbese uri mw’ishengero? canke uri mu cobo? canke uri mw’ibohero? Muri kino cigisho, muri kumwe n’umunyavyaha yagiriwe ubuntu, Balthasar Miburo

Umwami wacu Yesu-Kristo aravuga ahuza na Yesaya ngo: None mweho n’iki catumye murenga icagezwe c’Imana kubw’imigenzo yanyu? Mwa ndyarya mwe, Yesaya yavuze neza ivyo yavugishwa n’Imana kuri mwebwe ati: « Aba bantu banyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo iri kure yanje. Bansenger’ubusa kukw’inyigisho bigisha ar’ivyagezwe n’abantu (Matayo 15: 3, 7-9). Iyo usomye neza ico gice co muri Matayo, urabona ko mu mirongo ikurikira, abigishwa bagerageje kuvunira akagohe Yesu kubera inyigisho yari yatanze aho hantu, zavunye inkokora Abafarisayo. Yesu, arabishura ati: »Igitewe cose Data wo mw’ijuru atateye kizorandurwa » Matayo 15: 13. Yesu yari yashimitse mu mvugo yiwe, kuko yagomba kwerekana ko hariho ibintu abanyedini bazanye mw’ishengero ryiwe, bakavuga ngo « iryo n’ijambo ry’Imana », kandi ar’ibinyoma, ar’ijambo rya Satani. Ivyo nivyo Yesu yita ibiterwa  bitatewe na Data wo mw’ijuru. N’ukubirandura nta kundi . Yabivuze atarya umunwa kuko yabona ko naho yobengenga ntibateze kwihana. Niko abapasitori n’abapadiri babonye inyungu mu kwigisha ibiteye kubiri n’amategeko y’Imana bamera. Kwihana ntibiba bigishotse. Ariko hariho abaguye mu mutego batabizi, abo haracariho amahirwe kuri bo yo kwihana bagakizwa.

Erega uwu ni wo mutego ishengero ry’uwu musi ryaguyemwo? Ngo: » duhimbaze umusi w’Imana. Ngo abantu bahayanwe mu kwisonzesha ngo berekane ko aribo banyamasengesho bakomeye. Abandi bagahayanwa mu kuririmba no mu kwambika neza za chorales zabo, Ngo Noheri ntiyobacika batayihimbaje, kand’ar’umusi wazanywe n’abadayimoni. N’ibindi n’ibindi…Ku vya Noheri hoho biraboneka ko ata Mana yifatanya n’abakora ubwo buyobe, kuko Mpwemu (Mutima) avuga yeruye ati: « Maze igihe gikwiye gishitse, Imana ituma Umwana wayo, yavyawe n’umugore, kandi yavutse aganzwa n’ivyagezwe, ngw’acungure abaganzwa n’ivyagezwe… Ariko ico gihe, kuko mutari muzi Imana, mwari mujakariye Imana zitari zo uhereye mu kameremere kazo; ariko none, ko mwamenye Imana, cane cane nayo ikabamenya, n’iki catumye musubira inyuma mugahindukirira ivyambere vya goyigiyi, bitagira ikimazi, mukagomba kubijakarira ukundi gusha? MUZIRIRIZA IMISI N’AMEZI N’IBIHE N’IMYAKA? Munteye ubwoba, yuko kumbure ivyo nabakoreye noba naruhiye ubusa. (Abagalatiya 4:4, 5, 8-11).

Abahimbaza dimanche, Noheli, Pasika y’abagatorika n’ibindi bizaniye, barababazwa n’ukumva Yesu atunze urutoke ku bigirwamana vyabo nkuko Abafarisayo bababajwe n’ukumva ko basenger’ubusa. Ariko kugeza no kur’uwu musi Yesu arabaza aya mashengero yanse isabato y’Imana, agahitamwo ivyagezwe vy’abantu gusa, ati:  » None mweho, n’iki gituma murenga ku cagezwe c’Imana kubw’imigenzo yanyu? » (Matayo 15: 3) N’ukuvuga ko uko babumbatira iyo migenzo yavuye mu gipagani c’abazungu, niko ijisho ry’Imana rizobandanya kubater’igitsure gushika barandutse, n’ivyo bintu bazanye gusegekereza i ruhande y’Imana nyaMana bizotembagazwa.  » Uku niko ukwiye kubabwira: Uti Imana zitaremye ijuru n’isi, izo nizo zizoherengetezwa mw’isi (Yeremiya 10: 11).

Mpwemu Yera ntiyihisha, arasemerera inyuma y’ayo mashengero ati:  » Vyahimbaye Uhoraho kuduza ivyagezwe no kuvyubahiriza, kubw’ukugororoka kwiwe. Aba bantu, N’ABANTU BASAHUWE, BANYAZWE INKOKORE, BOSE BARATEZWE, BAGWA MU VYOBO, KANDI BABANYEGEJE MU MABOHERO. N’ABO GUCIKA INYAGANO, ATAWO KUBAKIZA, N’ABO GICIKA INYAGANO ATAWO KUVUGA ATI: BAREKURE (Yesaya 42: 21-22). Ngico ikizanye Umwami Yesu mu bugingo bwawe mur’aka kanya: N’ukugirango agukwege, agukure mur’ico cobo, mur’iryo bohero, niwe gusa ashoboye kugukiza uwo mutego waguyemwo.

Mbese war’uziko bakubuza kwubaha amategeko y’Imana ariko bakakubohera ku mategeko y’abantu. Bavuga ngo warakijijwe kubera ko ukora nkuko bashatse, ariko siko Uhoraho ashaka. Mbese kuki batakubwira ko Yesu yabambwe ku musaraba azira ukuntu twebwe abantu twica amategeko y’Imana, bakavuga gusa ngo yazize ivyaha? None icaha n’iki? Bibliya ivuga ngo « Icaha ni wo mugararizo » (1Yohani 3: 4). None abagarariji, s’ukuvuga abagarariza amategeko y’i bwami? Mu gihe rero badashaka kwigisha ku mategeko y’Umwami Mana, no kuvuga icaha bagomba kubireka, kuko « ahatagira itegeko ntihagir’icaha » (Abaroma 7: 9).

Inzamba y’imperuka iravuga n’akamo karengera ngo: « Nuko muve hagati yabo mutandukane n’abo, niko Uhoraho agize, ntimukore ku bintu yabo bihumanya, nanje nzobakira, kandi nzobabera So, namwe muzombera abahungu n’abakobwa, niko Uhoraho ashobora vyose agize (2Abakorinto 6: 17-18). Iyi sabato ntize igusige mur’uwo mugumuko wo kuri dimanche ya Roma. Nivyo ngusengera, mwene Data, nawe mushiki wacu mukundwa,mw’izina ry’Uwaducunguye Yesu-Kristo. Amen.

Publié dans : Non classé | le 26 septembre, 2016 |Pas de Commentaires »

IBITIGIRI VY’AMABANGA VYABONEKA KERA KU BIHEKO VY’ABASASERDOTI B’IZUBA

Image result for 666

Mu makika, uteranye usanga bingana 111

Ku mirongo 6 ikitse yose ni 111×6=666

Mu buhagazi naho, umurongo wose ukwiza 111 Ku mirongo 6 ihagaze yose ni 111×6=666                                                                                   

No kuva ku mfuruka kugera ku yindi uhiritse ni 666, aho wotangurira guharura hose. Yesu ati:  » abadafise iyo nyigisho mwese, ivyo ba bandi bita ivy’i bwina vya Satani, nta wundi mutwaro mbikoreza (Ivyahishuwe 2: 24). Mu gihe ugifise uwo mutwaro wo kuyoboka ubwami bwakomotse mu mabanga y’izuba yo kurisenga ku wa mbere w’imisi indwi, nta mutwaro wa Yesu ushobora kwikorera. Wikoreye uw’ayo madini yakwihereye. « N’uko muve hagati ya ba bandi mubitandukanyeko, nik’Uhoraho agize, kandi ntinugakore ku kintu gihumana na kimwe,  nanje nzobakira, kandi muzombera abahungu n’abakobwa,niko Uhoraho ashobora vyose agize (2Abakorinto 6: 17-18). Iki n’igihe co kuvuga ubutumwa tutary’umunwa kuko nta kindi gihe dushigaje. Ugomba kuvyumva avyumve, utabigomba nawe n’abireke (Ezekiyeli 3: 27)

 

 

 

 

 

Publié dans : Non classé | le 22 septembre, 2016 |Pas de Commentaires »

IKIMENYETSO C’INYAMASWA N’IKIHE MU VY’UKURI?

IKIMENYETSO C’INYAMASWA N’IKIHE MU VY’UKURI? (harimwo ikinyarwanda cinshi, abarundi murashobora gukoresha Bibliya Yera y’ikirundi kugirango mutahure imirongo twakoresheje)
Image result for messe dominicale
Dukurikije ivyo Bibliya yigisha, ikimenyetso c’inyamaswa kija ku ruhanga no ku kiganza, n’ukuvuga « KURUHUKA UMUSI WA DIMANCHE » kandi waramaze kwumva ko ar’umusi wavuye mu gipagani, isabato y’ikinyoma. Mu ruhanga no ku kiganza h’abana b’Imana hazaba har’ikimenyetso co kwumvira Imana Umukiza wacu: « Uwo muhango uzakubere nk’ikimenyetso gishyizwe ku kuboko kwawe, n’urwibutso rushyizwe hagati y’amaso yawe, kugira ngo amategeko y’Uwiteka abe mu kanwa kawe (Kuva 13: 9). Ndi Uwiteka Imana yanyu, mujye mugendera mu mategeko yanjye, mukomeze amateka yanjye kandi muyakurikize, kandi mujye mweza amasabato yanjye abe ikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu (Ezekiyeli 20: 19-20). Benshi bariko barakwiza inyigisho ngo Obama yaragitangaje. Ariko, naho Abanyamerika bose bakwanga ico kimenyetso ngo ntikibaje mu ruhanga no mu kiganza, ariko bagakomeza « kuruhuka sunday/dimanche, nta kimenyetso c’Imana baba bafite. Ah’ubwo baruhira kuzarimbuka. Ubutumwa dufite bwo mur’ibi bihe by’imperuka ntibuvuga ko kudafata ico kimenyetso ca Obama vyagira ico bidufasha, Ah’ubgo Uwiteka abwira isi yose ati:  » kandi mujye mweza amasabato yanjye abe ikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu. … »mutsembeho umusaza n’umusore n’inkumi, n’abana bato n’abagore, ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera.” (Ezekiyeli 20: 20; 9: 6). Satani arashaka kudutesha igihe azana ibindi bimenyetso kugirango tutamenya ikimenyetso c’inyamaswa ic’arico. Dore Abagatorika bamaze kwivugira ngo: “Of course the Catholic Church claims that the change [Saturday Sabbath to Sunday] was her act… And the act is a mark of her ecclesiastical authority in religious things” (H.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons). Bisobanurwa ngo: « NIVYO KOKO. KILIZIYA GATORIKA IREMERA KO ARIYO YAHINDUYE ISABATO IKAYISHIRA KU CYUMWERU. KANDI ICO NICO KIMENYETSO C’UKO IFITE UBUTWARE KU YANDI MADINI (H.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons).
“Sunday is our mark of authority… the church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact” (Catholic Record of London, Ontario Sept 1, 1923). Bisobanurwa ngo: « ICYUMWERU NICO KIMENYETSO CACU… KILIZIYA IRARUTA BIBLIYA. IKIVYEREKANA N’UKO TWASHOBOYE GUHINDURA ISABATO TUKAYISHIRA KU UNDI MUSI (Catholic Record of London, Ontario Sept 1, 1923). Ico mwita 666, tukivuge neza nkuko Bibliya ikivuga, n’umubare w’umuntu. Bibliya ivuga iti: « (Inyamaswa) Itera bose aboroheje n’abakomeye, n’abatunzi n’abakene, n’ab’umudendezo n’ab’imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy’iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda, keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa, cyangwa umubare w’izina ryayo. Aha ni ho ubwenge buri: ufite ubwenge abare umubare w’iyo nyamaswa kuko ari umubare w’umuntu, kandi umubare we ni magana atandatu na mirongo itandatu n’itandatu (Ibyahishuwe 13: 16-18). Birumvikana ko niba udafise ico kimenyetso co mu ruhanga canke mu kiganza (n’ukuvuga kwiyemeza gucumura no gukoresha amaboko yawe mu gihe kizira), ushobora kuba ufise « izina rya ya nyamaswa » (n’ukuvuga kuyoborwa n’ubutware bwa Roma buvangatiranye n’ubw’amadini ya gipagani n’ubutegetsi bwose bwa politiki), cangwa ugasanga ufite umubare w’iyo nyamaswa, cangwa umubare w’izina ryayo. Ngo N’UMUBARE W’UMUNTU ». Birumvikana ko hazabaho umuntu azishira hejuru ya vyose yiyerekana ko ariwe Mana, kandi izina rye rikuzuza uwo mubare. Reba iri zina ry’Ubupapa: VICARIUS FILII DEI. N’ukuvuga ngo, Uwuhagarariye Umwana w’Imana.
Wibuke ko igihe Yesu yabambwa, « Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba, rwanditswe ngo “YESU W’I NAZARETI, UMWAMI W’ABAYUDA.” Urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma, kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw’umurwa, kandi rwari rwanditswe mu Ruheburayo, no mu Ruroma, no mu Rugiriki » Yohani 19: 19-20). Izi nyuguti zigize iri zina ry’Ubwami bwa Papa nartyo urishize muri izo ndimi eshatu: Uruheburayo, Ururoma (ikilatini) no mu Rugiriki, usanga hose rikwiza 666. (Reba ku mpera y’icigisho, uko babibara). Biragaragara ko niba Yesu ar’umwami w’Abauyuda nk’uko Imana yashatse ko Pilato abyandika ngo tuze tubisome, hariho rero undi bahatanye na Yesu, nawe yiyita umwami. Nico bita « Antikristu », n’ukuvuga ngo « Uwutavuga rumwe na Kristu » « Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimūra Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y’icyitwa imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw’Imana, yiyerekane ko ari Imana (2Abatyesalonike 2: 3-4). Kumwita ngo Muvyeyi Wera, Holy Father, His Holiness, bizaba bisa no kumuha amazina akwiye guhabwa Imana gusa, kandi azayemera. Byamaze gutangira. Ariko n’ubwo bir’uko, Yesu ntavyemera. Avuga ngo: « Kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita Data, kuko So ari umwe, ari uwo mu ijuru. » (Matayo 23: 9). Amerika izaba igikoresho c’ingirakamaro mu kuboko kwa Kiliziya ku buryo bw’umwihariko, mur’urwo rugamba rwa nyuma. Umuhanuzi Daniyeli ariko nta mahoro abibonamwo, avuga ati: “Nuko uwo mwami azakora uko ashatse, yigire munini yishyire hejuru ngo asumbe imana zose, kandi azavuga ibikomeye bisuzuguza Imana nyamana. Azishyira yizane kugeza aho uburakari buzasohorera, kuko ibyagambiriwe bizasohozwa. Kandi uwo mwami ntazita ku mana za ba sekuruza, cyangwa ku gushaka abagore cyangwa ku cyitwa imana cyose, kuko azishyira hejuru ngo asumbe byose.Azabamba amahema y’ubwami hagati y’inyanja n’umusozi wera ufite ubwiza, nyamara azaba ageze ku munsi w’imperuka ye, nta wuzamuvuna (Daniyeli 11: 36, 37, 45).
Igitabo ca Yobu kiravuga ngo: « Dore ibyo ni byo twagenzuye dusanga ari ko biri, Byumve ubyigireho akamaro.” Mu kirundi ho handitswe ngo: « Raba, ivyo nivyo twagenzuye, dusanga niko biri: Nawe n’uvyumve, wikuriremwo ivyokugirira akamaro (Yobu 5: 27). Nawe ubwo nibwo butumwa ngufitiye, « vyumve wikuriremo ivyokugirira umumaro » mw’izina ryera rya Yesu. Amen.
Publié dans : Non classé | le 21 septembre, 2016 |Pas de Commentaires »

MU BURUSIYA URUZI RWAHINDUTSE AMARASO MU NDWI IHEZE, ITARIKI 08/09/2016

Capture écran Instagram

Bagerageza kuvuga ko ataco bipfana n’ivyago vyanditswe muri Bibliya,

bakavuga ko vyaturutse ku ruganda ruhegereye.

Ariko kubona uruzi rutemba nka Kanyaru canke Ruvubu

ruhindutse amaraso rwose mu kanya gato, biteye amakenga.

Abarundi bati :  » Birab’ivyuya ntibib’amaraso »

Abasomyi ba Bibliya twibuka cane  » Ibyahishuwe 16: 3-4).

NTIMUSINZIRE UMUKONDORAZOSI. MUBE MASO MUSENGE!

Publié dans : Non classé | le 15 septembre, 2016 |Pas de Commentaires »

UBUTUMWA BWAVUZWE NA YONA (6)

Ariko ivyo bishavuza Yona cane araraka. Asenga Uhoraho, ati Mbega, Uhoraho, sivyo navuze nkiri mu gihugu cacu? Nico catuma mpungira i Tarushishi, kuko namenye ko ur’Imana y’inyabuntu, yuzuy’imbabazi, itebakuraka, igiraikigongwecinshi, kandi yigarura ngo ntizane ikibi. None rero Uhoraho ndakwinginze,pfuma unyica,kuko gupfakundutiye kubaho. Uhoraho aramubaza ati: Mbega ko uratse gurtyo, ugize neza? Nuko Yona ava mur’ico gisagara, yicara ku ruhande rwaco rw’iburasirazuba; aba ariho acaagasago, yicara muri ko mu gatutu, yiteze kuraba amaherezo yaco. (Ikicigisho ntikararangira)

Publié dans : Non classé | le 14 septembre, 2016 |Pas de Commentaires »

THE PREACHING OF JONAH(1)

THE PREACHING OF JONAH (1)

Jonah was sent to Nineveh and run away from the Lord to Tarshish

Now the word of the LORD came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it; for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the LORD, and went down to Joppa; and he found a ship going to Tarshish: so he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the LORD (Jonah 1: 1-3).

 

We are beginning to study the Book of the prophet Jonah. We will divide it in small parts for to make easy everyone to understand it. The book starts with the story of Jonah who refused to go in his appointed mission from the Lord. Jonah had a Gospel to preach to the Nineveh, because of their wickedness has come up before the Lord. Jonah feared the appointed mission an run away from the Lord to Tarshish.

 In these last days, all God’s people is called to involve itself in the mission of preaching the gospel to this world full of wickedness than Nineveh. But, men, women and young people are choosing to run away, and are paying the fare to Tarshish, in the non-appointed work. All have turned away, all have become corrupt, there is no one who does not good, not even one (Psalm 14: 3). They ignore that all the sorrows, catastrophes, epidemic sickness,  famine, etc. are the consequences from our neglecting of preaching the last message to the humanity. They are working without rest in their business, they are busy with their feasts (marriages, social events, birthdays, etc,), money, family and body care for the good appearance, are their preferred idols. A curse on anyone who is lax in doing the Lord’s work (Jeremiah 48: 10)

Image result for soiree de mode senegal

These businesses that are blocking you in the Lord’s work are not the blessed business. You are not standing in your place. I exhort you to come back and serve your Lord with joyful mind. Actually, the work of God needs the courageous servants, and not fearful people who fear to go to Nineveh. To morrow, we will see how our failure to the God’s work may affect the neighborhood and environment.

 May our beloved Lord give us his Holy Spirit for to serve him joyfully, in Jesus name. Amen.

Publié dans : Non classé | le 6 septembre, 2016 |Pas de Commentaires »
1...45678...28

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire