TWIGE IVYAHISHUWE 2: 1-7

Ibaruwa yarungikiwe itorero ry’i Efeso

Wandikire marayika w’itorero ryo muri Efeso uti:  »Ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw’iburyo, akagendera hagati y’ibiterekwako amatabaza birindwi by’izahabu aravuga aya magambo ati:  »Nzi imirimo yawe, n’umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, n’uko wagenzuye abiyita intumwa atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanje ntiwacogora. Ariko rero mfite ico nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa  wihane, ukore imirimo nk’iya mbere kuko n’utabikora nzaza aho uri, nkure igitereko cy’ itabaza ryawe ahacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y’Abanikolayiti, iyo najye nanga. Ufite ugutwi ni yumve ivyo Umwuka abwira amatorero.  »Unesha nzamuha kurya ku mbuto z’igiti c’ubugingo kiri muri Paradiso y’Imana.

Twarize ko marayika bisobanurango  »uwushikiriza ubutumwa ». Iri baruwa hamwe n’ayandi, yarungikiwe amashengero, kuko niyo yarafise umurimo wo gushikiriza ubutumwa bwiza mu turere/mu ntara yarimwo: Dushobora kuvuga rero mu yandi majambo ngo: Andikira ishengero rimpagarariye muri Efeso. Efeso n’ukuvuga  »ikintu c’agaciro, canke  »c’akaror’uhore ». Kando nkako iryo torero ryari ryarabaye rurangiranwa mu kuyoboka Umwami Yesu. Dusoma aya magambo mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso ngo: Ndabandikiye mwebwe abera bari muri Efeso bizera Kristo Yesu… Nico gituma nanjye maze kwumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose, mbasengera ku Mana, igihe cose, nkabasengera ntahengeshanya, ngo Imana y‘Umwami wacu Yesu-Kristo, ariyo Data wa twese w’icyubahiro ibahe Umwuka w’ubwenge no guhishurirwa…. (Abefeso 1: 1, 15-17).

Ibindi womenya, n’uko mu mvugo y’ubuhanuzi bwa Bibiliya,  Efeso  igereranywa n’ishengero rya mbere ryo mu gihe c’intumwa, n’ukuvuga kugeza hafi mu mwaka w’100 nyuma y’ivuka rya Yesu. Nico gituma, mugomba kumenya ko itorero ryose ryo muri ariya matorero arindwi yo mu gitabo c’Ivyahishuwe, ryabayeho mu ntara / mu karere barivugamwo. Rigaca rigereranya na none imibereho y’itorero mu gihe runaka co mu mateka y’isi. Tuvuge ko muri iki gihe tugeze mu bihe bisa n’uko itorero ry’i Laodikeya ryari rimeze, kuko tugeze mu bihe vya nyuma vy’amateka y’itorero ry’Imana. Ni nazo mpamvu Yesu yiyerekanye afise inyenyeri zirindwi mu kuboko kw’i buryo, akagendera hagati y’ibiterekwako amatara.  Kuko  »Dore inyenyeri indwi nizo babamarayika b’ayo matorero arindwi, nayo ibiterekwako amatara n’ayo matorero arindwi (Ivyah. 1: 20):  Mu mvugo yo mu buhanuzi, Yesu arerekana ko ubuzima bw’abavugabutumwa bo mu matorero arindwi yar’abufise mu ntoke, kandi kugeza no ku mperuka, azohora acunze ishengero ryiwe.

Aya matorero arindwi yar’atonze ku muhanda umwe. Irya mbere ryaro i Efeso, iry’indwi ryari i Laodikiya. Noneho wa muhanda ugeze i Laodikiya ugaca wisaturamwo kabiri, ishami rimwe rikazamuka, irindi rikamanuka. Laodikiya navyo bisobanura ngo: Gucira abantu urubanza. Kandi koko igihe ni gito bamwe bakazafat’inzira izamuka abandi bakazafata iyimanuka. Burya urya murongo wo muri Yohana 3: 16, ntaco ubabwira? 

Uru rwandiko rurerekana ko Yesu na  Paulo bavuga bahuza. Yesu, mu kuvuga ngo:  »Wagenzuye abiyita intumwa atarizo » yerekanye neza rwose ko ivyo Paulo yavuze kw’itorero ry’i Efeso ko kwari ukuri ngo: Mwirinde ubwanyu, murinde ubusho (umukuku, umukumbi) bwose Umwuka Wera yabashinze ngo muburinde, kugirango murinde itorero ry’Imana iryo yaguze amaraso yayo. Nzi yuko ninamara kuvaho, amasega, (amabingira) aryana azinjira muri mwebwe ntazababarira umukuku/ umukumbi. Kandi muri mwe hazaduka abantu bavugira ibigoramye, kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo, N’uko rero mube maso… (Ivyak. 19: 28-31). 

Iri torero ngo ryararenganijwe ariko ntiryacogora. Iki nico Umwami Yesu yifuza ku matorero yacu yose, no kuri buri muntu ku giti cye. Ni vyo bizatumwa tugira agaciro nka Efeso mu maso ya Yesu.

Iri torero ryageze aho rireka urukundo rwaryo rwa mbere. Ryaba se ryaribagiye gusengera abarirenganya? Yego nta vyera ngo de! Buriya, mujye mumenya ko tur’abantu buntu, Itorero ry’i Efeso Yesu yarihaye amanota meza, ariko aza kurigayira ako kantu katumye urukundo rudakomeza kururumba/kugurumana  mu mitima. Erega ngo  »Urugamba rushize kera, ngo ruhemur’intwari’. Ariko Yesu n’ubwo yarigaye, ngo yarabonye ukuntu rikomeza kugwanya ibinyoma vy’abayoboke ba Nikola (Abanikolayiti). Ni naho ryazakura imbaraga  zo kunesha. Ntawarenganya iri torero kuko buriya ngo  »hagwa uwuhagaze ». Iri torero, Kristo aribonamwo ukunesha, kuko niryo ryavuyemo Simurna, ariryo torero rya mbere ryaronse amanota 100%. Tuzabiraba ubutaha.

Mukurangiza, Kristo yemeye ko uwuzatsinda azarya ku mbuto z’igiti/ki vyamwa vy’igiti c’ubugingo kiri muri Paradiso y’Imana. Kuko i Efeso, har’abapagani bakabuhariwe, baseng’ibiti babizeyemwo ubuzima. Akebura itorero ryiwe ko ariwe giti c’ ubugingo co muro Paradiso y’Imana, kuko  yaranavuze ngo: Uwumuriye ntabona urupfu rw’iteka ryose (Yohani 6: 54). Iki giti c’ubugingo caravuzwe kenshi, ariko cateye urujijo abantu benshi twebwe tuzakiga naco, mu byigisho bikurikira. Kiravugwa mw’ Itanguriro 3: 22-24, Ezekiyeli 47: 12,  Ivyahishuwe 22: 2 na 14.).

Reka duhagararire ngaha rero, Uhoraho abana namwe mwese!.

Muhamagare abandi dusangire ijambo ry’Imana! Amen.

 

 

.

Publié dans : Non classé | le 10 février, 2009 |Pas de Commentaires »

DUHIMBAZ’IMANA MU NDIRIMBO

Indirimbo zose ziri mu kinyarwanda.

_______________________________________

Soko y’imigisha

Ijwi: fyonda aha/kanda hano:

http://www.cyberhymnal.org/htm/c/o/comethou.htm

1.

Ngw’ino Sôko y’umugisha, Mp’umutim’ugukunda,

Migez’idakama myiza, Tugusingize twese

Unyigishe kukuramy’iteka, Kandi meny’ubwiza bwawe,

Kwiringir’ubwami bwawe , Kunyuzuz’urukundo

2.

Nshirahw’icibutso canjye, Ni ho ngeze kubwawe

Ndizeye yuk’uzanjyana, Nger’i waw’amahoro

Yesu yantaruye nazimiye, Nari ndi kure y’Imana,

Ashaka kunkiz’urupfu, Yatanz’ubugingo bwe

3. 

Ndi mu bwishyu bwawe Mwami,  Bg’imbabaz’ungiriye

Nyigiza bugufi bwawe, Mmeny’urukundo rwawe.

Ngoswe n’ibingerageza byinshi, Ngo ndek’iyo Mana nkunda,

Akir’ubugingo bwanjye, Undinde nkire rwose.

Publié dans : Non classé | le 9 février, 2009 |1 Commentaire »
1...2425262728

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire