NSHENGEYE NJ’I WAWE -Inkomoko y’uru ruvyino

Miburo Balthasar

balanas@hotmail.ca

Wamenga har’ejo ku mugoroba!

Ndiko ndaduga mu Rwirambo n’inkono ku mutwe, inzara  mfise mu nda, ituma ntwarwa mw’iyerekwa, numva ngize inzara yo kubana n’Imana.

Hari mu mwaka w’ 1974, ku mugoroba w’impeshi. Nari niriwe ndarima hamwe n’umuvyeyi wanje nakunda. Noneho dutashe, mfata inkono nja kuvoma amazi kugirango tubone ico turya! Ndabona ukuntu nariko ndaduga mu Rwirambo n’inkono ku mutwe. Inzara nari mfise mu nda impindukira mwo inzara yo kubon’Imana; ubwo nyene ntwarwa n’Imana, aya majambo y’uru ruvyino atangura kududubiza mu mutima wanje! 

Uru ruvyino narwigishije ubwa mbere abana nigisha mu muryango w’Ingendanyi kuri Parwasi i Busiga, hanyuma abarwumvise bararuherekanya rukwir’igihugu cose. Amajambo yo muri rwo yabaye ubuhanuzi bukomeye kuri jewe no ku buzima rusangi bw’igihugu. Ubu ndarwanditse kuri uru ruganiro, haciye imyaka 35, rutanguye kuvyinwa. I wacu i Burundi, hageze mu mpeshi yo mu mwaka w’i 2009 rero. Ubu jewe ndi mu gihugu ca Canada, ariko nta musi nasivye kuruvyina, kandi amajambo yarwo n’ubu aracadudubiza mu mutima. Ibivugwa muri uru ruvyino vyashikiye benshi: agahinda, amahoro, umunezero, ariko rero, ntimusinzire umukondorazosi,(mvuze mu mvugo yo muri Mpwemu/Mutima) ntibirashira. Mu mwaka wakurikiye uko kwerekwa, Ijambo ry’Uhoraho ryanjeko, ndi mu zu yacu. Ico gihe abantu bariko barararikana ngo baje kuraba ibintu bidasanzwe kuri Komine ku Mwumba. None ho ijwi ry’Imana ndaryumva rivuga riti:

 »Umunyebanga ntabandana mu rwinshi, aba ashaka ko barimumenerako ».

Ubwo nari no mugihe canje c’amasengesho, nahise ndeka gukurikira abandi. Cambereye icigisho gikomeye mu misi y’ubuzima bwanje bwose yakurikiye. Nico nshaka kuvuga mu gice ca gatanu c’uru ruvyino ngo:

 »Abagenzi nakunze narahevye, nsigaran’Imana Mukama we!

Ibi n’ukuri, kuko kuva kw’igenekerezo rya 25 Ruhuhuma, mu mwaka w’1972 nabonye ukuboko kw’Imana kuyobora ubugingo bwanje ku buryo budasanzwe (*). Nakiriye amajambo menshi kandi meza avuye mu kanwa k’Umwami Imana, nasomye Ivyandtswe Vyera birandyohera kuruta amahera, ndavyigisha n’umuriro udasanzwe uva k’Uhoraho, ku buryo ingorane zose nabonye mu murimo zambereye umunezero mu Mwami. Kuvug’ubutumwabwiza imbere y’amahanga y’abapagani, ni yo ngabire nanje nahawe na Data. Aho muzosanga ngenda nkora mu gahogo nti:

 »Nibutse wa musi wangabira, mbe mwiriwe neza Bigaburo! »

n’ayandi majambo nkayo, nzoba nibuka imisi ya mbere na mbere y’igihe nerekwa ubwiza bw’Imana n’ukuntu yantekereye amajambo yayo asosa kurusha umutsama w’ubuki. Muzotangara cane mubonye ibirego ndega uwo nita umwana w’umwansi n’ukuntu nivuza imbere y’umuganga mukuru ariwe Mana. Mba nshaka kuvuga ingorane nagize mu buzima bwo muri Mpwemu/Mutima imbere yo guhamagarirwa uwu murimo w’ivugabutumwa. Kandi zimwe muri izo ngorane zarankurikiranye ngo zinkuz’amata mu kanwa. Nasavye Imana kenshi ngo izishire kure y’ubugingo bwanje, ariko numva Mutima w’ibanga avuga ati:  »Ubuntu bw’Imana ni ryo banga ryayo ku bamwizera » Har’aho nageze mba nka Dawidi ngo:

 » Mpezagira Imana yo muhanuzi wanje, kandi nijoro numva umutima umpanura (Zaburi 16:7).

Nanje nabwiye Imana ngo:

 »Urankiza igitwarire c’ijoro, n’umutim’uter’utirigana ».

Har’ingorane ziza zikampagarar’imbere ngatangura gutetemera nk’uwutunguwe n’intare. Haba hasigaye ko ubuntu bw’Imana bungwanako. Nz’ayo maze sinz’ayo nsigaje, ariko narabonye ko urugendo rutoroshe! Ikinezereza, n’uko neretswe ukuntu Umwami wanje azogaruka, kandi nkabona ko nzomusanganira ndi muzima. Nico catumye mvuga ngo:

Baravuga k’uzoza Mukama we, mbeg’uzoza ryari Mu kamama we!

Uratebuka rero Mukama we, niboner,Imana Mukama we!

Nshengeye nj’i wawe guterama, n’ikiganiro c’umusavyi aganira n’Imana yiwe! Aho muriko muragatamba hose mwibuke ko  »umugani ntuva ku giti uva ku muntu! » Ivyo vyose biruvugwamwo vyambayeko, ari mu mubiri canke mu mutima!

Nshengeye nj’i wawe guterama, mbe mwiriwe Dawe nteramiye, uraho ga mutware nzirikana!

(*) Kuri blog yitwa http://ruhuhuma.unblog.fr, niho ushobora gusoma ido n’ido ku vyerekeye iyerekwa ryo mu mwaka w’1972 n’ibihe vyakurikiye.

Publié dans : ||le 30 janvier, 2011 |Pas de Commentaires »

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire