IVYOKURYA VYO MU GITONDO (52)

UMUBATIZO (8)

UKUBATIZWA KWA LUDIYA (ARIWE LIDIYA) INYUMA Y’ICIGISHO PAULO YATANZE MW’ITERANIRO RYO KW’ISABATO MU GISAGARA C’I FILIPI.

Image result for ecole du sabbat des femmes

Nuko tuvuduka i Tirowa mu bwato, turaramirija tuja i Samotrake, bukeye bwaho dushika i Neyapoli. Tuvuyeyo dushika i Filipi, igisagara c’i Makedonia, gikuru mur’iyo ntara, cubatswe n’Abaroma. Tumara imisi muri ico gisagara.

Ku musi w’isabato turenga irembo ry’igisagara, tuja ku ruzi, dukeka ko hobayo ahahora hasengerwa. Turicara tuyaga n’abagore bahakoraniye. Umugore umwe yitwa Ludiya, umudandaza w’impuzu z’inyambarabami, wo mu gisagara citwa Tuwatira, yubaha Imana, aratwumviriza. Umwami Yesu amwugurura umutima kugirango awushire kuvyo Paulo yavuga. Amaze kubatizanywa n’abo mu nzu yiwe aratwinginga, ati asangwa mubonye nd’uwizeye Umwami Yesu, ni muze i wanje mucumbikeho. Aratugobera. (Ivyakozwe n’Intumwa 16:  11-15)

Aba bene Data bariko barajabuka ibihugu n’inzuzi bashaka kugarira Yesu intama zazimiye. Bageze i Filipi, igisagara c’i Makedonia, bahamara imisi bahacumbitse.  Luka rero aduhaye amakuru y’ivyabaye kw’isabato baruhukiye i Filipi ati « Ku musi w’isabato turenga irembo ry’igisagara, tuja ku ruzi, dukeka ko hobayo ahahora hasengerwa. Turicara tuyaga n’abagore bahakoraniye ». . Abantu benshi bagera mu ntara batavukiyemwo, bagatangura kwihisha mu banyavyaha ngo bashobore kuronka ivyo bita ukubaho neza. Kw’isabato bakifatanya n’abatizera, ntibashake umwanya wo gushaka aho bene Data bari. Umwanditsi Luka, yerekanye rwose ko banse kwirirwa muhira, baja gushashaka ahoba hari urusengero. Yesu ati: « Igisagara cose muzokwinjiramwo, muze mubaze umuntu w’inyankamugayo, mucumbike iwe, gushika aho muzovira mur’ico gisagara (Matayo 10: 11).

Si vyiza ko dutangura kubaza ahantu hari akabare na za boutique, imbere yo kubaza ko hoba hariho mwene Data aba ngaho hantu. Gucumbika mu rugo rw’umunyamahanga kandi hariho mwene Data abishoboye n’icaha co kwishira mu bidutsitaza.  Kandi mwene Data nawe ashoboye kuducumbikira, akatwirukana canke akatwinuba gushika aho tuja gucumbika mu batizera, nawe azobibazwa n’Umwami wacu, kuko handitswe ngo: « Mushishikare gutanga indaro, Ntimwibagire kugirira neza abashitsi, kuko bamwe babigize bartyo basanga bacumbikiye abamarayika batabizi (Abaroma 12: 13 na Abaheburayo 13: 2). Muhane indaro mutidodomba (1Petero 4: 9). Kirazira ko umukristu yidogera ivyo yagaburiye umushitsi, canke ngo yidodombere ivyo yamufashishije.

Bibliya ntivuga ko abo bagore bari bakoraniye ku rusengero canke imbere y’urusengero. Bibliya ntinatubwira ukuntu abo bagore bangana.  Uko biri kwose, Mpwemu Yera yashatse gusa ko tumenya ko kuja guterana n’abandi bituma tuba ngirakamaro kuruta aho twigumira i muhira twenyene. Paulo na ba Luka, nta mugambi bari bazindukanye wo kuja kubatiza abantu. Ariko kwegera bashiki babo mu Mwami, vyatumye « Umugore umwe yitwa Ludiya, umudandaza w’impuzu z’inyambarabami, wo mu gisagara citwa Tuwatira, yubaha Imana, abumviriza. Umwami Yesu amwugurura umutima kugirango awushire kuvyo Paulo yavuga.

Abantu bavuga ko bakijijwe, ariko bagakomeza guceceka mu materaniro, uko yinjiye akaba ariko ataha ata n’umuntu avugishije, uwo s’umuco mwiza ku bantu b’Imana. Abandi binjira mw’iteraniro ry’Uhoraho bagatangura kuvuga ibindi biganiro mu vyongoshwe, abandi bakaza bambaye impuzu zituma bose baca babatangarira, abandi bakareka abana babo ngo bigirire ivyo bashaka mu nzu y’Imana. Ivyo vyose si vyiza, ntibihesha Imana icubahiro. Uhoraho arabaza ati: « Iyo muje kunshengerera, ninde aba yababwiye gupfa kunkandagirira mu rugo? Abasoma ikinyarwanda, uwu murongo ubivuga neza ngo:  » Iyo muza kunshengerera, ni nde uba wababwiye ko muza kundibatira urugo? (Yesaya 1: 12).  Ni twaba twazanywe no gusenga Uhoraho Umuremyi wacu koko,  » Ni muze tumusenge twunamye, dupfukamire Uhoraho Umuremyi wacu; kukw’ariwe Mana yacu, natwe tur’abantu b’icanya ciwe, tur’intama zo mu kuboko kwiwe » (Zaburi 95: 6-7). Yamara Uhoraho ari mu rusengero rwiwe rwera; isi yose n’ihwekerere imbere yiwe (Habakuki 2: 20).

Seng’Imana uciye bugufi, wirinde abantu baza bashaka gukora mu ntoke abantu bariko barashira umutima ku vyigisho biriko biraca ku ruhimbi. Abo bantu baza bacerewe, bakagerekako no gusamaza ishengero ry’Imana. Uhereye ubu iyo ngeso mu yicikeko, ko Uhoraho mushobora kubipfa! Ni twaba twemeranije na bene Data ko isaha yo gusenga ari sambiri, canke sambiri na nusu canke satatu, dukwiye kuyubahiriza gurtyo nyene. Sa mbiri ntikabe satatu kandi satatu ntikabe sayine. Imana ikorera ku gihe, nticererwa. « Igihe gikwiye, gishitse, Imana ituma umwana wayo (Abagalatiya 6: 4). Kandi ifise uko « izongenza vyose, igihe gishitse » (Abanyefeso 1: 10). Ntimukavuge ijambo uwu musi, ejo ngo murihindure, isaha n’isaha: « Ico dukwiye kubanza kwitwararika, n’ugutangurira ku gihe cashinzwe. Ntidukwiye kurindira abafise ingeso yo kwama bashika harenze ko igice c’isaha canke ugasanga harenze ko iminota mirongw’ine n’itanu. Isaha ni yagera hamaze gushika babiri, abo ni bace batangura, kandi bizere ko Imana nayo yaje guterana nabo nkuko yabibasezeraniye » (EGW, Ibishingantahe vy’Ishengero, umuzingo wa mbere, urupapuro rwa 310-311) 

Vuga nka Paulo, usangize abandi Ijambo ry’Imana mw’ishure ry’Isabato. Baza ibibazo, ishura udatinya. Nkumbure har’igihe ari wewe Imana yatumye aho hantu, kugirango umushingantahe kanaka, umukenyezi utazi, canke umusore n’inkumi bari ngaho, batahe bafise inyishu z’ibibazo vyari vyarabayobeye. Ninde yomenya ko badashobora kuzobatizwa mu misi izokurikira kubera ivyo wavugiye mw’ishure ry’isabato? Icatumye, ugira amagara, ukaza aho hantu,  » nkumbure kw’ar’ukugirango uze useruke mu gihe gisa n’iki! (Esiteri 4: 14).

Ludiya ntiyari yavuye muhira azi ko ataha abatijwe n’abo mu nzu yiwe bose. Ariko « Amaze kubatizanywa n’abo mu nzu yiwe aringinga bene Data, ati asangwa mubonye nd’uwizeye Umwami Yesu, ni muze i wanje mucumbikeho »Mbere ngo yarabagobereye . Uhoraho arindiriye ko wova hasi ukavuga! Uhoraho ntiyakurungitse aho hantu ngo ube uwo  gupagasa amahera gusa, uwo kurya no kunywa gusa, arashaka ko umuhagararira, ukamumenyesha abo ngaho bataramumenya. Bazofata ingingo yo guhindukirira Umwami Yesu, bivuye kuri wewe. Yamara benshi n’uko twimereye mur’iki gihe, ariko  » Ibi tugize si vyo, kuko uwu musi ar’umusi wo kuvuga inkuru nziza, natwe tukaba dupfuye kwihorera. Ni twarorera ko buca bizodusubirako (2Abami 7: 9). Kandi ehe bugiye kudukerako tutarabivuga :  » Ijoro rirakuze bugira buce, nuko mwiyambure ibikorwa vy’umwiza (Abaroma 13: 12).

Nuko, nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mw’izina rya Data, n’iry’Umwana n’irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabategetse vyose. Umve, ndi kumwe namwe gushika ku muhero w’isi. Igihe kirashitse, ubwami bw’Imana buri hafi, mwihane, mwemere ubutumwa bwiza (Matayo 28: 19-20, Mariko 1: 15). Mw’izina ryera rya Yesu. Amen.

 

Publié dans : ||le 17 décembre, 2016 |Pas de Commentaires »

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire