IVYO KURYA VYO MU GITONDO (4)

Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k’Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n’Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k’umugaragu wo hasi, agira ishusho y’umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y’umuntu yicisha bugufi, araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Ni cyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay’ibyo mu ijuru, cyangwa ay’ibyo mu isi, cyangwa ay’ibyo munsi y’isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. (Abafilipi 2: 5-11)

Image result for crucifixion de jesus

“Mu kwicisha bugufi kugeza ubwo yambara akamero k’umuntu, Kristo yagaragaje kamere ihushanije n’iya Satani. Ariko yaramanutse cyane mu nzira yo guca bugufi. Yicishije bugufi aragamburuka “ajyana akamero k’umugaragu wo hasi agira ishusho y’umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y’umuntu yicisha bugufi araganduka ntiyanka no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba”(Abafilipi 2: 7-8). Nk’uko umusaserdoti/umuherezi mukuru yokwiyambura umwambaro wiwe ukomeye w’ubusaserdoti/ubuherezi bukuru kugira ngo akore imirimo y’ibanga ryiwe yambaye umwambaro usanzwe, usuzuguritse w’umusaserdoti yoroheje, niko Kristo yafashe ishusho y’umugaragu wo hasi maze atanga ikimazi ciwe, nk’umusaserdoti/ umuherezi akongera akaba n’ikimazi nyene. “Nyamara ibicumuro byacu ni byo yacumitiwe. Yajanjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro caguye  kuri we”(Yesaya 53: 5) Kristo yahaniwe ukwigenza nabi kwacu kugira ngo tubashe kwitirirwa igikorwa ciwe gitagira agahonzi.  Yajanjaguriwe ibicumuro byacu kandi tutabifatanije, kugira ngo dushobore gutsindanishirizwa no gukiranuka kwiwe, tudafatanije na we. Yapfuye urupfu rwari rudukwiriye kugira ngo tubashe kwakira ubugingo aduha, “ kandi imishishagu yiwe  ni yo adukirisha.” (Yeasaya 53: 5) -Aya majambo aboneka mu gitabo ca Ellen G. WHITE citwa Uwipfuzwa ibihe vyose, ku rupapuro rwa 8)

Uhoraho abane namwe uwu musi, mw’izina ryera rya Yesu, Amen

Publié dans : ||le 7 octobre, 2016 |Pas de Commentaires »

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire