AYA MABUYE…

AYA MABUYE IMAN’ISHOBORA KUYAVYURAMWO ABANA BA ABURAHAMU.

Mwoye kwiyumvira mu mitima muti dufise Aburahamu niwe Sogokuruza. Ndababwira yukw’aya mabuye Iman,ishobora kuyavyutsa mwo aba na ba Aburahamu (Matayo 3: 9)

Mw’ijoro ryo kw’igenekerezo rya 31 Nzero 2011 mu bihe vya saa munani z’ijoro nakanguwe n’ijwi ry’Imana, numva rimbwira aya majambo meza ngo: Aya mabuye Iman’ishobora kuyakuramwo abana ba Aburahamu. Aya majambo y’umuhanuzi Yohani Umubatizi nari nsanzwe ndayazi nkuko namwe muyazi mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 3: 9. Ariko Umwami yanyeretse ubundi busobanuro bujanye n’igikorwa yar’amaze imisi anyeretse co kumukorera mu murima wiwe. Mu vy’ukuri nanje nari naratangajwe n’ukuntu abantu nari nziko batokwemera kuyoborwa n’amategeko y’Imana aribo basigaye bayagwanirira. Nageze naho nibaza niba ndi mu nzira y’ukuri koko, kuko uwu murimo ndiko ndawukorana n’abantu nahora nita  »abo hanze » nkuko imvugo y’idini yamenyereje.

Uhoraho yansobanuriye neza ko abantu bari bafise imitima idindiye ko bazoroha bakijukira kwizera ubutumwa bwiza bw,agakiza, no kubuvuga muri iyi misi ya nyuma. Nico ijambo ry’Imana ryita  » imvura y’urushana » mur’aya majambo ngo: Noneho ni munezerwe yemwe bantu b’i Siyoni, munezererwe Uhoraho Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y’agatasi ku rugero rukwiye, kuko ibarekuriye imvura ikabaha iy’agatasi n’urushana nk’ubwa mbere (Yoweli 2: 23). AYA MABUYE... LAc_PAvinAya n’amasezerano yavuzwe kuva kera atwereka ko igihe kigiye kuza aho ijambo ry’Imana rizovugwa n’imbaraga nyinshi, rikamera aho ryari ryaratewe mw’ivu, rikera vuba, Mpwemu w’Uhoraho akavomera imitima yizera nabinabi, hanyuma hakaza isarura. N’uko bene Data, mwihangane mushitse aho umwami Yesu azozira Eh’umurimyi arorera imirima myiza ayirindira yihanganye, gushitsa aho izoronkera imvura y’agatasi n’iy’urushana (Yakobo 5: 7). Twari dukwiye kuvira hasi icarimwe tugakora, kuko igihe c’imvura y’urushana n’iki. Hakenewe ukwumvira ijambo ry’umwami ngo: N’uko ni mugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mw’izina rya Data na Mwana n’irya Mpwemu Yera, Africa%20Baptismmubigishe kwitondera ivyo nabategetse vyose. Umve, ndi kumwe namwe imisi yose, gushitsa ku muhero w’isi (Matayo 28: 19-20). Ng’ico ikizotuma aya mabuye avamwo abana ba Aburahamu, mw’izina ryera rya Yesu. Amen. 

USHOBORA GUTERA INKUGA UWU MURIMO KUGIRA NGO UBUTUMWA BWIZA BUSHIKE KURI BENSHI

« kuko iyo umuntu yemeye gutanga akurikije ibyo afite, ibyo

birahagije nta wukwiriye gutanga ibyo adafite » (2Abakorinto 8: 12)

Dusigire ubutumwa bwawe hariya hepfo habigenewe, tuzakwereka uko wabigenza.  Ushobora no guhamagara kuri 587-937-1353

Publié dans : ||le 31 janvier, 2011 |Pas de Commentaires »

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire