ABAKUNDA INDA, TWOBABWIR’IKI?

ABAKUND’INDA TWOBABWIR’IKI?

Uzoba uhiriwe wa gihugu , umwami wawe iy’ar’uwo mu nda y’abami, abaganwa bawe bakarya mu gihe gikwiye, kugira ngo baronke inkomezi, atar’ukugira ngo baborerwe (Umusiguzi 10: 17).

Mpwemu w’Uhoraho yavugishije Umwami Salomo; yavuze aya majambo kugira ngo agire inama ubwoko bwiwe bw’Abisirayeli. Iyo umwami aganza igihugu ar’uwo mu bwoko bw’abami, ategerezwa gutegeka nk’umwami nyene. Twebwe umwami wacu n’uwo mu bwoko b’ubwami, kandi birazwi neza ko ashaka kutugira abami hamwe nawe. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha ku bameze bartyo, ariko bazoba abahereji b’Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza, iyo myaka igihumbi (Ivyahishuwe 20:6). Abitegura gufatanya kuganza hamwe na Kristu ntibakwiye kuba ibiseheranda, ntibakwiye kuba ba mpemayuzuye canke ba bayizeyekwakaziri. Kuko ubutumwa bwiza twahawe buvuga ngo: ABAKUNDA INDA, TWOBABWIR'IKI? marche-st-pierre.1204622061Ariko mwirinde, kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe no kudandahirwa no kuborerwa n’imyitwarariko w’ivy’ubu bugingo, ng’uwo musi ntubazeko giturumbuka, nk’umutego, kuko ariko uzoshika ku bantu bose bashagaje mw’isi yose. Mwame mugavye musenge mu bihe vyose, kugirango muze mushobore guhunga ivyo vyose bigira bibeho, ngo muhagarare imbere y’Umwana w’umuntu (Luka 21: 34-36).

Iki s’igihe co kurya no kunywa, no kugira imisi mikuru y’urudaca nk’uko biboneka muri benshi. Ndabiginze kubw’ubuntu nagiriwe n’Imana, murire muboroge kubw’ivyaha vyacu,kuko ibihe birageze kw’iherezo. Enda naho bigeze  iyo, niko Uhoraho agize, ni mungaruke ko n’imitima yanyu yose, mwisonzeshe murira muboroga imitima yanyu abe ari yo mutabagura, ariko ntimutabagure impuzu zanyu, kandi mugaruke k’Uhoraho Imana yanyu; kuko ar’inyabuntu yuzuye imbabazi, iteba kuraka igira ikigongwe cinshi, kandi yigarura ngo ntizane ibibiUne+vue+de+l%27assembl%C3%A9e+en+pri%C3%A8re+pendant+le+culte+sous+le+hangar+en+1990. Nta wubizi nkumbure yohindikira ikigarura  ikabasigira umuhezagiro (Yoweli 2: 12-14).

Ko twazindutse tuvuga ivyo kurya no kunywa, sinoreka no kubibutsa ko uwu musi ari wo musi Uhoraho ariko arasuzuma abantu biwe ngo amenye ko bakwiriye gufatanya kuganza na Kristu mu bwami bw’imyaka igihumbi.  Kukw’igihe gishitse c’uko urubanza rutangurira mu b’inzu y’Imana, none ko rutanguriye kuri twebwe, iherezo ry’abatumvira ubutumwa bwiza bw’Imana rizomera gute? (1Petero 4: 17).  Enda ni muze twumve ico Umwami Imana adushakako: vacances+jenn+et+seb+246Kur’uwo musi umwami Uhoraho Nyen’ingabo yahamagariye abantu kwiririra no kwimosha inkomvorera, no gukenyera amagunira (Bisobanurwa kwereka Uhoraho ko wigaye rwose kandi ko wihanye ivyaha vvyawe). Yamara bishiriraho kwinezereza no guhimbarwa, kubaga inka no kubaga intama,kurya inyama no kwinywera urwarwa, bati ingo twirire twinywere, n’ubundi ejo tuzopfa. Maze Uhoraho Nyen’ingabo yihishurira mu matwi yanje, arambwira ati: N’ukuri ivyo bicumuro ntimuzopfa muvyogejwe ngo bibaveko, niko Umwami Uhoraho agize (Yesaya 22: 12-14). Usomye neza aya majambo womenga hoba hariho isano ryo gupfira mu vyaha no gukunda inzoga n’inyama. Kandi burya ririho, kuko Imana ntiyibesha. Naho inka n’intama biri mu bikoko bidahumanye, vyemewe kuribwa, Uhoraho arazi neza ko mu misi ya nyuma kurya inyama no kunywa inzoga ko bizozimiza (bizyobya) abantu benshi.  N’ubundi inyama Imana yari yazirekuriye abantu kubera icaha. Aha murahitondera kuko inyama n’inzoga vyaragushije abantu b’Imana atari bamwe, kandi Imana yaravyandikishije mu gitabo cayo kugirango ituburire. Umwuzure umaze gukama mw’isi, dusoma mu gitabo c’Itanguriro ngo:   Kand’ibigenda vyose bifise ubugingo bizoba ivyokurya vyanyu, mbibahaye vyose, nkuko nabahaye ibimera bitotahaye (Itanguriro 9: 3).  Ico gihe vyose vyari bimaze kwandura umuvumo w’icaha, kuko na Nowa nyene ariwe yabwiwe aya majambo, nawe yarimwo umugera w’icaha. Kuko dusoma hepfo gatoyi ngo: Nowa atangura kurima, ater’uruzabibu, anywa vino y’izo nzabibu, araborerwa; impuzu zimuvako ari mw’ihema ryiwe (Itanguriro 9: 20). Ahandi ngo: Uruvyaro rwo munda zanyu ruzovumwa, bo n’imirima yo mu ndimiro zanyu, n’uruvyaro rw’inka zanyu, nurw’amasho yanyu (Gusubira mu vyagezwe28: 18). Ahandi tugasoma ngo: Izo nyama bakizishinzeko amenyo, batarazihekenya, uburake bw’Uhoraho buziriringira abantu, abarekuriramwo ikiza gikomeye cane. Aho hantu bahita Kiburoti-Hatava, kuko ariho bahamvye abipfuje inyama (Guharura 11: 33-34). Biteye ubwoba, ariko kubera icaha c’abari mw’isi, ibikoko vyacu navyo umuvumo wabigezeko. Iyo uravye umwimbu uva mu mirima turima mur’iki gihe, ukabona n’ingwara ziterwa n’ivyo turya, cane cane iziva mu nyama, uca ubona neza ko icaha cabereye muri Edeni cadukururiye vyinshi.  b201770050

Ivyo inyama n’inzoga vyo mwumvise ico Uhoraho abivugako, ariko no kurya bisanzwe, dukwiye kurya ngo tubone inkomezi zo gukorer’Imana atar’ukurya ngo dufore amabondo. S’itegeko mbahaye n’agace mbaciriye(1Abakorinto 7:6).

Ushobora gusenga kugira ngo Imana ibihe umugisha, ariko ntiwosengera ivyo Imana itahaye umugisha kuva kera ngo bikunde. Kuko ico Imana yita ikija mu nda, n’ukuvuga birya nyene Imana yageneye kuja munda. Ntiwoshiramwo amabuye n’ivyuma vyose ngo uvuge ngo urabisengera ntibikumerere nabi! Ikija mu muntu ntikimuhumanya ni vyo, ariko banza urabe ko ico kintu cari cagenewe kuja mu muntu na mbere hose.  Ni vyo, haraho Imana yemereye abana b’Isirayeli gukoresha inyama z’inka n’intama mu bihe bimwe bimwe, ariko nyuma yarahavuye irabatuka kuko barengeje urugero, bakaja no mw’itiro ry’icaha. Subira mwo usome Yesaya 22: 12-14. EREGA MURI EDENI NTA NYAMA ZARIHO KANDI TWEBWE TWITEGURIRA KWINJIRA MURI EDENI NYENE ITAGIRA MWO URUPFU. KURYA IBIVUYE MU BIMERA N’UBURYO BWIZA BWO KWITEGURA.

Kuko ubwa mbere na mbere Imana ikirema umuntu, yamuhaye ivyokurya vyera bitagira umugera w’ingwara n’umwe, kuko nta ngwara yariho. thumb_146Ingwara zazanywe n’icaha. Nta nyama zariho, kuko kurya inyama navuze ko vyazanywe n’ibicumuro vyacu. None ntimuzi ko kugira ngo inyama ziboneke barinda kwica igikoko? Ariko ntiwari umugambi w’Imana ko igikoko cicwa, kuko naco kirafise ubuzima, kirababara. Imana irababwira iti: Ehe mbahaye ivyatsi vyose vyama utubuto biri kw’isi yose, n’igiti cose cama ivyamwa birimwo imbuto zavyo bibabere ivyokurya vyanyu (Itanguriro 1: 29). Aya majambo arerekana ko kurya ibiharage, ibigori amasaka, soya, imyumbati, uburo amateke, imicungwa, amavoka n’ibindi bimera mw’ivu, ko ariwo wari umugambi w’Imana. mandioca_naturalN’ingwe canke intambwe, ntizashobora kurya inyama muri Edeni, kuko itegeko ryari rimwe ngo: Kandi ibikoko vyo vyose vyo kw’isi, n’ibiguruka vyo mu kirere vyose n’ivyikwega hasi vyose birimwo ubugingo, mbihaye ivyatsi bitotahaye vyose ngo bibe ivyokurya vyavyo; biba kuno (Itanguriro 1: 30). Uwu niwo mugambi w’Imana. Kandi muri paradiso ya Edeni aho tugiye kuzoba, niko bizomera nta gikoko kizorya ikindi. Kuko Uhoraho azorema ibikoko vyeranda. Azoba amaze guhonya ibi vyo muri iyi vyahumanijwe n’icaha c’abantu. Aravuga ati: Ibingira n’umwagazi w’intama bizorishanya; intambwe izorisha ubwatsi bw’inka, kand’umukungungugu uzoba ivyokury vy’inzoka. Ntibizoryana canke ngo bigire ico vyica ku musozi wanje wera,iy’uva ukagera, niko Uhoraho agize (Yesaya 65: 25)Corn-on-Cob-3

EREGA TWEBWE TWITEGURIRA GUSUBIRA KUZOBA MURI EDENI HO MW’IJURU HATAGIRA ICAHA. Tunywe rero ibinyobwa bitagirira nabi ubwonko bwacu kugira ngo tubashe kwama tugavye, dusenge,  kuko igihe ni kigufi. Uzoba uhiriwe wa gihugu, umwami wawe, iyo ar’uwo mu nda y’abami, abaganwa bawe bakarya mu gihe gikwiye ngo baronke inkomezi, atar’ukugira ngo baborerwe (Umusiguzi 10: 17)

Publié dans : ||le 8 février, 2011 |Pas de Commentaires »

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire