IVYOKURYA VYO MU GITONDO (57)

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (57)

NIWAB’UR’UMWANA W’IMANA…(4)

ICIGISHO CA KANE DUKURA MU BIGERAGEZO SATANI YAGERAGERESHEJE YESU MU BUGARAGWA: Niwaba ur’Umwana w’Imana…
Image result for Bibiliya yERA
Mu kugerageza Yesu, mu bigeragezo bibiri: ica mbere n’icanyuma, Satani yatanguje aya majambo ngo: » Ni waba ur’umwana w’Imana… ». Miri iki cigisho,tugiye kuraba icabimuteye. Muri kumwe n’umunyavyaha yagiriwe ubuntu akaba na mwene So musangiye intambara y’umusaraba, Balthasar Miburo
Yesu yar’azi neza ko ar’umwana w’Imana. Ariko niba warasomye ibisubizo vyose yahaye Satani, yamweretse Ivyanditswe Vyera gusa, kandi vyo mw’Isezerano rya kera ngo: « Umuntu ntatungwa n’umutsima gusa (Gusubira mu Vyagezwe 8: 3). « Usenge Uhoraho Imana yawe, ube ariyo usaba yonyene « Gusubira mu Vyagezwe 6: 3) Ntukagerageze Uhoraho Imana yawe » Gusubira mu Vyagezwe 6: 16).
Har’abantu bihaye kutesha ubushobozi Ivyanditswe Vyera vyo mw’Isezerano rya kera, cane cane iyo babonye ko bitajanye n’ivyo idini ryabo ryabigishije. Yesu n’Intumwa ziwe ntibigeze bakoresha Igitabo c’Isezerano rishasha. Bakoresheje ivyo abahanuzi bavuze gusa, mu kwerekana ko Yesu ari we Kristu. Umusi Yesu yazuka, yahuye n’abigishwa babiri b’i Emausi, bariko baravugana ukuntu Yesu yapfuye. Bari bihevye, ariko » Atangurira kuri Mose no ku bavugishwa n’Imana bose, abasobanurira mu vyanditswe vyose ivyanditswe kuri we (Luka 24: 27). Asezera abigishwa biwe, imbere yo kuduga mw’ijuru, « Maze arababwira ati “Aya ni yo majambo nababwira nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jewe vyose mu mategeko ya Mose, no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gushika.”Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n’ibyanditswe, ati “Ni ko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina ryiwe, bahereye kuri Yerusalemu (Luka 24: 44-47).
Kuvuga ko tudashobora kwemera ukuri tubitewe n’uko kuri mw’isezerano rya kera, n’ukuzimira rwose. Paulo igihe yigisha Abayuda b’i Roma bamugisha bamuhaririza, « arabasobanurira, ashingira intahe ivy’ubwami bw’Imana, abemeza ivya Yesu, abikuye mu vyagezwe/mu mategeko ya Mose no mu vy’abavugishwa n’Imana, ahera mu gitondo ashitsa ku mugoroba. Maze bamwe bemera ivy’avuze, abandi ntibavyemera (Ivyakozwe n’Intumwa 28: 23-24). N’ubu niko biri, ubutumwa bwo mw’Isezerano rya kera burerekana neza ko Kristu ar’urya yabambwe, ariko bwemera bamwe abandi ntibabwemera. Mur’iyi misi y’imperuka, har’abahisemwo kwemera uwundi Yesu bahawe n’amashengero yabo, Yesu ngo azirana n’amategeko. Isezerano rya kera na rishasha aruzuzanya.
Ni waba ur’umwana w’Imana rero… Ibuka Ivyanditswe vyera. Ntukunde ko umwansi aguter’ubwoba, umwereke neza, ko » Handitswe ngo ». Erega, Umwansi nawe arazi Ivyanditswe, n’abakozi biwe barazi Ivyanditswe, ariko bavuga ibibashigikira gusa ngo ibinyoma vyabo bishinge imizi. Kubw’ubushobozi bw’Imana, uzobona amajambo yose yo guhindura ubusa ivyo binyoma vyabo. « Ndakwihanikiriza mu nyonga z’Imana no mu za Kristo Yesu azocira urubanza abazoba bariho n’abazoba bapfuye, kandi no kubwo kuboneka kwiwe n’ubwami bwiwe, uvuge Ijambo ry’Imana, uhore ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, Ukore igikorwa c’umuvugabutumwa, ushitse igikorwa c’ibanga cawe » (2Timoteyo 4: 1, 2, 5).
Yesu, ntabesha, yarabisezeranye. Mugihe uzoba uhanganye n’abafudika Ivyanditswe Vyera kubera inyungu zabo, yagize ati:, « Mpwemu Yera uwo Data azorungika mw’izina ryanje, azobigisha vyose, kand’azobibutsa ivyo nababwiye vyose. » Kandi ururimi ruzohagurukira kukuburanya, uzorutsinda (Yohani 14: 26 na Yesaya 54: 17)
Urugamba ntirugwanwa n’abiyemera berekana ko ar’abakristu kandi badafise ivyemezo vy’ubukristu bwabo. Ariko mwubahe Kristu mu mitima yanyu, muhore mwiteguye kwishura umuntu wese ababajije inyanduruko y’ivyizigiro biri muri mwebwe, ariko muri n’ubugwaneza mutinya, mufise imitima itarimw’ijwi ribagiriza ikibi, kugirango kuvyo muvugwa nabi, abatuka ingeso zanyu nziza zo muri Kristu bamaramare (1Petero 3: 15-16).
Nuko rero “ igihe kirashitse, ubwami bw’Imana buri hafi, ni mwihane, mwemere ubutumwa bwiza (Mariko 1: 15). Uhoraho akugirire neza, nk’umwana wiwe vy’ukuri. Mw’izina ryera rya Yesu. Amen.
Publié dans : Non classé |le 3 mai, 2017 |Pas de Commentaires »

Vous pouvez laisser une réponse.

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire