IVYOKURYA VYO MU GITONDO (53)

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (53)
NI BANDE BAFISE UBUBASHA BWO KUBATIZA?
Ariko bizeye ubutumwa bwiza Filipo ababwiye bw’ubwami bw’Imana, n’ubw’izina rya Yesu-Kristu barabatizwa abagabo n’abagore. Maze intumwa ziri i Yerusaremu zumvise yukw’Abasamariya bemeye ijambo ry’Imana, zirungikayo Petero na Yohani, nabo bamanutseyo barabasengera ngo bahabwe Mpwemu Yera; kuko Mpwemu Yera ataribwamanuke ngw’aje no kur’umwe muri bo, bari babatijwe gusa mw’izina rya Yesu. Maze babarambikakw’ibiganza, bahabwa Mpwemu Yera (Ivyakozwe n’Intumwa 8:12, 14-17)Image result for bapteme d'immersion
Iki kibazo abenshi barakunda kukivuga cane ngo, none abapasitori nibo gusa bakwiye kubatiza? Kuki abadiyakoni bo batabatiza kandi Filipo yar’umudiyakoni gusa(Ivyakozwe n’Intumwa 6: 5) akaba yarabatije abantu? Nivyo tugiye kwigira hamwe mur’iki cigisho. Muri kumwe n’umunyavyaha yagiriwe ubuntu nkamwe, akaba na mwene So musangiye intambara y’umusaraba, Balthasar Miburo
Bibliya ntivuga ko Filipo yabatije abantu kubera ko ar’umudiyakoni, ahubwo itwereka ko yabatije kubera ko yar’umuvugabutumwa. Uwu mwene Data yitwa Filipo “aramanuka, aja mu gisagara c’i Samariya, abamenyesha ivya Kristo. Abantu benshi bashira umutima ku vyo Filipo avuga… Ariko bizeye ubutumwa bwiza Filipo ababwiye bw’ubwami bw’Imana, n’ubw’izina rya Yesu-Kristu barabatizwa abagabo n’abagore (Ivyakozwe n’Intumwa 8: 5, 12).
Nta murongo dufise muri Bibliya werekana ko Filipo yabatije abantu kuko yar’umudiyakoni. Ariko kandi Bibliya ivuga ngo “Filipo, umuvuziw’ubutumwa bwiza, n’umwe wo muri ba bandi indwi (Ivyakozwe n’Intumwa 21: 8). Ariko kandi si we gusa, kuko hariho uwundi yabatije Paulo,amurambika ko n’ibiganza kugirango Mpwemu Yera amumanukireko, nkuko dusoma ngo: “ I Damasiko har’umwigishwa yitwa Ananiya; Umwami Yesu aramwiyereka, aramuhamagara, nawe ati Sabwe Mwami (Ivyakozwe n’Intumwa 9: 10), Uwu Ananiya niwe yatumwe na Yesu kubatiza “Sauli ariwe Paulo” (Ivyakozwe n’Intumwa 13: 9). “Ananiya aragenda, yinjira munzu, amurambika kw’ibiganza, aramubwira ati: “Sauli mwene Data, Umwami arantumye, niwe Yesu yakubonekeye mu nzira wazananye, ng’uhumuke wuzuzwe Mpwemu Yera… Uwo mwanya, ibisa n’ibikaragashi bimuva ku maso, arahumuka, ava hasi, arabatizwa (Ivyakozwe n’Intumwa 9: 17-18). Ni waba wasomye neza, wabonye ko Ananiya, ntiyari Intumwa, ntiyari n’umudiyakoni, ndetse ntiyari n’umuvugabutumwa, ariko handitswe ngo yari “umwigishwa” (Ivyakozwe n’Intuma 9: 10).
Ikindi tubonye n’uko uwu mwigishwa yiherewe ububasha n’Umwami Yesu ubwiwe, agashobora kubatiza Paulo no kumurambikakw’ ibiganza, Paulo agahabwa Mpwemu Yera. Uwu Mpwemu Yera Paulo yaherewe i Damasiko, biciye kuri Ananiya, niwe yakoresheje Paulo gushika ku rupfu rwiwe. Filipo yarabatije ariko biba ngombwa ko intumwa arizo ziza kurambika ibiganza ku bantu babatijwe, kuko vyari vyoroshe kuva i Yerusaremu ukaja i Samariya. Ariko Ananiya nawe vyabaye ngombwa ko akora vyose, arabatiza yongera ashira ibiganza kuri Paulo. Ntaco twobivugako, kuko « bitava ku kugomba kw’umuntu, canke ku gushimika kwiwe, ariko biva ku Mana igira ikigongwe »(Abaroma 9: 16). 
Hariho abantu benshi rero bamaze gufata ko ar’ingingo ntabanduka, yuko umupasitori ariwe ategerezwa kubatiza gusa. Ariko Yesu ashobora gutuma abantu bameze nka Filipo, bagakora igikorwa, aho ukuri kutaramenyekana. Ijambo ry’Imana ritweretse ko Filipo yabatije mw’izina ry’Umwami Yesu gusa, ariko Intumwa ni zo zaje kurambika abantu kw’ibiganza ngo bahabwe Mpwemu Yera. Aha biraboneka ko Filipo yar’afise ingabire, ariko iyo ngabire ikagira aho igarukira. Ariko Ananiya, we Yesu yamuhaye vyose mur’ako kanya, ndetse abanza kurambika ibiganza kuri Sauli, aza kumubatiza hanyuma. Ariko bose bari abasavyi ba Kristo. bakorera Umwami umwe, mw’ishengero rimwe. “Nkuko mu mibiri umwe dufise ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zitagira igikorwa kimwe (Abaroma 12: 4).
Ikindi, ishengero rya mbere ntiryakorera ku rurutonde nk’urw’uyu musi rwazanywe  n’ubwenge bw’ab’isi. Naho ryari rigicuranguzwa n’abategetsi b’isi, abo mw’idini n’abanyaporitike, ryari iryera kandi Imana yararyishimira cane. Uko biri kwose, Ishengero rikwiye kugira gahunda rikorerako, nta kibanza kiriho c’abigenga, bikorana ukwabo nyene. Ariko abashoboye kurema ishengero,aho ritarashika, bakavuga rumwe na twebwe, kubagwanya si vyo na gatoyi, kuko “ Imana atar’iy’umuvurungano ariko n’iy’amahoro (1Abakorinto 14: 33). Ariko, ni waba usanzwe ufise ingabire ushaka gukoresha kugira ngo ishengero rya Kristu rikure, n’ubibwire bene Data bavyige babe aribo bavyemeza. Kandi bamwe yabahaye kuba intumwa, abandi abaha kuba abavugishwa nawe, abandi abaha kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n’abigisha, kugirango abera babone gutungana, baheze babone igikorwa co kugabura ivy’Imana, bubake umubiri wa Kristu (Abanyefeso 4: 11-12)
Ku bapasitori n’abakuru b’ishengero, ndetse mbere n’ishengero ryose, dukwiye kwitondera ibintu bishobora gushika mu gikorwa c’Imana cane cane mur’ibi bihe vya nyuma. Ntidufate ingingo z’ikibiriraho, tutabanje kwihweza ngo tumenye niba koko atari Umwami Yesu yashatse ko ibintu bigenda gurtyo. Kukw’abashingira intahe Yesu, baba bavugishwa na Mpwemu (Ivyahishuwe 19: 10).
Niba habonetse umuntu akigisha abantu, akaba atagwanya ishengero, akereka abantu ukuri nkuko kuri muri Yesu, mukwiye kumureka agakorera Imana. Ni yaba yatumwe na Yesu, Mpwemu wa Yesu azoyobora abo bantu yigishije abereke ishengero bakwiye kwicaramwo; “ kukw’intambara atar’iyanyu, ariko n’iy’Imana” . Ni vyaba biturutse mu bantu bizosendwa, ariko ni vyaba biturutse ku Mana ntimuzoshobora kubatsinda, mwoye kuzosanga muriko murwanya Imana (2Ngoma 20: 15 n’Ivyakozwe n’Intumwa 5: 38-39). Imana ntizorinda gusaba uruhusha mw’ishengero kugira ngo ikoreshe abagabo n’abagore canke abasore n’abakobwa mu gihe bikenewe kandi vyihutirwa. Izotuma uwo ishaka gutuma kandi izoba ibonako abikwiye. Kukw’ivyimburwa ni vyinshi, ariko abimbuzi nibo bake. Nuko rero ni mwinginge Nyen’ivyimburwa arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe (Matayo 9: 37-38). Mureke kwidoga ngo none nka kanaka ariko arigisha hariya ni nde yamutumye? Ahubwo genda mumufate mu mugongo, “kuko uwutar’umwansi wanyu ari mu ruhande rwanyu” (Luka 9: 48).
Nuko twese twunge ubumwe tugire umutima umwe, tugendere iri jambo ry’Umwami wacu ngo: “Nuko ni mugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mw’izina rya Data wa twese, n’iry’Umwana n’irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabategetse vyose. Umve, ndi kumwe nmwe imisi yose, gushika ku muhero w’isi. Igihe kirashitse, ubwami bw’Imana buri hafi, mwihane mwemere ubutumwa bwiza” (Matayo 28: 19-20; Mariko 1: 15). Mw’izina ryera rya Yesu. Amen.
Publié dans : Non classé |le 3 mai, 2017 |Pas de Commentaires »

Vous pouvez laisser une réponse.

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire