Archive pour le 3 mai, 2017

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (57)

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (57)

NIWAB’UR’UMWANA W’IMANA…(4)

ICIGISHO CA KANE DUKURA MU BIGERAGEZO SATANI YAGERAGERESHEJE YESU MU BUGARAGWA: Niwaba ur’Umwana w’Imana…
Image result for Bibiliya yERA
Mu kugerageza Yesu, mu bigeragezo bibiri: ica mbere n’icanyuma, Satani yatanguje aya majambo ngo: » Ni waba ur’umwana w’Imana… ». Miri iki cigisho,tugiye kuraba icabimuteye. Muri kumwe n’umunyavyaha yagiriwe ubuntu akaba na mwene So musangiye intambara y’umusaraba, Balthasar Miburo
Yesu yar’azi neza ko ar’umwana w’Imana. Ariko niba warasomye ibisubizo vyose yahaye Satani, yamweretse Ivyanditswe Vyera gusa, kandi vyo mw’Isezerano rya kera ngo: « Umuntu ntatungwa n’umutsima gusa (Gusubira mu Vyagezwe 8: 3). « Usenge Uhoraho Imana yawe, ube ariyo usaba yonyene « Gusubira mu Vyagezwe 6: 3) Ntukagerageze Uhoraho Imana yawe » Gusubira mu Vyagezwe 6: 16).
Har’abantu bihaye kutesha ubushobozi Ivyanditswe Vyera vyo mw’Isezerano rya kera, cane cane iyo babonye ko bitajanye n’ivyo idini ryabo ryabigishije. Yesu n’Intumwa ziwe ntibigeze bakoresha Igitabo c’Isezerano rishasha. Bakoresheje ivyo abahanuzi bavuze gusa, mu kwerekana ko Yesu ari we Kristu. Umusi Yesu yazuka, yahuye n’abigishwa babiri b’i Emausi, bariko baravugana ukuntu Yesu yapfuye. Bari bihevye, ariko » Atangurira kuri Mose no ku bavugishwa n’Imana bose, abasobanurira mu vyanditswe vyose ivyanditswe kuri we (Luka 24: 27). Asezera abigishwa biwe, imbere yo kuduga mw’ijuru, « Maze arababwira ati “Aya ni yo majambo nababwira nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jewe vyose mu mategeko ya Mose, no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gushika.”Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n’ibyanditswe, ati “Ni ko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina ryiwe, bahereye kuri Yerusalemu (Luka 24: 44-47).
Kuvuga ko tudashobora kwemera ukuri tubitewe n’uko kuri mw’isezerano rya kera, n’ukuzimira rwose. Paulo igihe yigisha Abayuda b’i Roma bamugisha bamuhaririza, « arabasobanurira, ashingira intahe ivy’ubwami bw’Imana, abemeza ivya Yesu, abikuye mu vyagezwe/mu mategeko ya Mose no mu vy’abavugishwa n’Imana, ahera mu gitondo ashitsa ku mugoroba. Maze bamwe bemera ivy’avuze, abandi ntibavyemera (Ivyakozwe n’Intumwa 28: 23-24). N’ubu niko biri, ubutumwa bwo mw’Isezerano rya kera burerekana neza ko Kristu ar’urya yabambwe, ariko bwemera bamwe abandi ntibabwemera. Mur’iyi misi y’imperuka, har’abahisemwo kwemera uwundi Yesu bahawe n’amashengero yabo, Yesu ngo azirana n’amategeko. Isezerano rya kera na rishasha aruzuzanya.
Ni waba ur’umwana w’Imana rero… Ibuka Ivyanditswe vyera. Ntukunde ko umwansi aguter’ubwoba, umwereke neza, ko » Handitswe ngo ». Erega, Umwansi nawe arazi Ivyanditswe, n’abakozi biwe barazi Ivyanditswe, ariko bavuga ibibashigikira gusa ngo ibinyoma vyabo bishinge imizi. Kubw’ubushobozi bw’Imana, uzobona amajambo yose yo guhindura ubusa ivyo binyoma vyabo. « Ndakwihanikiriza mu nyonga z’Imana no mu za Kristo Yesu azocira urubanza abazoba bariho n’abazoba bapfuye, kandi no kubwo kuboneka kwiwe n’ubwami bwiwe, uvuge Ijambo ry’Imana, uhore ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, Ukore igikorwa c’umuvugabutumwa, ushitse igikorwa c’ibanga cawe » (2Timoteyo 4: 1, 2, 5).
Yesu, ntabesha, yarabisezeranye. Mugihe uzoba uhanganye n’abafudika Ivyanditswe Vyera kubera inyungu zabo, yagize ati:, « Mpwemu Yera uwo Data azorungika mw’izina ryanje, azobigisha vyose, kand’azobibutsa ivyo nababwiye vyose. » Kandi ururimi ruzohagurukira kukuburanya, uzorutsinda (Yohani 14: 26 na Yesaya 54: 17)
Urugamba ntirugwanwa n’abiyemera berekana ko ar’abakristu kandi badafise ivyemezo vy’ubukristu bwabo. Ariko mwubahe Kristu mu mitima yanyu, muhore mwiteguye kwishura umuntu wese ababajije inyanduruko y’ivyizigiro biri muri mwebwe, ariko muri n’ubugwaneza mutinya, mufise imitima itarimw’ijwi ribagiriza ikibi, kugirango kuvyo muvugwa nabi, abatuka ingeso zanyu nziza zo muri Kristu bamaramare (1Petero 3: 15-16).
Nuko rero “ igihe kirashitse, ubwami bw’Imana buri hafi, ni mwihane, mwemere ubutumwa bwiza (Mariko 1: 15). Uhoraho akugirire neza, nk’umwana wiwe vy’ukuri. Mw’izina ryera rya Yesu. Amen.
Publié dans:Non classé |on 3 mai, 2017 |Pas de commentaires »

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (56)

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (56)

NIWABA UR’UMWANA W’IMANA…(3)

ICIGISHO CA GATATU DUKURA MU BIGERAGEZO SATANI YAGERAGERESHEJE YESU MU BUGARAGWA/MU BUTAYU(Luka 4: 9-12)
Image result for praising time pentecostal church
Amujana i Yerusalemu, amuhagarika ku gatwe k’urusengero aramubwira ati “Ni waba uri Umwana w’Imana, ikororere hasi kuko handitswe ngo ‘Azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame, kandi ngo ‘Bazakuramira mu maboko yabo ngo kumbure ntutsitare kw’ibuye ’ ” Yesu aramwishura ati “Vyaravuzwe ngo ‘Ntukagerageze Uhoraho Imana yawe.” (Luka 4: 9-12)
Iki kigeragezo gikunze guhitana abantu biyemera ngo bafise ukwizera kutajegajega. Ni musome neza: Satani ntiyinjije Yesu mu rusengero ariko yamunyujije inyuma yarwo, imuhagarika hejuru ku gatwe karwo, ku munara. Uko niko abantu bamwe, Satani ababuza kwinjira mu rusengero rwo mw’ijuru, ariho ahera cane ho mw’ijuru, ngo babone ubwiza bw’amategeko y’Imana, ngo bayihe icubahiro gikwiye. Uwagize amahirwe yo kubona ibiri muri urwo rusengero, yanditse ati: “Urusengero rwo mw’ijuru rurugururwa, mu rusengero rwayo habonekamwo isandugu ry’isezerano ryayo (Ivyahishuwe 11: 19). Iri sandugu ry’isezerano ni ryo ribitsemwo ya mategeko azokoreshwa mu rubanza. Ni yo ya mategeko, abigira abapasitori n’abavugabutumwa, bagenda babesha ngo yarabambwe ku musaraba. Ntirikabe!
Ariko uwo mwansi Satani atwara abantu gurtyo, akoresheje intumwa ziwe, akabacisha inyuma y’urusengero rufise amategeko y’Imana, akabereka ko barengeye vyose, ko amategeko atabaraba, ko bashobora gukora ibitangaro bashatse vyose, abantu bose babaraba, ku buryo ngo atacago co mur’iyi si cobahangara.Kuko baba bageze ku gatwe k’urusengero nyene. Burya ivyo ugira vyose, « ikigira ico kimaze, n’ukwitondera amategeko y’Imana » (1Abakorinto 7: 19). Mbega none amategeko tuyahinduze ubusa ukwizera? Eka namba, ahubwo ukwizera tugushigikize amategeko (Abaroma 3: 31).
Urugamba rwo kurwanya amategeko, ruhora rukomera iyo Satani yumvise ko har’uwuvuze ko isabato nayo iri mu mategeko y’Imana. VYOSE SATANI YOVYIHANGANIRA ARIKO ICO KIRAMUNANIRA. Nivyo kuko ikimenyetso c’uko tur’ubwoko bw’Imana koko, kibonekera mu kwitondera isabato yayo: « Ni jewe Uhoraho Imana yanyu, ni mugendere mu mategeko yanjye, mukomeze amateka yanjye kandi muyakurikize, kandi mujye mweza amasabato yanjye abe ikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu (Ezekiyeli 20: 19-20) Ubwo abanka isabato y’Imana, mwese murazi isabato bakunda iyariyo: yo kumusi wa mbere w’indwi: Dimanche/icyumweru.
Abantu bageze kur’urwo rwego rwo ku gatwe k’urusengero, bashobora kwiyemeza ibintu birengeye ubushobozi bwabo bitwaje ngo Imana yabo iri kw’isonga. Bumva ivyiza vyose vyotaha i wabo, baririmba ngo bafise imana y’akatabonetse. Bashaka kugaragara neza hose no muri vyose ngo babe intashikirwa (Raba kw’ifoto hariya hejuru). Bahora baza kwemera ko bibeshe iyo bakorokeye hasi nyene, maze ukwizera kwabo kukagaragara ko kwari ukwa magendo. Iyo mana ikora ibitangaro hato nahato/vuba navuba, ititaye ku mategeko yo mu rusengero rwo mw’ijuru, s’Imana yo mu rusengero rw’i Yerusaremu, s’Imana yo mu rusengero rwo mw’ijuru. Iyo n’imana yo ku gatwe k’urusengero Dusubire ku Vyagezwe no kuri vya Bishingantahe! Ni batavuga ibihwanye na vyo bazoba mu bwirantibuce. Erega si jewe nabatumye abo bakamenyi, yamara barirukanze, jewe ntaco navuganye nabo yamara baravugishwa (Yesaya 8: 20 na Yeremiya 23: 21)
War’uzi ko gukora ibitangaza, gukiza ingwara, kwirukana abadayimoni, gufungura ijuru nka Eliya imvura ikagwa, kumanur’umuriro uvuye mw’ijuru, ko ivyo vyose bitererekana ko ur’umukozi w’Imana? Kuko, na Satani yobikora: »kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y’abantu. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa (Ivyahishuwe 13: 13-14). Icerekana ko ur’umukozi w’Imana n’uko wubaha amategeko yayo gusa. » Uwuvuga ngo ndamuzi, ntiyitondere amategeko yiwe, n’umubeshi ntakuri kuri muri we(1Yohani 2: 4).
Erega, benshi bahendwa n’ivyo babona canke bumva, bakibagira ko » Gipfu ar’umugore w’indegeteranyi… Yicara ku muryango w’inzu yiwe, no ku ntebe ku gatwe hejuru… ngw’ahamagare abahahita. Ariko wa wundi ntaba azi ko ariho imizimu iri, kandi kw’abatumire biwe baba i bwina i kuzimu (Imigani 9: 13-15, 18). Uwu mugore avugwa hano, abiga ubuhanuzi mwese murazi ko ar’ishengero. Mu gihe abakobwa biwe bakoresha indirimbo nawe akavuza inkengeri/inzogera zivugira ku gatwe k’inzu yiwe, abahita barinjira iwe.
Hari vyinshi vyabaye mu bayoboke b’amashengero amw’amwe, abantu benshi bapfira mur’ico kinyoma, kandi bari bazi neza ko ata Mana yabibatumye. Ariko babonye ukuntu Satani abaha ivyo basavye, n’ukuntu ibitangaza bikorwa, bumva vyobagora kuvuga ko bakorera mu kinyoma. Aba, nibo Bibliya ivuga ngo: « Benshi bazombwira kuri wa musi ngo: Mwami Mwami, ntitwar’abantu bawe, ntitwavugishwa mw’izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mw’izina ryawe, ntitwakora ibitangaza vyinshi mw’izina ryawe? Niho nzobajinjiburira nti ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwa bakor’ibizira mwe (Matayo 7: 22-23).
Yesu yari gushobora kwerekana neza ko ar’Umwana w’Imana kandi ko akir’umusore, agasimbira hasi kandi ntavunike. Ariko ntiyashatse kwumvira Satani. Kuko iyo wumviye Satani witwaje ngo ur’Umwana w’Imana, uba werekanye ko Satani iguhaye akazi, kandi ko ushoboye kugakora. N’uko rero nayo ihita itangura kugukoresha ivyo yishakiye. Wamaze kwemera ko witwa umukozi w’Imana, wishimikije gusa ko ur’umuntu wemewe mu bo musengana, ariko utazi no gusenga iyo ugeze i wawe. Wiyemeza gukora ibitangaza, ariko udashobora kwikorera igitangaza na kimwe ngo uhindure kamere yawe. Wibajije ko ushoboye vyinshi kubera ko wize, canke kubera ko watoranijwe ngo uze gukora amahugurwa, ariko mu mibereho yawe tutazi, wishwe n’irari ryo kwipfuza, ishari, ibiterasoni n’ibindi. Reka kwemera gukora ibikurengeye, ahubwo « Wubahe Imana, witondere amategeko yayo, kuko ari vyo bibereye rwose umuntu wese, Kukw’Imana izoshira igikorwa cose mu rubanza, bo n’ikintu cose gihishijwe, ar’ikibi ar’iciza » (Umusiguzi 12: 13-14)
Niba war’ugifise umugambi wo gukorera mur’iyo nzira, ukaba ar’umuhungu canke umukobwa, ukaba ur’umugabo canke umugore, bireke, uce bugufi imbere y’Imana. Satani azoguter’ingorane ndabizi, azokugwanya, ariko umubwire uti: « Ntukagerageze Uhoraho Imana yawe » (Luka 4:12). Manuka, uve ku gatwe k’urusengero. Warageragejwe, uremera, kandi waratsinzwe. Tukubona mw’ipantalo ugenda ariko ur’umupfu. Tukubona mu bitenge ugenda ariko ur’umupfu. Yesu ati : »Uvugwa kw’uri muzima ariko ur’uwapfuye (Ivyahishuwe 3: 1). Kandi ko dukorana n’Imana, turabinginga, ntimuhabwe ubuntu bw’Imana ngo mubupfushe ubusa (2Abakorinto 6: 1).
Uhoraho aguhe kugarukira hagufi,kuko : Igihe kirashitse, ubwami bw’Imana buri hafi, ni mwihane mwemere ubutumwa bwiza (Mariko 1: 15), mw’izina ryera rya Yesu. Amen
Publié dans:Non classé |on 3 mai, 2017 |Pas de commentaires »

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (55)

 

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (55)

NI WABA UR’UMWANA W’IMANA (2)

ICIGISHO CA KABIRI DUKURA MU BIGERAGEZO SATANI YAGERAGERESHEJE YESU MU BUGARAGWA (Luka 4: 5)
(Umurwanizi) aramudugana amwereka ubwami bwose bwo mw’ isi mu kanya gato, aramubwira ati “Ndaguha ubu bubasha bwose n’ubwiza bwabwo, kuko jewe nabuhawe kandi mbuhaa uwo nshaka wese. Yesu aramwishura ati “Vyanditswe ngo “Usenge Uhoraho Imana yawe, abe ari yo usaba yonyene.’ ” (Luka 4: 5-8)Image result for Jesus praying
Uwo mwansi yaduganye Yesu umusozi, ntiwibaze ngo wewe azokubabarira. Afise ukuntu yereka abahungu n’abakobwa ibibera mw’isi vyose uko ashatse mur’iki gihe, kandi benshi akababesha ko nabo bashobora kuvyitirirwa ni bamupfukamira bakamusenga. Hari benshi basigaye birirwa imbere ya za televiziyo zabo, barara baraba za videos, baraba amasanamu y’ibibera mu bihugu vyo hanze, ibibi n’ivyiza. Ubwo buryo bwo kwereka umuntu ubwami bw’isi yose mu kanya gato, Satani arabufise. Ariko nawe afise uwumurusha ubushobozi, nico gituma atashoboye kubukoresha mu myaka yose yamaze agwanya ingoma y’Imana. Iyi misi turimwo ni mibi cane kuko ubu Satani yararekuriwe kubukoresha. No mur’urwo rugamba rwo kugusha abantu mu kaga akoresheje ubwo buhinga, aribwo benshi bita ITANGAZAMAKURU, Imana irabandanya kurwanya Satani, igatuma abantu bayo, gukoresha ubwo buhinga mu kuvuga ubutumwa ngo bagarure abahungu n’abakobwa b’Imana « kuko Umwansi yabamanukiye afise inzigo nyinshi, aziko afise igihe gito » (Ivyahishuwe 12: 12).
Mu mateleviziyo no kuri za internet, niho benshi bumvira amakuru yo mpande zine z’isi, bagashobora kubona, ukuntu abahinga mu vyo kwica bakora, ukuntu abagumutsi bagumukana abategetsi, ukuntu abasambana basambana ku buryo butigeze bubaho, ibinyoma vyose vy’abategetsi b’ibihugu canke b’amadini bakabibona bakavyumviriza, abantu bigira ibigirwamana bahabwa impundu nk’Imana yo mw’ijuru bakababona, abatamba bambay’ubusa n’ibindi vyinshi… Ibi bituma imitima ya benshi ihungabana, bakumva nabo bashaka kumera nkabo babona mu mashusho, cane cane iyo ivyaha bikorwa babona ko bizana amafaranga menshi. Kuko gukunda amahera ar’imizi y’ibibi vyose; ayo bamwe bipfuje bakazimira, bagata ukwizera, bitobekeranisha imibabaro myinshi (1Tomoteyo 6: 10)
Abakinyi b’umupira n’izindi nkino ba rurangiranwa barasengwa nk’Imana, amazina yabo niyo avugwa gusa, izina rya Yesu ntirivugwa. Abakobwa bazi kwambara ubusa bariko barakora ibirori, amasports, intambo, nibo bahabwa amashi menshi, nibo batahukana imiliyoni z’amadolari, noneho umwana wese akavuka ashaka kumera nka bakuru biwe abona ku mboneshakure no ku ngurukanabumenyi, ariyo internet. Satani rero iyo yereka abahungu n’abakobwa bacu ivyo bintu, ababwira ngo: « Nuko numpfukamira ukansenga, buriya bwami bwose buraba ubwawe.” (Luka 4: 7). Weho rero muntu w’Imana, ivyo bintu, ntibikakuraze ishinga. Kuko ubutumwa bwiza buvuga ngo: « Nuko ntimugafatanye na bo, kuko kera mwari umwijima none mukaba muri umucyo mu Mwami wacu. Nuko mugende nk’abana b’umucyo (Abefeso 5: 7-8).
Umwanya wataye uja gusenga abantu nkawe, ukiyita « umufana wabo », ndakwinginze ngo wumve ko urya mwanya uzowubazwa ni wakomeza mur’iyo nzira mbi. « Ivyo ni vyo mwagenderamwo kera, nkukw’ivy’iyi si bigenda, mwumvira umwami w’abaganza ikirere, niwe mpwemu ikorera mu bantu b’intabarirwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw’imibiri yacu, tugakora ivyo imibiri n’imitima yacu bigomba, kandi mu kameremere kacu twar’abo kurakirwa nk’abandi bose (Abayefeso 5: 2-3). Sinkubujije kumviriza amakuru canke gusoma, ariko hariho itandukaniro ryo kwumviriza canke gusoma amakuru bisanzwe, no kwigira umugaragu canke « umufana » w’ivy’isi.
Abahungu bacu n’abakobwa bacu bakwiye kwirinda ico cose gituma bacika ibigirwamana mu bandi. Nico gituma na Yesu ca gihe yagaburira abantu ibihumbi bitanu, atashaka na gato ko abantu bamwamamaza. We yar’aziko ar’Imana, ariko kubera wewe na jewe, yashaka kuduha iki cigisho, « Yesu amenye ko bagira bamufate ngo bamugire umwami, asubira ku musozi ari wenyene gusa. Ahejeje gusezera ishengero, aduga umusozi gusenga yiherereye. Bwagorovye ariyo wenyene gusa (Yohani 6: 15; Matayo 14: 23). Ndakwinginze ngo mu gihe uzobona ko abantu bagukunze, baguha icubahiro, ntuze wiyumve ko ur’agakomeye, ariko bigufashe kwiherera usenge ubwire Imana ko ariyo ikwiye ishimwe n’icubahiro cose. Amen.
Abantu barava muhira bakaza no mu nzu y’Imana bambaye nk’abagiye mu kabare, ngo n’abo mu bihugu vyateye imbere niko bambara. Kuko abo bantu baba baragiriraniye amasezerano na Satani yo kumusenga, kugirango bibonere amashi menshi n’icubahiro vyo mur’iyi si, ivyo guhesh’Iman’icubahiro ntaco biba bikibabwira. No mu rusengero, usanga umugabo canke umusore, umugore canke umukobwa bambaye uko bishakiye kugirango babone ababakubitiza ko akajisho. Abo bantu bakaba igitsitaza mu materaniro, ahovuye umugisha hakava umuvumo. Bariya bantu wita abo mu bihugu vyateye imbere, Bibliya ibita abo mu bihugu vyasubiy’inyuma, mur’aya majambo ngo: » Ubwiza bwawe ni bwo bwateye umutima wawe kwishira hejuru, kubengerana kwawe ni ko kononye ubwenge bwawe, nakujugunye hasi ngutangariza imbere y’abami kugira ngo bakwitegereze (Ezekiyeli 28: 17). Ubwo bwiza werekana ngo tubone ko ubengerana, ntibuzoshika mu gihugu c’ubwiza kireka wisubiyeko, ugaca bugufi. « Maze mu gishingo cy’ibihumura neza hazoba umunuko, mu gishingo cy’umweko hazaba umugozi, ahabaga umushatsi utsibye hazoba uruhara. Mu gishingo cyo kwambara ikoti ryiza bazokenyera ibigunira, ahari ubwiza hazoba inkovu » (Yesaya 3: 24).
Abandi bigira abaririmvyi bakabuhariwe, kugirango baronke amashi menshi, za amen na za Halleluya zohawe Imana bakumva ko aribo bakwiye kuzihabwa. Abandi bigira abapasitori n’abavugabutumwa b’akatabonetse: Bakavuga amajambo asosa, atwenza/ asetsa, bakavuga imigani n’ibitekerezo biteye ukubiri n’ivyo tusoma mu Vyanditswe Vyera, bakazana inkuru z’akataraboneka, kugirango abantu baze bavaravuga ngo Amem amen. Intumbero ya vyose kukaba ar’ukubona abantu babatangarira, bakwiza hose ishimwe ryabo. Ivyo bintu nivyo Satani akunze gukoresha mur’ibi bihe, kugirango bizanire icubahiro n’amahera menshi uwo bita umukozi w’Imana naho muvy’ukuri aba ar’umukozi wa Satani. »Kandi no muri mwebwe ubwanyu hazokwadukamwo abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakwegere abigishwa inyuma zabo » (Ivyakozwe n’Intumwa 20: 30)
Abakozi b’Imana b’ukuri bakwiye kurangwa no guca bugufi, badashaka kwigira ivyamamare, badashaka gutungishwa n’uko intama zabo ari nyinshi kandi zikamwa menshi, ariko bakishira musi y’ukuboko kw’Imana “y’Inyabushobozi yonyene, ishemagizwa,niyo Mwami w’Abami,uganza abaganza, niyo yonyene ifise ukudapfa, iba mu muco utegerwa, ata muntu yigeze kuyibona, atawushobora kuyibona. Icubahiro n’ubushobozi budashira, bibe ivyayo”. (1Timoteyo 6: 15-16)
Bene Data bakundwa, bashiki bacu namwe mwese musoma iki cigisho, “igihe kirashitse, ubwami bw’Imana buri hafi, ni mwihane mwemere ubutumwa bwiza” (Mariko 1: 15). Mw’izina ryera rya Yesu. Amen
Publié dans:Non classé |on 3 mai, 2017 |Pas de commentaires »

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (53)

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (53)
NI BANDE BAFISE UBUBASHA BWO KUBATIZA?
Ariko bizeye ubutumwa bwiza Filipo ababwiye bw’ubwami bw’Imana, n’ubw’izina rya Yesu-Kristu barabatizwa abagabo n’abagore. Maze intumwa ziri i Yerusaremu zumvise yukw’Abasamariya bemeye ijambo ry’Imana, zirungikayo Petero na Yohani, nabo bamanutseyo barabasengera ngo bahabwe Mpwemu Yera; kuko Mpwemu Yera ataribwamanuke ngw’aje no kur’umwe muri bo, bari babatijwe gusa mw’izina rya Yesu. Maze babarambikakw’ibiganza, bahabwa Mpwemu Yera (Ivyakozwe n’Intumwa 8:12, 14-17)Image result for bapteme d'immersion
Iki kibazo abenshi barakunda kukivuga cane ngo, none abapasitori nibo gusa bakwiye kubatiza? Kuki abadiyakoni bo batabatiza kandi Filipo yar’umudiyakoni gusa(Ivyakozwe n’Intumwa 6: 5) akaba yarabatije abantu? Nivyo tugiye kwigira hamwe mur’iki cigisho. Muri kumwe n’umunyavyaha yagiriwe ubuntu nkamwe, akaba na mwene So musangiye intambara y’umusaraba, Balthasar Miburo
Bibliya ntivuga ko Filipo yabatije abantu kubera ko ar’umudiyakoni, ahubwo itwereka ko yabatije kubera ko yar’umuvugabutumwa. Uwu mwene Data yitwa Filipo “aramanuka, aja mu gisagara c’i Samariya, abamenyesha ivya Kristo. Abantu benshi bashira umutima ku vyo Filipo avuga… Ariko bizeye ubutumwa bwiza Filipo ababwiye bw’ubwami bw’Imana, n’ubw’izina rya Yesu-Kristu barabatizwa abagabo n’abagore (Ivyakozwe n’Intumwa 8: 5, 12).
Nta murongo dufise muri Bibliya werekana ko Filipo yabatije abantu kuko yar’umudiyakoni. Ariko kandi Bibliya ivuga ngo “Filipo, umuvuziw’ubutumwa bwiza, n’umwe wo muri ba bandi indwi (Ivyakozwe n’Intumwa 21: 8). Ariko kandi si we gusa, kuko hariho uwundi yabatije Paulo,amurambika ko n’ibiganza kugirango Mpwemu Yera amumanukireko, nkuko dusoma ngo: “ I Damasiko har’umwigishwa yitwa Ananiya; Umwami Yesu aramwiyereka, aramuhamagara, nawe ati Sabwe Mwami (Ivyakozwe n’Intumwa 9: 10), Uwu Ananiya niwe yatumwe na Yesu kubatiza “Sauli ariwe Paulo” (Ivyakozwe n’Intumwa 13: 9). “Ananiya aragenda, yinjira munzu, amurambika kw’ibiganza, aramubwira ati: “Sauli mwene Data, Umwami arantumye, niwe Yesu yakubonekeye mu nzira wazananye, ng’uhumuke wuzuzwe Mpwemu Yera… Uwo mwanya, ibisa n’ibikaragashi bimuva ku maso, arahumuka, ava hasi, arabatizwa (Ivyakozwe n’Intumwa 9: 17-18). Ni waba wasomye neza, wabonye ko Ananiya, ntiyari Intumwa, ntiyari n’umudiyakoni, ndetse ntiyari n’umuvugabutumwa, ariko handitswe ngo yari “umwigishwa” (Ivyakozwe n’Intuma 9: 10).
Ikindi tubonye n’uko uwu mwigishwa yiherewe ububasha n’Umwami Yesu ubwiwe, agashobora kubatiza Paulo no kumurambikakw’ ibiganza, Paulo agahabwa Mpwemu Yera. Uwu Mpwemu Yera Paulo yaherewe i Damasiko, biciye kuri Ananiya, niwe yakoresheje Paulo gushika ku rupfu rwiwe. Filipo yarabatije ariko biba ngombwa ko intumwa arizo ziza kurambika ibiganza ku bantu babatijwe, kuko vyari vyoroshe kuva i Yerusaremu ukaja i Samariya. Ariko Ananiya nawe vyabaye ngombwa ko akora vyose, arabatiza yongera ashira ibiganza kuri Paulo. Ntaco twobivugako, kuko « bitava ku kugomba kw’umuntu, canke ku gushimika kwiwe, ariko biva ku Mana igira ikigongwe »(Abaroma 9: 16). 
Hariho abantu benshi rero bamaze gufata ko ar’ingingo ntabanduka, yuko umupasitori ariwe ategerezwa kubatiza gusa. Ariko Yesu ashobora gutuma abantu bameze nka Filipo, bagakora igikorwa, aho ukuri kutaramenyekana. Ijambo ry’Imana ritweretse ko Filipo yabatije mw’izina ry’Umwami Yesu gusa, ariko Intumwa ni zo zaje kurambika abantu kw’ibiganza ngo bahabwe Mpwemu Yera. Aha biraboneka ko Filipo yar’afise ingabire, ariko iyo ngabire ikagira aho igarukira. Ariko Ananiya, we Yesu yamuhaye vyose mur’ako kanya, ndetse abanza kurambika ibiganza kuri Sauli, aza kumubatiza hanyuma. Ariko bose bari abasavyi ba Kristo. bakorera Umwami umwe, mw’ishengero rimwe. “Nkuko mu mibiri umwe dufise ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zitagira igikorwa kimwe (Abaroma 12: 4).
Ikindi, ishengero rya mbere ntiryakorera ku rurutonde nk’urw’uyu musi rwazanywe  n’ubwenge bw’ab’isi. Naho ryari rigicuranguzwa n’abategetsi b’isi, abo mw’idini n’abanyaporitike, ryari iryera kandi Imana yararyishimira cane. Uko biri kwose, Ishengero rikwiye kugira gahunda rikorerako, nta kibanza kiriho c’abigenga, bikorana ukwabo nyene. Ariko abashoboye kurema ishengero,aho ritarashika, bakavuga rumwe na twebwe, kubagwanya si vyo na gatoyi, kuko “ Imana atar’iy’umuvurungano ariko n’iy’amahoro (1Abakorinto 14: 33). Ariko, ni waba usanzwe ufise ingabire ushaka gukoresha kugira ngo ishengero rya Kristu rikure, n’ubibwire bene Data bavyige babe aribo bavyemeza. Kandi bamwe yabahaye kuba intumwa, abandi abaha kuba abavugishwa nawe, abandi abaha kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n’abigisha, kugirango abera babone gutungana, baheze babone igikorwa co kugabura ivy’Imana, bubake umubiri wa Kristu (Abanyefeso 4: 11-12)
Ku bapasitori n’abakuru b’ishengero, ndetse mbere n’ishengero ryose, dukwiye kwitondera ibintu bishobora gushika mu gikorwa c’Imana cane cane mur’ibi bihe vya nyuma. Ntidufate ingingo z’ikibiriraho, tutabanje kwihweza ngo tumenye niba koko atari Umwami Yesu yashatse ko ibintu bigenda gurtyo. Kukw’abashingira intahe Yesu, baba bavugishwa na Mpwemu (Ivyahishuwe 19: 10).
Niba habonetse umuntu akigisha abantu, akaba atagwanya ishengero, akereka abantu ukuri nkuko kuri muri Yesu, mukwiye kumureka agakorera Imana. Ni yaba yatumwe na Yesu, Mpwemu wa Yesu azoyobora abo bantu yigishije abereke ishengero bakwiye kwicaramwo; “ kukw’intambara atar’iyanyu, ariko n’iy’Imana” . Ni vyaba biturutse mu bantu bizosendwa, ariko ni vyaba biturutse ku Mana ntimuzoshobora kubatsinda, mwoye kuzosanga muriko murwanya Imana (2Ngoma 20: 15 n’Ivyakozwe n’Intumwa 5: 38-39). Imana ntizorinda gusaba uruhusha mw’ishengero kugira ngo ikoreshe abagabo n’abagore canke abasore n’abakobwa mu gihe bikenewe kandi vyihutirwa. Izotuma uwo ishaka gutuma kandi izoba ibonako abikwiye. Kukw’ivyimburwa ni vyinshi, ariko abimbuzi nibo bake. Nuko rero ni mwinginge Nyen’ivyimburwa arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe (Matayo 9: 37-38). Mureke kwidoga ngo none nka kanaka ariko arigisha hariya ni nde yamutumye? Ahubwo genda mumufate mu mugongo, “kuko uwutar’umwansi wanyu ari mu ruhande rwanyu” (Luka 9: 48).
Nuko twese twunge ubumwe tugire umutima umwe, tugendere iri jambo ry’Umwami wacu ngo: “Nuko ni mugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mw’izina rya Data wa twese, n’iry’Umwana n’irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabategetse vyose. Umve, ndi kumwe nmwe imisi yose, gushika ku muhero w’isi. Igihe kirashitse, ubwami bw’Imana buri hafi, mwihane mwemere ubutumwa bwiza” (Matayo 28: 19-20; Mariko 1: 15). Mw’izina ryera rya Yesu. Amen.
Publié dans:Non classé |on 3 mai, 2017 |Pas de commentaires »

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire