Archive pour janvier, 2017

KRISTO MURI KOROWANI

Publié dans:Non classé |on 29 janvier, 2017 |Pas de commentaires »

ZEBADIYA, UMUSHIKIRANGANJI W’UBUTUNGANE NK’UKO BIBONEKA MU GITABO C’IMANA: BIBLIYA

 

UBUTUNGANE MU GIHUGU C’IMANA

N’uko Yehoshafati (Yosafati) aguma i Yerusaremu. Bukeye asubira kugendagenda mu bantu biwe, ahera i Beri-Sheba, ashitsa ku mugamba w’Abefurayimu, abagarukana ku Mana ya basekuruza. Ashira abacamanza mu gihugu, abakwiragiza mu bisagara vyose vy’i Buyuda bizitiriwe inzitiro iyo biva bikagera. Mumenye ivyo mukora, kuko mu guca imanza, atar’abantu mukorera, ariko n’Uhoraho. Mwiyubare muvyo mukora, kuko  Uhoraho Imana yacu ata kugabitanya kuri muri we, canke gutinya ijunja ry’umuntu, canke kurya ingurire .

Maze basubiye i Yerusaremu, Yehoshafati ahashira bamwe mu Balewi n’abaherezi (Abaleviti n’abasaserdoti), n’abakuru bo mu mazu ya basekuruza b’Abisrayeli, ngo babe abo guca imanza mw’izina ry’Uhoraho, no gutatura abantu muvyo bapfa. Maze arababwira ati:  » Muze mugenze murtyo mwubashe Uhoraho, mur’abizigirwa mufise imitima itunganye. Kandi bagenzi banyu baba mu  bisagara vyabo, ni babagisha inama zikoma kuvy’uwishe uwundi, canke ku vyagezwe canke kuvy’amabwirizwa, canke ku vyashizwe canke kuvy’amateka, muze mubereke uko bakwiye kubigenza, kugirango ntibaze bacumure kw’Uhoraho, mukihamagarira uburake, mwe n’abo bagenzi banyu. N’uko muze mugenze murtyo, kugira ngo ntimucumure. Mu nama zose zikoma ku vy’Uhoraho Amariya umuherezi mukuru niwe azoba kamaramagambo muri mwebwe, nazo  mu manza zose zikoma kuvy’igihugu, kamaramagambo ni Zebadiya mwene Ishimayeli, umukuru wo mu muryango wa Yuda; kand’Abalewi bazoba abashingantahe banyu. N’uko ni mukovye, mukore, kand’Uhoraho az’abane n’uwuca iziroranye (2Ngoma 19: 4-11).

Afficher l'image d'origine

Uwu Yehoshafati, abandi bita Yosafati, yar’umwami w’Abanyisraeli, umuhungu w’umwami Asa, umwuzukuruza w’umwami Dawidi. Bibliya yerekana Yehoshafati nk’umuntu yakunzwe n’Imana kuko yar’afise umwete wo kwitondera amategeko yayo no gushakashaka ukuri, mu masengesho no kwumviriza abantu b »Imana: abahanuzi. Birazwi ko umwami ari we mukuru w’igihugu, kandi n’uwu musi hariho ibihugu biyobowe n’abami canke abamikazi. N’uko, uwo mwami yar’atabarutse mu ntambara yaroshwemwo na sebukwe Ahabu, abonye ukuntu Uhoraho amukijije aba Siriya, aca ashaka kwiyegurira wese Imana, n’igihugu cose agishira mu maboko y’Imana. Ku gutinya ko igihugu cohava gikubitwa n’ishavu ry’Uhoraho, yahisemwo kuvugurura ubutungane, mbere abuha umushikirangoma wabwo, uwo twita mur’iki gihe  » Umushikiranganji w’Ubutungane. Yehoshafati yipfuza cane kubona abacamanza bo mu gihugu ciwe bahuza n’Imana mu guca Imanza. Niko kubahanura nk’umuvyeyi ngo: «  Mumenye ivyo mukora, kuko mu guca imanza, atar’abantu mukorera, ariko n’Uhoraho. Mwiyubare muvyo mukora, kuko  Uhoraho Imana yacu ata kugabitanya kuri muri we, canke gutinya ijunja ry’umuntu, canke kurya ingurire » .

Igihugu cacu gikwiye abacamanza batinya Imana, bumva ko badakorera umushahara canke icubahiro, ariko bagatahura iri jambo ngo « kuko mu guca imanza, atar’abantu mukorera, ariko n’Uhoraho ». Uhoraho yabwiye Mose (Musa) ngo: « Ntimuze mucishe urubanza aho rutari, ntimuze muce urwa nkunzi mubitewe mubitewe no kugirira impuhwe umworo, canke no gutinya uhambaye, ariko muze mucire bagenzi banyu imanza ziroranye (Abalewi 19: 15).

Uwu mwami Yehoshafati yashatse no gutandukanya imanza zerekeye ubuzima busanzwe, n’izijanye n’ivya politike. Izo mu buzima busanzwe, ndiko ndavuga izijanye no gucumura ku mategeko y’Uhoraho.  « Ahashira bamwe mu Balewi n’abaherezi (Abaleviti n’abasaserdoti), n’abakuru bo mu mazu ya basekuruza b’Abisrayeli, ngo babe abo guca imanza mw’izina ry’Uhoraho, no gutatura abantu muvyo bapfa. Maze arababwira ati:  » Muze mugenze murtyo mwubashe Uhoraho, mur’abizigirwa mufise imitima itunganye. Kandi bagenzi banyu baba mu  bisagara vyabo, ni babagisha inama zikoma kuvy’uwishe uwundi, canke ku vyagezwe canke kuvy’amabwirizwa, canke ku vyashizwe canke kuvy’amateka, muze mubereke uko bakwiye kubigenza, kugirango ntibaze bacumure kw’Uhoraho, mukihamagarira uburake, mwe n’abo bagenzi banyu. N’uko muze mugenze murtyo, kugira ngo ntimucumure. Mu nama zose zikoma ku vy’Uhoraho Amariya umuherezi mukuru niwe azoba kamaramagambo muri mwebwe (2Ngoma 19: 8-11).

Bitewe n’uko intwaro y’igihugu c’Abanyisraeli yar’ishingiye ku kwumvira Imana gusa, nico gituma vyari ngombwa ko habaho abo kugenzura ko ata mategeko y’Imana yoba yahonyanzwe mu gihe bariko baraca urubanza. Mu vy’ukuri, iyo amategeko y’Imana yaba yitondewe mu gihugu, umwami yararoranirwa, n’igihugu kikagira umugisha.  Ivyo nivyo igihugu cacu gikwiye gushika ko, kugira ngo tuberwe no kuvuga kumwe twamye tuvuga ngo :  » Uburundi n’icibare c’Imana. Erega, « Ni muntege amatwi… :  » Uhoraho azokomeza kubana namwe, ni mwakomeza kubana nawe, kandi ni mwamurondera  muzomubona; ariko ni mwamuheba nawe azobaheba » (2Ngoma 15: 2). Ibi ntibivuze ko hagomvye kuba ishengero canke idini rishinzwe gucira imanza abanyavyaha. Ahubwo abacamanza bose b’abakristu n’abakristukazi, bakwiye kuvyamiza ku mutima. Abo nibo basaserdoti bo mw’isezerano rishasha, kandi twese turi bo, umwe wese mu mwanya Umwami Yesu yamushizemwo. Ubutumwa nabwo buvuga buti: « Ariko mweho mur’ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n’abaherezi (abaherezi nibo basaserdoti), mur’igihugu ceranda, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugirango mukwize ishimwe ry’Imana (1Petero 2: 9).

Umwami Yehoshafati yar’azi ko hashobora kuba ingorane z’ubuyobozi, canke z’intwaro hagati mu gihugu, niko kuvuga ati: « nazo  mu manza zose zikoma kuvy’igihugu, kamaramagambo ni Zebadiya » (2Ngoma 19: 11). Uwu  murongo urerekana ko abanyamadini badakwiye kwivanga n’ibibazo vy’ubutegetsi bw’igihugu. Bagomba kuba abantu bigisha ivyo kwubaha amategeko y’Imana, ibibazo vy’intaro bakabihebera ababifisemwo umuhamagaro. Hariho abashingantahe mu mashengero yose bashinzwe kwamama kugira abantu ntibisuke mu rudubi rwo kurenga amategeko. Ariko nta na hamwe Bibliya iduhamagarira kwitwaza ko dufise ishengero ryemewe mu gihugu ngo duce, twivanga n’ivy’igihugu. Uwu mwami Yehoshafati yoba yaributse urwishe se. Kuko yar’umwami yubaha Uhoraho, ariko agiye gusaza, yibagira ko Imana ariyo imufise ko ijambo rya nyuma, yifadikanya n’umwami w’i Siriya ngo yivune abansi. Ico gihe haje umuntu w’Imana avuga atary’umunwa, yereka umwami igicumuro ciwe, amubwira ati » Muvyo wakoze ivyo wakoze ivy’ubupfu, nuko uhereye ubu uzohora ubona intambara. Maze Asa ashavurira uwo muntu w’Imana, amuta mw’ibohero mu mpatane z’ibiti, kukw’iryo jambo ryamuteye kumugirira ubushangashirwe. Ico gihe Asa yagenda acuranguza abantu bamwe bamwe. Maze ashitse mu mwaka ugira mirongw’itatu n’icenda ari ku ngoma agwara ibirenge, kand’iyo ngwara imumerera nabi cane; ariko naho nyene no mu ngwara yiwe ntiyaja kubaza Uhoraho, atar’ukuja ku bavuzi. Hanyuma Asa ahamvya basekuruza, apfa amaze imyaka mirongwine n’umwe ari ku ngoma (2Ngoma 16: 9-10, 12-13).

Dukwiye gushimira Imana kuko dufise umukuru w’igihugu yibuka gushira igihugu mu maboko y’Imana buri mwaka, nkuko abami b’Abayuda babigize. Ariko dukwiye no kuraba ko vyose mu gihugu bihura n’ugushaka kw’Imana. Abahawe ingabire yo kuvugana n’abategetsi, bakaba babona ibidahwanye n’ivyo Iman’ishaka, ntibakwiye gutinya gutanga iyi nama ikomoka  k’Uwufise impwemu indwi z’Imana n’inyenyeri indwi ngo « Ndazi ibikorwa vyawe, k’uvuga ko uri muzima ariko ur’uwapfuye. Gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira ngo bipfe kukw’ata bikorwa vyawe nabonye bisozereye imbere y’Imana yanje (Ivyahishuwe 3: 1). Ivyo n’ibisanzwe ko umuntu yibesha mu vyo yashinzwe. Ariko iyo Imana ikweretse ico utegerezwa gukosora, ayo n’ayo n’amahirwe atabona bose.  Sinshatse kuvuga ko noba nzi ibitameze neza, ariko hamwe vyoshika, Imana ikaba ariyo igira ijambo rya nyuma, Uburundi bwoba igihugu c’Imana koko, kandi n’ubu turi mur’iyo nzira nziza, twarayitanguye.

Erega isi y’iki gihe, ikeneye abagabo n’abagore, abasore n’inkumi batagurwa ntibagurishwe, bavuga icaha mw’izina bakakidomako urutoke. Abo nibo bakozi b’Imana bakenewe. Ubutungane bwihagazeko bushobora guhindura vyinshi, igihugu kigahinduka iparadizo, urukundo rukamota mu gihugu cacu, Imana ikanganza, n’abayobozi bakwumva ko bavuga rumwe n’ijuru, kuko amategeko yoba ava ku Ntebe y’Imbabazi, mw’ijuru kwa Data. Mu Burundi hova abantu benshi bejejwe bazoja gusanganira Umwami Yesu ni yaza ku bicu, kuko  » Uwutejejwe atazoraba Umwami (Abaheburayo 12: 14)

Igihe kirashitse, ubwami bw’Imana buri hafi, ni mwihane mwemere ubutumwa bwiza (Mariko 1: 15) mw’izina ryera rya Yesu. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans:Non classé |on 8 janvier, 2017 |Pas de commentaires »

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire