Archive pour le 15 novembre, 2016

ABAVUGABUTUMWA BO MUR’IKI GIHE KIBI N’ABAMEZE BATE? (3)

MIKAYA, UMUGABO W’IJUNJA N’IJAMBO (3)

ABAVUGABUTUMWA BO MUR'IKI GIHE KIBI N'ABAMEZE BATE? (3)

N’ukw’arengutse imbere y’umwami, umwam’aramubaza ati Mikaya, tuje gutera I Ramoti-gileyadi canke dusigeho? Aramwishura ati, Ni muduge mutere, bizobabera ko. kandi bazogaburwa mu maboko yanyu! Umwam’aramubarira at’Aho nakurahirije nzogeza ryari, kugirango ntugire ic’umbarira kitar’ic’ukuri mw’izina ry’Uhoraho? Aramwishura ati Mbonye Abisraeli bose basabagiriye ku misozi nk’intama zitagir’umwungere; kand’Uhoraho agize ngo Bariya n’abatagira shebuja; ni basubire i wabo, umuntu wese yigir’amahoro. Umwami w’Abanyisiraeli abarira Yehoshafati ati:  » Sinakubariye kw’atogira ivyiza avugishwa kuri jewe, atar’ibibi? Mikaya aronger’ati: « None rero ni mwumve ijambo ry’Uhoraho: Mbonye Uhoraho avagiye ku ntebe yiwe, ingabo zose zo mw’ijuru zimuhagaze i buryo n’ibumoso. Maz’Uhoraho arabaza ati: « Ninde yogenda kwosha Ahabu umwami  w’Abisraeli ngw’aduge I Ramoti-gileadi agweyo? Nuk’umwe aravuga, ashir’ukwiwe, uwundi ukwiwe. Hanyuma haza impwemu ihagarara imbere y’Uhoraho iravuga iti Jewe ndamwosha. Uhoraho arayibaza ati: « Uja kumwosha ute? Nayo iti:  » Ndagenda nihindure impwemu y’ibinyoma mu kanwa ka bakamenyi biwe bose. Nawe arayisubiza ati:  » Nuko uramwosha kand’ uzobishobora; genda ugir’urtyo. Nuko non’ehe raba Uhoraho ashize impwemu y’ibinyoma mu kanwa ka ba kamenyi bawe bose; kand’akugeney’ivyago. Maze Zedekiya mwene Kenayana yegera Mikaya amukubita urushi, aramubaza ati:  » Iyo mpwemu y’Uhoraho yaciye hehe mu kuva muri jewe iza kuvugana nawe? Mikaya aramwishura ati:  » Uzoba urabimenya ku musi uzokwitera haruguru mu mpete winyegeza. Maz’Umwami w’Abisraeli aravuga ati:  » Ni mufate Mikaya, mumushire Amoni umukuru w’umurwa, na Yowasi umwana wanje, mut’Umwam’agize ng’uru rugabo murushire mw’ibohero, murugaburire ivyokurya n’amazi vy’intica ntikize, uti kugez’aho azotabarukira amahoro. Mikaya aravuga ati:  » Ni waramuka utabaruts’amahoro, Uhoraho azoba atamvugishije. Arongera ati. Mwa bantu mwese, muraba muvyumvise! (2Ngoma 18: 14-27)

Nguyo Mikaya umuvugishwa twari dukeneye uwu musi mur’iki gihe! Mur’iki gice tumaze gusoma, Mikaya yatanguye avugana agahemo, ariko umwami yaciye abisoma mu maso ya Mikaya ko atamubwije ukuri. Naho Mikaya yari kuvugisha ukuri, umwami ntiyari guhindura, kuko ingingo yari yamaze gufatwa, ngo abasirikare bose baduge mu ntambara, batere i Ramoti-gileyadi. Uko vyari kumera kwose, umwami Ahabu ntiyashaka kwumva ikindi gisubizo kitajanye n’ivyo ba kamenyi biwe bamubwiye, ngo Duga, uhatere, kuko Uhoraho azohagabura mu maboko yawe, mugenzi » (2Ngoma 18: 5).

Vyogorana mur’iki gihe kwumvisha umukuru w’igihugu canke umwami mu gihugu ic’arico cose, ko akwiye kubanza gusenga no kubaza ijambo ry’Imana, ku ngingo iyariyo yose yamaze gusinywa n’inama nshingamateka na nkenguzamateka.   Vyogorana cane kugirango ijambo ryamaze kwemerwa n’amadini yose, risubizwe inyuma n’umugabo umwe nka Mikaya, yitwaje ngo niwe wenyene avugishwa ivy’ukuri mw’izina ry’Imana. Yamara vyari vyo, ni we wenyene yar’asigaye abandi bari basigaye ari bansumirinda. Simvuze ko abategetsi badasenga, ariko abasenga Imana yya Mikaya ni bake. Hafi ya bose basenga imana y’amadini.

Yamara abagabo nka Mikaya nibo isi ya kino gihe ikeneye. « Isi ya kino gihe, irakeneye vyihutirwa abantu b’inserukarukamvye, abagabo batagugwa ntibagurishwe, abagabo n’abagore, abasore n’inkumi bagendera kuvyo Imana yategetse vyo nyene gusa, b’inyankamugayo, badatinya kuvuga icaha mw’izina, bagenda berekeye iyo Ijambo ry’Imana riberekeje.  Hakenewe abagabo n’abagore, abasore n’inkumi, bava hasi bagaharanira ubutungane n’ukuri biva ku Mana, bakabigwanira ata bwoba n’aho bobona ko isi yose yabakuye kw’amaboko…

Mikaya nyiyakoresheje bwa buryarya twita diplomatie. Yaduduriyeko ati: « Mbonye Abisraeli bose basabagiriye ku misozi nk’intama zitagir’umwungere; kand’Uhoraho agize ngo Bariya n’abatagira shebuja; ni basubire i wabo, umuntu wese yigir’amahoro (2Ngoma 18: 16). Ahabu yaciye agira ishavu, kuko yari yumvise ko ariwe atunzwe urutoke, mu kwumva aya majambo ngo « nk’intama zitagir’umwungere », kandi ngo « Bariya n’abatagira shebuja ». Mikaya nta kundi yari kubivuga, kuko niko Imana yariko iramuvugisha. Umugambi wose turangura, canke ibikorwa dukora, tukibesha ngo n’iterambere ariko iryo terambere rikadusaba gukandagira amategeko y’Imana no kutumvira ivyo Imana yihanikirije, tukitwaza ngo no mu bindi bihugu niko bimeze, ngo n’abakozi b’imana barabikora; iyo migambi, umumarayika w’Uhoraho azoyisambura. Mbega ntibiva kw’Uhoraho kw’amoko aruhishwa n’ibizoturirwa n’umuriro, amahanga akaruhira ubusa? (Habakuki 2: 13. Ibikorwa vyakozwe kw’isabato, inyungu zavuye muri ruswa, ivyo abantu bungutse barinze kurya imitsi ya ba ntahonikora, ivyavuye mu binyoma vyose, nta mugisha bizobona uvuye kw’Uhoraho.  » Uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu Mwami. Kandi Mpwemu aravuga ati; Egome, ngo baruhuke imiruho yabo, kuko ibikorwa vyabo bijana nabo bibakurikiye (Ivyahishuwe 14: 13). None ibikorwa wakoze urinze kwica amategeko y’Imana, ugateg’ugutwi ba kamenyi b’ishengero wavukiyemwo, ngo niko kuri, ubwo ntibizohava bisa n’ivya Ahabu? Ubwo upfuye bikagukurikirana, wumva har’amahoro wogira kuri wa musi twiteze? Uravyiyumvira kabiri; ntuze ugwe mu ruzi urwit’ ikiziba

Umukuru w’abavugishwa ba Ahabu, ariwe yari nk’umukuru w’iryo dini ryabo, mur’iki gihe twomugererenya nk’umwepiskopi canke pasitori mukuru, yakubise urushi Mikaya, amuhora ngo n’uko yeretswe ko umwami agiye kugira ivyago kubera agasuzuguro asuzugura Ijambo ry’Uhoraho. Yamubwiye n’akagayo kenshi ngo » Iyo mpwemu y’Uhoraho yaciye hehe mu kuva muri jewe iza kuvugana nawe? Mikaya aramwishura ati:  » Uzoba urabimenya ku musi uzokwitera haruguru mu mpete winyegeza (2Ngoma 18: 24).  Abayobozi b’amashengero atar’amwe, biyemeza ko bavugishwa na Mpwemu. Na Zedekiya mwene Kenayana, n’uko yiyumvira. Kandi nkako, idini ryiwe niryo ryari ryemewe ku kirimba i bwami kwa Ahabu, rikagira n’abantu benshi. Ariko koko burya kugira abantu benshi no kwemerwa n’umwami n’abategetsi, ubwo nikwo kugira Mpwemu Yera? Mikaya niwe yar’asigaye we nyene ahagaze ku ruhande rw’Imana, abandi bose bakoreshwa n’impwemu y’ibinyoma gusa. Yishuye uwamukubise urushi ati «  Uzoba urabimenya ku musi uzokwitera haruguru mu mpete winyegeza ».  Mbe wewe ibi bikubwir’iki? Uhagaze ku ruhe ruhande? Uri Mikaya canke uri Zedekiya?

N’uko rero umwami Ahabu, n’agashavu kenshi, yategetse ko Mikaya bamushira umukuru w’igisagara n’umwana wiwe. Ngo  » Ni mufate Mikaya, mumushire Amoni umukuru w’umurwa, na Yowasi umwana wanje, mut’Umwam’agize ng’uru rugabo murushire mw’ibohero, murugaburire ivyokurya n’amazi vy’intica ntikize, uti kugez’aho azotabarukira amahoro. Mikaya aravuga ati:  » Ni waramuka utabaruts’amahoro, Uhoraho azoba atamvugishije. Arongera ati. Mwa bantu mwese, muraba muvyumvise! (2Ngoma 18: 14-27). Nkuko nabivuze ngaho hejuru, « Isi ya kino gihe, irakeneye vyihutirwa abantu b’inserukarukamvye, abagabo batagugwa ntibagurishwe, abagabo n’abagore, abasore n’inkumi bagendera kuvyo Imana yategetse vyo nyene gusa, b’inyankamugayo, badatinya kuvuga icaha mw’izina, bagenda berekeye iyo Ijambo ry’Imana riberekeje.  Hakenewe abagabo n’abagore, abasore n’inkumi, bava hasi bagaharanira ubutungane n’ukuri biva ku Mana, bakabigwanira ata bwoba n’aho bobona ko isi yose yabakuye kw’amaboko… »

None burya, wibaza ko uwo mwami Ahabu ko yahavuye agatabaruka amahoro? Ni vyo tuziga mu cigwa c’ejo, Uhoraho ntiyabidukundira. Mu kurindira rero  » Ubuntu bw’Umwami wacu Yesu-Kristu bubane namwe mwese » (2Ab’i Tesalonike 3: 18)

Publié dans:Non classé |on 15 novembre, 2016 |Pas de commentaires »

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire