Archive pour novembre, 2016

ICIGWA C’INTUNGAMAGARA

Mutima wanje, himbaz’Uhoraho, ntiwibagire ivyiza yakugiriye vyose. Niwe aharira ibigabitanyo vyawe vyose, agakiza ingwara zawe zose (Zaburi 103: 2-3)
AKAMARO K’IGISURU, IGITOVU,  HAMWE N’AMABABI Y’IGIPAPAYI
IgisuruICIGWA C'INTUNGAMAGARA 800px-Urtica_dioica_feuille2
gifise ivyunyunyu vyishi ngirakamaro ku magara yacu: ubutare (fer), phosphore, magnesium, calicium na cilicium. Ibi bishobora gufasha mu kuvura ingwara zo mu muhogo, mu mafyigo, mu gitereko (nyabavyeyi) no mu bihimba vy’irondoka. Kirafasha ku bantu bagira ingorane zo kwituma ku mwanda muto, no gusohora imicafu yirundanije mu ngingo z’umubiri
Igusuru kirimwo Vitamine A, C, na K  n’ibindi vyinshi bituma n’abaganga bagikenera. Igisuru n’igitovu, n’amababi y’igipapayi, ivyo vyose ukwari bitatu bitera urwagasha gukora neza.
Uko bikoreshwa
a) Igisuru
Urashusha amazi akabira, ugatereramwo, amababi
angana na garama 50 mu mazi yo kwuzura nk’icupa rya Primus n’irya Fanta, ukabireka bikabiragira nko mu minota 15.
Uzonywa ibiyiko 3 canke 4 ku musi.
Ushobora ku giteka mu mazi make abize, ukavuguta ukanywa igice cy’ikirahuri
(verre) cyangwa ikirahuri cyuzuye mu gitondo, ikindi ku murango.
b)Igitovu Afficher l'image d'origine
amababi mabisi canke yumye angana na garama 30 kugeza kuri 50 mu mazi yuzuye icupa rya Primusi n’irya Fanta (1litiro). Ukanywa ikirahure kimwe uri kunywa igikoma cyangwa mu gitondo, ikindi
kirahuri ukakinywa uriko urarya ku murango, ikindi kirahuri ukakinywa uriko urarya ivyokurya vya
nijoro. Wumvise bigukeretura, ukavanga n’ubuki.
c)Amababi y’igipapayi
Afficher l'image d'origine
Yakoreshe nka kurya twavuze ku gisuru
d)Inkere zo mw’ishamba
Afficher l'image d'origine
Inkere zo mw’ ishamba na zo ni ngirakamaro.
Zivura igitigu. Zongera akayabagwe. Zifise ibitera urura kworoherwa, zigatera kwituma neza umwanda mukuru neza, zifise ivyangombwa bifasha igitugu. N’umuti ukomeye ku makonyera akunda gufatira mu ngingo.
Zikurinda kugumbiza, kwikanira amagara akandara, kwipfundikanya k’udutsi dutoyi tuja mu rukoba, ingwara y’amafyigo, hamwe n’ingwara nyinshi zo mu maraso
Publié dans:Non classé |on 22 novembre, 2016 |Pas de commentaires »

ABAVUGABUTUMWA BO MUR’IKI GIHE KIBI N’ABAMEZE BATE? (3)

MIKAYA, UMUGABO W’IJUNJA N’IJAMBO (3)

ABAVUGABUTUMWA BO MUR'IKI GIHE KIBI N'ABAMEZE BATE? (3)

N’ukw’arengutse imbere y’umwami, umwam’aramubaza ati Mikaya, tuje gutera I Ramoti-gileyadi canke dusigeho? Aramwishura ati, Ni muduge mutere, bizobabera ko. kandi bazogaburwa mu maboko yanyu! Umwam’aramubarira at’Aho nakurahirije nzogeza ryari, kugirango ntugire ic’umbarira kitar’ic’ukuri mw’izina ry’Uhoraho? Aramwishura ati Mbonye Abisraeli bose basabagiriye ku misozi nk’intama zitagir’umwungere; kand’Uhoraho agize ngo Bariya n’abatagira shebuja; ni basubire i wabo, umuntu wese yigir’amahoro. Umwami w’Abanyisiraeli abarira Yehoshafati ati:  » Sinakubariye kw’atogira ivyiza avugishwa kuri jewe, atar’ibibi? Mikaya aronger’ati: « None rero ni mwumve ijambo ry’Uhoraho: Mbonye Uhoraho avagiye ku ntebe yiwe, ingabo zose zo mw’ijuru zimuhagaze i buryo n’ibumoso. Maz’Uhoraho arabaza ati: « Ninde yogenda kwosha Ahabu umwami  w’Abisraeli ngw’aduge I Ramoti-gileadi agweyo? Nuk’umwe aravuga, ashir’ukwiwe, uwundi ukwiwe. Hanyuma haza impwemu ihagarara imbere y’Uhoraho iravuga iti Jewe ndamwosha. Uhoraho arayibaza ati: « Uja kumwosha ute? Nayo iti:  » Ndagenda nihindure impwemu y’ibinyoma mu kanwa ka bakamenyi biwe bose. Nawe arayisubiza ati:  » Nuko uramwosha kand’ uzobishobora; genda ugir’urtyo. Nuko non’ehe raba Uhoraho ashize impwemu y’ibinyoma mu kanwa ka ba kamenyi bawe bose; kand’akugeney’ivyago. Maze Zedekiya mwene Kenayana yegera Mikaya amukubita urushi, aramubaza ati:  » Iyo mpwemu y’Uhoraho yaciye hehe mu kuva muri jewe iza kuvugana nawe? Mikaya aramwishura ati:  » Uzoba urabimenya ku musi uzokwitera haruguru mu mpete winyegeza. Maz’Umwami w’Abisraeli aravuga ati:  » Ni mufate Mikaya, mumushire Amoni umukuru w’umurwa, na Yowasi umwana wanje, mut’Umwam’agize ng’uru rugabo murushire mw’ibohero, murugaburire ivyokurya n’amazi vy’intica ntikize, uti kugez’aho azotabarukira amahoro. Mikaya aravuga ati:  » Ni waramuka utabaruts’amahoro, Uhoraho azoba atamvugishije. Arongera ati. Mwa bantu mwese, muraba muvyumvise! (2Ngoma 18: 14-27)

Nguyo Mikaya umuvugishwa twari dukeneye uwu musi mur’iki gihe! Mur’iki gice tumaze gusoma, Mikaya yatanguye avugana agahemo, ariko umwami yaciye abisoma mu maso ya Mikaya ko atamubwije ukuri. Naho Mikaya yari kuvugisha ukuri, umwami ntiyari guhindura, kuko ingingo yari yamaze gufatwa, ngo abasirikare bose baduge mu ntambara, batere i Ramoti-gileyadi. Uko vyari kumera kwose, umwami Ahabu ntiyashaka kwumva ikindi gisubizo kitajanye n’ivyo ba kamenyi biwe bamubwiye, ngo Duga, uhatere, kuko Uhoraho azohagabura mu maboko yawe, mugenzi » (2Ngoma 18: 5).

Vyogorana mur’iki gihe kwumvisha umukuru w’igihugu canke umwami mu gihugu ic’arico cose, ko akwiye kubanza gusenga no kubaza ijambo ry’Imana, ku ngingo iyariyo yose yamaze gusinywa n’inama nshingamateka na nkenguzamateka.   Vyogorana cane kugirango ijambo ryamaze kwemerwa n’amadini yose, risubizwe inyuma n’umugabo umwe nka Mikaya, yitwaje ngo niwe wenyene avugishwa ivy’ukuri mw’izina ry’Imana. Yamara vyari vyo, ni we wenyene yar’asigaye abandi bari basigaye ari bansumirinda. Simvuze ko abategetsi badasenga, ariko abasenga Imana yya Mikaya ni bake. Hafi ya bose basenga imana y’amadini.

Yamara abagabo nka Mikaya nibo isi ya kino gihe ikeneye. « Isi ya kino gihe, irakeneye vyihutirwa abantu b’inserukarukamvye, abagabo batagugwa ntibagurishwe, abagabo n’abagore, abasore n’inkumi bagendera kuvyo Imana yategetse vyo nyene gusa, b’inyankamugayo, badatinya kuvuga icaha mw’izina, bagenda berekeye iyo Ijambo ry’Imana riberekeje.  Hakenewe abagabo n’abagore, abasore n’inkumi, bava hasi bagaharanira ubutungane n’ukuri biva ku Mana, bakabigwanira ata bwoba n’aho bobona ko isi yose yabakuye kw’amaboko…

Mikaya nyiyakoresheje bwa buryarya twita diplomatie. Yaduduriyeko ati: « Mbonye Abisraeli bose basabagiriye ku misozi nk’intama zitagir’umwungere; kand’Uhoraho agize ngo Bariya n’abatagira shebuja; ni basubire i wabo, umuntu wese yigir’amahoro (2Ngoma 18: 16). Ahabu yaciye agira ishavu, kuko yari yumvise ko ariwe atunzwe urutoke, mu kwumva aya majambo ngo « nk’intama zitagir’umwungere », kandi ngo « Bariya n’abatagira shebuja ». Mikaya nta kundi yari kubivuga, kuko niko Imana yariko iramuvugisha. Umugambi wose turangura, canke ibikorwa dukora, tukibesha ngo n’iterambere ariko iryo terambere rikadusaba gukandagira amategeko y’Imana no kutumvira ivyo Imana yihanikirije, tukitwaza ngo no mu bindi bihugu niko bimeze, ngo n’abakozi b’imana barabikora; iyo migambi, umumarayika w’Uhoraho azoyisambura. Mbega ntibiva kw’Uhoraho kw’amoko aruhishwa n’ibizoturirwa n’umuriro, amahanga akaruhira ubusa? (Habakuki 2: 13. Ibikorwa vyakozwe kw’isabato, inyungu zavuye muri ruswa, ivyo abantu bungutse barinze kurya imitsi ya ba ntahonikora, ivyavuye mu binyoma vyose, nta mugisha bizobona uvuye kw’Uhoraho.  » Uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu Mwami. Kandi Mpwemu aravuga ati; Egome, ngo baruhuke imiruho yabo, kuko ibikorwa vyabo bijana nabo bibakurikiye (Ivyahishuwe 14: 13). None ibikorwa wakoze urinze kwica amategeko y’Imana, ugateg’ugutwi ba kamenyi b’ishengero wavukiyemwo, ngo niko kuri, ubwo ntibizohava bisa n’ivya Ahabu? Ubwo upfuye bikagukurikirana, wumva har’amahoro wogira kuri wa musi twiteze? Uravyiyumvira kabiri; ntuze ugwe mu ruzi urwit’ ikiziba

Umukuru w’abavugishwa ba Ahabu, ariwe yari nk’umukuru w’iryo dini ryabo, mur’iki gihe twomugererenya nk’umwepiskopi canke pasitori mukuru, yakubise urushi Mikaya, amuhora ngo n’uko yeretswe ko umwami agiye kugira ivyago kubera agasuzuguro asuzugura Ijambo ry’Uhoraho. Yamubwiye n’akagayo kenshi ngo » Iyo mpwemu y’Uhoraho yaciye hehe mu kuva muri jewe iza kuvugana nawe? Mikaya aramwishura ati:  » Uzoba urabimenya ku musi uzokwitera haruguru mu mpete winyegeza (2Ngoma 18: 24).  Abayobozi b’amashengero atar’amwe, biyemeza ko bavugishwa na Mpwemu. Na Zedekiya mwene Kenayana, n’uko yiyumvira. Kandi nkako, idini ryiwe niryo ryari ryemewe ku kirimba i bwami kwa Ahabu, rikagira n’abantu benshi. Ariko koko burya kugira abantu benshi no kwemerwa n’umwami n’abategetsi, ubwo nikwo kugira Mpwemu Yera? Mikaya niwe yar’asigaye we nyene ahagaze ku ruhande rw’Imana, abandi bose bakoreshwa n’impwemu y’ibinyoma gusa. Yishuye uwamukubise urushi ati «  Uzoba urabimenya ku musi uzokwitera haruguru mu mpete winyegeza ».  Mbe wewe ibi bikubwir’iki? Uhagaze ku ruhe ruhande? Uri Mikaya canke uri Zedekiya?

N’uko rero umwami Ahabu, n’agashavu kenshi, yategetse ko Mikaya bamushira umukuru w’igisagara n’umwana wiwe. Ngo  » Ni mufate Mikaya, mumushire Amoni umukuru w’umurwa, na Yowasi umwana wanje, mut’Umwam’agize ng’uru rugabo murushire mw’ibohero, murugaburire ivyokurya n’amazi vy’intica ntikize, uti kugez’aho azotabarukira amahoro. Mikaya aravuga ati:  » Ni waramuka utabaruts’amahoro, Uhoraho azoba atamvugishije. Arongera ati. Mwa bantu mwese, muraba muvyumvise! (2Ngoma 18: 14-27). Nkuko nabivuze ngaho hejuru, « Isi ya kino gihe, irakeneye vyihutirwa abantu b’inserukarukamvye, abagabo batagugwa ntibagurishwe, abagabo n’abagore, abasore n’inkumi bagendera kuvyo Imana yategetse vyo nyene gusa, b’inyankamugayo, badatinya kuvuga icaha mw’izina, bagenda berekeye iyo Ijambo ry’Imana riberekeje.  Hakenewe abagabo n’abagore, abasore n’inkumi, bava hasi bagaharanira ubutungane n’ukuri biva ku Mana, bakabigwanira ata bwoba n’aho bobona ko isi yose yabakuye kw’amaboko… »

None burya, wibaza ko uwo mwami Ahabu ko yahavuye agatabaruka amahoro? Ni vyo tuziga mu cigwa c’ejo, Uhoraho ntiyabidukundira. Mu kurindira rero  » Ubuntu bw’Umwami wacu Yesu-Kristu bubane namwe mwese » (2Ab’i Tesalonike 3: 18)

Publié dans:Non classé |on 15 novembre, 2016 |Pas de commentaires »

ABAVUGABUTUMWA BAKENEWE MUR’IKI GIHE KIBI N’ABAMEZE BATE?

MIKAYA, UMUGABO W’IJUNJA N’IJAMBO…

Image result for bibiliya yera

 

Kandi umwami w’Abisirayeli na Yehoshafati umwami w’Abayuda bari bicaye ku ntebe z’ubwami, bambaye imyambaro yabo y’ubwami, bari ku nama kw’ishikiro ku kirimba i Samariya,ba kamenyi bose bavugishirizwa imbere yabo. Sedekiya mwene Kenāyana yicurishiriza amahembe y’ivyuma aravuga ati “Uku ni ko Uhoraho yavuze ngw ‘Aya mahembe niyo uzokwirukanishsa  Abasiriya gushitsa baherengeteye.’ ”N’abandi bakamenyi bose bahanura batyo bati “Duga utere i Ramoti y’i Galeyadi bizokubera ko, kuko Uhoraho azobagabura mu maboko yawe mugenzi”Maze intumwa yari yagiye guhamagara Mikaya iramubwira iti “Abavugishwa bose bahurije hamwe gusigurira umwami ibyiza. None nawe amajambo yawe n’abe nk’ayabo, uvug’ivyiza”. Mikaya aramwishura ati “Ndahiye uguhoraho kw’Uhoraho, icyo Imana imbarira cose   ni co nja kuvuga.” (2Ngoma 18: 9-13)

Uru rugamba rwo kuja kubohoza i Ramoti y’i Gileyadi ngo hagaruke ku gihugu ca Israeli, rwari rwateguwe n’umwami wa Israeli. Abonye umukwe wiwe aje kumuramutsa n’ingabo nyinshi zimuherekeje, ashaka kuboneraho akanya ko kuja kurwana, kuko yari yizeye ko abasirikare b’umukwe wiwe bashobora kwongera uburemere bw’ingabo ziwe. Ariko, umwami w’i Buyuda yari yabanje kwikeka ko atoba ar’amanyanga ya Satani yo kumuroha mu ntambara agahava agwayo,niko kubwira Yehoshafati ati :« Enda se banza usigize ijambo ry’Uhoraho » (2Ngoma 18: 4).

Yehoshafati ntiyagiye kubaza Uhoraho, yigiriye kubaza abo basangiye idini ry’ibinyoma nkaho womenga abanyabinyoma barakorana n’Imana. Har’abantu benshi bumva ukuri kubacumise kumutima, bakaja guhanuza abayobozi b’idini, canke abo basangiye ishengero. Yamara ubutumwa ntibuvuga ko ugomba kuja guhinyuza ko ivyo twumvise kw’ari vyo. Buvuga ngo:  » Bwoko bwa bwanje, ni muve iwe. Ni muve hagati y’abo bantu mwitandukanye nabo, nikw’Uhoraho agize… Nanje nzobakira, namwe muzombera abahungu n’abakobwa, niko Uhoraho Nyen’ingabo agize (Ivyahishuwe 18: 4; 2Abakorinto 6: 17-18). Abo bakamenyi bo mw’idini ry’ibinyoma rya Yehoshafati, bishakira  ico birira, niko kar’akazi kabo. Satani yabahaye guhuz’inama, bavuga bahuza ngo’ Duga, uhatere,kuko Uhoraho azohagabura mu maboko yawe (2Ngoma 18: 5).

Ibi nivyo biriko  biraba uwu musi, abigize abavugishwa n’abiyita abakozi b’Imana bahurije hamwe, ngo berekane ko isi yose ishobora kuyoborwa n’ivyiyumviro vyabo, ariko amategeko y’Imana se wa Yesu-Kristo bayajugunyiye kure. Bigira  abavugishwa, abigisha, abungere b’imitima, bakemera ko abantu babapfukamira, bakabigisha ko isabato yahavuye, ahubwo isi yose ngo bayikoranirize muri Dimanche y’Ubupapa bwa Roma. « Kuko Imana yashize mu mitima yabo gukora ivyo yagabiye, no guhuz’inama, no gushira ca gikoko ku ngoma yabo, kugeza aho amajambo y’Imana azoshikira (Ivyahishuwe 17:17)

Umwami w’i Buyuda yasavye ko boshaka uwundi muvugishwa yoba yasigaye atavuze. Wa mwami Yehoshafati ati: « Haracasigaye umuntu umwe twoshobora kubaza akadusiguiza Uhoraho, ariko ndamwanka; kuko ataho avugishwa ivyiza kuri jewe, atar’ivyago. Yitwa Mikaya mwene Imula (2Ngoma 18: 7)

Kandi umwami w’Abisirayeli na Yehoshafati umwami w’Abayuda bari bicaye ku ntebe z’ubwami, bambaye imyambaro yabo y’ubwami, bari ku nama kw’ishikiro ku kirimba i Samariya, ba kamenyi bose bavugishirizwa imbere yabo. Sedekiya mwene Kenāyana yicurishiriza amahembe y’ivyuma aravuga ati “Uku ni ko Uhoraho yavuze ngw ‘Aya mahembe niyo uzokwirukanishsa  Abasiriya gushitsa baherengeteye.’ ”N’abandi bakamenyi bose bahanura batyo bati “Duga utere i Ramoti y’i Galeyadi bizokubera ko, kuko Uhoraho azobagabura mu maboko yawe mugenzi”Maze intumwa yari yagiye guhamagara Mikaya iramubwira iti “Abavugishwa bose bahurije hamwe gusigurira umwami ivyiza. None nawe amajambo yawe n’abe nk’ayabo, uvug’ivyiza”. Mikaya aramwishura ati “Ndahiye uguhoraho kw’Uhoraho, icyo Imana imbarira cose   ni co nja kuvuga.” (2Ngoma 18: 9-13)

Nta butumwa dufise bwo kuvuga ivyo ayandi madini yavuze. Naho boba babivuze ari benshi, bakavuga ko bavyeretswe n’Imana, twebwe tugomba kuvuga twisunze ijambo ryayo yandikishije, tukavuga tuti: HANDITSWE NGO ». Umusenyeri, umupadiri, umupasitori, canke umuvugabutumwa uwariwe wese, ntidushobora guhuza mu gihe avuga ibitavuzwe n’Imana. Abo bavugishwa b’i Samariya, babesheye Imana bavuga ng0 : « Duga, uhatere, kuko Uhoraho azohagabura mu maboko yawe (2Ngoma 18: 5). Ariko koko uko niko Uhoraho yari yavuze? Bisa na bimwe bavuga mur’iki gihe ngo « twebwe twahisemwo guhimbaza umusi w’ izuka rya Yesu kuko ariho twaboneye intsinzi » None ko ar’ivyo bibaza, ubwo koko « Nikw’Uhoraho agize »? Boduha igitabo n’umurongo vyanditswemwo? Bihutira gusomera imisa abantu bapfuye ngo bashike mu bwami bw’Imana: Ubwo koko Nikw’Uhorho agize? Boduha igitabo ca Bibliya, n’umurongo, ahanditswe ko umuntu agezwa mw’ijuru n’imisa? Bakavuga ngo ukwirega ivyaha ariko kwatura ivyaha, ngo bisaba ko ubapfukamira ukabibiganira, bakaguhezagira, bakakubabarira. Ubwo botwereka mu Vyanditswe Vyera, aho intumwa zapfukamiwe n’abanyavyaha, zigaharira ivyaha mu vyongoshwe? Umwanya ni muto, twari kuvuga ivy’ukubatiza abana b’inzoya, ivy’ikomuniyo ya mbere, imisi y’iminyota,ubushikiro,  Noheri, ikarema, n’ibindi.

Ibi bintu naho vyemewe na benshi, mbere n’abategetsi bakomeye bakavyubahiriza, twebwe dushaka icubahiro kiva ku Mana gusa, dukwiye kumenya ko « niba amadini canke ubutegetsi bahuje inama z’ikinyoma, twebwe mu ruhande rwacu tubwirizwa kuvuga nka Mikaya tuti:  “Ndahiye uguhoraho kw’Uhoraho, icyo Imana imbarira cose   ni co nja kuvuga.” (2Ngoma 18: 13). Ntitwemera ibintu kubera ko abandi bavyemeye, ariko tuvyemera kuko twabonye ko n’Ivyanditswe Vyera bivyemera, kuko dushobora kubivuga kandi tukagerekako tuti : « Nikw’Uhoraho agize ». Isi ya kino gihe, irakeneye vyihutirwa abantu b’inserukarukamvye, abagabo batagugwa ntibagurishwe, abagabo n’abagore, abasore n’inkumi bagendera kuvyo Imana yategetse vyo nyene gusa, b’inyankamugayo, badatinya kuvuga icaha mw’izina, bagenda berekeye iyo Ijambo ry’Imana riberekeje.  Hakenewe abagabo n’abagore, abasore n’inkumi, bava hasi bagaharanira ubutungane n’ukuri biva ku Mana, bakabigwanira ata bwoba n’aho bobona ko isi yose yabakuye kw’amaboko…

Nayo ivyo vyo kugwanira icubahiro ngo twemerwe mu birimba vy’abami bo kw’isi nk’abo bavugishwa ba Yehoshafati, nta bwami bw’Imana vyoduhesha. Umwami wacu Yesu-Kristu arabaza ati: « Mwoshobora kwizera mute, ari mwebwe mwubahana, ariko icubahiro kiva ku Mana imwe nsa mutakirondera? (Yohani 5: 44). Uhoraho tugirire  neza aduhe kwitaho ijambo ryiwe kuruta uko twitaho inda zacu n’icubahiro cacu, mw’izina ryera  rya Yesu. Amen.

Publié dans:Non classé |on 14 novembre, 2016 |Pas de commentaires »

WOSHOBORA GUHITAMWO IMANA YAWE HAGATI MU BIGIRWAMANA VY’AMAHANGA?

Image result for drapeaux du monde entier

KUKW’AMAHANGA YOS’AZOGENDA, IHANGA RYOSE RYOSE RIGENDERE MW’IZINA RY’IMANA YARYO, ARIKO TWEHO TUZOGENDERA MW’IZINA RY’UHORAHO IMANA YACU GUSHITSA IBIHE BITAZOSHIRA (MIKA 4: 5)

Bisa n’uko amabendera y’ibihugu yoba yatondeshejwe, bakakubwira bati hagarara musi y’ibendera ry’igihugu cawe. Mbe ko havugwa inyigisho nyinshi, abantu bakaba basigaye bizera ibitari bimwe, wewe uzoshobora guharara ushikamye mu bihe vy’akaga, ugume ku ruhande rw’Imana y’ukuri?

Publié dans:Non classé |on 9 novembre, 2016 |Pas de commentaires »

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (19)

HABAKUKI ATI: « UKO VYOGENDA KWOSE, NZONEZERERWA UHORAHO »

Nah’umusukoni utoshurika, canke imizabibu ngw’igire ico yama, n’icimburo c’imyelayo kikabura, n’imirima ntiyere indya, n’umukuku ukabura mu ruhongore, ntihabe hakigira n’inka mu rugo, naho nyene jewe nzonezererwa Uhoraho, mpimbarwe n’Imana y’agakiza kanje  (Habakuki 3: 17-18) 

Image result for pauvre

Habakuki agerageje kutwereka ibintu vyari bifise agaciro cane mu gihe ciwe.N’ibintu abantu bo mur’ico gihe bamiza ku mutima, ariko umuntu w’Imana Habakuki we, ngo yar’afise ukundi abibona. Bisa n’uko mur’iki gihe twovuga tuti: Naho ibitoke vyanje vyoreka kwama, naho ikawa zanje zoreka gushurika, canke ibiharage vyanje bikarumbira mu murima, naho n’imyumbati yoreka kwera, naho n’umuceri worumba, naho diplome yanje boyitabura no mu kazi bakanyirukana, no mw’ishule bakanyirukana, n’imodoka yanje bakayinyaka,  naho nyene jewe nzonezererwa Uhoraho, mpimbarwe n’Imana y’agakiza kanje  (Habakuki 3:18)

Ng’uko uko Habakuki atwereka uko dukwiye kwitwara mu bigeragezo bikomeye. « Mwame munezererwa mu Mwami wacu, ndabivuze ubugira kabiri, ni munezerwe. Ubugwaneza bwanyu bumenywe n’abantu bose: Umwami wacu ari  hafi. Ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose, ivyo mugomba, bimenyeshwe Imana, mu gusenga no mu kwinginga, bifatanije no gukenguruka. Maz’amahoro y’Imana arut’uko yomenywa n’umuntu wese, azoshibamira imitima yanyu n’ivyiyumviro vyanyu muri Kristu-Yesu (Abafilipi 4: 4-7)

Ntimugakund’isi canke ibiri mw’isi. Umuntu ni yakund’isi, ugukunda Data wa twese ntikuba kukiri muri we. Kukw’ikiri mw’isi cose ar’ivyipfuzo vvy’umubiri, n’ivyipfuzo vy’amaso, n’ubgibone bw’ubu bugingo, bitanduruka kuri Data wa twese, ariko vyanduruka mw’isi. Kandi isi iriko irashirana n’ivyipfuzo vyayo, ariko uwukora ivy’Iman’igomba yamaho ibihe bidashira. (1Yohana 2: 15-17). Mw’izina ryera ya Yesu. Amen

 

 

 

Publié dans:Non classé |on 7 novembre, 2016 |Pas de commentaires »

UBUHANUZI BW’IMYAKA 2300 MU GITABO CA DANIYELI

 

UBUHANUZI BWA DANIYELI  

 Maze numva uwera avuga, kandi uwundi mu bera abaza umwe yabanza kuvuga ati “Bizogeza ryari ivyerekanywe vy’ikimazi cahora gitangwa n’ivy’igicumuro kizanye ubugesera, gitumye ahantu hera n’ingabo bitangwa?”Aranyishura ati “Buzokwira buce,  iminsi ibihumbi bibiri na majana atatu niho ahantu hera hazobona guhumanurwa” (Daniyeli 8: 13-14)

Image result for bibiliya Yera

Imbere yo kwiga ubu buhanuzi, nashaka kubabwira ko  » umusi uzohwana n’umwaka » (Guharura 14: 34, na Ezekiyeli 4: 6)

 Muri Daniyeli 9: 25-27, Luka 3: 23, Ivyakozwe n’intumwa 13: 46, hatubwira ivy’ukuntu dushobora gutangura guharura imisi ibihumbi biri n’amajan’atatu. Igitabo c’Ivyahishuwe naco kikaduha ibindi bisobanuro, kugirango tubitahure neza.

Itegeko ryo kwubaka Yerusaremu mu mwaka wa -457

mu gihe c’umwami Kuro

amayinga 7= imisi 49=imyaka 49_____ 

amayinga 62=imisi 62×7=imisi 434=imyaka 434____________________

½ c’iyinga= imisi 3 1/2 =imyaka 3 1/2___

1/2 c’iyinga=imisi 3 1/2=imyaka 3 1/2___

imisi 49+imisi 434+ imisi 3 1/2s+1imisi 3 1/2s= imisi 490= imyaka 490

 Mu ntanguriro z’iyi myaka 3 1/2 niho Yesu yabatijwe mu mwaka wa 27 wo muri iyiu myaka yacu

Yigishije iyo myaka 3 1/2, aca aradupfira ku musaraba (Daniyeli 9: 27)

Hashize iyindi myaka 3 1/2, niho Urupfu rwa Stefano Uwera, n’ugukingwa kw’umuryango w’imbabazi ku Bayuda, niho vyapfundikira neza iyi myaka 490. Ubutumwa buhindukirira abapagani (Ivyakozwe n’Intumwa 13: 46)

Reka dushake noneho ukuntu tugera kuri ya misi 2300, ariyo myaka 2300.

Ubwo Yesu yatangiraga kwigisha yari amaze imyaka nka mirongo itatu avutse (Luka 3: 23).

Yar’amaze imyaka 30 ariko ico gihe hari mu mwaka wa 27 mur’iyi myaka yacu nkuko amateka abivuga.

Iyi myaka 27, ntihura n’imyaka Luka yatubwiye, nico gituma, tuvuga ko Yesu yavutse mu mwaka wa -3. Ariko bitewe n’uko umwaka wa 0 (zero) utabaho, duca tuwongera ko, tukawita -4.

N’ukuvuga ko ubu tugeze ku mwaka wa 2020, ariko ko mu vy’ukuri n’uwa 2019, kuko umwaka wa 0 ntiwabayeho. Ibi ni bimwe twiga mu mashule (les nombres negatives et les nombres positifs: ,-3, -2, -1, , 0, +1, +2, +3, n’ibindi. Ngirango urabona ko udapfa kuva kuri -1 ngo usimbire kuri +1 udaciye kuri zero. Mu guharura imyaka rero, uwu mwaka wa 0 (zero) ntubaho. Iyo ufashe 2020 -4, uca usanga tugeze mu mwaka wa 2016, ariko Yesu amaze imyaka 2019 avutse. Ntitwovuga ko amaze 2020 avutse, kuko umwaka wa 0 twerekanye ko utabaho.

Twaharuye dushika ku myaka 490, igihe Stefano yapfa, n »Abayuda bakikunkumura ubutumwa bwiza, hasigaye kubona ukuntu dushika ku myaka 2300 nkuko Daniyeli yabivuze.

Haburamwo ingahe: 2300-490=1810

Duharuye neza kuva ku rupfu rwa Stefano no kwanka ubutumwa kw’Abayuda muri 34 nyuma ya Yesu, tukongeraho iyo myaka 1810 iburako duca dusanga, imyaka 2300, igera mu mwaka w’1844.

Dusoma mu bitabo vya Mpwemu w’Ubuhanuzi ngo  » Hanyuma y’ibyo mbona umumarayika wundi amanuka avuye mw’ ijuru afise ubutware  buhambaye isi ibonesherezwa n’ubwiza bwiwe. Arasemerera n’ijwi rirenga, ati; Kirakomomvotse, kirakomvomvotse Babuloni, ca gisagara gihambaye ! gicitse ikibanza c’abadayimoni, aharindirwa impwemu zihumanya zose, aharindirwa ibisiga  bihumanya byankwa vyose. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti: « Bantu banjye, nimuve iwe,  kugira ngo mwoye gufadikanya n’ivyaha  vyiwe mwoye guhabwa  ku vyago vyiwe ». « Ubwo butumwa bwatangajwe  ubwa mbere mu ci ry’umwaka w’1844 (Intambar’ihambaye, ikigabane ca 38).

Nivyo Yesu nawe avuga ngo: « Nashize imbere yawe urugi rwuguruye atawushobora kurwugara » (Ivyahishuwe 3: 7). Kuva muri 1844, havugwa ubutumwa bw’abamarayika batatu, higishwa igitabo ca Daniyeli n’Ivyahishuwe. Ivyo bitabo vyari vyarabujijwe kwigishwa, ndetse ntibari basobanukiwe ibirimwo.  Kuko, Daniyeli yari yabwiwe ngo: « Gumiza ayo majambo muri ntibate, uyamatanishe ikimenyetso, gushitsa igihe c’iherezo (Daniyeli 12: 4). Ubu rero kirasobanurwa ukuri kwamye, twifashishije igitabo c’Ivyahishuwe, kuko nico gitanga iri tangazo ngo « Ntumatanishe ishashara n’ikimenyetso aya majambo avugishijwe n’Imana yo mur’iki gitabo, kukw’igihe kiri hagufi (Ivyahishuwe 22: 10).

Muri make, abinjirira mur’uwu muryango wakinguwe, bariko barinjira mu kwumva ubutumwa bwiza bakihana, bakemera amategeko y’Imana arimwo n’Isabato. Uwo muryango w’urusengero rw’ijuru, wereka aberanda b’Imana bose ko Isandugu y’Isezerano irimwo amategeko cumi, ko ikihari. Handitswe ngo: « Urusengero rw’Imana rwo mw’ijuru rurugururwa, mu rusengero rwayo habonekamwo isandugu y’isezerano ryayo (Ivyahishuwe 11: 19).

Nico gituma burya ababigisha ngo ntimuri musi y’amategeko y’Imana, baba babivuga ngo babakuremwo iciyumviro co kwubaha isabato y’Imana, kandi  » nico kimenyetso hagati y’Imana n’abantu bayo » (Ezekiyeli 20: 20), nkuko Dimanche ar’ikimenyetso hagati ya Babuloni n’abana bayo. Yakobo yanditse ayobowe na Mpwemu Yera, ati  » Kuko uwitondeye amategeko yose agatsitara kuri rimwe, azoba ayacumuyeko yose (Yakobo 2: 10). Mu kukwigisha ngo isabato ntikuraba, bashaka ngo witwe umucumuzi nkabo.

Nuko rero, « Igihe kirashitse, ubwami bw’Imana buri hafi, mwihane mwemere ubutumwa bwiza » (Mariko 1: 15). Mw’izina ryera rya Yesu. Amen.

 

Publié dans:Non classé |on 2 novembre, 2016 |Pas de commentaires »

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire