IGIHE CO GUSENGERANIRA

Ku wa gatatu, ariho ku wa 4 w’isabato no ku wa 5, ariwo musi wo kwitegurir’isabato, igihe ca sakumi na zibiri z’umugoroba, ku masaha y’i Bujumbura/Kigali

ADUGA UMUSOZI GUSENGA YIHEREREYE. BWAGOROVYE ARIYO WENYENE GUSA

Uwo mwanya agobera abigishwa biwe ngo batambukire mu bwato bitangire kujabuka hakurya, abanze gusezera ishengero. Ahejeje gusezera ishengero, aduga umusozi gusenga, yiherereye. Bwagorovye ariyo wenyene gusa (Matayo 14: 22-23)

Image result for jesus in prayer

Ibi vyasaba ukwizera gukomeye. Bibliya ikoresheje ijambo ngo « agobera abigishwa ». Womenga bagiye batabishaka, ariko kuko vyari bivuzwe n’Umwami wabo baremeye batambukira mu bwato. Bari bafise impamvu zikwiye zo gutinya: Ubwa mbere: Bwari bwije. Ubugira kabiri: Umwami wabo yar’asigaye hakurya kandi ariwe yar’inkomezi zabo. Ubwa gatatu: Ntibari bazi na gato ikibarindiriye hakurya y’ikiyaga. Ariko Yesu ngo  »abagobera ngo batambukire mu bwato bitangire kujabuka. Ukwizera nikwo kwatumye bagenda nkuko vyanditswe ngo: « Mbere naho noca mu mwonga w’igitutu c’urupfu, sinzogira ikibi ntinya, kuk’uri kumwe nanje. Inyobozo yawe n’ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza (Zaburi 23: 4)

Mbese har’igihe igikorwa c’Imana kikugobera kugenda ahantu, canke gukora ibintu bisa n’aho woba uhevye amagara yawe? Har’aho biragushikira, wakoranye n’abandi ku murango, ugasanga bigusavye gucumbika aho wakoreye, canke ahandi hantu kandi utari wavyiteguriye? Nivyo vyabaye kur’abo bigishwa ba Yesu. Yesu yarazi uko biza kubagendekera kuko yar’Imana yambay’umubiri w’umuntu. Ntuze utinye mu gihe bibaye birtyo, kuko ntaco uzoba Imana irakubona. Yesu yagutumye burya muba muraye ku musego umwe. Kand’inyonga z’Uhoraho zinyuranganya mw’isi yose hirya no hino, kugirango yerekane ububasha bwiwe bwo gutabara, abafise imitima imutunganiye (2Ngoma 16: 9):

Ubutumwa bwanditswe na Matayo, buvuga ko Uwo musi utari wabaye umusi usanzwe. Watanguwe n’amakuru mabi yo kubikira Yesu ko mwene nyinabo, ariwe Yohani Umubatizi, ko bamuciy’umutwe (Matayo 14: 6-13). Yesu avyumvise, arahava, agenda mu bwato, aja ahantu h’agahinga kwihererayo. Ishengero rivyumvise riramukurikira (Matayo 14: 13). Ni rya shengero ry’abantu ibihumbi bitanu Yesu yagaburira imitsima. Bibliya ivuga ko yabagaburiye ku mugoroba. Uwo mwanya agobera abigishwa biwe ngo batambukire mu bwato bitangire kujabuka hakurya, abanze gusezera ishengero. Ahejeje gusezera ishengero, aduga umusozi gusenga, yiherereye. Bwagorovye ariyo wenyene gusa (Matayo 14: 22-23). Igikorwa c’uwo musi rero cari giheze, Yesu yumva vyoba vyiza asezeye ishengero, ndetse n’abigishwa bakamuva i ruhande, kugirango abone akanya ko gusenga. Aduga umusozi gusenga, yiherereye. Bwagorovye ariyo wenyene gusa (Matayo 14: 23).

Mbese wewe, iyo wiriwe mu gikorwa c’Imana, ubwo uja ufata akanya ko kwiherera ku mugoroba ugasengera abo mwiriwe mukorana? Mbese iyo uvuye ku kazi ukora akariko kose, ubwo urafata akanya ku mugoroba ugasengera abo mukorana? Iyo wagiye kuraba abagwaye, iyo wagiye mu materaniro ayariyo yose, ubwo urafata akanya ko gusengera abo mwari kumwe? Mbese iyo wiriwe kw’ishure, ubwo urafata umwanya ku mugoroba ugasengera abakwigisha n’abanyeshure mwigana? Ivyo nivyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yabababarijwe, abasigira icitegererezo, kugira ngo mugere ikirenge mu ciwe (1Petero 2: 21)

ABASAVYE AMASENGESHO

Annick, arasaba ashimitse gusengera umuvyeyi wiwe ari mu bitaro i Bujumbura.  Chadrack arabatereje amasengesho mwese kubera mwene wabo apfunzwe. Aulerie, abaterereje amasengesho kugirango agire ubwenge bwo gutahura ivyigwa mw’ishule. Dufise n’uwundi mushiki wacu akeneye amasengesho kugirango aze abone uwo bubakana w’umukristu. Bene Data bari mu Kirundo, i Ngozi n’i Bujumbura, basavye ko twosenga kugira ngo imvura igwe, kuko izuba ni ryinshi. Dufise na bene Data na bashiki bacu muri Uganda, R.D.C. na Tanzaniya bakeneye amasengesho kugira bakurire mu buntu bw’Imana. Dusengere abavugabutumwa bose muri rusangi, bariko baravuga ubutumwa mu bihugu vyo mu Buseruko, cane cane muri Siriya, kuko benshi baricwa bazira ukwizera kwabo, kubera igikorwa c’Imana bakora.

Publié dans : Non classé |le 26 octobre, 2016 |Pas de Commentaires »

Vous pouvez laisser une réponse.

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire