Archive pour le 11 octobre, 2016

UBUTUMWA BWIZA BWA MARIKO 3: 10

Image result for jesus healing

Kuko yakijije benshi, nico catumye abari bafise ivyago bose bamuhenukirako ngo bamukoreko (Mariko 3: 10). Mbese wumva nawe ushaka kumuhenukirako ngo agukize uwu musi? None ngw’ino tujane!

Publié dans:Non classé |on 11 octobre, 2016 |Pas de commentaires »

IVYOKURYA VYO MU GITONDO (5)

MURUHANDE RW’UMWANSI HAREREYE INKOMEZI Z’AB’UMUBIRI…

Image result for priere en groupe

Muruhande rwiwe haherereye inkomezi z’ab’umubiri, ariko mu ruhande rwacu haherereye Uhoraho Imana yacu, kugirangw’adutabare (2Ngoma 32: 8). Ntukaryame udahaye ubugingo bwawe Imana ngo usengere abo muraye mu nzu imwe, ababanyi n’incuti n’abagenzi. Ntugasohoke inzu yawe mu gitondo utabanje gufukamira Imana yatumye uramuka n’abo mu nzu yawe bose, kandi hariho izindi ngo batashoboye kuvyuka bose bakomeye. Ku murango ntiwibagire kwibuka Imana.  Urazi ko Satani adakunda abanyamasengesho, nico gituma ugomba kuba intwari, mbere umwete wo gusenga no gukenguruka no kuririmbir’Imana ukaba mwinshi. No mu gihe c’ibigeragezo bikomeye, pfukama usenge wereke umwansi wawe n’abayoboke biwe ko ufise Imana atari ikigirwamana.

 

Ca gihe barega Daniyeli bakamusinyira urwandiko rwo kumuhamba abona mu rwobo rw’intare, Bibliya iravuga ngo « Maze Daniyeli amene ko ico candiko casinyweko, aja iwe, kand’amadirisha y’inzu yiwe yerekeye i Yerusaremu yama yuguruye, akomeza gufukama gatatu gatatu ku musi aseng’Imana yiwe, ayikengurukira, nkuko yar’asanzwe abigenza (Daniyeli 6 : 10). None kuki weho utotangira uwu musi nyene ngo  wugurure amadirisha y’umutima wawe yerekeye i Yerusaremu ho mw’ijuru, ngo usenge Imana yawe gatatu gatatu ku musi nka Daniyeli? Indirimbo ya Dawidi ariyo Zaburi ya 55, ivuga ngo : « Ku mugoroba no mugitondo no mashoka nzokwama niganyira ncur’umunihiro (Zaburi 55: 17).

Mbese iki cigisho wumva kikuviriyemwo imfungurwa zigukomeza mu rugendo ruja mw’ijuru? Ni vyaba ariko biri, singusaye amashikanwa n’ibigiracumi, ariko ukwiye gushigikira iki gikorwa mu kurungikira iki cigisho abandi.  Ndakwifurije kubana n’ubuntu bw’Imana uwu musi, mw’izina ryera rya Yesu. Amen.

Publié dans:Non classé |on 11 octobre, 2016 |Pas de commentaires »

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire