Archive pour avril, 2016

IL EST UNE RACE QUI SE CROIT PURE MAIS…

HAR’URUNGANWE RW’ABANTU BIBWIRA KO BATUNGANYE, ARIKO NTIBUHAGIWE IMYANDA YABO

(Imigani 30: 12)

 

Il est une race qui se croit pure, Et qui n’est pas lavée de sa souillure

(Proverbes 30: 12). 

Publié dans:Non classé |on 14 avril, 2016 |Pas de commentaires »

IMANA NIYO CABONA (Abafilipi 1: 8)

 

IMANA YO MW’IJURU NIYO CABONA…

« Imana niyo ntanze kw’icabona c’ingene mbagirira igishika mwese, mfise imbabazi za Kristu (Abafilipi 1: 8). Aya majambo meza yavuzwe na Paulo, ayerekeza kw’ishengero ry’i Filipi. Ariko kubera ko « Ivyanditswe vyose vyahumetswe n’Imana, kandi bigira ikimazi co kwigisha umuntu, no kumuhana no kumutunganya, no kumutoza indero nziza mu kugororoka; kugirango umuntu w’Imana abe uwushitse, afise ibimukwiye byose ngw’akore igikorwa ciza cose (2Timoteyo 3: 16-17); ni vyiza rero ko yotubera icigisho, na cane cane abavyeyi mu ngo zabo, abigisha, abayobozi b’igihugu, abayobozi mu vy’idini, abigisha, eka uwo wese afise ico Imana yamushinze gukora mu gihugu cayo.

Igituma abantu benshi bananirwa n’amabanga bagatangura kubesha no kurya ibirenze ivyo Imana yabandikiye, n’uko batagira igishika c’abo bajejwe, ntibasenga, n’iyo bagiye gusenga, biba ari bimwe vy’umuhango, vy’idini. Kwikurayo gusa ngw’isaha yo gusengesha abantu irageze, ukagenda kuko arivyo idini rikubwiriza, ariko utigeze wihererana n’Imana ngo uvugire ubusho ushinzwe, nta kintu bizokugezako, nta rukundo rushobora gukura hagati ya wewe n’abo ushinzwe. Kuba umutegetsi kugirango wironkere umushahara n’icubahiro, utigera ufata akanya ngo uvuganire abo utegeka imbere y’Imana, nta kintu kinini bishobora kukwungura. Ninde muyobozi w’iki gihe yokwihandagaza  akavuga nk’intumwa Paulo ngo: « Imana nkorera mu mu mutima wanje …  niyo ntanze kw’icabona yuko mbahoza mu kanwa ubudasiba, imisiyose iyo nsenze… ?(Abaroma 1: 9-10). Niba hariho aboshobora kuvuga iryo jambo, boba imparurwa.

 

Arahiriwe rero umuyobozi akora gurtyo, akaragira intama ziwe neza, akazivuganira ku Mana, kuko ubutumwa buravuga buti  « Kandi ntimuragire nk’abatwaza amanyama amasho mwagabanganirijwe, ariko mube ivyitegererezo vy’ubusho. Kandi namwe ntama zanje, mwa ntama z’icibare canje, mur’abantu nanje nd’Imana yanyu, nik’Umwami Uhoraho agize » (Ezekiyeli 34: 31). Ibi nivyo bizotuma umutegetsi uwariwe wese atsimbatara, agakora ata kimuter’ubwoba. « Kuk’umwami yizigira Uhoraho, kubg’imbabazi z’Usumba vyose, ntazosegenyeshwa (Zaburi 21: 7). Mw’izina ryera rya Yesu. Amen.

Publié dans:Non classé |on 6 avril, 2016 |Pas de commentaires »

UMUSI WO KUBESHYA, WATANZWE N’AMASHITANI

UMUSI WO KUBESHYA WATANZWE N’AMASHITANI

Ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n’imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge, kandi ngo ase n’ishusho y’Iyamuremye (Abakolosayi 3: 9-10).

Afficher l'image d'origine

N’aho abashakashatsi badahuriza hamwe mu kumenya ukuntu uwu musi wo kubeshya wantanguye, dukwiye kwirinda kugwa mu mutego w’ab’isi kuko twe ntitwemerewe kuvuga ibidahesha icubahiro Umwami wacu Yesu-Kristo. « Ariko … ntibikavugwe rwose muri mwe nk’uko bikwiriye abera cyangwa ibiteye isoni cyangwa amagambo y’ubupfu, cyangwa amashyengo mabi kuko ibyo bidakwiriye, ahubwo mushime Imana (Abanefeso 5: 3-4). Musanzwe muzi kandi ko itegeko ry’Umwami ritatwemerera kubeshya. Nuko mwibuke ko twasezereye iyi mico ikomoka mu gipagani c’abazungu cangwa mu gipagani ca basogokuruza bacu. « Kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sekuruza banyu, atari ibyangirika nk’ifeza cyangwa izahabu » (1Petero 1: 18).

Gurtyo rero, twebwe abakijijwe, tuzi neza ko «  Marayika w’Uhoraho yama iruhande y’  abamwubaha akabakiza (Zaburi 34: 9. Uwu mumarayika agenda yandika ivyo ukora vyose n’ivyo uvuga. “Kandi ndababwira yuko ijambo ry’impfabusa ryose abantu bavuga, bazaribazwa ku munsi w’amateka. Amagambo yawe ni yo azagutsindishiriza, kandi n’amagambo yawe ni yo azagutsindisha.” (Matayo 12: 36-37). Aha rero muhitondere, ntimupfe kuza murakurikir’ibintu vyose ngo nuko abandi bose babigira kuko « “Dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira akujyane aho nakwiteguriye. Mumwitondeho, mumwumvire ntimukamugomere kuko atazabababarira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanjye riri muri we. Ariko numwumvira by’ukuri ugakora ibyo nzavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w’abanzi bawe n’umubisha w’ababisha bawe. Kuko marayika wanjye azakujya imbere… (Kuva 23: 20-23).

N’uko rero, Ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n’imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge, kandi ngo ase n’ishusho y’Iyamuremye (Abakolosayi 3: 9-10). Mw’izina ryera rya Yesu. Amen.

 

 

Publié dans:Non classé |on 1 avril, 2016 |Pas de commentaires »

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire