Archive pour le 28 mars, 2016

UMUGISHA WA GATATU UBONEKA MU GITABO C’IVYAHISHUWE

 

UMUGISHA WA GATATU UBONEKA MU GITABO C’IVYAHISHUWE

Hahirwa uba maso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z’ubwambure bwe./Hahirwa uba maso, akazigama impuzu ziwe, ngo ntagende amenya, bakabon’isoni z’ubwambure bwiwe (Ivyahishuwe 16: 15)

UMUGISHA WA GATATU UBONEKA MU GITABO C'IVYAHISHUWE csm_grppicugandaweddingweb_cd111733cc

 

Mur’uru rukurikirane rw’ivyigisho vyerekeranye n’imigisha indwi iboneka mu gitabo c’Ibyahishuwe, duherutse kwiga umugisha wa kabiri udushishikariza gupfira mu mwami Yesu, atar’ugupfira mw’idini gusa. Mur’iki cigisho cerekeye umugisha wa gatatu, tuza kubona ukuntu Yesu aburira abihanganye bakitondera amategeko ye, ko hagiye kuba igihe c’uko itandukaniro ry’abagarorotsi n’abanyavyaha rigaragara. Kenshi mu Byanditswe Byera, Mwuka/Mpwemu Yera yagiye ater’igitsure itorero ry’ikinyoma, arigereranya n’umugore ahemukira umugabo, aakavuga ko azotwikuruira ibiteye isoni vyiwe, akagaragaza ubwambure bwiwe. Dusoma ngo: « Ni ukuri uko umugore ariganya umugabo we akahukana, ni ko nanjye mwandiganije wa nzu ya Isirayeli we.” Ni ko Uwiteka avuga. (Yeremiya 3: 20) « Dore ndakugira inama: … ungureho n’imyenda yera kugira ngo wambare isoni z’ubwambure bwawe zitagaragara… » (Ibyahishuwe 3: 18). Dore ndakwibasiye, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga, nzakubeyurira inkanda yawe mu maso hawe, kandi nzereka amoko ubwambure bwawe n’amahanga nyereke ibiteye isoni byawe? Ehe nzohigura nawe niko Uhoraho Nyen’ingabo agize; nzogukurako impuzu mfate ku musozo ndenze ku mutwe wawe, nereke amahanga ubwambure bwawe, n’ibihugu ndavyereke ibiteye isoni vyawe (Nahumu 3: 5).

Abasomyi ba Bibliya mwese musanzwe muzi ko umugore agirwa inama mu Byanditswe Byera, ko ari Itorero. N’uko rero aya matorero tumaze kubona mur’aya magambo duhejeje gusoma, n’amatorero uyarebesheje amaso ya kimuntu wagirango arambaye arikwije, wavuga ngo arera, ariko Uwiteka we nta kimusoba, arabona ibikorwa bigayitse, bitey’isoni biyakorerwamo. akabona kandi akwumva n’ibinyoma biyavugirwamo. «  Mwa bapfu mwe, muzagira ubwenge ryari? Iyashyizeho ugutwi ntizumva? Iyaremye ijisho ntizareba? (Zaburi 94: 8-9). Twasabwe rero kuba maso tukarinda imyenda yacu kuko  »Uwo mwenda w’igitare mwiza ni wo mirimo yo gukiranuka y’abera » (Ibyahishuwe 19: 8). Abashaka kwiyambika imyenda yindi itari iyo gukiranuka kw’abera, Uwiteka azaberekana ku mugaragaro. Iri jambo ngo gukiranuka kw’abera, nico muri Bibliya y’ikirundi bita  » kugororoka kw’abera » (Ibyahishuwe 19: 8). N’ukuvuga ko abamaze kubona ko umwambaro wabo waba uriko agasembga. bakabyemera koko ko ar’agasembga, bagomba kuza kumesura iyo myambaro mu maraso ya Yesu, kugirango yame yera derere. Tuzabisobanura mu cigisho kivuga umugisha w’indwi ubonerwa mu gitabo c’Ibyahishuwe. Aha, havuga twese abatuye mur’iyi si. Kuko, « Ni ukuri nta mukiranutsi uri mu isi, ukora neza ntacumure » (Umubgiriza/Umusiguzi 7: 20).  Kuko bose bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwiza bw’Imana, ahubwo batsindishirizwa n’ubuntu bwayo ibibahereye ubusa, ku bwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Ni we Imana yashyizeho kuba impongano y’uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y’icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga, kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibe Ikiranuka kandi Itsindishiriza uwizeye Yesu (Abaroma 3: 23-26).. Kuba rero twagize ayo mahirwe yo gutsindanishirizwa n’ubuntu bwayo muri Yesu-Kristo, twari dukwiye kwitwararika kugirango twirinde kwa gutsindanishirizwa kubonerwa mw’itorero gusa. Abantu benshi bafise umunezero kandi baguwe neza kuko bibaza ngo barahariwe ibyaha, ariko ar’idini gusa ryababeshe ngo barahariwe, bakiyobagiza amategeko y’i bwami. « Hariho umuryango w’abantu biyita intungane, Kandi batuhagiweho imyanda yabo(Imigani 30: 12). Aba bantu babaho, murumva ko n’Ijambo ry’Imana ribavuga. Kuko bo bibaza ko kwica itegeko ry’Imana ataco bitwaye, ngo kazima bemera ko bacunguwe na Yesu. Ukwo n’ugutwara ibintu nabi « Noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira. Kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk’abazuke, n’ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka ». Ariya maguru ukoresha mu kuja mu nsengero ziyobowe n’abasinzi, abica isabato y’Imana, abasambanyi, abantu baziririza imisi mikuru ya gipagani, ariya mavi ukoresha upfukamira umuntu nkawe akubesha ngo yahawe ububasha bwo kugukurahw’ibyaha, ariya mavi ukoreha mu gupfukamira amashusho yabajwe mu biti canke yabumbge mw’ibumba, ivyo vyose Uwiteka azabikubaza. Wagombye kwirinda muri byose, kuko « Kuko guca imanza kuzasubira ku kutabera, Kandi abafite imitima itunganye bose bazabishima (Zaburi 94: 15). Ubutabera bg’Imana buzakurikizwa byanga byakunda. Abenshi bakandagiye amategeko bitwaza ngo n’aya Mose, ngo n’ay’Abayuda. Ndashaka kubabgira ko Mose atigeze yandika itegeko narimwe ku bisate bibiri by’amabuye, yose yanditswe n’Imana, kandi ayo mategeko yari ikopi y’ayandi yanditse mw’ijuru. Kuko yagize ati:  « Ababwira isezerano rye abategeka kurisohoza. Ni ryo ya mategeko cumi, ayandika ku bisate by’amabuye bibiri (Gutegekwa kwa kabiri 4: 13). Ayamategeko yibera mw’isanduku, kuko Mose yanditse ati: « Icyo gihe Uwiteka arambwira ati “Wibārize ibisate bibiri by’amabuye bisa n’ibya mbere uzamuke unsange ku musozi, kandi ubāze n’isanduku mu giti.Nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamennye, maze ubishyire muri iyo sanduku.” Nuko mbāza isanduku mu mushita, mbāza n’ibisate bibiri by’amabuye bisa n’ibya mbere, nzamuka uwo musozi mfashe ibyo bisate byombi mu maboko. Yandika kuri ibyo bisate amagambo amwe n’ayo yanditse mbere, ari yo mategeko cumi Uwiteka yababwiriye kuri uwo musozi ari hagati mu muriro kuri wa munsi w’iteraniro, Uwiteka arabimpa. Ndahindukira manuka uwo musozi, nshyira ibyo bisate mu isanduku nabāje, na none biracyarimo uko Uwiteka yantegetse (Gutegekwa kwa kabiri 10: 1-5). Yego nanone biracarimo. Kuko isezerano rishi riravuga ngo: « Urusengero rw’Imana rwo mu ijuru rurakingurwa, mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y’isezerano ryayo (Ibyahishuwe 11: 19). Iri sezerano ry’Imana, rigizwe na ya mategeko cumi. Kuko ntibyemewe ko Abanyisiraeli bo mu Mwuka bayakandagira, bitwaje ngo n’uko ar’abakristo. Kuko twe dufite ibitekerezo twishiriyeho ngo bituyobore, vyo kuvuga ngo duhimbaze dimanche kuko ariwo musi Yesu yazutseho, ngo dupfukamire amashusho kuko atwibutsa aberanda/abatagatifu bazize ibyo idini ryacu ryigisha, abandi bati ntitwohemukira itorero twavukiyemo, ariryo papa na mama batweretse, n’ibindi nk’ibyo.  Ibyo rero ntibizatuma dutsinda urubanza. Kandi ntibizakura imyanda iri ku myenda yacu, ahubwo bizayongereza. Urubanza ruzakurikiza amategeko abitswe mw’isanduku yo mu rusengero rwo mw’ijuru nkuko tumaze kubibona. Nkuko twabivuze, none igituma utinda mw’itorero ugatinya kuza kwivayanga mu maraso ya Yesu ngo ukizwe iyo myanda itorero ririmo kugusiga n’iki? Ndimo nkubgiza Ibyanditswe Byera, ushaka nawe uzane biriya bitekerezo byo mu matorero tugereranye, usanga Ijambo ry’Imana rifite uburemere gusumbya irya padiri na pasitori kugera no ku musi wa nyuma. « None ikigutinza ni iki? Haguruka ubatizwe, wiyuhagire ibyaha byawe, wambaje izina rye (Ibyakozwe n’Intumwa 22: 16). Ndazi ko itorero ritera abayoboke baryo kwihagararaho, kuko pasitori na padiri wawe ntibakwemera ko ubacika. Nico gituma nabo bagerageje gushaka amangetengete yo kugufatisha: za chorales nziza zirabagirana, imyanya ikomeye mu buyobobozi, imisi mikuru n’amateraniro y’urudaca, kugirango uryoherwe n’itorero ariko ritigera rihindura imyumvire. Ariko wibuke ibi muvandimwe : « Hahirwa uba maso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z’ubwambure bwe./Hahirwa uba maso, akazigama impuzu ziwe, ngo ntagende amenya, bakabon’isoni z’ubwambure bwiwe (Ivyahishuwe 16: 15) Uwiteka aguhe iyo ngabire yo kurinda imyambaro yawe, kugira ngo isoni z’ubwambure bwawe ntizigaragare, cane cane imbere y’abamarayika ba Data. Kuko « Umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy’ubusambanyi kandi kibi, Umwana w’umuntu na we azagira isoni zo kumwemera, ubwo azazana n’abamarayika bera afite ubwiza bwa Se.” (Mariko 8: 36). Yego,   »Hahirwa uba maso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z’ubwambure bwe./Hahirwa uba maso, akazigama impuzu ziwe, ngo ntagende amenya, bakabon’isoni z’ubwambure bwiwe (Ivyahishuwe 16: 15). Mw’izina ryera rya Yesu. Amen.

 

 

Publié dans:Non classé |on 28 mars, 2016 |Pas de commentaires »

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire