TWIGE IBYAHISHUWE 22: 8-22

TWIGE IBYAHISHUWE 22: 8-22

8.Jyewe Yohana numvise ibyo kandi ndabireba. Maze kubyumva no kubireba nikubitira hasi imbere y’ibirenge bya marayika wabinyeretse, kugira ngo muramye.

9.Ariko arambwira ati Reka!Ndi imbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene So b’abahanuzi, n’uw’abitondera amagambo y’iki gitabo. Imana abe ari yo uramya.”
10.Kandi arambwira ati “Amagambo y’ubuhanuzi bw’iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi.
11.Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe.
12.“Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze.
13.Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n’uwa nyuma, itangiriro n’iherezo.
14.“Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy’ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo.
15.Hanze hazaba imbwa n’abarozi n’abasambanyi, n’abicanyi n’abasenga ibishushanyo, n’umuntu wese ukunda kubeshya akabikora.
16.“Jyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo ku bw’amatorero. Ni jye Gishyitsi cya Dawidi n’umwuzukuruza we, kandi ni jye Nyenyeri yaka yo mu ruturuturu.”
17.Umwuka n’umugeni barahamagara bati “Ngwino!” Kandi uwumva nahamagare ati “Ngwino!” Kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y’ubugingo ku buntu.
18.Uwumva wese amagambo y’ubuhanuzi bw’iki gitabo ndamuhamiriza nti “Nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo.
19.Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y’igitabo cy’ubu buhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy’ubugingo no ku wa rwa rurembo rwera, byanditswe muri iki gitabo.”
20.Uhamya ibyo aravuga ati “Yee, ndaza vuba.” Amen, ngwino Mwami Yesu.
21.Ubuntu bw’Umwami Yesu bubane namwe mwese. Amen.
(6) Apocalypse: Comment lire l'Apocalypse dans Apocalypse ApocalisseCapitolo7
Iki nico cigisho ca nyuma giherukiye ibyigisho vyacu vy’igitabo c’Ibyahishuwe. Coroshe gusobanura cane. Yohani ngo yarangije kwumva no kureba ibyo yeretswe, noneho ngo yumva ashatse kwikubita imbere y’ibirenge by’umumarayika watumwe kubimwereka. Marayika ati « Reka!Ndi imbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene So b’abahanuzi, n’uw’abitondera amagambo y’iki gitabo. Imana abe ari yo uramya.”(umurongo w’9). Uwu murongo, urasa n’undi uboneka mur’iki gitabo c’Ibyahishuwe kuri 19: 10. Mu by’ukuri, abantu bemera gupfukamirwa babesha abantu ngo bafise ububasha bahawe na Yesu bwo gukora imihango iyi n’iriya, s’abo kwizerwa. Ibi n’intumwa Petero yarabyemeje, ko nta ntumwa y’Imana ipfukamirwa. « Petero agiye kwinjira, Koruneliyo aramusanganira, yikubita imbere y’ibirenge bye, aramuramya. 

Ariko Petero aramuhagurutsa ati “Haguruka, nanjye ndi umuntu nkawe.” (Ibyakozwe n’intumwa 10: 25-26). Satani n’abakozi biwe nibo basaba gupfukamirwa, nikwo kusengwa/ kuramywa: Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y’umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n’ubwiza bwabwo aramubwira ati “Biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya.”
Yesu aramubwira ati “Genda Satani, kuko handitswe ngo ‘Uramye Uwiteka Imana yawe, abe ari yo ukorera yonyine.’ ” (Matayo 4: 8-10). Muri iri jambo ngo« Uramye Uwiteka Imana yawe, abe ari yo ukorera yonyine. Yesu yari yeretse Satani ko arimo gushaka kwiha ubumana bwo gusengwa, kandi ar’ikiremwa nkatwe, mbere ari hanyuma yacu. Kuko twe dufite ibyiringiro vyo gukizwa, Satani ntagira ibyo byiringiro. Ni nazo mpamvu tubona kenshi abantu baza gusaba ijambo kuri Yesu, baramufukamira kandi ntabirukana arabaha n’ibyo bamusabye.  « Haza umutware aramupfukamira, aramubwira ati “Umukobwa wanjye amaze gupfa, ariko ngwino umurambikeho ikiganza cyawe arahembuka.” Yesu arahaguruka, amukurikirana n’abigishwa be. Yesu ageze mu muryango w’inzu y’uwo mutware, abona abavuza imyirongi n’abantu benshi baboroga arababwira ati “Nimuhave kuko agakobwa kadapfuye, ahubwo karasinziriye.” Baramuseka cyane. Abantu bamaze guhezwa yinjira mu nzu, agafata ukuboko karabyuka (Matayo 9: 18, 19, 23-25)
None aba bantu bandi bemera gupfukamirwa atari ba Kristu bo ibyabo n’ibiki? Hafi ya bose basaba ico cubahiro co gupfukamirwa mu gihe bariko barakora ico bita ngo n’ukwihanisha abantu, babakuraho ibyaha. Ariko hariho n’indi mihango ikorwa bagapfukamirwa.  Ndashaka kubabwira ko intumwa zitigeze zikora uwo muhango wo gukura ibyaha ku bantu, kuko urwo n’urubanza rugomba hagati y’Uwukiza ivyaha n’umunyabyaha. Ubutumwa twahawe buvuga buti: « “Nguyu Umwana w’intama w’Imana, ukuraho ibyaha by’abari mu isi (Yohani 1: 29). Ahandi havuga ngo: « Kuko hariho Imana imwe, kandi hariho Umuhuza umwe w’Imana n’abantu, na we ni umuntu, ari we Yesu Kristo (1Timoteyo 2: 5). Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite Umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Uwo ni we mpongano y’ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa ahubwo ni iby’abari mu isi bose (1Yohani 2: 1-2). None, ikibazo kiracari ca kindi: Abo bantu baje kwitambika hagati ya Kristu n’umunyabyaha gute? Uko biri kwose hariho ikintu kitagenda neza, kuko Mwuka Wera ubwe avuga ko abo bantu bigira abayobozi b’amatorero ko ar’abanyavyaha bakwiriye gukizwa. « Abatambyi/Abahereji  bacyo bishe amategeko yanjye ku rugomo/ku manyama, banziruriye ibintu byanjye byera. Ntibashyize itandukaniro hagati y’ibyera n’ibitejejwe, ntibamenyesheje abantu gutandukanya ibyanduye n’ibitanduye, kandi n’amasabato yanjye barayirengagije maze nsuzugurirwa muri bo » (Ezekiyeli 22: 26). Noneho bamaze gushijwa n’Uwiteka aya makosa yose, bahita biha n’ububasha bwo kurekura ibyaha. Amateka ya Kiliziya avuga ko ivyo gupfukamira Papa vyatangajwe ku mugaragaro mu mwaka wa 709 nayo ivyo kwihanisha abantu ibyaha bongorera mu gutwi babitangiye mu mwaka wa 1215 nyuma y’ivuka rya Yesu.Nyuma amatorero yandi yarakurikiye. Byari ngombga ko amatorero akurikira uwo muhango n’indi mihango yose ikomoka kuri Kiliziya Gatorika, kuko ubuhanuzi ntibwibesha, bwagize buti: « Dore uca imigani wese azagucira uyu mugani ati: Nyina n’umukobwa ni ubutarutana. Uri uwa nyoko (Ezekiyeli 16: 44-45)

Ndumva vyoba vyiza ndangije iki cigisho mu kubibutsa aya majambo meza asozera iki gitabo ngo:

10.Kandi arambwira ati “Amagambo y’ubuhanuzi bw’iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi.
11.Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe.
12.“Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze.
13.Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n’uwa nyuma, itangiriro n’iherezo.
14.“Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy’ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo.
15.Hanze hazaba imbwa n’abarozi n’abasambanyi, n’abicanyi n’abasenga ibishushanyo, n’umuntu wese ukunda kubeshya akabikora.
Mbese wakwishimira kumesera igishura cawe/ikanzo yawe mu maraso y’umwagazi w’Imana/umwana w’intama ‘Imana kugirango winjire nawe urye ku giti c’ubugingo? Cyangwa wipfuza gusigara hanze hamwe n’imbwa n’abarozi n’abasambanyi, n’abicanyi n’abasenga ibishushanyo, n’umuntu wese ukunda kubeshya akabikora?
Yesu ati: « 

16.“Jyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo ku bw’amatorero. Ni jye Gishyitsi cya Dawidi n’umwuzukuruza we, kandi ni jye Nyenyeri yaka yo mu ruturuturu.”
17.Umwuka n’umugeni barahamagara bati “Ngwino!” Kandi uwumva nahamagare ati “Ngwino!” Kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y’ubugingo ku buntu.
Genda nawe utangire uhamagare. Mwuka arahamagara, itorero rigahamagara,ababyumvise bagahamagara, ntuhave ubibika mu nda yawe. Kuko nanone ubutumwa buravuga buti:  » Uwu musi n’umusi wo kuvuga ubutumwa bwiza; natwe tukaba dupfuye kwiyihorera/guceceka. Ni twarindira ko buca biradusubirako (2Abami 7: 9)
18.Uwumva wese amagambo y’ubuhanuzi bw’iki gitabo ndamuhamiriza nti “Nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo.
19.Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y’igitabo cy’ubu buhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy’ubugingo no ku wa rwa rurembo rwera, byanditswe muri iki gitabo.”
20.Uhamya ibyo aravuga ati “Yee, ndaza vuba.” Amen, ngwino Mwami Yesu.
21.Ubuntu bw’Umwami Yesu bubane namwe mwese. Amen.

 

Publié dans : Non classé |le 20 mars, 2016 |Pas de Commentaires »

Vous pouvez laisser une réponse.

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire