Archive pour le 20 mars, 2016

IBISUBIZO BYAHAWE JULIETTE PENDO

IBISUBIZO VYAHAWE JULIETTE PENDO

I

Balthasar Miburo: Ariko abapfa ntibahita baja ku Mana. Kandi Bibliya yigisha ko hariho n’abazagera ku Mana badapfuye. Raba uko Bibliya yigisha: Nzajya nshima Uwiteka nkiriho, Nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Ntimukiringire abakomeye, Cyangwa umwana w’umuntu wese, … .Umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe, Uwo munsi imigambi ye igashira (Zaburi 146: 2-4). Abapfuye ntibashima Uwiteka, Cyangwa abamanuka bajya ahacecekerwa (Zaburi 115: 17).Abari bazima baziko bazapfa, ariko abapfuye ntaco baba bakizi (Umubwiriza 9: 5). Imana si Imana y’abapfuye, ahubwo ni iy’abazima.”(Matayo 22: 32). Navuze ko abantu bashobora kugera ku Mana badapfuye. Uwa mbere Bibliya yerekana ni Henoki: Kandi Henoki yagendanaga n’Imana, ntiyaboneka, kuko Imana yamwimuye (Itangiriro 5: 24). Undi yagiye ku Mana adapfuye ni Eliya, umuhanuzi: Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira (2Abami 2: 11). Abandi benshi bazaja ku Mana badapfuye n’abazaba bihanganye bagategereza kugaruka kwa Yesu batamuhemukiye :Iki ni cyo tubabwira tukibwirijwe n’ijambo ry’Umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho, basigaye kugeza ku kuza k’Umwami, tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n’ijwi rya marayika ukomeye n’impanda y’Imana, nuko abapfiriye muri Kristo ni bo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe na bo, tuzamuwe mu bicu gusanganirira Umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n’Umwami iteka ryose.
Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo (1Abatesalonike 4: 15-18)

 

II

Balthasar MiburoJuliette Pendo, ikibazo cawe gishobora kuba gifatiye ku kuntu ubara igihe nkuko twe abazima tubara. Abapfuye ntibategereza ibizaba nkuko wowe ubash kubitegereza. Kuko hagati yo gupfa no kuzuka, nta gihe kibaho. Ibihe bimenywa n’abari bazima, abapfuye ntibabara ibihe. Uwiteka aravuga ati: « Ntimukiringire abakomeye, Cyangwa umwana w’umuntu wese, … .Umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe, Uwo munsi imigambi ye igashira (Zaburi 146: 2-4).Mu kanya gato, ndetse mu kanya nk’ako guhumbya, ubwo impanda y’imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubora natwe duhindurwe (1Abakorinto 15: 52). Ubundi abapfuye bapfiriye mu mwami bose barasinziriye niko Bibliya ivuga. Uku gusinzira ntikumeze nka kumwe wasinzira ejo ninjoro. Gusobanurwa igihe abapfiriya mu mwami baba mu butaka bagahinduka igitaka kugeza igihe impanda izavuga, bakaremwa bundi busha, bakazuka. « 45.Uko ni ko byanditswe ngo “Umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima”, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si wo ubanza, ahubwo umubiri ni wo ubanza hagaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw’ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru.
Nk’uko uw’ubutaka ari ni ko n’ab’ubutaka bandi bari, kandi nk’uko uw’ijuru ari ni ko n’ab’ijuru bandi bari. Kandi nk’uko twambaye ishusho y’uw’ubutaka, ni ko tuzambara n’ishusho y’uw’ijuru.
Nuko bene Data, icyo mvuga ni iki yuko abafite umubiri n’amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw’Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Dore mbamenere ibanga: ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk’ako guhumbya, ubwo impanda y’imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubora natwe duhindurwe, kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa (1Abakorinto 15: 45-53). IBI BISHOBORA KUGUHUMURIZA NIBA UFITE UKWIZERA GUSHINGIYE KW’IJAMBO RY’IMANA, ATARI KW’IDINI GUSA : « Ariko bene Data, ntidushaka ko mutamenya iby’abasinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abe ari ko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziririye muri we. Iki ni cyo tubabwira tukibwirijwe n’ijambo ry’Umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho, basigaye kugeza ku kuza k’Umwami, tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n’ijwi rya marayika ukomeye n’impanda y’Imana, nuko abapfiriye muri Kristo ni bo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe na bo, uzamuwe mu bicu gusanganirira Umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n’Umwami iteka ryose.
Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo (1Abatesalonike 4: 13-18).

Publié dans:Non classé |on 20 mars, 2016 |Pas de commentaires »

TWIGE IBYAHISHUWE 22: 8-22

TWIGE IBYAHISHUWE 22: 8-22

8.Jyewe Yohana numvise ibyo kandi ndabireba. Maze kubyumva no kubireba nikubitira hasi imbere y’ibirenge bya marayika wabinyeretse, kugira ngo muramye.

9.Ariko arambwira ati Reka!Ndi imbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene So b’abahanuzi, n’uw’abitondera amagambo y’iki gitabo. Imana abe ari yo uramya.”
10.Kandi arambwira ati “Amagambo y’ubuhanuzi bw’iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi.
11.Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe.
12.“Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze.
13.Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n’uwa nyuma, itangiriro n’iherezo.
14.“Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy’ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo.
15.Hanze hazaba imbwa n’abarozi n’abasambanyi, n’abicanyi n’abasenga ibishushanyo, n’umuntu wese ukunda kubeshya akabikora.
16.“Jyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo ku bw’amatorero. Ni jye Gishyitsi cya Dawidi n’umwuzukuruza we, kandi ni jye Nyenyeri yaka yo mu ruturuturu.”
17.Umwuka n’umugeni barahamagara bati “Ngwino!” Kandi uwumva nahamagare ati “Ngwino!” Kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y’ubugingo ku buntu.
18.Uwumva wese amagambo y’ubuhanuzi bw’iki gitabo ndamuhamiriza nti “Nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo.
19.Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y’igitabo cy’ubu buhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy’ubugingo no ku wa rwa rurembo rwera, byanditswe muri iki gitabo.”
20.Uhamya ibyo aravuga ati “Yee, ndaza vuba.” Amen, ngwino Mwami Yesu.
21.Ubuntu bw’Umwami Yesu bubane namwe mwese. Amen.
(6) Apocalypse: Comment lire l'Apocalypse dans Apocalypse ApocalisseCapitolo7
Iki nico cigisho ca nyuma giherukiye ibyigisho vyacu vy’igitabo c’Ibyahishuwe. Coroshe gusobanura cane. Yohani ngo yarangije kwumva no kureba ibyo yeretswe, noneho ngo yumva ashatse kwikubita imbere y’ibirenge by’umumarayika watumwe kubimwereka. Marayika ati « Reka!Ndi imbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene So b’abahanuzi, n’uw’abitondera amagambo y’iki gitabo. Imana abe ari yo uramya.”(umurongo w’9). Uwu murongo, urasa n’undi uboneka mur’iki gitabo c’Ibyahishuwe kuri 19: 10. Mu by’ukuri, abantu bemera gupfukamirwa babesha abantu ngo bafise ububasha bahawe na Yesu bwo gukora imihango iyi n’iriya, s’abo kwizerwa. Ibi n’intumwa Petero yarabyemeje, ko nta ntumwa y’Imana ipfukamirwa. « Petero agiye kwinjira, Koruneliyo aramusanganira, yikubita imbere y’ibirenge bye, aramuramya. 

Ariko Petero aramuhagurutsa ati “Haguruka, nanjye ndi umuntu nkawe.” (Ibyakozwe n’intumwa 10: 25-26). Satani n’abakozi biwe nibo basaba gupfukamirwa, nikwo kusengwa/ kuramywa: Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y’umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n’ubwiza bwabwo aramubwira ati “Biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya.”
Yesu aramubwira ati “Genda Satani, kuko handitswe ngo ‘Uramye Uwiteka Imana yawe, abe ari yo ukorera yonyine.’ ” (Matayo 4: 8-10). Muri iri jambo ngo« Uramye Uwiteka Imana yawe, abe ari yo ukorera yonyine. Yesu yari yeretse Satani ko arimo gushaka kwiha ubumana bwo gusengwa, kandi ar’ikiremwa nkatwe, mbere ari hanyuma yacu. Kuko twe dufite ibyiringiro vyo gukizwa, Satani ntagira ibyo byiringiro. Ni nazo mpamvu tubona kenshi abantu baza gusaba ijambo kuri Yesu, baramufukamira kandi ntabirukana arabaha n’ibyo bamusabye.  « Haza umutware aramupfukamira, aramubwira ati “Umukobwa wanjye amaze gupfa, ariko ngwino umurambikeho ikiganza cyawe arahembuka.” Yesu arahaguruka, amukurikirana n’abigishwa be. Yesu ageze mu muryango w’inzu y’uwo mutware, abona abavuza imyirongi n’abantu benshi baboroga arababwira ati “Nimuhave kuko agakobwa kadapfuye, ahubwo karasinziriye.” Baramuseka cyane. Abantu bamaze guhezwa yinjira mu nzu, agafata ukuboko karabyuka (Matayo 9: 18, 19, 23-25)
None aba bantu bandi bemera gupfukamirwa atari ba Kristu bo ibyabo n’ibiki? Hafi ya bose basaba ico cubahiro co gupfukamirwa mu gihe bariko barakora ico bita ngo n’ukwihanisha abantu, babakuraho ibyaha. Ariko hariho n’indi mihango ikorwa bagapfukamirwa.  Ndashaka kubabwira ko intumwa zitigeze zikora uwo muhango wo gukura ibyaha ku bantu, kuko urwo n’urubanza rugomba hagati y’Uwukiza ivyaha n’umunyabyaha. Ubutumwa twahawe buvuga buti: « “Nguyu Umwana w’intama w’Imana, ukuraho ibyaha by’abari mu isi (Yohani 1: 29). Ahandi havuga ngo: « Kuko hariho Imana imwe, kandi hariho Umuhuza umwe w’Imana n’abantu, na we ni umuntu, ari we Yesu Kristo (1Timoteyo 2: 5). Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite Umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Uwo ni we mpongano y’ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa ahubwo ni iby’abari mu isi bose (1Yohani 2: 1-2). None, ikibazo kiracari ca kindi: Abo bantu baje kwitambika hagati ya Kristu n’umunyabyaha gute? Uko biri kwose hariho ikintu kitagenda neza, kuko Mwuka Wera ubwe avuga ko abo bantu bigira abayobozi b’amatorero ko ar’abanyavyaha bakwiriye gukizwa. « Abatambyi/Abahereji  bacyo bishe amategeko yanjye ku rugomo/ku manyama, banziruriye ibintu byanjye byera. Ntibashyize itandukaniro hagati y’ibyera n’ibitejejwe, ntibamenyesheje abantu gutandukanya ibyanduye n’ibitanduye, kandi n’amasabato yanjye barayirengagije maze nsuzugurirwa muri bo » (Ezekiyeli 22: 26). Noneho bamaze gushijwa n’Uwiteka aya makosa yose, bahita biha n’ububasha bwo kurekura ibyaha. Amateka ya Kiliziya avuga ko ivyo gupfukamira Papa vyatangajwe ku mugaragaro mu mwaka wa 709 nayo ivyo kwihanisha abantu ibyaha bongorera mu gutwi babitangiye mu mwaka wa 1215 nyuma y’ivuka rya Yesu.Nyuma amatorero yandi yarakurikiye. Byari ngombga ko amatorero akurikira uwo muhango n’indi mihango yose ikomoka kuri Kiliziya Gatorika, kuko ubuhanuzi ntibwibesha, bwagize buti: « Dore uca imigani wese azagucira uyu mugani ati: Nyina n’umukobwa ni ubutarutana. Uri uwa nyoko (Ezekiyeli 16: 44-45)

Ndumva vyoba vyiza ndangije iki cigisho mu kubibutsa aya majambo meza asozera iki gitabo ngo:

10.Kandi arambwira ati “Amagambo y’ubuhanuzi bw’iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi.
11.Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe.
12.“Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze.
13.Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n’uwa nyuma, itangiriro n’iherezo.
14.“Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy’ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo.
15.Hanze hazaba imbwa n’abarozi n’abasambanyi, n’abicanyi n’abasenga ibishushanyo, n’umuntu wese ukunda kubeshya akabikora.
Mbese wakwishimira kumesera igishura cawe/ikanzo yawe mu maraso y’umwagazi w’Imana/umwana w’intama ‘Imana kugirango winjire nawe urye ku giti c’ubugingo? Cyangwa wipfuza gusigara hanze hamwe n’imbwa n’abarozi n’abasambanyi, n’abicanyi n’abasenga ibishushanyo, n’umuntu wese ukunda kubeshya akabikora?
Yesu ati:  »

16.“Jyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo ku bw’amatorero. Ni jye Gishyitsi cya Dawidi n’umwuzukuruza we, kandi ni jye Nyenyeri yaka yo mu ruturuturu.”
17.Umwuka n’umugeni barahamagara bati “Ngwino!” Kandi uwumva nahamagare ati “Ngwino!” Kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y’ubugingo ku buntu.
Genda nawe utangire uhamagare. Mwuka arahamagara, itorero rigahamagara,ababyumvise bagahamagara, ntuhave ubibika mu nda yawe. Kuko nanone ubutumwa buravuga buti:  » Uwu musi n’umusi wo kuvuga ubutumwa bwiza; natwe tukaba dupfuye kwiyihorera/guceceka. Ni twarindira ko buca biradusubirako (2Abami 7: 9)
18.Uwumva wese amagambo y’ubuhanuzi bw’iki gitabo ndamuhamiriza nti “Nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo.
19.Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y’igitabo cy’ubu buhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy’ubugingo no ku wa rwa rurembo rwera, byanditswe muri iki gitabo.”
20.Uhamya ibyo aravuga ati “Yee, ndaza vuba.” Amen, ngwino Mwami Yesu.
21.Ubuntu bw’Umwami Yesu bubane namwe mwese. Amen.

 

Publié dans:Non classé |on 20 mars, 2016 |Pas de commentaires »

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire