Archive pour le 28 février, 2016

YESU NIWE BUZIMA BWACU

YESU NIWE BUZIMA BWACU

 

Publié dans:Non classé |on 28 février, 2016 |Pas de commentaires »

ISENGESHO RYO MURI IKI GITONDO, KU WA MBERE W’ISABATO, 28 RUHUHUMA/ GASHYANTARE 2016

ISENGESHO RYO MUR’IKI GITONDO, 28 RUHUHUMA 2016

Isengesho:

Data mwiza, turazi ko ur’Imana y’inyembabazi, uduhe kwumva ijambo ryawe no kwemera guhindurwa naryo, mw’izina ryera rya Yesu. Amen

Ijambo ry’Imana:Afficher l'image d'origine

Bene Data, sinshaka ko mutamenya yuko ba sogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose, bose bagasangira bya byokurya by’Umwuka na bya byokunywa by’Umwuka, kuko banywaga ku gitare cy’Umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, ni cyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byababereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibibi nk’uko bo babyifuje. Nuko rero ntimugasenge ibishushanyo nk’uko bamwe bo muri bo babisengaga, nk’uko byanditswe ngo “Abantu bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina.” Kandi ntimugasambane nk’uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu inzovu ebyiri n’ibihumbi bitatu ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze Umwami wacu, nk’uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n’inzoka. Ntimukivovote, nk’uko bamwe bo muri bo bivovose bakicwa n’umurimbuzi. Ibyo byababereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n’imperuka y’ibihe. Nuko rero uwibwira ko ahagaze, yirinde atagwa (1Abakorinto 10: 1-12).

Kur’uwu musi benshi bita umusi w’Imana, ndashaka ko tuganira kur’aya majambo  yasomwe uno musi mu nsengero nyinshi. Intumwa Paulo arashaka kutwereka umubatizo w’ukuri ko atar’umuhango wo kujojotera amazi ku ruhanga, canke kwibizwa mu ruzi, canke mu mazi menshi gusa. Yego ni vyiza kubatizwa mu mazi menshi ariko na none ukabigira wibuka ko uriko urishushanya na Yesu yahambwe akazuka.  Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo, twabatirijwe no mu rupfu rwe?

Nuko rero, ku bw’umubatizo twahambanywe na we mu rupfu rwe, kugira ngo nk’uko Kristo yazuwe n’ubwiza bwa Data wa twese, abe ari na ko natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twateranijwe na we gusangira urupfu nk’urwe, ni ko tuzaba duteranijwe na we gusangira kuzuka nk’ukwe.Abaroma 6: 3-4). Afficher l'image d'origineNiko basokuruza bacu mu kwizera  babigenjenje. Imana yar’izi ko iyo Nyanja ishobora kubahitana, ariko yatumye Mpwemu wayo ahuha umuyaga, barajabuka nk’abanyuze kw’isi yumye bagera hakurya ku bundi butaka.
Afficher l'image d'origine
Yabagaburiye ku vyokurya vyo muri Mpwemu ariwe Mutima Mweranda (1Abakorinto 10: 3).
N’ukuvuga igihe baza gutora manu buri gitondo. Ntibatora ivyokurya bisanzwe ariko batora ivyokurya vyo mw’ijuru. Yesu-Kristo niwe yihinduye manu kugira ngo ubwoko bwiwe burye. Nico gituma yavuze neza ati:  “Ni ukuri, ni ukuri, ndababwira yuko Mose atari we wabahaye umutsima uvuye mu ijuru, ahubwo ni Data ubaha umutsima w’ukuri uvuye mu ijuru. Kuko umutsima w’Imana ari umanuka uva mu ijuru, ugaha abari mu isi ubugingo.” Baramubwira bati “Databuja, ujye uduha uwo mutsima iteka.”Yesu arababwira ati “Ni jye mutsima w’ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, n’unyizera ntabwo azagira inyota na hato (Yohani 6: 32-35). Uwu mutsima uvugwa ntaco upfana n’ihostiya bakunda kutwereka. Kuko n’igihe Yesu yagira igabura ryeranda ntiyakoresheje amahostiya. Bibliya ivuga ngo: Nuko icyo nahawe n’Umwami wacu kumenya ni cyo nabahaye namwe, yuko Umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira, akawumanyagura akavuga ati “Uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke.” (1Abakorinto 11: 23-24).
Résultat de recherche d'images pour "lord's supper"
Sinkubujije kwemera ivyo wumva ushaka kwemera, ariko Bibliya iravuga ibintu vyitwa; « ibishusho vy’izuba » arivyo Uhoraho ngo azogwanya cane mu gihe c’imperuka (Soma neza Bibliya yawe muri Ezekiyeli 6: 4, 6). Umuhango wo gukoresha ikintu gifise ishusho y’izuba ufise aho wakomotse, tuzovyiga hanyuma. Résultat de recherche d'images pour "hostie"Ariko urazi ko umutsima/umukate umunyuwe, wambiye canke utambiye, ntuhita uciha umuzingi/uruziga, nka kurya hostiya imeze.
Banyoye ku gitare cabakurikira, ico gitare cari Kristu. (1Abakorinto 10: 4)
Abantu bagirirayo inyota bitotombera Mose bati “Ni iki cyatumye udukurira muri Egiputa, kugira ngo utwicishanye inyota n’abana bacu n’amatungo yacu? ” Mose atakira Uwiteka ati “Aba bantu ndabagenza nte? Bashigaje hato bakantera amabuye.” Uwiteka abwira Mose ati “Nyura imbere y’abantu ujyane bamwe mu bakuru b’Abisirayeli, witwaze inkoni wakubitishije rwa ruzi, ugende. Nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy’i Horebu, ukubite icyo gitare amazi aravamo abantu bayanywe.” (Kuva 17: 3-6). Afficher l'image d'origineKristu ni we yigize igitare, Mose agikubita inkoni. Kw’ar’ukwerekana ukuntu Kristu azokubitwa, tukabona ubugingo: « Ni ukuri intimba zacu ni zo yishyizeho, imibabaro yacu ni yo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk’uwakubiswe n’Imana agacumitwa na yo, agahetamishwa n’imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu ni byo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye ni yo adukirisha » (Yesu 53: 4-5).
Ikindi. ukwiye kugendana ubwenge. Abatoranije iri somo ngo rize gutambuka uno musi, bahise mo gusimbuka imirongo ya 10-12, kuko ibuza rwose abakristu gusenga ibishushanyo n’ayandi makosa ashobora ku garagara hirya no hino mu madini yabo. Iyo mmirongo basimvye iravuga iti: « Nuko rero ntimugasenge ibishushanyo nk’uko bamwe bo muri bo babisengaga, nk’uko byanditswe ngo “Abantu bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina.”Kandi ntimugasambane nk’uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu inzovu ebyiri n’ibihumbi bitatu ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze Umwami wacu, nk’uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n’inzoka (1 Abakorinto 10: 7-9).Afficher l'image d'origine
Murabona ko imirongo nk’iyo bayisomye boba bagiye kwisamburirako. Ariko rero hageze igihe c’uko umutu wese yumva ubu butumwa bwiza bw’ubwami, ko yosohoka muri Babuloni, akihana, kuko nta gakiza kari mu kinyoma co gupfukamira amashusho. Nico gituma mu vyo babasomera vyose, hasomwa 1Abakorinto/Abanyakorenti 10: 1-6, 10-12. 7-9, barahasimba ntibahasoma.

Kandi abacira uyu mugani ati “Hariho umuntu wateye umutini /ifigiye mu ruzabibu rwe, bukeye araza awushakaho imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati ‘Dore none uyu mwaka ni uwa gatatu, nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone. Uwuce, urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka?’ Na we aramusubiza ati ‘Databuja, uwureke uyu mwaka na wo, nywuhingire nywufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto. Icyakora nutera uzawuce.’ ” (Luka 13: 6-9). Résultat de recherche d'images pour "Le figuier sterile"Si rimwe, si kabiri, Yesu yama yinginga adusengera ku ntebe y’imbabazi, kugirango ibyago vyagenewe iyi si byigizwe inyuma, kuko abona ko hakiriho abahungu n’abakobwa b’Uhoraho bakirindiriye igihe cabo co kwihana ariko bakaba bakiri mu mashengero y’ikinyoma. Igihe kizogera aho igitigiri cabo gikwira/umubare wabo wuzura, maze imiryango ija ku ntebe y’imbabazi ipfungwe.
Handitswe ngo: « Bene Data kugira ngo mutabona uko mwirata ndashaka ko mumenya iby’iri banga: Abisirayeli bamwe banangiwe/bikomantaje imitima ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu Itorero bakagera ku gitigiri gikwiye/ ku mubare ushyitse (Abaroma 11: 25). Abanse kwihana, imbabazi zizoba zibarangiriyeko. Abahawe agakiza bakakanjwanjwako nabo nuko bizoba bibarangiranye. Nico gituma mwumvise inkuru nziza yavuzwe  ngo:  » Haba namba, namwebwe mutihanye, muzoshira murtyo mwese (Luka 13; 3, 5).
Mwuka wera arahamagara yinginga ubu bigishoboka ati:  » Bwoko bwanje, sohoka muveyo (Ivyahishuwe 18: 4). Mbese muvayo muja he? Ego cane hariho, ishengero mujamwo Bibliya iraryerekana neza iti; « Aho ni ho kwihangana kw’abera kuri, bitondera amategeko y’Imana bakagira kwizera nk’ukwa Yesu (Ibyahishuwe 14: 12). Afficher l'image d'origineAho hantu hariho ngaho hafi y’i  wanyu. Ishengero ry’abitondera amategeko y’Imana, harimwo n’isabato (kuko dimanche s’Imana yayitegetse), iryo shengero rirahari, genda barakwakira. Nta gupfira muri Babuloni, n’abakobwa bayo. Kandi ntimugatinye igitsure amatorero ya dimanche abashirako canke amajambo bavuga, kuko ubutumwa ntibwibesha buvuga buti:  » Nimusange amategeko y’Imana n’ibiyihamya. Nibatavuga ibihwanye n’iryo jambo nta museke uzabatambikira (Yesaya 8: 20)
IMAN’IBAHE KWUMVA NO GUTAHURA, MW’IZINA RYERA RYA YESU AMEN
Publié dans:Non classé |on 28 février, 2016 |Pas de commentaires »

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire