Archive pour janvier, 2016

TWIGE IGITABO CA DANIYELI 11: 32-35

TWIGE IGITABO CA DANIYELI 11: 32-35
IKI GICE GIFISE UBUSOBANURO BUBIRI. HARIHO IVYABAYE, ARIKO HARIHO N’IBIGIYE KUBA. KUGISOBANURA DUFATIYE KU VYABAYE, TUZOBIREBA MU CIGISHO GIKURIKIRA. UWU MUSI TURACIGA DUKURIKIJE IBIGIYE KUBA KUKO NIBYO BITWEREKEYE CANE CANE.
Image result for pope francis
32.Abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby’ubutwari.
33.Kandi abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi, ariko hazaba igihe kirekire bicwe n’inkota n’umuriro, bajyanwe ari imbohe.
34.Nibagwa muri ibyo byago bazabona gufashwa buhoro, ariko benshi bazifatanya na bo babariganya.
35.Kandi bamwe muri abo banyabwenge bazicwa kugira ngo bacishwe mu ruganda batunganywe, bere kugeza igihe cy’imperuka kuko izaba igitegereje igihe cyategetswe.
Uwu mwami  bavuga ku murongo wa 32, bamusobanura mu majambo make ariko yumvikana ngo: Abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga. Abasoma ikirundi ho babivuga neza kandi ngo: « Abaca mw’isezerano azobazimirisha akarimi keza ». Har’ubutegetsi buriko burikundisha ku baturage b’iyi si muri iki gihe, bukaba bukoresha ako karimi keza kugirango bose babushagare babwubahe. Gereranya aya majambo n’ayo dusoma mu Vyahishuwe ngo: « Ishusho y’izo nzige yasaga n’iy’amafarashi yiteguriwe intambara. Ku mitwe yazo zari zifite ibisa n’amakamba asa n’izahabu, mu maso hazo hasa n’ah’abantu. TWIGE IGITABO CA DANIYELI 11: 32-35 Monaliza-640x681Kandi zari zifite ubwoya busa n’umusatsi w’abagore, amenyo yazo yasaga n’ay’intare ». Aba basirikare bagereranywa nk’izige kuko bazaba ari benshi. Ar’amagambo yabo ari n’ibikoresho vyabo, vyose bazatangira kuvyerekana nk’abaje kugwanira amahoro, nk’abagira neza, ariko amaherezo bazaba ar’abicanyi ba kabuhariwe ku batazemera amategeko avuye ku mwami wabo. Zari zifite n’umwami wazo ari we marayika w’ikuzimu, mu Ruheburayo yitwa Abadoni naho mu Rugiriki yitwa Apoluwoni (Ibyahishuwe 9: 8, 9, 11). Iyo rero usomye ariya magambo yo muri Daniyeli 11, 32-35 n’ahakurikira, usanga uwo mumarayika w’ikuzimu ariwe Satani, niwe azayobora igihe gikaze c’inyigisho z’ibinyoma. Abantu b’Imana bazihagararaho, bemere bicwe. Kuko twasomye ngo: Kandi abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi, ariko hazaba igihe kirekire bicwe n’inkota n’umuriro, bajyanwe ari imbohe (umurongo wa 33). Mur’ico gihe hazaboneka abo Paulo yita » abigira bene Data » (2Abakorinto 11: 26) kandi ataribo. Yesu abita  » abiyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab’isinagogi ya Satani » (Ibyahishuwe 2: 9). Ico gihe rero, abana b’Imana bazabeshwa. Hazaza abantu biyerekana nk’abafatanyije natwe imibabaro, ariko muvy’ukuri bamwe bazaba ar’ukugirango babone uko  baduca intege nk’uko byagenze kuri Nehemiya. Avuga ngo: « Bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka, umurimo ntukorwe. Ariko Mana yanjye, unkomereze amaboko. Mu Kirundi handitse ngo:  » Bose bashaka kuduter’ubwoba, bati bazohava bacika integer, igikorwa giher’aho. Ariko none Mana, undemeshe (Nehemiya 6:9). niko bizamera no mur’ivyo bihe vyanyuma, abantu b’Imana bazaba bazi « Uwo biringiye » bavuga nka Paulo bati » Nshobozwa vyose n’uwumpa inkomezi (Abafilipi 4: 13). N’uko rero, Nibagwa muri ibyo byago bazabona gufashwa buhoro, ariko benshi bazifatanya na bo babariganya (umurongo wa 34). Singombwa ko abo banyabwenge bose bazoba muri bamwe ibihumbi ijana na mirongw’ine na bine, ariko hariho abazopfa imbere y’igihe. Kuko twasomye ngo: « Kandi bamwe muri abo banyabwenge bazicwa kugira ngo bacishwe mu ruganda batunganywe, bere kugeza igihe cy’imperuka kuko izaba igitegereje igihe cyategetswe (umurongo wa 35). Bapfiriye ukuri kw’Imana bazaba bejejewe, ariko bazategereza « igihe c’imperuka kukw’izaba igitegereje igihe categetswe » (wa murongo wa 35); » kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe ». (Abaheburayo 11: 40). Igihe tuzaterana nabo, twese turi hamwe na Yesu, abanyabwenge bazarabagirana nk’umucyo wo mu isanzure ry’ijuru, n’abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk’inyenyeri iteka ryose (Daniyeli 12: 3). Uhoraho n’aguhe kumukorera n’umutima ukunze uhindurire besnhi ku bugororotsi, nawe uzarabagirana nk’inyenyeri mw’ijuru, mw’izina ryera rya Yesu. Amen
IVYO DUSENGERA NI VYA BINDI TWASENGERA UBUSHIZE. ARIKO MUSHIKI WACU UWIMANIDUHAYE ZIBIE NGO ARIKO AROROHERWA!
Publié dans:Non classé |on 29 janvier, 2016 |Pas de commentaires »

TWIGE IGITABO CYA DANIYELI 1:1-8

TWIGE IGITABO CA DANIYELI 1: 1-8.

Iki gitabo gitangira kitugezaho inkuru z’abasore batatu binjijwe mw’ishule i Babuloni kiragira kiti: 

Mu mwaka wa gatatu Yehoyakimu umwami w’Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami w’i Babuloni yateye i Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana amugabiza Yehoyakimu umwami w’Abayuda hamwe n’ibintu bimwe byo mu nzu y’Imana, abijyana mu gihugu cy’i Shinari mu rusengero rw’imana ye, maze abishyira mu nzu y’ububiko bwayo.

Nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w’inkone ze, kuzana abana b’abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu muryango w’umwami, n’ab’imfura bandi batagira inenge, ahubwo b’abanyaburanga, b’abahanga mu by’ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b’ingenzuzi mu by’ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y’umwami, kugira ngo abigishe ubwenge bw’Abakaludaya n’ururimi rwabo.

Nuko umwami abategekera igaburo ry’iminsi yose rivuye ku byokurya by’umwami, n’umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka itatu nishira babone guhagarara imbere y’umwami. Muri abo bana b’Abayuda harimo Daniyeli na Hananiya, na Mishayeli na Azariya. Nuko uwo mutware w’inkone abahimba amazina: Daniyeli amwita Beluteshazari, na Hananiya amwita Saduraka, na Mishayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedenego (Daniyeli 1: 1-7).

Uwu mwami yitwa Yehoyakina niwe waherukiye abandi bami b’Abanyisiraheli, imbere y’uko Nebukadineza atera ubwami bw’ico gihugu. Ibintu vyose vy’agaciro vyari mu nzu y’Uwiteka biranyagwa bijanwa i Babuloni. Ariko war’umugambi w’Uwiteka, kugirango Imana y’Abanyisiraeli ize imenyekane mu Bapagani biciye ku Banyisiraeli nyine, abo ba Danyeli abo. Na wewe aho uri n’umugambi w’Uwiteka kugirango Imana imenyekane. Imana izi impamvu yahakuzanye.

Umwami yashaka kubahindura rwose mu bitekerezo no mu mico, nico gituma yashaka ko biga ururimi rwa gipagani rw’i Babuloni. Bitayeko ngo bagomba kurya ibiryo vya gipagani no kunywa ivyo abapagani banywa (Soma neza umurongo wa 5).

Burya iyo umuntu atanguye kwigisha ururimirwe urubyiruko ashobora guhindura ibitekerezo byarwo Iyo rero bageretseko no kukugaburira ivyokurya vyabo, baba bashoboye no guhindura kamere yawe nka yose. Kuko burya ivyo turya nivyo bitugize. Nico gituma dusoma ngo:

« Maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyokurya by’umwami cyangwa vino yanywaga, ari cyo cyatumye yinginga uwo mutware w’inkone kugira ngo atiyanduza » (Daniyeli 1:8). Iyo Daniyeli na bagenzibe bemera kurya ibyo binyama bari kuba bahumanye, n’ugukorera Imana ntibari kubishobora mu vy’ukuri. « Kandi Imana yari yatumye Daniyeli atona ku mutware w’inkone, agakundwa na we » (Daniyeli 1: 9).

Afficher l'image d'origine

Nuko umutware w’inkone abwira Daniyeli ati “Ndatinya umwami databuja wabategekeye ibyo muzarya n’ibyo muzanywa, kuko nasanga munanutse mudahwanye n’abandi basore mungana, muzaba munshyize mu kaga gatere umwami kunca igihanga.” Nuko Daniyeli aherako abwira igisonga cyari cyategetswe n’umutware w’inkone kurera Daniyeli na Hananiya, na Mishayeli na Azariya ati “Ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi cumi, baduhe ibishyimbo abe ari byo turya n’amazi yo kunywa, uzabone gusuzuma mu maso hacu n’ah’abandi basore barya ku byokurya by’umwami, uko uzabibona abe ari ko uzagenza abagaragu bawe.” Nuko abyumvise atyo yemera kubagerageza iminsi cumi (Daniyeli 1: 9-14). Daniyeli ati: Nibaduhe ibishyimbo n’amazi abe arivyo turya (umurongo wa 12). Kuko abagomba kwezwa vy’ukuri ntibakwiye kurya ibikoko vyapfuye naho vyaba ari ibidahumanye. Umugambi w’Imana muri iki gihe nuko turwana intambara yo mu mwuka ngo tugere kurugero Adamu yari yategetswe kugeraho muri paradiso, birtyo tuzaragwe Paradiso nsha yo mw’ijuru.

Handitswe ngo: « .Kandi Imana irababwira iti “Dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n’igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo, bizabe ibyokurya byanyu (Itangiriro 1: 29). Abazagera muri Edeni yo mw’ijuru ntibazarya inyama, bazarya ku giti c’ubugingo gusa « Anyereka uruzi rw’amazi y’ubugingo rubonerana nk’isarabwayi, ruva ku ntebe y’Imana n’Umwana w’Intama, rutembera mu nzira nyabagendwa hagati. Hakurya no hakuno y’urwo ruzi, hariho igiti cy’ubugingo cyera imbuto z’uburyo cumi na bubiri, cyera imbuto z’uburyo bumwe bumwe uko ukwezi gutashye. Ibibabi byacyo byari ibyo gukiza amahanga » “Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy’ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo.(Ibyahishuwe 22: 1-2 na 14).

Amatorero avuga ko ategura abizera babo ngo bazamukane mw’ijuru na Yesu, aya matorero agomba kwihanangiriza abantu bayo kureka inyama naho zaba zivuye mu bikoko bidahumanya, nibwo butumwa bw’iki gihe. Dusoma ngo: « Uwo munsi Uwiteka Nyiringabo yahamagariye abantu kurira no kuboroga, no kogosha inkomborera no kwambara ibigunira, aho kugenza batyo habaho kunezerwa no kwishima, no kubaga inka n’intama no kurya inyama no kunywa vino bati “Reka twirire, twinywere kuko ejo tuzapfa.” Maze Uwiteka Nyiringabo yihishurira amatwi yanjye arambwira ati “Ni ukuri uku gukiranirwa ntimuzakōzwa ngo kubaveho, kugeza aho muzapfira.” Ni ko Uwiteka Umwami Nyiringabo avuze (Yesaya 22: 12-14). Iri jambo ngo uwo musi rivuga igi gihe cacu. Kuko dusoma ngo: « Imana yongera gutoranya umunsi, ari wo uyu munsi, ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane, ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo “Uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, Ntimwinangire imitima.” (Abaheburayo 4: 7)- Reba isomo ryo mu Baroma 12: 2, ku mpera y’icigisho.

Abitegura kuba abaturage b’ijuru bakwiye kuba nka Daniyeli na Meshaki na Abedunego. Naho ab’isi baduhimba amazina bashatse nkuko babigiriye abo basore, ntacyo byadutwara, ariko twirinde kurya ibyo Imana itubuza mur’iki gihe. Daniyeli ngo yagize imigisha idasanzwe kubera kwirinda mu vyo arya no muvyo anywa, naho yari hagati y’abapagani. Reba ukuntu byagenze:

« Iyo minsi cumi ishize asanga mu maso habo ari heza, kandi habyibushye kuruta abandi basore bose baryaga ku byokurya by’umwami. Nuko icyo gisonga kibakura kuri bya byokurya byabo, na vino bari bakwiriye kunywa akajya abaha ibishyimbo. Maze abo basore uko ari bane, Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by’ubwenge, ariko Daniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi » (Daniyeli 1: 15-17). Imirongo iheruka ico gice ca mbere yerekana ukuntu yagize amahirwe adasanzwe imbere y’umwami, kandi Daniyeli yakomeje kuba umutegetsi udasanzwe ku genza no ku ngoma y’Abamedi n’Abaperesi yari iyobowe na Kuro (Daniyeli 1: 18- 21)

Dushobora kugira imigisha, tugasubira akanyamuneza nkako Adamu yagize amaze guharirwa icyaha cye, naho nyine tubana n’abantu baguye. Daniyeli yihatira gusengana nabo bagenzibe bari basangiye kwizera bakarya bimwe. Turasoma ngo: Nuko Daniyeli ajya mu nzu ye, abibwira bagenzi be Hananiya na Mishayeli na Azariya, kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe, ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa n’abanyabwenge bandi b’i Babuloni. Nuko ibyo byahishwe bihishurirwa Daniyeli mu nzozi yarose nijoro. Maze Daniyeli ashima Imana yo mu ijuru (Daniyeli 2: 17-19). Nivyo duhamagarirwa twebwe abatoranijwe tukemera kuyoboka ngo tuve mu ntambara z’abisi ba kino gihe, aho usanga n’abanyamatorero bari mu mashaka ya politike, mu miryango iyi n’iriya, ugasanga nibo bafata iyambere mu myigaragamvyo. Buriya ikibazo kiri mubyo barya. Uzarebe inka, intama n’ ihene bitarya inyama, bibana amahoro n’abantu n’ibindi bikoko. Ariko ibikoko bikunda inyama ntugirengo biroroshe kugirana nabyo ubushuti. Kandi ntimwishushanye n’ab’iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose (Abaroma 12: 2).

Ndakuraritse kugana itorero ry’abasigaye bitegurira kuba muri Paradiso y’Imana nkuko Bibiliya ibivuga, kuko uretse isabato hariho n’ibindi bisabwa.

Aho ni ho kwihangana kw’abera kuri, bitondera amategeristo. Amenko y’Imana bakagira kwizera nk’ukwa Yesu (Ibyahishuwe 14: 12).Imana iguhe imigisha yayo itagabanyije, mw’izina ry’Uwaducunguye Yesu-Kristu. Amen

TURAKENEYE INTERERANO YANYU IVUYE KU MUTIMA KUGIRA NGO UBUTUMWA BUGERE KURI BENSHI « kuko iyo umuntu yemeye gutanga akurikije ibyo afite, ibyo birahagije nta wukwiriye gutanga ibyo adafite »(2Abakorinto 8: 2)

Publié dans:Non classé |on 28 janvier, 2016 |Pas de commentaires »

TWIGE IGITABO CA DANIYELI 10: 1-21

Daniyeli abona ubwiza bw’Imana, ararabirana
1.Mu mwaka wa gatatu wo ku ngoma ya Kūro umwami w’i Buperesi, Daniyeli wahimbwe Beluteshazari hariho icyo yeretswe kandi cyari icy’ukuri, ari cyo ntambara zikomeye. Amenya icyo ari cyo, ibyo yeretswe biramusobanukira.
2.Muri iyo minsi, jyewe Daniyeli namaze ibyumweru bitatu ndira.
3.Nta mutsima naryaga nubwo ari mwiza, nta nyama cyangwa vino, nta cyo nasamiraga kandi sinihezuraga kugeza aho ibyo byumweru uko ari bitatu byose bishiriye.
4.Ariko ku munsi wa makumyabiri n’ine w’ukwezi kwa mbere, nari ku nkombe y’uruzi runini rwitwa Hidekelu.
5Nuko ntereye amaso mbona umugabo wambaye umwenda w’igitare, yari akenyeje izahabu nziza yacukuwe.
6.Kandi umubiri we wasaga na yasipi, mu maso he hasaga n’umurabyo, amaso ye yasaga n’amatabaza yaka umuriro, amaboko ye n’ibirenge bye byasaga n’imiringa isenwe, kandi ijwi ry’amagambo ye ryari rimeze nk’iry’abantu benshi.
7.Ni jye Daniyeli gusa wabonye ibyo neretswe ibyo, ariko abantu twari kumwe ntibarakabibona, ahubwo bahinze umushyitsi cyane barahunga, barihisha.
8.Nuko nsigara aho jyenyine mbona ibyo byerekanywe bikomeye, sinasigarana intege kuko ubwiza bwanjye bwampindukiyemo ububore ndatentebuka.
9.Ariko numvaga ijwi ry’amagambo ye, nkiryumva ngwa nubamye ndarabirana nk’usinziriye.
10.Nuko haza ukuboko kunkoraho, kurambyutsa kumpfukamisha amavi n’ibiganza.
11.Arambwira ati “Yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho.” Amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka, mpagarara ntengurwa.
12.Aherako arambwira ati “Witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y’Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi ni yo anzanye.
13.Ariko umutware w’ibwami bw’u Buperesi amara iminsi makumyabiri n’umwe ambuza. Nyuma Mikayeli, umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara, ntinda mu bami b’u Buperesi.
14.Nuko none nzanywe no kugusobanurira ibizaba ku bantu bawe mu minsi y’imperuka, kuko ibyo weretswe ari iby’igihe gishyize kera.”
15.Amaze kumbwira ayo magambo, ncurika umutwe ndumirwa.
16.Maze haza uwasaga n’umwana w’umuntu akora ku munwa wanjye, mperako mbumbura akanwa kanjye ndavuga, mbwira uwari umpagaze imbere nti “Databuja, ibyo neretswe ko byatumye imibabaro yanjye ingarukamo nkabura intege,
17.mbese nkanjye umugaragu wawe nabasha nte kuvugana na databuja, ko nta ntege ngifite kandi ntagihumeka neza?”
18.Uwasaga n’umuntu arongera ankoraho, arankomeza.
19.Arambwira ati “Yewe mugabo ukundwa cyane, witinya, amahoro abe muri wowe. Komera, koko komera.”Tukivugana mperako ndakomezwa ndavuga nti “Databuja vuga, kuko unkomeje.”
20.Arambaza ati “Uzi ikinzanye aho uri? Dore ubu ngiye gusubirayo kurwana n’umutware w’u Buperesi, nimara kugenda umwami w’u Bugiriki araherako aze.
21. Ariko ndagusobanurira ibyanditswe mu byanditswe by’ukuri, kandi abo nta wundi dufatanije kubarwanya keretse Mikayeli, umutware wanyu.Résultat de recherche d'images pour "cyrus roi perse"
Uyu mwami yavuzwe ku murongo wa mbere yitwa Kuro umwami w’Ubuperesi, niwe yahavuye atanga itegeko ry’uko Abayuda n’abantu bakund’Imana bose bakwiye kuzamuka bakaja kwubaka inzu y’Imana I Yerusaremu. Aya majambo arerekana ukuntu Daniyeli yarambiye mu mugisha w’Uwiteka, kuva ku mwami Nebukadineza, Belushazari, Dario w’Umumedi, none agejeje no ku ngoma ya Kuro umwami w’Ubuperesi. Abahungu n’abakobwa bacu, reka dutangure iki cigisho tubifuriza guhitamo kwubah’Imana nka Daniyeli yatangiye akiri mw’ishule, bigatuma Imana imurokora muri vyose, ndetse ikamusangiza umugabane n’abakomeye. Ehe vyageze n’aho abana Yesu n’abamarayika mu mahoro no mu vyago, bigera naho Umwami Imana amuhishurira amabanga ata mwana w’umuntu yari yemerewe kuyahishurirwa. Reka tugaruke kuri Kuro, umwami w’Ubuperesi. Uwu mwamio yari yaravuzwe kw’azavuka agakorer’Imana imirimo ishimwa, ndetse n’izina rye Uwiteka yari yararivuze  ashigaje imyaka 150 ngo avuke.
Résultat de recherche d'images pour "cyrus roi perse"
Dusoma ngo: Kandi avuga ibya Kuro ati ‘Ni umushumba wanjye, azasohoza ibyo nshaka byose.’ Akavuga iby’i Yerusalemu ati ‘Hazubakwa’, kandi avuga iby’urusengero ati ‘Urufatiro rwawe ruzashyirwaho.’ ”Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta ati “Ni we mfashe ukuboko kw’iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n’amarembo ntazugarirwa (Yesaya 44: 28-45: 1).
Daniyeli yeretswe ivyerekeye izo ntambara bituma acika intege. Uwu yabonekeye Daniyeli muri iki gice ca cumi, ni Yesu ubwiwe. Kugirango tuvyumve, ni dusubiremo dusome iyi mirongo: « Nuko ntereye amaso mbona umugabo wambaye umwenda w’igitare, yari akenyeje izahabu nziza yacukuwe.  Kandi umubiri we wasaga na yasipi, mu maso he hasaga n’umurabyo, amaso ye yasaga n’amatabaza yaka umuriro, amaboko ye n’ibirenge bye byasaga n’imiringa isenwe, kandi ijwi ry’amagambo ye ryari rimeze nk’iry’abantu benshi ». (Imirongo ya 5 na 6).Résultat de recherche d'images pour "apocalypse de jean"Noneho tuyigereranye n’ibivugwa mu gitabo c’Ibyahishuwe, igihe Yesu yiyereka Yohani:  mbona usa n’Umwana w’umuntu, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w’izahabu mu gituza.

Umutwe we n’umusatsi we byeraga nk’ubwoya bw’intama bwera cyangwa nka shelegi, n’amaso ye yasaga n’ibirimi by’umuriro, ibirenge bye bisa n’umuringa w’umuteke utunganijwe n’umuriro wo mu ruganda, n’ijwi rye ryari rimeze nk’iry’amazi menshi asuma (Ibyahishuwe 1: 13-15).
Umuhanuzi Ezekiyeli nawe yabonye ibija gusa n’ivyo, ariko nawe abivuga mu magambo ye ati: «  hari igisa n’intebe y’ubwami, isa n’ibuye rya safiro, kandi hejuru y’iyo ntebe y’ubwami hariho igisa n’umuntu. Uhereye mu rukenyerero rwacyo ukerekeza haruguru, mbona hafite ibara nk’iry’umuringa ukūbye, umuriro ukizingurije ku mubiri wacyo, kandi uhereye mu rukenyerero ugasubiza hepfo, nabonye hasa n’umuriro no mu mpande zacyo harabagirana. Uko umukororombya uba ku gicu ku munsi w’imvura uba umeze, ni ko kurabagirana kwari kuyigose kwasaga. Ibyo byari igishushanyo cy’ubwiza bw’Uwiteka. Nuko mbibonye ngwa nubamye, maze numva ijwi ry’uvuga (Ezekiyeli 1: 26-28)
Yesu yaremesheje Daniyeli, amwereka ko amasengesho yiwe avuye ku kwizera yashimwe n’Imana, kandi ko agiye guhishurirwa amabanga akomeye. Abo bami b’Abaperesi bavugwa bagwanije Yesu, n’abami batobato batwarira umwami Kuro. Uwo Mikayeli avuzwe nta tandukaniro riri hagati ye n’uwo murwanyi yavuganye na Daniyeli. Mikayeli n’izina Yesu yiyita mu rugamba rwo kurwanira abamwizera. Ijambo rituremesha cane n’iri ngo: Ariko ndagusobanurira ibyanditswe mu byanditswe by’ukuri (umurongo wa 21). Abizera barashobora kumenya ibiri mur’ico gitabo c’ukuri. Kuko ubutumwa buravuga buti: « Ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b’abahanuzi ibihishwe byayo »(Amosi 3: 7) Kandi rero, « mu minsi y’ijwi rya marayika wa karindwi ubwo azatangira kuvuza impanda, ni ho ubwiru bw’Imana buzaba busohoye nk’uko yabwiye imbata zayo ari zo bahanuzi.” (Ibyahishuwe 10: 7).
Daniyeli yeretswe uruhererekane rw’intambara zizogera kw’iherezo. Zanditswe mu gica ca 11. Twebwe tuziga ibijanye n’intambara zo mur’iyi misi tugezemwo, uko Daniyeli yazibonye, Nico gituma igica ca 11, tuzogitangurira ku murongo wa 32. Uwiteka abagirire neza, abahishurire ibikomeye n’ibyikinze mutari muzi. Yagize ati: « ‘Ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya.’(Yeremiya 33: 3). Mw’izina ryera rya Yesu. Amen
TURAKENEYE INTERERANO YANYU IVUYE KU MUTIMA KUGIRA NGO UBUTUMWA BUGERE KURI BENSHI « kuko iyo umuntu yemeye gutanga akurikije ibyo afite, ibyo birahagije nta wukwiriye gutanga ibyo adafite »(2Abakorinto 8: 2)
Publié dans:Non classé |on 28 janvier, 2016 |Pas de commentaires »

IZINA RY’INGWARA YITWA MALARIA RYAKOMOTSE HE?

Abantu benshi ku mugabane w’Afrika bagwara iyo ngwara ya malariya, kandi abativuje hakiri kare irabahitana cane cane abana, n’abagore bibungenze (batwite).
 Résultat de recherche d'images pour "paludisme en afrique"
Uwu musi ndashaka turabire hamwe inkomoko y’izina ry’iyi ngwara twita malaria. Ubundi iyi ngwara niyo yahitanye umwami mukuru w’Abagreki yitwa Alexandre le Grand, mu gihe yari mu ntambara ashaka kwigarurira ibihugu vyo mu Buseruko. Uwu mwami yakandagiwe n’iyo ngwara agifite imyaka 32 gusa. Yari n’umusirikare akomeye cane, uwo twita general ubu. Iyo ngwara ntiyamukundiye ko anezerwa n’intsinzi yar’amaranye imyaka itatu gusa, yikuyeko ingoma y’Abamedi n’Abaperesi. Abantu bo mur’ico gihe ntibari bazi icamwishe, bibajije ngo n’immpwemu mbi zamwiteyemwo ziramwica. Ni nka kurya dusoma muri Bibliya abantu bazanira abagwayi Yesu, bakavuga ko bafashwe n’impwemu mbi. Nivyo koko harimwo abafashwe n’abadayimoni, ariko hariho n’ababa bafashwe n’ivyo twita malaria mur’iki gihe. Iryo jambo ngo malaria, ryatangiye gukoreshwa ku rupfu rw’uwo mwami Alexandre le Grand, yapfuye mu mwaka wa 323 imbere y’ivuka rya Yesu. Iryo zina ry’iyo ngwara rigizwe n’amajambo abiri : MAL na ARIA. Mal risobanura ngo: kibi (ikintu kibi); Aria risobanura ngo: Impwemu, umwuka.
 Résultat de recherche d'images pour "belle mere de Pierre"
Nico dusoma kenshi ngo  » Kandi n’ababazwa n’impwemu zihumanye barakizwa (Luka 6: 18). Birashoboka ko na nyirabukwe wa Petero yoba yar’arwaye malaria, kuko dusoma ngo:  » Kandi nabukwe wa Simoni yar’aryamye afashwe n’umururumbo, baca bamubarira ibyiwe. Araza amufata ukuboko aramuvyutsa, umururumbo uca urazima, arabazimana. MU KINYARWANDA handitse ngo: Ubwo nyirabukwe wa Simoni yari aryamye arwaye ubuganga, nuko bamubwira ibye. Araza amufata ukuboko aramubyutsa, ubuganga bumuvamo arabazimanira (Mariko 1: 30-31).
 Résultat de recherche d'images pour "prière pour les malades"
Gusengera abagwaye malariya mw’izina rya Yesu rero, ni byiza. Ariko ico gihe, kuko nta miti yariho iyivura, vyari ngombwa ko abantu biyambaza Yesu. No mu bindi bihugu Imana yarabagendera ikabakiza. Ubu Imana yahishuriye abantu ko hariho imiti ishobora kuvura iyi ngwara, ni byiza ko tuja kwivuza, kuko abavuzi bacu bayobogwa n’Imana nabo. Naho batabizi nabo nyene, burya hariho ukuboko kw’Imana gufata ukuboko kw’umuganga, kugirango akwandikire imiti ikwiranye n’ubugwayi bwawe. Umuforoma wese burya iyo akora akazi kiwe, naho nyine atabizi, hariho Imana imufata ukuboko kugirango avure neza turiya twana tuzatinda tuvamwo abandi baganga, abapasitori, abayobozi b’ibihugu n’abandi. Bariya bavyeyi bose baza bagana ivuliro, n’uko Imana yashatse ko bibaho kugirango ukuboko k’umuntu gufadikanye n’ukw’Imana mur’ico gikorwa ciza. Igisigaye kandi gikuru, n’uko abavuzi bomenya gusengera igikorwa cabo. Ntibabifate nk’abacangero bashaka amahera gusa, ariko bumve ko ar’abakozi bakorana na Yesu, mu gusubiza ubugingo abari ku mpfiro.
 Afficher l'image d'origine
Turabasengera ngo Iman’ibarinde malaria n’ibindi vyago bikunda kudutera kwihebura. Turabinginga kandi ngo mukurikize impanuro muhabwa n’ababishinzwe kugira ngo malaria ntibabere icago mu gukorera Uhoraho. Mukure amazi yose y’imvura atega iruhande y’inzu zanyu, n’ibiziba, mwirinde kurekera ibigunda hafi yaho muba, mureke kuyerera bumaze kwira kuko umubu utera malaria ukora akazi kawo iyo bwije. Mukinge amazu yanyu hakiri kare bugorovye, imibu ntiyinjire. Kandi muryame mu mmisegetera/ inzitirammibu. Gurtyo ico kera bita impwemu zihumanye ntikizobashikira. Mukundwa, ndagusengera ngo umererwe neza muri vyose, uhore uhangaye, nkuko ubugingo bwawe bumerewe neza/ Ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk’uko umutima wawe uguwe neza (3Yohani: 2) Mw’izina ryera rya Yesu. Amen.
Publié dans:Non classé |on 26 janvier, 2016 |Pas de commentaires »

ISHENGERO RYA PENTEKOTI CANKE RYO KURI PENTEKOTI, RYOBA RYARABAYEHO CANKE RIRACARIHO?

 

Abakunda gusengera mw’Ishengero rya Pentekoti munyihanganire, ndiko ndavuga ishengero bakunda kutwigisha ko  ryatangiye ku musi wa Pentekoti, Yesu amaze imisi mirongw’itanu asubiye mw’ijuru. Simvuze Abapentekoti.

Afficher l'image d'origine

Twarize kenshi mu mashengero yacu ko ishengero ry’Imana ryatangiye ku musi wa Pentekoti igihe Mpwemu, canke Mutima Mweranda yaza ku ntumwa (Bamwita Mwuka Wera canke Roho Mutagatifu mu Kinyarwanda). Ariko koko hoba har’umurongo werekana neza ko uwo musi ariho Mpwemu Yera yatangije itorero ry’abizera? Bibliya Yera yerekana ko Mpwemu Yera yakoranye na basogokuruza bacu mu kwizera, ndetse mu bice Atari bimwe vya Bibliya bakavuga ko Mpwemu ariwe yavugisha abantu b’Imana n’abahanuzi imbere yuko Yesu yigira umuntu akavyarwa na Mariya.

 

Kuki none dukumira abakoreye Imana imbere y’uko Yesu yigira umuntu tukavuga ngo itorero ryatangiye kuri Pentekoti? Mbese igihe Yesu azaza gutora umugeni wiwe mu muzuko wambere, mbese hazozuka abakristu gusa canke na Adamu na Abeli, na Nowa, Abrahamu, Isaka, Israeli, Dawidi, Yesaya, Danieli n’abandi bose nagirango tuzoba turi kumwe?  Yesu ati:  »  “Ntimwari mwasoma yuko Iyabaremye mbere yaremye umugabo n’umugore, ikababwira iti ‘Ni cyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n’umugore we akaramata, bompi bakaba umubiri umwe’?Bituma batakiri babiri, ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranyije hamwe, umuntu ntakagitandukanye.” Baramubaza bati “Niba ari uko, ni iki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aha umugore urwandiko rwo kumusenda, abone uko yamwirukana?”Arabasubiza ati “Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo (Matayo 19: 4-8).  Iri somo rirerekana ko hariho uruhererekane rwo kumenya Imana kuva kuri Adamu, ugaca kuri Mose no kugera mu gihe ca Yesu. Ico kibazo cabajijwe Yesu ariko arigisha, nyuma y’imyaka irenga ibihumbi bine Adamu abayeho. Mbese none muriyo myaka ibihumbi bine Mpwemu/ Mwuka w’Imana ntiyakorera mu bantu? Ntiyabavugisha? Bibliya yerekana neza ko Mpwemu yamye akora. Dusoma ngo:

Uwiteka aravuga ati “Umwuka wanjye ntazahora aruhanya n’abantu iteka ryose, kuko ari abantu b’umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka ijana na makumyabiri.” (Itangiriro 6: 3)

Kandi uzabwire abahanga bose nujuje umwuka w’ubwenge, babohe imyambaro ya Aroni yo kumwereza kugira ngo ankorere umurimo w’ubutambyi. (Kuva 28: 3)

Mwuzuza Umwuka w’Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n’ubwo gutora, n’ubuhanga n’ubukorikori bwose (Kuva 31: 3)

Ntunte kure yo mu maso yawe, Ntunkureho Umwuka wawe Wera (Zaburi 51: 13)

Ni nde wigeze kugenzura Umwuka w’Uwiteka, akamuhugura nk’umugira inama?(Yesaya 40: 13)

Umwuka w’Imana aza kuri Zekariya mwene Yehoyada w’umutambyi, ahagarara haruguru y’abantu arababwira ati “Uku ni ko Imana ivuze: ‘Ni iki gituma mucumurira amategeko y’Uwiteka, bikababuza kubona umugisha? (2Ngoma 24: 20)

Image result for pentecote

 

Iyi n’imwe mu mirongo myinshi cane iri mw’Isezerano rya kera ishinga intahe/ ihamya ko Mpwemu Yera/ Mwuka wera ataje mu bantu kuri Pentekote gusa ariko ko yamye akoresha abo Imana yitoranyiriza. Niba musoma Bibliya nkiyo nsoma,muzobona ko Yohani agaragaza ko Mpwemu yagiye kumanuka, abigishwa bari basanzwe baramuhawe, ndetse bamumaranye iyo misi mirongw’itanu. Kuko umusi Yesu yazuka, nimugoroba, niho yabakoreye umuhango wo kubaha Mpwemu Yera. Reka dusome uko Yesu yabikoze kur’uwo mugoroba: « Nuko kuri uwo munsi bugorobye, ari wo wa mbere w’iminsi irindwi, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo arababwira ati “Amahoro abe muri mwe.”Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n’urubavu rwe. Abigishwa babonye Umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati “Amahoro abe muri mwe. Uko Data yantumye ni ko nanjye mbatumye.” Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati “Nimwakire Umwuka Wera (Yohani 20: 19-22)

None kuri Pentekote habaye iki muvy’ukuri? Hariho isezerano ryasohoye/ ryashitse kur’uwo musi, ry’uko Mpwemu yagomba gusukwa nk’imvura ije kweza ibyatewe mu murima w’Uharaho. Kuko ubuhanuzi buvuga buti:  » Igihugu canyu azokirekurira imvura mu bihe vyayo, imvura y’agatasi n’iy’urushana, kugirango mubone kwimbura amasaka yanyu n’inzabibu zanyu za vino, n’imyelayo yanyu y’amavuta (Gusubira mu   Vyagezwe 11: 14). Reka uwu murongo tuwushire no mu Kinyarwanda kuko mu Kirundi vyobagora gutahura:  » nzavubira igihugu cyanyu imvura mu bihe bikwiriye, imvura y’umuhindo n’iy’itumba, kugira ngo musarure imyaka yanyu y’impeke, na vino yanyu n’amavuta ya elayo yanyu » (Gutegekwa kwa 2: 11: 14). Umuntu w’ Imana Hoseya nawe yavugishijwe ati: nkuko umutwezi atacowubuza kuza, niko nawe azoza, azotuzako nk’imvura, nk’imvura y’umutasuro inyosheje isi/   azatunguka nk’umuseke utambika nta kabuza, azatuzaho ameze nk’imvura, nk’imvura y’itumba isomya ubutaka.” (Hoseya 6: 3). Uwundi muntu w’Imana, Zekariya, we yavugishijwe ko dukwiye gusaba iyo mvura:  » Uhoraho abe ariwe musaba imvura, ngw’igwe mu gihe c’itasura,muyisabe Uhoraho arema imiravyo, nawe azobaha imvura y’umuvuvu, umuntu wese  amumereze imirima (Zekariya 10: 1). ICYAMPA UBU NYENE URIKO URASOMA AYA MAJAMBO NAWE IYO MVURA Y’IMANA IGATANGIRA KUREKURA IMIRAVYO NO GUTURAGARA MU BUGINGO BWAWE » Urayikeneye!!! Yisabe….ISHENGERO RYA PENTEKOTI CANKE RYO KURI PENTEKOTI, RYOBA RYARABAYEHO CANKE RIRACARIHO? 00au053rtwg

Ibi nivyo vyabaye kuri Pentekoti. Ico ngiye Mpwemu yasutswe nk’imvura, iragwa, iragwa, iragwa n’abanyamahanga bari I Yerusaremu barayibonaho umugabane ubakwiye, bataha bishimye. Dusoma ngo:

« Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima.

Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk’uw’umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo.
Haboneka indimi zigabanije zisa n’umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo.
Bose buzuzwa Umwuka Wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk’uko Umwuka yabahaye kuzivuga.
Muri Yerusalemu habaga Abayuda b’abaturage b’abanyadini, bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y’ijuru.
Uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana, batangazwa n’uko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw’iwabo.
Barumirwa bose baratangara bati “Mbese aba bose bavuga si Abanyagalilaya?
‘Imana iravuze iti: Uku ni ko bizaba mu minsi y’imperuka, Nzasuka ku Mwuka wanjye ku bantu bose, Kandi abahungu n’abakobwa banyu bazahanura, N’abasore banyu bazerekwa, N’abakambwe babarimo bazarota.
Ndetse n’abagaragu banjye n’abaja banjye muri iyo minsi, Nzabasukira ku Mwuka wanjye bazahanura (Ibyakozwe n’Intumwa 2: 1-7; 17-18)
Muri iyo misi, n’abahereji, (aribo abandi bita abasaserdoti canke abatambyi mu Kinyarwanda), abemeye akabi kabo bakicuza ko bishe Umwana w’Imana batabizi, barihanye barababarirwa nabo babona Mpwemu Yera nk’abandi. Handitswe ngo: « Nuko ijambo ry’Imana rikomeza kwamamara, umubare w’abigishwa ugwira cyane i Yerusalemu, abahereji (abatambyi) benshi bumvira uko kwizera (Ibyakozwe n’Intumwa 6: 7).
Twebwe abakristu dukwiye kugabanya ukwirarira kwacu. Kuko niba hariho igihe isi yahumanijwe n’icaha, n’iki gihe c’aho tuyobowe n’abiyita « abakristo kandi ataribo ». Ivyaha bikorwa n’abakristu, tubigereranije n’ivyakozwe mu gihe Imana yatikiza abantu mu misi ya Nowa, canke mu gihe Imana yaturira/ yatwika Sodomu na Gomora, wasanga tubikuvye incuro cumi mbere zirenga. Yes’ati »  “Mbese mugira ngo abo Banyagalilaya bari abanyabyaha kuruta abandi Banyagalilaya, ubwo bababajwe batyo? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Cyangwa se ba bandi cumi n’umunani, abo umunara w’i Silowamu wagwiriye ukabica, mugira ngo bari abanyabyaha kuruta abandi b’i Yerusalemu bose? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese.” (Luka 13; 2-5). Navuze ko twirarira, kuko n’ukwiyemeza ngo ishengero canke Ekleziya ngo yatangiye kuri Pentekoti, tuba dukumiriye abantu b’Imana bakoze imbere yuko ubu budumbidumbi bwacu buvuka. Subiramwo mwige neza Abahebrayo 11, muzosanga twese tuzohembwa ku musi umwe, duhurikiye mw’itorero rimwe imbere ya Yesu kur’uwo musi. Biraboneka neza muri ico gice, mu mirongo ya 39 na 40.pluie-299447
Hagiye kugwa IMVURA Y’ITUMBA rero, izokoraniriza hamwe abazoba baratoranijwe, kugira ngo ico Imana yagambiriye kuva ku kuremwa kw’isi, ikagishimangira ku musi wa Pentekoti, kize cigaragaze imbere y’amahanga n’imbere y’abamarayika. Hazoba ubusho bumwe n’umwungere umwe (Yohani 10: 16). Niryo sengesho Yesu yasenze, aracategereje ko ryumvigwa, kandi Mwuka wera ari ku murimo, ndetse iyo mvura yiwe itangiye kugwa hirya no hino mu bihande atari bimwe vy’isi. Nibwo butumwa bwa marayika wundi, agaragara mu Vyahishuwe 18: 1. Ubwo butumwa busohora abantu muri Babuloni no mu mashengero yifatanyije nayo mu kwica amategeko y’Imana. Burabasohora bukaberekeza ku musaraba w’i Karuvari, aho umunyavyaha atahura kandi agakorwa n’isoni, akarira nka Petero, kuko aba yatahuye ko Kristu yazize ukuntu twebwe abantu turenga amategeko cumi y’Imana. Babuloni cari igisagara gikomeye,  niho hasengerwa imana zose, kandi imana y’izuba ikaba imana nkuru y’abapagani. Bayisenga ku mmusi wa mbere, ariwo bita umusi w’izuba. Niwo twita Sunday canke dimanche. Iryo n’ishano ribi ryavuye mu gipagani ca Satani. N’umusi Yesu azuka nta mugambi yar’afise w’uko abayoboke biwe bazoruhuka kur’uwo musi. Soma witonze muri Matayo 5: 17-19 n’Abaroma 3: 31, urabitahura neza. Abayoborwa na Mpwemu w’Imana bose ni bo bana b’Imana (Abaroma 8: 14). Uwu Mpwemu/ Mwuka w’Imana avuzwe hano, ni we Yesu yita « Mpwemu w’ukuri ». (Yohani 16: 13) Kuko uwu mpwemu wundi yahuje abapagani n’abakristu akabashira muri sunday ariyo dimanche, si Mpwemu w’ukuri. « Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by’ukuri kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma, aravuga ibye ubwe kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w’ibinyoma » (Yohani 8: 44). Kuza k’uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n’ibimenyetso n’ibitangaza by’ibinyoma, n’ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Ni cyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby’ukuri bose bakishimira gukiranirwa, bacirwe ho iteka (2Abatesalonike 2: 9-12).
Aya mashengero y’iki gihe, nta kintu kigaragaza mu Vyanditswe Vyera ko yobona umugabane mur’ubwo bwami bugiye kuza kuko, « Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe, aba ayacumuye yose » (Yakobo 2: 10). Umurwa wera, Yerusaremu wo mw’ijuru, witeguye kumanuka vuba. « Ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse abanditswe mu gitabo cy’ubugingo cy’Umwana w’Intama » (Ibyahishuwe 21: 27). 14.“Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy’ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Umwuka n’umugeni barahamagara bati “Ngwino!” Kandi uwumva nahamagare ati “Ngwino!” Kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y’ubugingo ku buntu (Ivyahishuwe 22: 14, 17).
Afficher l'image d'origine
Ishengero rero rifise umutima usa n’uwo Intumwa zari zifise ku musi wa Pentekoti, canke umutima usa n’uwo abahanuzi bavugishijwe n’Imana bari bafise, niryo rizotaha ubukwe, NIWE MUGENI.  Mbese wumva nawe uri mw’Ishengero ryo kuri Pentekoti? Imana iguhane umugisha n’abayizera, mw’izina ryera rya Yesu. Amen.

 

Publié dans:Non classé |on 26 janvier, 2016 |Pas de commentaires »

NIBA NOHELI YAKOMOTSE MU GIPAGANI PASIKA YO YAKOMOTSE HE?

HAR’IVYO ITORERO  RYAWE RITIGERA RIKUBWIRA KURI  PASIKA, SOMA IKI CIGISHO USOBANUKIRWE:

Pasika dukorera mu matorero, kuki idahura na Pasika y’Abayuda bo mu gihe ca Yesu canke bo mur’iki gihe?

Igisubizo: Abarundi bavuga ngo: Ibifise imirizo kubiri, bigira n’imitwe ibiri. Canke ngo: ibifise imizi kubiri bigira n’imitwe ibiri. Nivyo kuko impamvu izo Pasika zidahurira ku matariki amwe, n’uko zitakomotse hamwe. Pasika y’Uhoraho Imana y’Abisrayeli, iratandukanye na Pasika y’amatorero canke amashengero yakurikiye se w’ibi nyoma, ariwe Satani. Muti ivyo vyo bije bite? Reka dusome muri Bibliya   uko havuga: « Mu kwezi kwa mbere, ku musi wako wa cumi na kane ku mugoroba haze hame haba Pasika yanje jewe Uhoraho (Abalewi 23: 5). Niyo Pasika Yesu yahimbaje akiri mur’iyi si nkuko vyari vyaranditswe. Paulo ati: Kuko Umwagazi w’Intama wa Pasika wacu watanzweko ikimazi ariwe Kristu (1Abakorinto 5: 7).  Yesu yagamburutse, ashitsa no ku rupfu, ndetse ku rupfu rwo ku musaraba (Abafilipi 2: 8).

 

Uko kugamburuka kwiwe (kwumvira), kuragaragaza ko yitanze kw’ikimazi ca Pasika yacu, mu gihe Abayuda bariko baratanga ikimazi ca Pasika yabo nkuko Mose yabibategetse. Iryo joro nyene Yesu yaraye mu cobo, niryo joro rya Pasika Bibliya yemera. Niho amadini y’abisi yita kuwa gatanu mweranda. Dusome muri Yohani 19:  » Yesu aravuga ati:  » Birarangiye ». Araheza ajondamika umutwe, umutima uraca. Uwo musi war’uwo kwitegura Pasika, nuko kugirango ababambwe  ntibagume ku misaraba kw’isabato, kuko uwo musi w’isabato wari mukuru, Abayuda basaba pilato ngo amaguru yabo avunwe kandi ngo babamburwe (Yohani 19: 28-31). Iyi sabato yahuriranye na Pasika, ntiyari dimanche yariyo twita mu gifransa samedi. Luka arabitomora neza ati » War’umusi wo kwitegura Isabato igira ishike. Abagore bari bavanye na Yesu I Galilaya bakurikira Yosefu, babona iyo mva, n’ingene ikiziga ciwe gihambwe. Basubira inyuma, bategura ibimota neza n’amavuta atamirana. Kandi kw’isabato bararuhuka nkuko vyategetswe. Kuwa mbere w’imisi ndwi kare mu mutwenzi Baja kuri yamva bajanye vya bimota neza bateguye……. Abamarayika bati: Ntari hano ariko yazutse (Luka 23; 54-24: 1, 6)

 

Yesu yazutse Pasika irangiye. Abasoma Bibliya z’igifransa, murabisoma neza, muzosanga iyo Pasika bayandika ngo: «  Pâque, ariko Pasika y’amadini twishingiye yandikwa gurtya Pâques. Abazi igifransa murazi ko iyo urudome s ruherukiye ijambo ruba rwerekano ko ijambo riri muri bwinshi (pluriel). Nivyo kuko Pasika z’idini, zirafise, ijoro rya Pasika (samedi saint), ku musi wa Pasika, ku wambere wa Pasika, ku wa kabiri  wa Pasika, gushika indwi yose ihere. Ndetse abize Liturjiya ya Gatorika bo bavuga ko dimanche ikurikiye nayo bayita Pâques fleuries. Nico gituma bandika bagashirako s. Bafise n’ukuntu baharura igihe bita ngo n’igihe ca Pasika gifise imisi irenga mirongw’itanu. Kuki none batavyandika kimwe na Pasika ya Bibliya, canke ngo babihimbaze kumwe? Abumva icongereza mube maso muravyumva ubwa mbere. Ariko n’abandi biraborohera. Mu congereza Pasika bayita Easter (Ista). N’ijambo rikomoka muri iri ngo, Ashitaroti (soma Abacamanza 2: 13), ariyo Ashera (1Abami 16: 32), mu ndimi nyinshi bayita Ishtar. Iri jambo Ishtar rifitaniye isano neza na Easter, kandi bisobanurwa kumwe. N’ikigirwamana cabakora ivyo bita urukundo. Abapagani bagiterekera mu ntangiriro z’impeshi (sinzi uko impeshi yitwa mu Kinyarwanda, ariko ni mugihe baba bahinga injagasha, batera. babagara.) Ico kigirwamana rero bagiterekereza amagi n’inkwavu. Abazi imico y’abazungu, barazi ico  bita  » amagi ya Pasika (Oeufs de Pâques) canke lapin de Pâques.NIBA NOHELI YAKOMOTSE MU GIPAGANI PASIKA YO YAKOMOTSE HE? oeufs-de-paques-poesie

Image result for oeufs de paques

Uko bahinduye isabato y’Imana bakaduhendesha isabato y’abasengazuba ariyo Sunday, niko na Pasika y’Uhoraho bayihinduye. Batubwira ngo turiko turahimbaza Yesu yazutse kw’i Pasika, ariko muvy’ukuri tuba turiko turaterekera ibigirwamana vy’abazungu. YESU YAPFUYE KW’IPASIKA, AZUKA INYUMA YA  PASIKA. Nta jambo ry’Imana dufise na rimwe rivuga ngo « Pasika n’ukuvuga izuka rya Yesu. Ariko ijambo ry’Imana rivuga ko Pasika ar’ukwibuka aho umumarayika yahita mu gihugu ca Egiputa, akarimbura abana bose b’imfura (Kuvayo 12: 12). None ko mwize iyo bavuze ijambo Pasika, ntimwumva ko kivuye muri « passer »? Abasoma Bibliya z’icongereza, iyo musomye ngo « Passover » ntimwumva ko baba bavuze ngo « Kurengana canke  » Guhita »?. Uwu mwaka wa 2016, iyo Pasika y’ukuri izoshika kw’itariki 23 z’ukwezi kwa Ndamukiza/Mata. Bazoyihimbaza gushika itariki 30.

 

Abakristu barahamagarirwa kwama bahimbaza Pasika mu buryo Kristo yadusigiye. Bozanya ibirenge,bagasangira ku gikombe kimwe, bakamanyagura n’umutsima.  Nuko icyo nahawe n’Umwami wacu kumenya ni cyo nabahaye namwe, yuko Umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima, akawushimira, akawumanyagura akavuga ati “Uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke.”N’igikombe akigenza atyo, bamaze kurya ati “Iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke.”Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw’Umwami Yesu kugeza aho azazira (1Abakorinto 11:  23-30)

Image result for Adventistes lavement des pieds                                                                                  mqdefault

Ariko nta caha co guhimbaza Pasika mu misi y’Abayahudi bahimbaza iyabo, kuko naryo n’Ijambo ry’Imana, ariko ntirikiri itegeko;, mu gihe ukomeza kwemera ko Kristo ariwe Pasika yacu.  Uhoraho abahe gusobanukirwa.

 

 

 

Publié dans:Non classé |on 23 janvier, 2016 |Pas de commentaires »

KOKORIKOOOOOOOOO!!! _ »UWO MWANYA INKOKO IRABIKA (Luka 22: 60)

YESU ABURIRA PETERO KO AZA KUMWIHAKANA. 

Kandi Umwami Yesu aravuga ati “Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk’amasaka, ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe.” Aramubwira ati “Mwami, niteguye kujyana nawe mu nzu y’imbohe ndetse no mu rupfu.”Afficher l'image d'origine

Aramubwira ati “Petero, ndakubwira yuko uyu munsi inkoko itaza kubika, utaranyihakana gatatu ko utanzi.”(Luka 22: 31-34).
Baramufata baramujyana, bamushyira mu nzu y’Umutambyi mukuru, ariko Petero amukurikira arenga ahinguka.

Nuko bamaze gucana umuriro mu rugo hagati baricara, Petero na we yicara hagati yabo.
Umuja amubonye yicaye ahabona aramwitegereza aravuga ati “N’uyu na we yari kumwe na we.”
Arabihakana ati “Mugore, simuzi.”
Hashize umwanya muto, undi aramubona aramubwira ati “Nawe uri uwo muri bo.” Petero ati “Wa muntu we, si ndi uwabo.”
Hashize umwanya nk’isaha imwe, undi amuhamiriza abikomeje cyane ati “Ni ukuri n’uyu yari kumwe na we, kuko ari Umunyagalilaya.”
Petero ati “Wa muntu we, icyo uvuze sinzi icyo ari cyo.” Akibivuga, muri ako kanya inkoko irabika.
Umwami Yesu arakebuka yitegereza Petero, nuko Petero yibuka amagambo Umwami yari yamubwiye ati “Uyu munsi inkoko itarabika, uri bunyihakane gatatu.”
Arasohoka ajya hanze ararira cyane (Luka 22: 54-62)
Petero hamwe n’izindi ntumwa bari baburiwe na Yesu ko ikigeragezo gihambaye kibageramiye. Petero niwe yashize ijwi hejuru cane ararahira ararengwa ko atazohemukira Yesu. Yiyemeje no gupfana nawe. Kandi ntiyar’afise umugambi wo kubesha, yagira ngo birashoboka. Ariko imbeho yo mu rushana, niyo yamumaze amanyama, aruhira guhemuka. Yatinye ko bamubuza kwota umuriro, haguheba umuriro yemera guhemukira Shebuja.
Arangije guhemuka, Yesu arakebuka, bahuz’amaso, Petero abura aho anyikira.Inkoko iti kokorikooooo!!!. Petero yibuka iryo Yesu yamubwiye, agahinda k’icaha gahaguruka kose mu mmutima wiwe.  Vyatumye ata wa muriro yariko aragwanira, aja kuriririra inyuma y’urugo.
Afficher l'image d'origine
Wewe na wewe uriko urasoma iki cigisho hari vyinshi wasezeranye urabirengako. Har’abo uheruka kubesha, abo warenganije, abo waheraniye ivyabo kandi atariko mwari mwabisezeranye. Ur’umuhungu w’umukristo, ariko ubesha umukobwa ukongera ugatengata batanu ku ruhande. Ur’umukobwa w’umukristu, ariko urya amahera y’abahungu aha na hariya, ariko ni wewe uririmba muri za tenor na soprano. Ivyo ugize imisi ukora, ivyo wakoze mu mwaka uheze, vyose wabigize akamizwe n’ingoma ngo kazima ata wakubonye. I muhira, so na nyoko ntibakikuvugana. Abo muv’ind’imwe bakubona utashe bakikanga. Ur’umugabo mu rugo, ur’umugore mu rugo, urazi ivyo wasezeranye imbere y’Imana, ariko ngaho wahisemwo kurara uhagaze uteza ingorane uwo mwubakanye. Mbese biterwa n’ubukene, mbese n’inzara, mbese n’ukubura imbuto yo guteragira, n’ugutinya ko abandi mw’ishure bogutwenga, n’ugushaka ko nawe wokwambara ibigezweho, n’ugushaka gusohokana n’abasore b’ibishongore? N’iki gituma uhemuka ku masezerano yawe n’Imana? Petero yagushijwe n’umuriro wo kwota. Yesu awumusangaho. Inkoko irabika! Kandi burya iyo nkoko nta wuzi nyirayo! Ishobora kuba ari Yesu yari yayiteguriye isaha n’umunota iza kubika,kugira ngo Petero yumve ko yibeshe!.
Ndakwinginze ngo nawe wumve ko ivyo wasezeraniye Imana, wabigize utabanje gupima imbaraga zawe. Kandi ntiwashobora no kuzipima kuko ubwenge bwawe ni buke nk’ubwa Petero. Yesu rero agusanze hano mur’aka kanya, aha nyene uriko urasomera iki cigisho. Ntushobora kwirengangiza, ngo uvuge ngo waribagiye abo wahemukiye. Aho waryamye, ivyo wagambiriye vyose, amajambo wavuze, ivyo wakoze, ivyo wariye n’aho wabiririye, vyose biranditswe mu gitabo c’umumarayika acunga ubugingo bwawe.
Résultat de recherche d'images pour "repentance"       Résultat de recherche d'images pour "repentance"
Ubwo nta sake wumva iriko irabika mu mutima wawe nk’iyo Petero yumvise? Ni waba wumva bigutey’isoni guhuza amaso na Yesu waramuhemukiye nka Petero, ubwo nta sake wumva iriko irabika mu mutima wawe? Niba  wumvako biguteye isoni kwitwa umukristu w’umuhemu imbere y’Imana n’abamarayika, ubwo nta sake wumva iriko irabika mu mutima wawe? Genda wiherere inyuma y’urugo nka Petero urire kuko icaha cawe ntigishobora guhanagurwa, hadasesetse amaraso y’Umwana w’Imana? Niko kamaro ko kwizera uwatubambiwe i Gologota, Yesu-Kristu. Kuko ukuntu duhemuka mu bintu vyose, ntidukwiye kwitwa abana b’Imana. « Nuko dusohoke, tumusange inyuma y’urugo twemeye gutukwa ku bwiwe », ng’uyu umwagazi w’Imana ng’uyu uwukura abant’ibicumuro (Abaheburayo 13: 13, Yohani 1: 29)
Ariko  »  Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga Umwana wayo w’ikinege kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho,  (Yohani 3: 16). UHORAHO ATUBABARIRE CANE, MW’IZINA RYERA RYA YESU, AMEN!
Publié dans:Non classé |on 20 janvier, 2016 |Pas de commentaires »

TWIGE IGITABO CA DANIYELI 9: 20-27

TWIGE IGITABO CA DANIYELI 9: 20-27

Iby’ibyumweru mirongo irindwi

20.Nuko nkivuga, nsenga natura ibyaha byanjye n’iby’ubwoko bwanjye bw’Abisirayeli, kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye ku bw’umusozi wera w’Imana yanjye,
21.ngikomeje gusenga umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka aza n’ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera, ankoraho.
22.Arambwira anyigisha ati “Daniyeli, ubu nzanywe no kungura ubwenge bwawe.
23.Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kurikubwira kuko ukundwa cyane. Nuko iryo jambo uritekereze cyane, umenye n’ibyo weretswe.
24.“Ibyumweru mirongo irindwi bitegekewe ubwoko bwawe n’umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n’ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwe impongano haze gukiranuka kw’iteka, ibyerekanywe n’ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwe amavuta.
25.Nuko ubimenye, ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya Umutware hazabaho ibyumweru birindwi, maze habeho ibindi byumweru mirongo itandatu na bibiri bahubake basubizeho imiharuro n’impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije.
26.Ibyo byumweru uko ari mirongo itandatu na bibiri nibishira Mesiya azakurwaho, kandi nta cyo azaba asigaranye. Maze abantu b’umutware uzaza bazarimbure umurwa n’ubuturo bwera, uwo iherezo rye rizaba nk’utembanywe n’umwuzure w’amazi, intambara n’ibyago bizarinda bigeza imperuka. Ni ko bitegetswe.
27.Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye, rimare icyumweru kimwe. Nikigera hagati azabuzanya ibitambo n’amaturo, umurimbuzi azaza ku ibaba ry’ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi.”
Iki gice kirasobanutse neza, ariko bitewe n’amashengero ajuragiza abantu, reka tugisobanure natwe nkuko umumarayika yagisobanuriye Daniyeli. Nta na kimwe tuza kurenzaho.TWIGE IGITABO CA DANIYELI 9: 20-27 70e-semaine-de-Daniel-tableau
USHAKA KUBITAHURA, WIBUKE KO MU BUHANUZI, UMUSI UHWANA N’UMWAKA
Handitswe ngo: « Nk’uko iminsi ingana mwatatiyemo icyo gihugu uko ari mirongo ine, umunsi uzahwana n’umwaka (Kubara? Guharura 14: 34)
Umwaka wa 457: Niho Umwami Artaxerexes (Ahasuerusi) yategeka gusubira kubaka Yerusaremu
Ivyumweru 7, n’imisi 7x 7= imyaka 49. Niho igikorwa co kwubaka catangira vy’ukuri.
Ivyumweru 62, n’imisi 7×62= imyaka 434
Bimaze kuba ivyumweru 69, n’imisi 7×69=imyaka 483
Icumweru 1, imisi 7, ariyo myaka 7.
Reka tubiteranye: 7+62+1= 70
Dufatiye kuri cagiharuro co  mu buhanuzi  kivuga ko umusi uhura n’umwaka, duca duharura gurtya: imyaka 49+n’imyaka 434+ imyaka 7= IMYAKA 490. Bigabure urebe, usanga imyaka 490: 7= ivymeru 70.
Ibyari bitegekanyijwe kuzaba mu cumweru canyuma vyari bimeze birtya: » Mesiya azakurwaho, kandi nta cyo azaba asigaranye. Maze abantu b’umutware uzaza bazarimbure umurwa n’ubuturo bwera, uwo iherezo rye rizaba nk’utembanywe n’umwuzure w’amazi, intambara n’ibyago bizarinda bigeza imperuka. Ni ko bitegetswe. Muri iyo myaka 7 irangiza iyo nkuru niho Yesu yabambwe. Abayahudi bavuze ngo: Amaraso yiwe aradukurikirana twe n’abana bacu (Matayo 27: 25). Nyuma y’urupfu rwa Yesu, ivyo bisabiye vyarababayeko. Vyabaye bibi cyane, kandi Yesu yari yarabivuze abwira intumwa ze, igihe yariko arababwira ibizaba kuri Yerusaremu n’ibizaba kw’itorero mu gihe c’imperuka. Yes yahavuiye arira rwose amosozi aratemba.  »

Yitegereje marayika urimbura afite inkota ayibanguriye umujyi wahoze ari ubuturo bwa Yehova kuva kera. Ari mu mpinga y’umusozi w’imyelayo, aho hakaba haraje kwigarurirwa na Titus n’ingabo ze, yarambuye amaso mu kibaya yitegereza urugo rw’ingoro nziranenge y’Imana n’amabaraza yayo, maze amaso ye yari ashavujwe n’amarira yitegereza inkike zigoswe n’ingabo z’abanyamahanga. Yumvise imirindi y’ingabo zitonze umurongo zigiye ku rugamba. Yumvise urusaku rw’ababyeyi n’abana barizwaga no gushaka icyo kurya bari muri uwo mujyi igihe wari kuba ugoswe. Yabonye ingoro nziranenge kandi nziza cyane yari muri uwo mujyi, ndetse n’amazu yawo meza n’iminara bitwikwa, maze aho byahoze byubatse ahabona ikirundo cy’amatongo acumba umwotsi. Yitegereje mu myaka izakurikiraho, yabonye abantu bo mu ishyanga ryahoze ari iry’isezerano batataniye mu bihugu byose bameze nk’“utumene tw’ubwato tunyanyagiye ku nkombe yumagaye”. Mu gihano cy’igihe gitoya cyari kigiye kugera ku bana be, yabonagamo gusogongera ku gikombe cy’uburakari bagombaga kuzanywaho bakagikonoza ku munsi w’urubanza ruheruka. Yerekaniye impuhwe z’Imana n’urukundo rwuje imbabazi muri aya magambo yavuze abaririra ati « Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi, ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe, nk’uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo; ntimunkundire.» (Ellen G. WHITE, Intambar’ikomeye, urupapuro rwa 20). Vyageze aho rero ubuhanuzi busohora, biba nkuko bavyisabiye:Hagaragaye ibimenyetso n’ibitangaza byerekanaga ko hagiye kubaho akaga no kurimbuka. Mu gicuku, umucyo udasanzwe wamuritse ku ngoro y’Imana no ku rutambiro. Igihe izuba ryari rirenze, ku bicu hagaragaye amafarasi y’intambara ndetse n’abarwanyi biteguye kujya ku rugamba. Abatambyi batambaga ibitambo mu buturo bwera nijoro batewe ubwoba n’amajwi adasanzwe. Isi yahinze umushyitsi maze humvikana amajwi menshi ataka avuga ati: «Tuve hano »… Nta Mukristo n’umwe waguye mu isenywa rya Yerusalemu. Kristo yari yaraburiye abigishwa be, kandi abizeye amagambo ye bose bitaye ku kugenzura ikimenyetso yabasezeranyije ((Ellen G. WHITE, Intambar’ikomeye, urupapuro rwa 20, 25 na 26).

Tugarutse kuri ca cyumweru ca nyuma  ariyo myaka indwi ya nyuma, umumarayika Gaburiyeli yavuze ko « Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye, rimare icyumweru kimwe. Nikigera hagati azabuzanya ibitambo n’amaturo » Uwu mutware avugwa n’ubwami bw’Abaroma bwari buhagarariwe na Pilato. Yesu yapfuye ya myaka indwi igeze hagati, n’ukuvuga ko yari yigishije imyaka 3 n’igice. N’ukuvuga kuva Yesu abatizwa na Yohana, gushika apfire ku musaraba, niho duharura iyo myaka 3 n’igice. Imyaka 3 n’igice yindi isigaye, imaze kurangira, niho bishe Stefano umudiyakoni.100118030336924605268715 Uwu musi berekanye neza ko badashaka ubutumwa, kuva ico gihe, irembo ry’agakiza ryugururirwa abanyamahanga canke abapagani aribo twebwe. Handitswe ngo: « Pawulo na Barinaba bavuga bashize amanga bati “Byari bikwiriye ko muba ari mwe mubanza kubwirwa ijambo ry’Imana, ariko none ubwo muryanze, kandi ntimwirebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho, ngaho duhindukiriye abanyamahanga, kuko uku ari ko Umwami yadutegetse ati ‘Ngushyiriyeho kuba umucyo w’abanyamahanga, Ngo ujyane agakiza kurinda ugeza ku mpera y’isi.’ ”Abanyamahanga babyumvise batyo barishima bahimbaza ijambo ry’Imana, abari batoranirijwe ubugingo buhoraho bose barizera (Ibyakozwe n’Intumwa 13: 46-48). Ngiyo indunduro y’ivyumweru 70 vyo mu gitabo ca Daniyeli 9: 20-27.

Uwiteka akomeze kugutahuza ivyo tudashoboye, mw’izina ryera rya Yesu. Amen

 

 

TURAKENEYE INTERERANO YANYU IVUYE KU MUTIMA KUGIRA NGO UBUTUMWA BUGERE KURI BENSHI « kuko iyo umuntu yemeye gutanga akurikije ibyo afite, ibyo birahagije nta wukwiriye gutanga ibyo adafite »(2Abakorinto 8: 2)

Publié dans:Non classé |on 20 janvier, 2016 |Pas de commentaires »

ABAHUNGU BANYU N’ABAKOBWA BANYU BAZOVUGISHWA NANJE (Yoweli 2: 28)

UBUHANUZI BW’UMUNEZERO K’ URWARUKA: Mwitegurire kwakira Mpwemu Yera w’Imana (niwe Mutima Mweranda w’Imana)

Afficher l'image d'origine

 

Imana yiteguye gusuka Mutima Mweranda/Mpwemu Yera ku bari n’umubiri bose, ariko yerekana neza ko hazoboneka abahanuzi aribo bavugishwa nayo, mu gihe abatama bazoba nabo barota inzozi, abasore bamwe nabo bakerekwa. Uti bimeze gute? Imana niyo ivyivugira ngo: « Hanyuma y’iyo misi nzosuka Mpwemu wanje ku bari n’umubiri bose; abahungu banyu n’abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n’abatama banyu bazorota indoto, n’imisore yanyu izobona ivyo yeretswe. Kandi n’abagurano banje b’abahungu n’abakobwa muri iyo misi nzobasuka ko Mpwemu wanje (Yoweli 2: 28-29)

Birababaje kubona muri iki gihe ca nyuma, abantu batitaho aya masezerano ngo bitegurire kwakira uwu Mutima, ariwe Mpwemu Imana ishaka kuduha. Abahungu n’abakobwa bakwiye gusenga bagasoma ivyanditswe, bakatura ivyaha vyabo imbere y’Imana, kugirango Imana y’Israyeli ibagire abahanuzi,  bavugishwe nayo. Ikibabaje, nuko usanga abasore n’inkumi muri iki gihe bavugishwa na Satani, uwo abandi bita Shetani, bakavuga ibijambo bitabahesha agaciro imbere y’Imana, bagata umwanya mu biganiro n’inkino bitaberekeza ku wabapfiriye akongera akazuka. 

Afficher l'image d'origine

Abasore n’inkumi bigaruriwe n’abaririmvyi b’ivyamamare, bakagenda bizibiye amatwi ngo bariko barumva ibintu biryoshe, ariko mu vy’ukuri nivyo bibayobora mu marembo y’umuriro wa Gehinomu. Intumwa ya Yesu, Paulo yavuze ati: « Kukw’igihe kizoza, aho batazokwemera kwumva ukwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abarya bipfuza kwumva ibibanezereza, bazokwirundaniriza abigisha bahuje n’ukwipfuza kwabo, kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri (2Timoteyo 4: 3-4). Ngivyo ivyashikiye abahungu n’abakobwabacu, aho bizibiza intsinga mu matwi, ngo ntihagire ikindi bumva atari bimwe vya ba Rihana, vya Celine Dion, n’ibindi nk’ivyo. Aya majambo yabwiwe uwu musore Timoteyo, yari yahisemwo gukurikira ubutumwa bwiza nkuko Paulo yabwigisha. Timoteyo, yaretse ivyo mu rugo rwa se na nyina yigura ubutumwa akir’umusore muto, gushika naho Paulo yamutegetse guhagarara rugabo naho nyene yaboneka nk’umwana, ariko imbere y’Imana yarin n’agaciro, bitewe n’ingabirano ya Mpwemu Yera/ Mutima Mweranda yari yemeye kwakira. Yagize ati: « Ntihakagire uwukugayira ubusore, ariko ubere abizera icitegererezo mu vy’uvuga, mu ngeso zawe, no mu rukundo no mu kwizera, no ku mutima utanduye… Ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe (1Timoteyo 4: 12, 14).

Abasore n’inkumi bo muri iki gihe, niba vy’ukuri bumva ko hariho ijwi mu mutima ribahamagarira kweger’Imana no kwuyumviriza, mu gusenga no mu kwiga ijambo ryayo, bakwiye kuva mu bibasamaza biryoher’umubiri, bakitegurira kuba abahanuzi bavugishwa n’Iman’ishobora vyose.  Mpwemu ariwe Mutima, ntapfa kuza ku muhungu canke ku mukobwa atamwiteguriye. Biradusaba gufata igihe co gusenga tugashaka Imana. Ijambo ry’Imana riti:  » Uhoraho abe ariwe musaba imvura ngw’igwe mu gihe c’itasura (Zakariya 10: 1).

Afficher l'image d'origine

Iyi mvura iva kw’Uhoraho, niyo yorosha imitima yacu, tugatangura guhahamira ivy’ijuru. Iyo mvura niyo abigishwa ba Yesu basavye mu misi cumi, igihe Yesu yasubira mw’ijuru. Imisi cumi ishize, Mpwemu w’Imana yaramanutse baravugishwa, ibintu birahinduka, kandi n’ubu bigihinduka kubera iyo mvura y’Imana ariyo Mpwemu wayo, Mutima Mweranda. Ariko abahungu n’abakobwa bo muri iyi misi, basabwa kwitandukanya n’abanyavyaha, kugirango bakirwe n’Imana, bayikorere bafise umutima ukeye, utiyagiriza ikibi. Handitswe ngo:  » N’uko ni muve hagati ya ba bandi mubitandukanyeko, nik’Uhoraho agize, kandi ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe; nanje nzobakira, kandi nzobabera so,namwe muzombera abahungu n’abakobwa, niko Uhoraho ashobora vyose agize (2Abakorinto 6: 17-18). Enda,tumenya Uhoraho,tugire umwete wo kumumenya,nkuko umutwenzi atacowubuza kuza,nikonawe azoza, azotuzako nk’imvura,nk’imvura y’umutasuro (Hoseya 6: 3), mw’izina ryeranda rya Yesu. Amen

Publié dans:Non classé |on 19 janvier, 2016 |Pas de commentaires »

UHORAHO AZOBAGIRA UMUTWE NTAZOBAGIRA UMURIZO (Gusubira mu Vyagezwe 28: 13)

Ariko kuki ibihugu vyacu bidashaka kugerageza Uhoraho ngo aduhe iyi migisha abandi bataye? Musome iki gice namwe mwibaze:

1Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n’uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi,

2.kandi iyi migisha yose izakuzaho, ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe.

3.Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima.
4.Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n’imyaka yo ku butaka bwawe, n’imbuto z’amatungo yawe, kororoka kw’inka zawe n’ukw’imikumbi yawe.
5.Hazagira umugisha igitenga cyawe n’icyibo uvugiramo.
6.Uzagira umugisha mu majya no mu maza.
7.Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe, bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi.
8.Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha.
9.Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nk’uko yakurahiye, niwitondera amategeko y’Uwiteka Imana yawe, ukagenda mu nzira ikuyoboye.
10.Amahanga yo mu isi yose azabona yuko witiriwe izina ry’Uwiteka, agutinye.
11.Kandi Uwiteka azakugwiriza ibyiza by’imbuto zo mu nda yawe, n’iby’iz’amatungo yawe, n’iby’imyaka yo ku butaka bwawe, mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza banyu yuko azaguha.
12.Uwiteka azagukingurira ijuru, ububiko bwe bwiza ngo ajye akuvubira imvura mu bihe byayo, ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi, maze ntuzayaguzaho.
13.Uwiteka azaguhindura umutwe ntazaguhindura umurizo, uzaba hejuru gusa ntuzaba hasi, niwumvira amategeko y’Uwiteka Imana yawe ngutegeka uyu munsi ukayitondera,
14.ntuteshuke iburyo cyangwa ibumoso ngo uve mu byo ngutegeka uyu munsi byose, uhindukirire izindi mana uzikorere
UHORAHO AZOBAGIRA UMUTWE NTAZOBAGIRA UMURIZO (Gusubira mu Vyagezwe 28: 13)
Yesu yavuze ati:  » Ndababwire ukuri: ni mutirimbura ngo mumere nk’abana bato, ntimuzoruha mwinjira mu bwami bwo mw’ijuru. N’uko uwuzokwicisha bugufi nk’aka kana niwe mukuru mu bwami bwo mw’ijuru (Matayo 18: 3-4). Jewe rero mpejeje gusoma iki gice co Gusubira mu Vyagezwe 28: 1-14, nsanga ibihugu vyacu vyari bikwiye kuja imbere y’Imana, abantu bakatura ibyaha vyabo, abakuru n’abato, bagaca bugufi nk’abana batoyi, bagasezeranira Uhoraho gusubira ku mategeko yiwe. None ko mbona ariko vyanditswe, kandi nkaba nziko Imana yanje itabesha, ndemera ko vyoca bigenda neza. Uwuza guter’ubureza arabwibanza, sindiko ndavugira ibindi bihugu, jewe mvuga ku Burundi bwacu. Turakeneye gushira mu ngiro iki gice co Gusubira mu Vyagezwe 28: 1-14. Subiramwo ugisome witonze ukirabe neza, nta mabanga arimwo.  Abana b’Israeli barabigerageje, ico gihe igihugu cabo cari caranyazwe kijanwa I Babuloni kuber’ivyaha. Imana ivugira mu mwami Kuro ngo batahuke bagaruke kwubaka igihugu cabo.  Ariko basanga abansi barakaka. Ico gukorwa co kwubaka no kugarukana igihugu ku Mana, tugisoma mu bitabo vya Ezira na Nehemiya. Mur’ivyo har’amajambo akomeye ngo: « Abantu bose bicara mu muharuro imbere y’inzu y’Imana, bahindishwa umushyitsi n’ibyo kandi kuko hari imvura nyinshi. Maze Ezira arahaguruka arababwira ati “Mwaracumuye mushaka abagore b’abanyamahangakazi, mwongerera Abisirayeli icyaha. None nimwāturire Uwiteka Imana ya ba sogokuruza mukore ibyo ishaka, mwitandukanye n’abanyamahanga bo mu gihugu, n’abagore b’abanyamahangakazi.” Nuko iteraniro ryose bamusubizanya ijwi rirenga bati “Nk’uko udutegeka ni ko twemeye kubikora. Ariko abantu ni benshi kandi ubu ni igihe cy’imvura nyinshi, ntitubasha guhagarara hanze kandi uwo murimo si uw’umunsi umwe cyangwa ibiri, kuko muri ibyo twacumuye cyane. Nuko rero abatware bacu nibagabanye iteraniro, maze abashatse abagore b’abanyamahangakazi mu midugudu yacu yose bajye baza mu bihe bitegetswe, bazanywe n’abatware b’umudugudu bose n’abacamanza bawo, bageze aho uburakari bw’Imana yacu buzatuviraho kandi iryo jambo rigasohozwa.” Yonatani mwene Asaheli na Yahazeya mwene Tikuva ni bo bonyine bahagarutse bahakana iyo nama, kandi bafatanya na Meshulamu na Shabetayi Umulewi (Ezira 10: 9-15). Murumva ko nta vyera ngo de, harabaye abatavugarumwe n’abantu b’Imana, kuko intumva zamaho. « 
Ariko Imana yarahaye umugisha iyo ngingo bafashe  » Kandi ku musi  ugira mirongw’ibiri na gatanu w’ukwezi kwa kabiri, niho twarangije uruzitiro, tumaze  imisi mirongw’itanu n’ibiri turwubaka. Maze abansi bacu bose bavyumvise, bo n’abanyamahanga bose bo mu mpande zacu zose, bagira ubwoba barateterwa, kuko bamenyekw’ar’Imana yacu yabidushoboje kurangiza igikorwa kingana girtyo »(Nehemiya 6: 15-16).
Duter’intege cane abantu barazwa ishinga no kwubaka igihugu, kandi twizera ko dushize hamwe mu kwubahiriza itegeko ry »Imana yacu, ko tuzoteba tuba igihugu c’akarorero. Ibi ntibisaba ngo bose bavyemere, ariko gusa bisaba ko Imana yo mw’ijuru ivyemera, ikemera ukwatura ivyaha vy’abayisenga muri ibi bihe. Ibihugu bishobora guhaguruka, inama zigakorwa, ariko  » Bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarashi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry’Uhoraho Imana yacu (Zaburi 20: 8). Erega mu gihe Nehemiya yariko arubakisha urugo rwo gukikiza iyo Ngoro y »Uhoraho I Yeruzaremu, yar’ahanganye n’umurwi w’abansi b’igihugu bayobowe n’uwitwa Tobiya. Nehemiya atubwira ati:   » mur’iyo misi abakuru b’i Buyuda na Tobiya bandikiranira amakete menshi. Kandi benshi bo mu Bayuda bari bafitaniye amasezerano nabo… Kandi bama bambwira ivyiza kuri we, bakongera bakamubwira amajambo yanje; Tobiya nawe akandungikira amakete yo kunter’ubwoba (Nehemiya 6: 17-19). Iyi n’inama tubagiriye, ntawe duciriye urubanza. Ariko igihugu icarico cose coshira mu ngiro iyi nama y’ijambo ry’Imana, kikisubirako kikatura ivyaha kigaca bugufi, nta nkeka ko cokira. Yes’agiye kuza, turabinginga ngo ntumuhererwe Ubuntu bw’Imana gupf’ubusa  pfushe ubusa (2Abakorinto 6: 1). ? »Maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo, mbakirize igihugu » (2Ngoma 7: 14).  Uhoraho n’ahe umugisha abakunda amahoro n’abayaharanira bose mu  gihugu cacu no mu bihugu vyose,  mw’izina ryera  rya Yesu. Amen.
Imirongo ya Bibliya yavuye muri Bibliya Yera y’ikinyarwanda no muri Bibliya Yera y’ikirundi.
Publié dans:Non classé |on 19 janvier, 2016 |Pas de commentaires »
123

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire