Archive pour avril, 2011

IGITERAMO CO GUSENGA KURI IYI SABATO YO KU WA 30 NDAMUKIZA/ MATA 2010

 Ushobora kwifatanya natwe mu materaniro y’ABASOMA BIBILIYA, hamagara i Bujumbura kuri 79321090, kugirango umenye aho duteranira hafi yawe.

INDIRIMBO ITANGURA IGITERAMO CO GUSENGA KURI IYI SABATO YO KU WA 30 NDAMUKIZA/ MATA 2010 inanga4

1. Mu bari mw’isi ntawugororoka

Kandi ntawuri no mw’ijuru

atar’abizera ko bogejwe de

N’amaraso ya Yesu gusa

2. Amaraso ya Yesu yogej’artyo

Abanduj’imitima yabo

Ntimukererw’ariko munyaruke

Mwisuke mu maraso yiwe

3. Umukiza niyaz’agarukanye

Ubwiza bwo kwubahwa rwose,

Abatari bwezwe bazinjir’iwe

Mu birori vy’ubukwe bate?

4. Ntibazohagararar’imbere yiwe

Bazohiduk’Ubwoba gusa

Mwiyambure rer’impuzu zanduye

Mubone kwambar’iz’ubukwe

 

Icitabirizo:

Wogejwe na Yesu, Watunganijwe n’amaraso?

Har’ubwo yakwuhagij’amaraso? Mbeg’imyambaro yaw’irera?

ISENGESHO:  

Ndagushima Data Wera, kandi ndagutazira imbere y’abamarayika biwe mu ngoro yawe yera. Inanga - trough zither of BurundiNinde ahwanye nawe mu vyo abantu bita imana? Jewe kuko wandinze kuva nkiri mu nda ya mama, gushika n’uwu musi, nje kuguhereza nanje ubugingo bwanje ubugabe ubuganze. Kuko wangiriye iciza gihebuje, warankunze cane, bituma utanga umwana wawe Yesu-Kristu, kugirango ni namwizera simpfe rubi, ngo hagupfa mpabwe ubugingo buhoraho. Kubw’ico, izina ryawe nirihimbazwe. Mana, ndasengeye abarundi bose n’abo mu yandi mahanga batarayoboka ijwi ryawe, bahamagare, bahindure, bakumenye kandi bagukunde, ku bwa Yesu-Kristu Umwami wacu. Amen.

TWICISHE BUGUFI IMBERE Y’UMUREMYI:

Kukw’amahanga yose azogendera thumb-l-onu---presentation-et-histoire-2411musi y’imana zayo, twebwe tuzogendera musi y’izina ry’Imana yacu, ubu n’ibihe bitazoshira (Mika 4: 5)

TWIGE IJAMBO RY’IMANA: 

Ibaruwa yarungikiwe itorero ry’i Efeso

Wandikire marayikafut-007 w’ishengero ryo muri Efeso uti:  »Ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw’iburyo, akagendera hagati y’ibiterekwako amatara indwi by’izahabu aravuga aya magambo ati:  »Nzi imirimo yawe, n’umwete wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, n’uko wagenzuye abiyita intumwa atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanje ntiwacika inkokora. Ariko rero mfise ico nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa  wihane, ukore imirimo nk’iya mbere kuko n’utabikora nzaza aho uri, nkure igitereko cy’ itara ryawe aharyo nutihana. 100727mwinda-lezoka_8Ariko rero ufise icyo ngushimira, nuko wanka imirimo y’Abanikolayiti, iyo najye nanka. Ufite ugutwi ni yumve ivyo Mpwemu abwira amashengero.  »Unesha nzomuha kurya ku vyamwa vy’igiti c’ubugingo kiri muri Paradiso y’Imana.

Twarize ko marayika bisobanurango  »uwushikiriza ubutumwa ». Iri baruwa hamwe n’ayandi, yarungikiwe amashengero, kuko niyo yarafise umurimo wo gushikiriza ubutumwa bwiza mu turere/mu ntara yarimwo: Dushobora kuvuga rero mu yandi majambo ngo: Andikira ishengero rimpagarariye muri Efeso. Efeso n’ukuvuga  »ikintu c’agaciro, canke  »c’akaror’uhore ». Kando nkako iryo torero ryari ryarabaye rurangiranwa mu kuyoboka Umwami Yesu. Dusoma aya magambo mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso ngo: Ndabandikiye mwebwe abera bari muri Efeso bizera Kristo Yesu… Nico gituma nanjye maze kwumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose, mbasengera ku Mana, igihe cose, nkabasengera ntahengeshanya, ngo Imana y‘Umwami wacu Yesu-Kristo, bible-en-ligneariyo Data wa twese w’icyubahiro ibahe Umwuka w’ubwenge no guhishurirwa…. (Abefeso 1: 1, 15-17).

Ibindi womenya, n’uko mu mvugo y’ubuhanuzi bwa Bibiliya,  Efeso  igereranywa n’ishengero rya mbere ryo mu gihe c’intumwa, n’ukuvuga kugeza hafi mu mwaka w’100 nyuma y’ivuka rya Yesu. Nico gituma, mugomba kumenya ko itorero ryose ryo muri ariya matorero arindwi yo mu gitabo c’Ivyahishuwe, ryabayeho mu ntara / mu karere barivugamwo. Rigaca rigereranya na none imibereho y’itorero mu gihe runaka co mu mateka y’isi. Tuvuge ko muri iki gihe tugeze mu bihe bisa n’uko itorero ry’i Laodikeya ryari rimeze, kuko tugeze mu bihe vya nyuma vy’amateka y’itorero ry’Imana. Ni nazo mpamvu Yesu yiyerekanye afise inyenyeri zirindwi mu kuboko kw’i buryo, akagendera hagati y’ibiterekwako amatara.  Kuko  »Dore inyenyeri indwi nizo babamarayika b’ayo matorero arindwi,eglises01 nayo ibiterekwako amatara n’ayo matorero arindwi (Ivyah. 1: 20):  Mu mvugo yo mu buhanuzi, Yesu arerekana ko ubuzima bw’abavugabutumwa bo mu matorero arindwi yar’abufise mu ntoke, kandi kugeza no ku mperuka, azohora acunze ishengero ryiwe.

Aya matorero arindwi yar’atonze ku muhanda umwe. Irya mbere ryaro i Efeso, iry’indwi ryari i Laodikiya. Noneho wa muhanda ugeze i Laodikiya ugaca wisaturamwo kabiri, ishami rimwe rikazamuka, irindi rikamanuka. Laodikiya navyo bisobanura ngo: Gucira abantu urubanza. Kandi koko igihe ni gito bamwe bakazafat’inzira izamuka abandi bakazafata iyimanuka. Burya urya murongo wo muri Yohana 3: 16, ntaco ubabwira? 

Uru rwandiko rurerekana ko Yesu na  Paulo bavuga bahuza. Yesu, mu kuvuga ngo:  »Wagenzuye abiyita intumwa atarizo » yerekanye neza rwose ko ivyo Paulo yavuze kw’itorero ry’i Efeso ko kwari ukuri ngo: Mwirinde ubwanyu, murinde ubusho (umukuku, umukumbi) bwose Umwuka Wera yabashinze ngo muburinde, kugirango 1743690761murinde itorero ry’Imana iryo yaguze amaraso yayo. Nzi yuko ninamara kuvaho, amasega, (amabingira) aryana azinjira muri mwebwe ntazababarira umukuku/ umukumbi. Kandi muri mwe hazaduka abantu bavugira ibigoramye, kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo, N’uko rero mube maso… (Ivyak. 19: 28-31). 

Iri torero ngo ryararenganijwe ariko ntiryacogora. Iki nico Umwami Yesu yifuza ku matorero yacu yose, no kuri buri muntu ku giti cye. Ni vyo bizatumwa tugira agaciro nka Efeso mu maso ya Yesu.

Iri torero ryageze aho rireka urukundo rwaryo rwa mbere. Ryaba se ryaribagiye gusengera abarirenganya? Yego nta vyera ngo de! Buriya, mujye mumenya ko tur’abantu buntu, Itorero ry’i Efeso Yesu yarihaye amanota meza, ariko aza kurigayira ako kantu katumye urukundo rudakomeza kururumba/kugurumana  mu mitima. Erega ngo  »Urugamba rushize kera, ngo ruhemur’intwari’. 2802625-religious-african-american-woman-praying-with-closed-eyesAriko Yesu n’ubwo yarigaye, ngo yarabonye ukuntu rikomeza kugwanya ibinyoma vy’abayoboke ba Nikola (Abanikolayiti). Ni naho ryazakura imbaraga  zo kunesha. Ntawarenganya iri torero kuko buriya ngo  »hagwa uwuhagaze ». Iri torero, Kristo aribonamwo ukunesha, kuko niryo ryavuyemo Simurna, ariryo torero rya mbere ryaronse amanota 100%. Tuzabiraba ubutaha.

Mukurangiza, Kristo yemeye ko uwuzatsinda azarya ku mbuto z’igiti/ki vyamwa vy’igiti c’ubugingo kiri muri Paradiso y’Imana. Kuko i Efeso, har’abapagani bakabuhariwe, baseng’ibiti babizeyemwo ubuzima. Akebura itorero ryiwe ko ariwe giti c’ ubugingo co muro Paradiso y’Imana, kuko  yaranavuze ngo: Uwumuriye ntabona urupfu rw’iteka ryose (Yohani 6: 54). Girl+prayingIki giti c’ubugingo caravuzwe kenshi, ariko cateye urujijo abantu benshi twebwe tuzakiga naco, mu byigisho bikurikira. Kiravugwa mw’ Itanguriro 3: 22-24, Ezekiyeli 47: 12,  Ivyahishuwe 22: 2 na 14.).

Reka duhagararire ngaha rero, Uhoraho abana namwe mwese!.

Muhamagare abandi dusangire ijambo ry’Imana! Amen.

Urashobora gufasha, twandikire tukwereke ico woshobora kudufashamwo: tremblay.francoise@yahoo.fr canke paroissetwihane@yahoo.fr

Umuntu wese atange nk’uko abigabiye mu mutima wiwe, atababaye cank’atagoberewe, kuko Imana ikunda uwutanga anezerewe (2Abakorinto 9: 7)

INDIRIMBO IHERUKA:

Mu kibanza c’indirimbo iheruka, fata Bibiliya yawe usome muri Zefaniya 3: 10-13. Aya majambo uyasome witonze, usanga yerekeye igikorwa c’Imana muri Afrika y’Abirabura muri iki gihe.

ISENGESHO RIHERUKA:

Mwami, nyongerereza umwetye wo kugukorera ntinuba, unyigishe kwihangana ku bwa Yesu-Kristu Umwami wacu. Amen.

Publié dans:Non classé |on 28 avril, 2011 |Pas de commentaires »

IGITERAMO CO GUSENGA CO KURI IYI SABATO YO KU WA 23 NDAMUKIZA/MATA 2011

 IGITERAMO CO GUSENGA CO KURI IYI SABATO YO KU WA 23 NDAMUKIZA/MATA 2011 e1007_p

INDIRIMBO ITANGURA 

1. Mu bari mw’isi ntawugoroka

Kandi ntawurino mw’ijuru

atar’abizera ko bogejwe de

N’amaraso ya Yesu gusa

2. Amaraso ya Yesu yogej’artyo

Abanduj’imitima yabo

Ntimukererw’ariko munyaruke

Mwisuke mu maraso yiwe

3. Umukiza niyaz’agarukanye

Ubwiza bwo kwubahwa rwose,

Abatari bwezwe bazinjir’iwe

Mu birori vy’ubukwe bate?

4. Ntibazohagararar’imbere yiwe

Bazohiduk’Ubwoba gusa

Mwiyambure rer’impuzu zanduye

Mubone kwambar’iz’ubukwe

 

Icitabirizo:

Wogejwe na Yesu, Watunganijwe n’amaraso?

Har’ubwo yakwuhagij’amaraso? Mbeg’imyambaro yaw’irera?

ISENGESHO:  

Data mukundwa, ndagutazira kubera uru urukundo rwawe ruzira guhemuka rungejeje uwu musi, izina ryawe ni rihimbazwe. Unyigishe guhamba kamere ya kimuntu hamwe naKristu, kugira ngonzukane nawe, nd’umuntu musha. NUMVA NSHAKA KWIHANA VY’UKURI, Data mwiza ndakwingize, nyakira, ku bwa Yesu-Kristu nyene, umwami wacu. Amen.

TWICISHE BUGUFI IMBERE Y’UMUREMYI:inset_prayer

Kristu, niwe bugingo bwacu; niyerekanwa, namwe muzoca mwerekanwa nawe muri mu bwiza (Abakolosayi 3: 4)

TWIGE IJAMBO RY’IMANA: 

Muri iyi misi hirya no hino abenshi bahimbaza umusi mukuru wa Pasika, aho bibuka ukuzuka k’Umwami n’Umukiza wacu Yezu-Kristu, nipfujije gusangira iri jambo ry’Imana na mwebwe abarundi bene wacu, kuko ng’uwutarukuyagiye aba ar’ugusiganye. resurrection-of-jesus-christ

Pasika nziza rero!

  « Nuko rer’asangwa mwarazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru, iyo Kristo ari, yicaye i buryo bw’Imana. Mushire imitima ku biri hejuru, ntimuyishire ku biri mw’ isi:  kuko mwapfuye, kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishijwe hamwe na Kristu mu Mana. » (Abakolosayi ⁄ Abanyakolosi 3: 1-3)

Iri jambo ry’Imana ritanguye rivuga ngo:  »asangwa mwarazuranywe na Kristu »; n’ukuvuga ko mugomba kuba mwarahambanywe nawe rero imbere yo kuzukana nawe.  Guhambanwa na we, n’ukuvavanura Africa%20Baptismna kahise muri wewe, ku giti cawe, nkuko vyavugwa mu kirundi ca kera ngo : umuntu yikuyemwo akamuhitiyemwo! Iyo ibiharage bimaze kuba  »bihitira » biba bitaye agaciro, n’iyo ubitetse ntibisha, n,iyo ubiteye mu murima ntibimera. Mbese nawe kwoba ar’uko? Imibereho yawe wumva ishobora gutuma uja mucobo nka Kristu, ukamera bundi busha nk’igiharage, ni bura bagashobora kugusoroma ko utuboga? Canke wabaye ibamba ritumva umunyu! Ubumara iyi Pasika igusanganye nibwo izohava igusigira? celebrating_a_baptism_in_southern_africa_imagelargeSivyo nkwipfuriza, kandi nawe ndazi ko utavyipfuza!

Kristo rero, adufitiye uburyo bwiza bwo kudukuramwo akaduhitiyemwo, mu kuduha impano nziza atangira ubuntu yo kwihana kugirango tube ibiremwa bishasha.  Erega, umuntu wese iyo ari muri Kristu aba ari icaremwe gisha: ivya kera biba bihise, vyose biba bicitse bisha (2Abakorinto ⁄2Abanyakorenti 5: 17).  Iyo ijambo ry’Imana rivuze ngo umuntu wese, n’ukuvuga ko ririko  riratunga urutoke wewe uriko urarisoma kuri iyo ordinateur yaweSuperStock_1886-9944. Kugirango umutwe wari wuzuyemwo insaku n’ibihuha, Kristu awucishemwo imikubuzo, hasigare hari ivyiyumviro vyo kuremesha abagowe, abagwaye, vyo kwunga abatandukanijwe na za nsaku , vyose bikaba amahoro mu mutima w’umuntu. Umubiri wari warakongatajwe n’ubwayi bw’inzoga, usigara ushaka icowuha imbaraga zikwiye zo kurwana ku bo Imana yadushinze, mu miryango yacu no mu ncuti n’abagenzi. La bière à la banane: ça décoiffe!N’ivyo umuntu atunze ntaba akivyita ivyiwe, asigara yibaza ukuntu azishura Imana mu gihe yaje kumutirura ivyo yamutijije. Iyo umuntu atarahambanwa na Kristu, aravugango: Uwuriye utwiwe ntaba acumuye, ng’umugabo yiganje yica so agacura nyoko, n’ibindi… Buriya ibi ndavyanditse kuko nzi ko bibaho cane mu barundi no mu yandi mahanga. Hariho ijwi benshi badashaka kwumva ariko amaherezo rizobagera mu matwi n’ubwo bokwigira ibihangange gute. 2671232910_small_1Riravuga ngo: Ivyo nkumvako n’ibiki? Harura igitigiri c’ivyo wabikijwe, kuko utagikwiye kuba umubwiriza wanje (Luka 16: 2)

Reka tubivuge gurtya: Uburundi buzoba igihugu c’ukuri c’akarorero mu bindi bihugu, mu gihe hazoboneka abarundi benshi bemerera Imana igahamba kamere yacu mu cobo hamwe na Kristu, burialofjesuskugirango tuzukane nawe turi ivyaremwe bishasha. Ivyaremwe bishasha, atari bamwe bo kwishimira ubuzima n’ubutunzi, ariko bakamenya ko iyi si tuyirimwo nk’ingenzi z’inyambukira.

Kristu arabitwereka mu kuzuka kwiwe: yaciye yisubirira kwa Data, kugirango atwereke ko azokiza abamwiyegereza bose , kandi bipfuza kumusanga kwa Data. Iman’ishimwe kuko dufise abavyeyi benshi b’abarundi n’abarundikazi bariko barakingura imitima yabo  kugirango Kristo yinjire abahindure, ngo bacike ibiremwa bishasha. Dushimire Imana nanone kubera urwaruka ruriko rurashaka Imana, bitewe n’ukuntu rwamaze gutahura ko ishavu n’agahinda benshi bapfanye vyatewe no kwumvira Shitani aho kwumvira ijwi ry’Imana. Ari mu gihugu hagati, ari hanze, biraboneka ko Imana iriko irakora umurimo wayo n’ubwo nyene, urwamfu rutabura mu ngano!

Kera twakuze batubwira ngo

burundi-3

Uburundi n’icibare c’Imana, ariko bagahindukira bakavuga ngo Uwutazi Uburundi aburunda mu nzu. Aha birumvikana ko mu gihugu c’Uburundi hamye har’ abarota ineza y’igihugu hakaba n’abandi bama barazwa ishinga no kuvuruga ico cibare c’Imana.  burundi-refugiesIcompa tugakomeza iri ragi ryo kwitwa icibare c’Imana, tukareka kwikekana. Kuko niba jewe mbaye icibare c’Imana, nawe ukaba icibare c’Imana, uyu mugani uvuga ngo Uwutazi Uburundi aburunda mu nzu, nta kibanza woba ugifise hagati ya jewe na wewe. Ibi nivyo Kristu yipfuza ntibiboneke mu mitima ya benshi. Icompa wewe usoma iri jambo, ukaba icibare c’Imana mu bugingo bwawe, maze abo bigize inshirwarimenetse mukwigira ingaruzwamuheto z’icaha, ni babura aho bahera mu kukurwanya bamaramare. Erega,  rya  jambo turiko turiga, riravugango: Mushire imitima ku biri hejuru, atari ku biri mw isi:  kuko mwapfuye, kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishijwe hamwe na Kristu mu Mana. » Ntukemere ko umwansi aguca mu ryahumye ngo aje kugobotora ico Kristu akubikiye mu ngoma yiwe.

Ariko kenshi ingero y’umwana ngo ipfa mu magodoka. har09_burundiMu gihe uriko uragenda ugana kwa Kristu niho umwansi agutega imitego ya  »karahabutaka » (mugani w’abanyarwanda). Usabwe guhanga amaso iyo uja, kuko handitswe ngo: pd2589454Hazoshikayo abitwaje imiheto n’imyampi, kuko igihugu cose kizoba ari imikere n’amahwa (Yesaya 7: 23). Na Yesu ntivyamworoheye. Yakomeje imiheto n’imyampi yiwe mu ntoke, n’ukuvuga gusenga no kwihangana. Kristu, mu misi yabaye mu mubiri, amaze kwinginga no gusenga cane Iyashoboye kumukiza urupfu, atakamba cane arira, kandi amaze kwumvirwa kubwo kugamburuka kwiwe, naho yari Umwana (wayo) yakuye icigwa gikomeye mu vyo yababajwe, kandi amaze guhingurwa rwose, abera abamugamburukira bose isoko y’agakiza kadashira (Abaheburayo⁄Abahebreyi 5: 7-9).

N’uko rero tugwane rugabo umwe wese ku giti ciwe, kuko agakiza ntikaza mu mirwi, mu madini, mu moko, mu migambwe, mu misozi, canke mu ma s0ciétés twibumbiyemwo, ah’ubwo umuntu wese akizwa ku giti ciwe, kuko ahisemwo kwitura Imana. Kenshi, umugabo arashobora guhitamwo agakiza, umugore bikamunanira, canke umugore agahitamwo gukizwa, umugabo bikamunanira, umwana agahitamwo agakiza, kandi  abavyeyi biwe vyarabananiye.

Ingo dukore ibishoboka vyose kugirango urupfu rwa Kristu, n’izuka ryiwe tubicuruze kurya abacuruzi bacuruza ibicuruzwa, kugirango  tuhakure inyungu yo kubona ubugingo buhoraho. Kandi Kristu ni we atwereka isoko yo gucuruzamwo urwo rupfu: Aravuga ati: Ni mwagiriranira urukundo ni ho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Ibikuranga muri iki gihe, ubona ari urukundo rwa Kristu, canke n’ugukunda bamwe abandi ukabacirakw’iteka? Kwihora abakugiriye nabi, ubona arivyo bikunze kwumvikana mu rurimi rwawe? PRO_MDG5-win-1278580587Canke imbabazi n’ukugira neza, ubona arivyo bikuranga muri iyi misi? Iduka ryuzuyemwo ibicuruzwa  vy’amahoro canke vy’umudurumbanyo, n’uwo mutima wawe nyene.  Imirimo yawe n’amajambo yawe, bizotuma n’abandi baza gushaka urukundo rwa Kristu, canke urwanko rwa  Shitani muri  iyo mangazini yawe.

None gupfa no kuzuka kwa Kristu, wumva hari ico vyakumariye?Jesus-loves-you

Abashakira abandi amahoro ava ku Mana, ni mubarungikire uru rwandiko, kuko nta wuzi inzira z’Imana uko zimeze. N’uwu musi Yez’arakiza!

Mugire Pasika nziza mwese.

Miburo Balthasar, umuvugabutumwa.

Urashobora gufasha, twandikire tukwereke ico woshobora kudufashamwo: tremblay.francoise@yahoo.fr canke paroissetwihane@yahoo.fr

Umuntu wese atange nk’uko abigabiye mu mutima wiwe, atababaye cank’atagoberewe, kuko Imana ikunda uwutanga anezerewe (2Abakorinto 9: 7)

INDIRIMBO IHERUKA:

Mu kibanza c’indirimbo iheruka, fata Bibiliya yawe usome muri Abakolosayi 3: 1-4

ISENGESHO RIHERUKA:

Mwami, nyongerereza umwetye wo kugukorera ntinuba, unyigishe kwihangana ku bwa Yesu-Kristu Umwami wacu. Amen.

Publié dans:Non classé |on 22 avril, 2011 |1 Commentaire »

IGITERAMO CO GUSENGA KURI IYI SABATO YO KU WA 16 NDAMUKIZA /MATA 2011

INDIRIMBO ITANGURA IGITERAMO CO GUSENGA KURI IYI SABATO YO KU WA 16 NDAMUKIZA /MATA 2011 teen-playing-piano

1. Nkukw’izuba rituvira, rikarabagirana

Nik’umuco wo mw’ijuru, Wansavye mu mutima

Wawukuyemo iby’amanjwe, Utangaz’ibihishwe

Kuko mu mutima wanje nahatuj’Umukiza

Icitabirizo:

Mbeg’umuco w’agatangaza,wansabye mu mutima

Ineza y’Umwami Yesu, yambereye nk’umuco

2. Natay’agahinda kwose, Ntabwo nkikitayeho

Kuk’unyambits’amahoro, Ameze nk’umwitero

Nkwerekejeh’umutima, Ndakwishimiye cane

Nzagezw’i wawe mw’ijuru narwa rukundo rwawe

Icitabirizo:

Mbeg’umuco…

Mukiza warancunguye Nd’uwawe uko ndi kwose

Nyemerera nguhmbaze nkuber’umuco waka

Nkwerekejeh’umutima ndakwishimiye cane

Nzoshitsw’i wawe mw’ijuru, na rwa rukundo rwawe

Icitabirizo:

Mbeg’umuco…

ISENGESHO:  african-american-girl-praying

Data mukundwa, ndagutazira kubera uru urukundo rwawe ruzira guhemuka rungejeje uwu musi, izina ryawe ni rihimbazwe. Umpere umugisha muri  uwu musi wawe wera wejeje ukawuha umugisha, unyigishe kuryoherwa vy’ukuri n’uburuhukiro bubonerwa muri Kristo-Yesu, mu kubaha ivyo wasezeranije abagukunda, ukaduha n’iyi sabato yera. Ivyo mbigusavye ku bwa Yesu-Kristu nyene, umwami wacu. Amen.

TWICISHE BUGUFI IMBERE Y’UMUREMYI:

Nk’uko Se w’abana abagirira akagongwe, niko Uhoraho akagirira abamwubaha. Kuko aziiremwa ryacu, yibuka ko tur’umukungugu (Zaburi 103: 13-14)

TWIGE IJAMBO RY’IMANA: <

 AYA MABUYE IMAN’ISHOBORA KUYAVYURAMWO ABANA BA ABURAHAMU.

Mwoye kwiyumvira mu mitima muti dufise Aburahamu niwe Sogokuruza. Ndababwira yukw’aya mabuye Iman,ishobora kuyavyutsa mwo aba na ba Aburahamu (Matayo 3: 9)

Mw’ijoro ryo kw’igenekerezo rya 31 Nzero 2011 mu bihe vya saa munani z’ijoro nakanguwe n’ijwi ry’Imana, numva rimbwira aya majambo meza ngo: Aya mabuye Iman’ishobora kuyakuramwo abana ba Aburahamu. Aya majambo y’umuhanuzi Yohani Umubatizi nari nsanzwe ndayazi nkuko namwe muyazi mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 3: 9. baptist3Ariko Umwami yanyeretse ubundi busobanuro bujanye n’igikorwa yar’amaze imisi anyeretse co kumukorera mu murima wiwe. Mu vy’ukuri nanje nari naratangajwe n’ukuntu abantu nari nziko batokwemera kuyoborwa n’amategeko y’Imana aribo basigaye bayagwanirira. Nageze naho nibaza niba ndi mu nzira y’ukuri koko, kuko uwu murimo ndiko ndawukorana n’abantu nahora nita  »abo hanze » nkuko imvugo y’idini yamenyereje.

Uhoraho yansobanuriye neza ko abantu bari bafise imitima idindiye ko bazoroha bakijukira kwizera ubutumwa bwiza bw,agakiza, no kubuvuga muri iyi misi ya nyuma. Nico ijambo ry’Imana ryita  » imvura y’urushana » mur’aya majambo ngo: Noneho ni munezerwe yemwe bantu b’i Siyoni, munezererwe Uhoraho Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y’agatasi ku rugero rukwiye, kuko ibarekuriye imvura ikabaha iy’agatasi n’urushana nk’ubwa mbere (Yoweli 2: 23). LAc_PAvinAya n’amasezerano yavuzwe kuva kera atwereka ko igihe kigiye kuza aho ijambo ry’Imana rizovugwa n’imbaraga nyinshi, rikamera aho ryari ryaratewe mw’ivu, rikera vuba, Mpwemu w’Uhoraho akavomera imitima yizera nabinabi, hanyuma hakaza isarura. N’uko bene Data, mwihangane mushitse aho umwami Yesu azozira Eh’umurimyi arorera imirima myiza ayirindira yihanganye, gushitsa aho izoronkera imvura y’agatasi n’iy’urushana (Yakobo 5: 7). Twari dukwiye kuvira hasi icarimwe tugakora, kuko igihe c’imvura y’urushana n’iki. Hakenewe ukwumvira ijambo ry’umwami ngo: N’uko ni mugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mw’izina rya Data na Mwana n’irya Mpwemu Yera, Africa%20Baptismmubigishe kwitondera ivyo nabategetse vyose. Umve, ndi kumwe namwe imisi yose, gushitsa ku muhero w’isi (Matayo 28: 19-20). Ng’ico ikizotuma aya mabuye avamwo abana ba Aburahamu, mw’izina ryera rya Yesu. Amen. 

GUSHIGIKIRA IGIKORWA C’IMANA

Urashobora gufasha, twandikire tukwereke ico woshobora kudufashamwo: tremblay.francoise@yahoo.fr canke paroissetwihane@yahoo.fr

Umuntu wese atange nk’uko abigabiye mu mutima wiwe, atababaye cank’atagoberewe, kuko Imana ikunda uwutanga anezerewe (2Abakorinto 9: 7)

INDIRIMBO IHERUKA:

Mu kibanza c’indirimbo iheruka, fata Bibiliya yawe usome muri Matayo 28: 19-20

ISENGESHO RIHERUKA:

Mwami, nyongerereza umwetye wo kugukorera ntinuba, unyigishe kwihangana ku bwa Yesu-Kristu Umwami wacu. Amen.

Publié dans:Non classé |on 15 avril, 2011 |Pas de commentaires »

IVYA TOMA INTUMWA YA YESU, TWABITAHUYE UKUTARIKO…

N’UKURI NYENE TOMA NGO NIWE YAR’AFISE UKWIZRA GUKE MU ZINDI NTUMWA?

Bakiriko baravug’ivyo, Yesu ubwiwe ahagarara hagati muri bo arababwira ati: Amahoro abe muri mwebwe! Ariko bafatwa n’ubwoba bacika ivutu, bagirango n’umuzimu babonye.  Arababaza ati: Ikibahagaritse umutima n’iki?Kandi n’iki gitumye muburanisha imitima? Ni murabe ibiganza n’ibirenge vyanje mumenye ko ari jewe ubwanje. Ni mukorakore murabe kuko umuzimu utagira inyama n’amagufa, nk’ivyo mumbonana. Avuze artyo abereka ibganza vyiwe n’ibirenge. Akanyamuneza kakibabujije kuvyemera, bariko baratangara, arababaza ati: Har’utwokurya mufise hano? Bamuha igihimba c’ifi yokeje, aracabira akirira imbere yabo (Luka 24: 36-43)IVYA TOMA INTUMWA YA YESU, TWABITAHUYE UKUTARIKO... sucaravaggiotomas

Dukunda kwumva kenshi abantu bavuga ko Toma ariwe yar’afise ukwizera guke, bakamwita ngo Toma atizera. Ariko Bibliya yo imuvugako iki? Ah’ubwo Bibiliya imwerekana nk’umuntu w’intwari.  Ibaze nawe:  Kuri wa mugoroba aho Yesu yiyereka intumwa ziwe ko yazutse, Toma ariwe Hasa, umwe wo muri ba bandi cumi na babiri ntiyari kumwe nabo (Yohani 20: 24) Vyasaba ubutwari bukomeye cane kugirango wikure mu bandi, kuko bo bo baheze mu nzu. Inzugi zari zugaye aho abigishwa bari, kubwo gutinya Abayuda. (Yohani 20: 19. Birumvikana ko bari babonye ko Shebuja wabo afashwe akabambwa, bibaza ko nabo bazohava babagirira gurtyo nyene. Igihe Yesu yaboneka muri bo, bari bacitse intege. Arababaza ati: Ikibahagarutse umutima n’iki? Kandi n’iki gitumye muburanisha umutima? (Luka 24: 38).  Niho rero Yesu yabahaye ikimenyetso kigira kabiri: Abasaba ivyo kurya, bamuha ifi yokeje, arayakira, ayirya bose bamuraba (Luka 24: 42-43).

Yamara, Toma ntiyagoranye cane rwose nk’abo bandi cumi, naho tumubeshera ngo yarafise ukwizera guke: Abo bandi barakorakoye, bibagora kwemera, gushika n’aho Yesu abaha ikimenyetso ca kabiri, arinda kurya ifi bamuraba. Ariko Toma we yarakorakoye, aca yemera ubwo nyene.  Mbere, dushobora kuvuga ko kur’abo cumi, ko ubu buhanuzi bwerekeye Farao umwami wa Egiputa bwabarangukiyeko ngo: Ni batemezwa n’ikimenyetso ca mbere, bazemezwa n’ica kabiri (Kuvayo 4: 8). 

Toma yari yavuze ati:Ni ntabona inkovu z’imambo mu biganza vyiwe, ngo nkoze urutoke rwanje mu nkovu z’imambo, ngo nshire urushi mu rubavu rwiwe, sinemera (Yohani 20: 25).  

Maze imisi umunani ishize, abigishwa bari mu nzu ukundi gusha, na Toma bari kumwe. Yesu araza, inzugi zari zugaye, abahagarara hagati, ati: Amahoro abe muri mwebwe. Maze abwira Toma ati: Zana hano urutoke rwawe, urabe ibiganza vyanje, zana n’urushi ushire mu rubavu rwanje, ntaco utizera, ariko ube uwizeye. Toma aramwishura ati: Mwami wanje kandi Mana yanje. Yesu aramwishura ati: Wijejwe n’uko umbonye. Hahirwa abatarinze kubona yamara bakizera (Yohani 20: 26-29). Yesu yarashimye ukwizera kwa Toma. Mur’iri jambo ngo : ntaco utizera ariko ube uwizeye, Yesu ariko aramwinginga ngo ntamere nka ba bandi cumi, kuko bo vyabagoye kwemera. Toma yarakundiye Yesu, amaze gukorakora za nkovu, ntiyataye n’isegonda n’imwe, yaciye yikubita imbere yiwe ati: Mwami wanje Mana yanje. Mbere ubiravye, mu bigishwa bose babonekewe na Yesu inyuma yo kuzuka kwiwe, nta wigeze amwemera vuba na vuba nka Toma.  Na ba bigishwa babiri b’i Emmausi, ntibigeze bemera vuba nka Toma, gushika naho Yesu aheba arabakankamira ati:  Yemwe mwa mburabwenge, imitima yanyu itevye kwizera ivyo abavugishwa n’Imana bavuze vyose! Mbega Kristu ntivyari bikwiye ko ababazwa artyo ngw’abone kuja mu bwiza bwiwe? (Luka 24: 25-26). Ariko Toma we yabwiwe ngo: Wijejwe n’uko umbonye (Yohani 20: 29). Kandi ni vyo koko, yarabonye ico yashaka, aca yizera ubwo nyene. 

N’uko rero bene Data, murabona ko na twebwe dukunda kwitwara nka za ntumwa zindi. Nta kwemera gukomeye nk’ukwa Toma dufise. Ni kangahe Umwami Mana yaduhaye ibimenyetso ko ariwe atubeshejejo akaba ariwe aturwanirira adukingira ivyago vyose, ariko tukamana ubwoba, dutetemera, canke duhahamira ibindi bitagira akamaro gusumba Imana? 

Abigishwa ba Yesu bo bibajije ngo kubera ko inzugi zugaye neza, ngo nta mwansi yobatera. Ariko umwansi ntabura aho aca, ahabuze yoshobora no kuguturirira mu nzu, ugahiramwo.  Ariko Umwami w’abami we yar’aje, kandi iyo nzu yugaye, abahagarara hagati, ati: Amahoro abe muri mwebwe (Yohani 20: 26).

Uwo Yesu, niwe akuramukije nawe mur’aka kanya, naho uriko urihisha muri ivyo biguhagaritse umutima, aguhagaze imbere, arakubwira ati: GIR’AMAHORO MWANA WANJE! Icompa uwu musi ukamwemerera udashidikanya nka Toma, ukamugira umwami n’umukiza wawe, ukamwimika mu bugingo bwawe, uti: MWAMI WANJE, MANA YANJE!

Ni wamugira Imana yawe, Azokubundukira mu moya yiwe, kand’uzohungira musi y’ivyubi vyiwe (Zaburi 91: 4) Amen 

Publié dans:Non classé |on 14 avril, 2011 |Pas de commentaires »

IGITERAMO CO GUSENGA CO KURI IYI SABATO YO KU WA 9 NDAMUKIZA/MATA 2011

Kubera abanywanyi bacu bavuze ko badatahura amajambo amwamwe y’ikirundi, indirimbo n’amasengesho bitangira nabishize mu kinyarwanda, ariko ibikurikira vyose, nagiye mvanga ikirundi n’ikinyarwanda. Ni mwandike ico mutekereza kuri ibi biteramo vyo kw’isabato.

INDIRIMBO ITANGURA IGITERAMO CO GUSENGA CO KURI IYI SABATO YO KU WA 9 NDAMUKIZA/MATA 2011 nickpiano

1. Nkukw’izuba rituvira, rikarabagirana

Nik’umuco wo mw’ijuru, Wansavye mu mutima

Wawukuyemo iby’amanjwe, Utangaz’ibihishwe

Kuko mu mutima wanje nahatuj’Umukiza

Icitabirizo:

Mbeg’umuco w’agatangaza,wansabye mu mutima

Ineza y’Umwami Yesu, yambereye nk’umuco

2. Natay’agahinda kwose, Ntabwo nkikitayeho

Kuk’unyambits’amahoro, Ameze nk’umwitero

Nkwerekejeh’umutima, Ndakwishimiye cane

Nzagezw’i wawe mw’ijuru narwa rukundo rwawe

Icitabirizo:

Mbeg’umuco…

Mukiza warancunguye Nd’uwawe uko ndi kwose

Nyemerera nguhmbaze nkuber’umuco waka

Nkwerekejeh’umutima ndakwishimiye cane

Nzoshitsw’i wawe mw’ijuru, na rwa rukundo rwawe

Icitabirizo:

Mbeg’umuco…

ISENGESHO:woman-black-prayer-2  

Data mwiza ugir’ubuntu kandi udukunda twese, ndagarutse imbere yawe kur’uwu musi wawe wera wejeje, ukawuha umugisha. Unyihanganire kubera ukuntu nagiye nigomeka ku mategeko yawe nkiyibagiza rwose ko umwana wawe yapfuye azira ukutumva kwanje. Umbabarire kubera igihe cose namaze nkandagira isabato yawe, ngendera mu bitekerezo bibi, mu kuvuga ibigabo bibi, bijanye n’imirimo mibi. Data, ndeba, nj’uko ndi, narahindanye, ariko ndawinginze, nyihanganire Muvyeyi, wemere iri sengesho ryanje, unsubize mu bana bawe, kubwa Yesu-Kristu, Umwami wacu. Amen.

TWICISHE BUGUFI IMBERE Y’UMUREMYI:

Nk’uko Se w’abana abagirira akagongwe, niko Uhoraho akagirira abamwubaha. Kuko aziiremwa ryacu, yibuka ko tur’umukungugu (Zaburi 103: 13-14)

TWIGE IJAMBO RY’IMANA:  

KUGWANIRA UBWAMI BW’IMANA bible-study

Uhereye mu gihe ca Yohani Umubatizi ugashitsa n’ubu, barabandanira ubwami bwo mw’ijuru, ababandana babunyarukisha ubuhizi (Matayo 11: 12)

Har’inyigisho zikwirakwzwamuri iyi misi y’iherezo, zigishwa n’abigira abakristu ataribo, ngo abantu bakijijwe na Yesu nta kintu gishobora kubakura mu gakiza. Ngo iyo wemeye Yesu ugakizwa, ngo biba birangiye.  Yamara siko Bibliya yigisha. Ijambo ry’Imana rivugango: Ariko umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera, naho ni yiyonjorora ntazohimbara umutima wanje(Abaheburayo 10: 38).

Yohani yari yigishije Abayahudi (aribo Bayuda)ivyo kwihan’ivyaha ngo bakizwe, avuga ati: N,uko mwame imbutozikwiranye no kwihana (Matayo 3:8). Izo mbuto nazo s’izindi, ni za zindi zo muri Mpwemu: n’urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, n’ukwirinda (Abagalatiya 5: 22-23). Yamara izo mbuto za Mpwemu Yera iyo zifashwe nabi zirononekara zigapfa. Dusabwe rero kuguma muri Yesu. Aravuga ati: Umuntu n’ataguma muri jewe atabwa nkuko ishami ritererwa inyuma y’uruzabibu, maze bakayatororokanya, bakayaterera mu muriro, agasha(Yohani 15: 6). Niyo uravye ukuntu abakristu benshi bifata,urabona neza ko umuntu ashobora kuba yarigeza kubana naYesu, hanyuma akamuheba. Bisaba kwihangana ukagwana intambara ya misi yose.Yesu ati: Umuntu ni yashaka kunkurikira, ni yiyanke, yikorere umusaraba wiwe ankurikire (Mariko 8: 34).bible_study_250x251

Ababatijwe na Yohani ntibakurikiye Yesu bose. Kandi n’ababatijwe na Yesu n’Intumwa ntibagumye mu kuri bose. Ibuka inkuru ya Ananiya na Safira (Ivyakozwe n’Intumwa 5: 1-11). Ndakwinginze ngo ukomeze gutakambira Yesu ngo aguhe inkomezi, wirinde icaha n’igisa naco, ni vyaba ngombwa wemere upfe, niko kubandanira ubwami bw’Imana (Kubyiganira ubwami bw’Imana, mu kinyarwanda). Mwibuke muka Loti (Luka17: 32)

GUSHIGIKIRA IGIKORWA C’IMANA

Turakeneye ubufasha cane kubera bene Data bagize imirwi yo kwiga Bibiliya badafise aho kwigira ijambo ry’Imana, abandi bakenye ibitabo vy’indirimbo, abandi bakeneye icoshobora kuramira amagara yabo kuko bararwaye. Ubu twandika iki giteramo dufise n’umwana arwariye mu bitaro mu Kirundo. dollar1Abiga Bibliya bo mu Gitobe nabo barakeneye ivyo gusakara kugirango bigire mu nzu imeze neza. Urashobora gufasha, twandikire tukwereke ico woshobora kudufashamwo: tremblay.francoise@yahoo.fr canke paroissetwihane@yahoo.fr

Umuntu wese atange nk’uko abigabiye mu mutima wiwe, atababaye cank’atagoberewe, kuko Imana ikunda uwutanga anezerewe (2Abakorinto 9: 7)

INDIRIMBO IHERUKA:

Mu kibanza c’indirimbo iheruka, fata Bibiliya yawe usome muri Yesaya 54:14-17

ISENGESHO RIHERUKA:

N’uko Mwami umpe umugisha wawe, unyigishe kukwubaha muri vyose guhera uwu musi, naho nyene vyoba biteye ingorane, unyigishe kwihangana ku bwa Yesu-Kristu Umwami wacu. Amen.

Publié dans:Non classé |on 8 avril, 2011 |Pas de commentaires »

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire