Archive pour mars, 2011

IGITERAMO CO GUSENGA CO KURI IYI SABATO YO KU WA 2 NDAMUKIZA/MATA 2011

Kubera abanywanyi bacu bavuze ko badatahura amajambo amwamwe y’ikirundi, indirimbo n’amasengesho bitangira nabishize mu kinyarwanda, ariko ibikurikira vyose, nagiye mvanga ikirundi n’ikinyarwanda

INDIRIMBO ITANGURA 

1. N’Umusi wera wo kuruhukwa, mwiz’ushimwa mu yindi yose

Niw,utuma duheb’ivy’iyi si tukegukir’ivyo mw’ijuru

Mwamikur’uwu musi, Bose bagusingiza

Ngo Yera,Yera,Yera, kukw’ariwUhorah’iteka

2. N’icambu kibamw’ituza ryinshi,ntikibamw’imidugararo

Nink’umurima w’iparadizo, imigezi myiz’inyuramo

Usa n’isokw’ipfuka, iy’amafu yacanye,

Ni nahotubonera, igihugu c’isezerano.

3. N’umusi twuzuzwamw’imbaraga, n’umus’uduter’urukundo

Ukiz,intebyi n’ufit’ishavu n’umusi mwiza w’amahoro

Tubonerimbabazi mur’uwu musi mwiza

Twipfuza kuruhuka, no mu rurembo rwo mw’ijuru. 

ISENGESHO:

Data mwizaugir’ubuntu kandi udukunda twese, ndagarutse imbere yawe kur’uwu musi wawe wera wejeje, ukawuha umugisha. Unyihanganire kubera ukuntu nagiye nigomeka ku mategeko yawe nkiyibagiza rwose ko umwana wawe yapfuye azira ukutumva kwanje. Umbabarire kubera igihe cose namaze nkandagira isabato yawe, ngendera mu bitekerezo bibi, mu kuvuga ibigabo bibi, bijanye n’imirimo mibi. Data, ndeba, nj’uko ndi, narahindanye, ariko ndawinginze, nyihanganire Muvyeyi, wemere iri sengesho ryanje, unsubize mu bana bawe, kubwa Yesu-Kristu, Umwami wacu. Amen.

TWICISHE BUGUFI IMBERE Y’UMUREMYI:

Izina ry’Imana riragahimbazwa,  ibihe bitazoshira, kuk’ubwenge n’ubushobozi ar’ivyayo.: niyo ikuranya imyanya n’ibihe, niyo ikura abami ikimika abandi, niyo iha abanyabwenge ubwenge, n’abakerebutse ikabaha kumenya, niyo ihishura ivy’amabanga y’iyo bihera, niyo izi ibiri mu mwiza, kand’umuco n’uwayo (Daniyeli 2: 20-22)

TWIGE IJAMBO RY’IMANA:  

        NTIMUMPANG’AMASO KUKO NIRABURA, KUKO IZUBA ARIRYO RYANYIRABUJE (Indirimbo 1: 6)IGITERAMO CO GUSENGA CO KURI IYI SABATO YO KU WA 2 NDAMUKIZA/MATA 2011 1241405

Abazungu badushikirije ijambo ry’Imana bagiye bahunga iri jambo ku buryo ata rusengero na rumwe uwu murongo wigeze uvugwa mu butumwa bwiza bwavugirwa ku ruhimbi. Ariko buke buke, Mpwemu Yera yagiye yereka Abirabure ko bafise umwanya w’agaciro mu Vyanditswe Vyera. Intumwa Petero aravuga ati: N’ukuri niho nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose, uwuyubaha agakor’ukugororoka, iramwemera (Ivyakozwe n’Intumwa 10: 34). Iri jambo ngo mu mahanga yose, rirerekeye n’abirabure. Uwu murongo rero turiko turiga uvuga ngo: NDIRABURA ARIKO NDI MWIZA. EsclavesIyumvire ukuntu umwirabure wa mbere wo muri bamwe bari mu buja bw’abazungu (esclaves), amaze kumenya kwisomera ijambo ry’Imana, noneho akagwa kur’iri jambo ngo: NDIRABURA ARIKO NDI MWIZA. Mu gihe yakorera abatamushima, bamuhemba ikimoko, yagwara na gatoyi bakamuhohosha n’ibibando; yasonza akabura utw’arya kandi ivyokurya bitabuze, bakaza bamuha mu gipfunsi ngo ntabure intege zo kuza kurimira abana ba Shebuja, akanywa amazi yarutse umufuro. Noneho aho amenyeye gusoma no kwandika, Imana iramwihishura iti: URIRABURA ARIKO URI MWIZA.  Abatari Abayuda bose, Bibiliya ibita Abanyamahanga (nibo bapagani). ROULLET_Serge_1968_Benito_cereno_1Ariko umwirabure, Ijambo ry’Imana riramuvuga neza ko abaho,  ko yirabura kandi akaba mwiza.

Iri jambo ngo NDIRABURA ARIKO NDI MWIZA, ryavuzwe n’umugabekazi w’Umwami Salomo (muka Salomo), arivugishijwe na Mpwemu Mweranda. Uwo Mpwemu w’Imana, yavuze  aya majambo kur’uwo mugabekazi, ngo: Umve mukobwa wiyumvire, ubange ugutwi, kandi wibagire ubwoko bwanyu n’inzu yaso. 2808896-un-projectile-d-isolement-d-une-femme-africaine-s-habillant-dans-la-robe-traditionnelleNico kizotuma umwami agomwa ubutore bwawe, kuko ariwe Mwami wawe nawe umwunamire Kand’umukobwa wo muri Tiro azozana ingorore, kand’abatunzi bo mu bantu bazogusaba ngo ubatonere (Zaburi 45: 10-12). Abirabure bo muri Afrika no muri Amerika, ndetse n’abari mu bindi bihugu vyo kw’isi, bakunda gushashaka Imana cane muri iyi misi ya nyuma, ku buryo usanga aribo benshi mu nsengero. Ni gake wosanga urusengero rw’abazungu gusa ata mwirabure ari muri rwo. new-bible-for-black-teens-aims-to-bring-god-down-to-earth1-thumb-400xauto-7859Kuko uko ibintu biri muri iyi misi, usanga abazungu basubiye mu bintu vyabo vy’abanyamahanga, kubera ubwenge n’ubukungu  bibatera ubwibone, ariko uko babandanya kwiyonjorora niko abirabure babandanya gufata icicaro mu nzu y’Imana. Ntibizosubira kumera nkuko vyari bimeze, icari hasi kizoshirwa hejuru, icari hejuru kizosubizwa hasi (Ezekiyeli 21: 26). Bibiliya ikunda gukoresha ijambo ngo Umunyetiyopiya alg_bibleiyo ivuga umuntu yirabura. Kandi iyo uravye usanga Imana yamye ifuhira abantu banka abirabure, kuko bwar’ubwoko  bwayo. Miriyamu na Aroni banegura Mose kubw’uwo Munyetiyopiyakazi yabiriye, kuko uwo Munyetiyopiyakazi yari yamwabiriye koko. Baravuga bati: Mbeg’Uhoraho avugisha Mose gusa? Black-TeensTweho ntatuvugisha? Uhoraho aravyumva. Maz’uburake bw’Uhoraho burabaziriringira, arivumbura. ca gicu kiva hejuru y’ihema kiragenda, Miriyamu aca asesekako imibembe (Guharura 12: 1-2, 9). Ni murabe ukuntu Uhoraho adashimishwa n’abantu basuzugura umwirabure imbere y’Imana. Iyumvire nawe ikintu catumye Uhoraho aca atandukana n’Abisirayeli, ca gicu kiva hrjuru y’ihema, kiragenda. Ico gicu nico cerekana igihe cose ko Uhoraho ahangamye mu Bisirayeli. ariko kubera ako gasuzuguro bagiriye uwo mugore wa Mose yirabura, Imana yaciye yivumbura.black-teenage-girl-posed-thumb7013827

Sindiko ndigisha amacakubiri, ariko ndiko ndashigikira ijambo r’Imana ryerekana ko umwirabure adakwiye kucinyizwa kubera ibara ry’urukoba rwiwe, ah’ubwo ko akwiye kwubahirizwa nk’umuntu uwariwe wese. Uko ayandi moko akengera abantu birabura, bitegerezwa kudutera kuja imbere mu kwegera Kristu. Kuko raba na Kristu mu gihe bamushakashaka ngo bamwice mu gihe ca Herode, yahungiye muri Afrika. Dusoma ngo: Vyuka ujane umwana na nyina, uhungire muri Egiputa, ugumeyo, gushitsa aho nzokubaririra, kuko Herode agira arondere umwana ngo amwice (Matayo 2: 13). Libya-old-colonial-map Ico gihe Afrika yose yar’iy’abirabure muri Egiputa, kuko Abarabu ntibari bwaze kwivanga muri Afrika ya ruguru. Hariho impamvu zikomeye zatumye inama y’agakiza itegekanya ko Yesu azohungira muri Afrika, kandi ko Umunyafrika, Umwirabure wo muri Cyrenaïque (Simoni Umunyasirene), akaba ariwe yakira Yesu umusaraba mu nzira ija i Gologota. Bakimujana, bafata umuntu yitwa Simoni Umunyasirene (umunyakurene), avuye mu misozi, bamukorer’umusaraba, ngo awikorere akurikiye Yesu (Luka 23: 26). Mbese ko har’ishengero ryinshi rikurikiye Yesu, simon-of-cyrene-by-derek-bridgeland1kuki abasirikare barinze guhohotera uwu muntu yari yiviriye mu misozi? Ashobora kuba yar’afitaniye agashusho na Yesu, kuko n’uwo Yesu nyene twigisha, Yesaya amuvuga gurtya ngo: ntiyar’afise ishusho nziza cank’ubutore, kand’aho twamubona ntiyar’afise ubwiza bwotumye tumwipfuza. (Yesaya 53: 2)  Wumve se bitangaje ko mushiki wacu avugishwa n’Imana ngo: NDIRABURA ARIKO NDI MWIZA?. Afrika y’Abirabure, niyo iri mu kuboko kw’Imana muri iyi misi ya nyuma, kuko abavugishwa n’Imana aribo bahanuzi babanje kuvugira ubu ubutumwa  bwiza  ku mugabane wa Aziya,babuvugira mu Bulayi, muri Amerika no mu mazinga arimwo abazungumape benshi nka za Australiya. Iki gihe tugezemwo ntibigutangaze ni wumva abantu bavuga ubutumwa bukangura isi nk’uko Intumwa n’abahanuzi bavuga, bakomotse muri Afrika. Bizotuma abazungu bacokera rwose muri vya binyoma ya Satani ngo idini nta kamaro, ngo amadini yose arabesha, canke ngo yose ni meza, n’ibindi. Oya, siko biri, wa mushulamu  muka Salomo yavvugishijwe n’Imana ati : NDIRABURA ARIKO NDI MWIZA. Salomo nawe mu kuvugishwa kwiwe ati: Har’abamikazi mirongw’itandatu, n’incoreke mirong’umunani, n’abigeme batoharurika. Ariko inanuma wanje we atagira agasembwa ni we wanje wenyene (Indirimbo 6: 8-9). open_bibleMu buhanuzi, umugore umwigeme, n’ukuvuga ishengero. Ubwo n’ukuvuga ko n’aho amashengero n’amadini vyogwira bikagwirirana, ishengero ry’ukuri ririho, kandi rishobora guhagararirwa mubihe vyanyuma n’abo nyene basuzugurwa. Erega Yesu yaravuze nawe ngo: Kukw’igishizwehejuru mu bantu ar’igisesema Imana (Luka 16: 15). Nagerageje gukoresha imvugo y’ubuhanuzi, birumvikana ko uwutarabisha amaso yo muri Mpwemu ybible-study-groupohava ambona nk’umunyamacakubiri. Oya, n’abazungu bubaha Imana irabemera. Ariko Ivyanditswe biravuga ngo: Kur’uwo musi muri Israeli hazoba aha gatatu kuri Egiputa (Yesaya 19: 24).carte20moyen20orientbis Ni waba wakurikiranye neza iki cigisho kirerekana ko Egiputa  hazoteba haja hejuru gusumba na Israyeli. Kandi kubera ko igihe Bibiliya yandikwa Egiputa yar’iy’Abirabura, nico gituma tutotinya no kwemeza ko ubuhanuzi buzoshitsa ico bwavuze, abirabure bazoter’imbere mu vyo kuvuga ijambo ry’Imana, basuzugurike mu vy’ubuhinga bw’ivyuma (technologie) no mu vy’intwaro yubahiriza agateka kazina muntu wese (démocratie) vyazanywe n’abera. Mvuze ngo vyazanywe n’abera, kuko hariho inyifato uraba, ukabona ko naho ari muri Démokratie, ugasanga ntibigendanye n’ijambo ry’Imana na gato, ah’ubwo tukabishigikira kuko dutinya kubura imfashanyo ziva hanze. Bikunze kuboneka mu mibano yo mu rugo, no myifatire y’urwaruka.  Dukunda guhengamira ku vyyo abazungu batwereka,  mu kurya, mu kunywa, mu kwambara, mu gutamba, mu gukora ibintu iyari vyo vyose, ariko si vyiza. Kuko imico yacu, n yo igenda ihura n’ivyo Imana isaba mw’ijambo ryayo. Nico gituma iri jambo ribwirwa wewe na nje ngo: NDIRABURA ARIKO NDI MWIZA. aareligion1Sinanka abazungu, kuko nabo hariho abipfuza kugendana n’Imana bicishije bugufi, ariko birabagora kubera imibereho yabo. Ariko Imana irabizi izobakiza.

Ngira ngo ndangize nguha ikibazo: Ubona nko mu gihe Imana yotuma intumwa z’abirabure gusa kuja kuvuga ubu butumwa buheruka kw’isi yose no mu bihugu vy’abazungu, canstock1550080kandi mu bazungu ariho hati ivyicaro bikuru vy’Ekleziya Gatolika, n’ivy’amashengero y’Abanglicans, Abapentekoti, Abadivantistes, Abamethodistes, 4Ababaptistes n’abandi, ubona abo bazungu bovyakira gute? Yamara niko ibintu biriko biribonekeza muri iki gihe. Abirabura bahagurukiye kuvuga ubutumwa bwiza no kwihana. Usanga abazungu batambatamba hirya no hino bakoresha amahera na bwa buhinga bwabo bwabo bw’ivyuma, ariko urukundo n’umuco abirabure bafise wo gusabana no gusangira ubukene, usanga arivyo bizana abakizwa benshi. Ni muje imbere mukorere Imana mutinuba, AWREthiopiaPhotokandi ubu butumwa bwiza bw’ubwami buzovugwa mw’isi yose, ngo bube ikimenyetso kibere icabona amahanga yose, maz’umuhero uzoca uza (Matayo 24: 14). Iki gikorwa abirabure bariko barakorana umwete,  ni carangira Yesu azoca amanuka ku bicu.

GUSHIGIKIRA IGIKORWA C’IMANA

Turakeneye ubufasha cane kubera bene Data badafise insengero zo kwigiramwo ijambo ry’Imana, abandi bakenye ibitabo vy’indirimbo, abandi bakeneye icoshobora kuramira amagara yabo kuko bararwaye. Ubu twandika iki giteramo dufise n’umwana arwariye mu bitaro mu Kirundo. Ishengero ryo mu Gitobe naryo rirakeneye ivyo gusakara kugirango bigire ahantu hameze neza. Urashobora gufasha, twandikire tukwereke ico woshobora kudufashamwo.

Umuntu wese atange nk’uko abigabiye mu mutima wiwe, atababaye cank’atagoberewe, kuko Imana ikunda uwutanga anezerewe (2Abakorinto 9: 7)

INDIRIMBO IHERUKA:

Mu kibanza c’indirimbo iheruka, fata Bibiliya yawe usome Zaburi 49: 6-20

ISENGESHO RIHERUKA:

N’uko Mwami umpe umugisha wawe, unyigishe kukwubaha muri vyose guhera uwu musi, naho nyene vyoba biteye ingorane, unyigishe kwihangana ku bwa Yesu-Kristu Umwami wacu. Amen.

Publié dans:Non classé |on 31 mars, 2011 |Pas de commentaires »

URI PETERO, KANDI KUR’URWO RUTARE NZORWUBAKAKO ISHENGERO RYANJE

 URI PETERO

Yesu aja mu misozi ihera i Kayisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe ati: Abantu bavuga ng0 Umwana w’umuntu ndinde? Nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ng’uri Eliya abandi ng’uri Yeremiya canke umwe mu bavugishwa n’Imana. Arababaza ati: Ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati: Uri Kristo umwana w’Imana nzima. Yesu aramwishura ati: Ur’umuhirwe Simoni Petero mwene Yona, kuko ataw’inyama n’amaraso yabiguhishuriye, ariko ni Data wo mw’ijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzokwubakako ishengero ryanje, kand’amarembo y’i kuzimu ntazorishobora. Nzoguha impfunguruzo z’ubwami bw’ijuru, kandi ico uzohambira kw’isi kizoba gihambiriwe no mw’ijuru, n’ico uzohamburura kw’isi kizoba kihamburuwe no mw’ijuru (Matayo 16: 13-19)

Mu kwandika iki cigisho nashatse ko tuganira kuri iri jambo rikunda guha ivyizigiro bitanyiganyiga abakristu bose bakukira Ekleziya Gatolika ya Roma ngo: Uri Petero no kuri urwo rutare nzokwubakako Ekleziya yanje!. Ijambo Ekleziya n’ijambo ry’ikigriki, ndetse n’ikilatini, risobanurwa ngo ishengero. Ariko ikibazo s’aho kiri, ah’ubwo kiri kuri iri jambo ngo: Uri Petero no kur’urwo rutare nzorwubakako ishengero.

Dusubiyemwo tugasoma neza, dusanga Yesu avuga ibintu bibiri bitandukanye. Uri Petero: Birumvikana ko ariko arabwira umushingantahe yitwa Petero. No kur’urwo rutare: Urwo rutare sirwo Petero, kuko hariho Petero hakaba n ‘urwo rutare. Uwo Petero nyene, yabidusobanuriye neza ku musi wa Pentekoti, yemeza ko urwo rutare ari Kristu. Abafise ukwizera Kristu bose baba bafise urwo rutare mu bugingo bwabo. Uwo ni we buye mwebwe abubatsi mwatituye,kandi ryahindutse irigumya imfuruka (Ivyakozwe n’intumwa 4:11). N’uko rero ni mumwegere, ariwe buye rifise ubugingo ryagawe n’abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riri n’igiciro, mwubakwe n’amabuye afise ubugingo, kugirango mube inzu yo mu buryo bw’impwemu, mugire ibango ry’ubuherezi bwera (Ibanga ry’Ubusaserdoti bweranda), ngo mutange ibimazi mu buryo bw’impwemu bishimwa n’Imana  kubwa Yesu-Kristu. Mur’iri jambo ngo: mwubakwe nk’amabuye afise ubugingo, biraboneka ko jewe nawe natwe turi amabuye yubatse inzu y’Imana. Ntitwubatswe kuri mzehe Petero ah’ubwo twubatswe kuri Kristu. None se ni gute abayobozi b’ishengero bashobora guhindura ijambo ry’Imana, bakigisha ngo Ekleziya yubatswe kuri Petero, ntishobora gusenyuka? Muvy’ukuri ijambo Petero rivuga ngo  »ibuye ». Ariko Yesu ntiyavuze ngo uri Petero, ngo kandi kuri wewe nzubakako ishengero yavuze ngo kuri urwo rutare. Mur’ako kany Yesu yabona muri Petero ukwizera gukomeye nk’urutare, kuko yari aguhawe na Data wo mw’ijuru. Nio gituma Yesu yaciye amubwira ati: kuko atar’uw’inyama n’amaraso abiguhishuriye, ariko ni Data wo mw’ijuru. Erega n’ubu niko biri nta muntu yohihurirwa ko Kistu arUmwami, ngo amuhingire intahe,  atabihawe na Data. Kuko mwakijiwe n’ubuntu kubwo kwizera. Navyo ntibiva kuri mwebwe, n’ingabire y’Imana (Abaefeso 2: 8)

Ikindi kidasobanutse neza, n’ukuvuga ngo: kubera koYesu yabwiye Petero ngo nzoguha imfunguruzo z’ijuru, ico uzoboha hasi kizoba kiboshwe no mw’ijuru, kandi ico uzobohora kw’isi kizoba kiboshwe no mw’ijuru, ngo bisobanura ko Ekleziya Gatorika y’i Roma ishobora kuboha no kubohora abantu, ikabakura kw’ibicumuro canke ikabibaboherako, ngo gurtyo Papa n’abepiskopi bahagarariye Yezu-Kristu kur’iyi si.

Mwari muzi ko iryo jambo ryo kuboha no kubohora ryabwiwe intumwa zose, mbere n’abizera bose bateranira mu mashengero yabo? Uretse ko abandi babishira kuri Petero gusa, Umwami wacu Yesu-Kristu aratubwira twese ati: Ndababwire ukuri: Ivyo muzohambira kw’isi vyose bizoba bihambiriwe no mw’ijuru; kandi ivyo muzohamburura kw’isi bizoba bihambiriwe no mw’ijuru (Matayo 18: 18) Kand’abo muzoharira ivyaha bose, bazoba babihariwe, ariko abo mutazobiharira bose, ntibazoba babihariwe (Yohani 20: 23).  Aya majambo benshi bavuga ko yerekeye intumwa, abepiskopi n’abapadiri, kandi hariho n’abapasitori bamwe babikurikiza mu mashengero y’abaprotestanti. Sinanditse ibi ngo ndabagwanye, ariko nashaka ko dufadikaniriza hamwe kuraba ico Ivyanditswe Vyera bivuga kuri iryo jambo: Ndababwira ukuri: ivyo muzohambira mw’isi bizoba bihambiriwe no mw’ijuru, kandi ivyo muzohamburura kw’isi bizoba bihamburuwe no mw’ijuru. kandi ndababwira ukuri yuko ababiri muri mwebwe, ni bahuriza inama kw’isi gusaba ikintu cose, Data wo mw’ijuru azokibakorera. Kuko abo babiri canke batatu bazoba bakoraniye mw’izina ryanje, nanje nzoba ndi hagati muri bo (Matayo 16: 18-20). Ni murabe ukuntu Yesu atangura kubwira iryo jambo intumwa: Avuga ati: Ndababwire ukuri. N’ukuvuga ko ar’ukuri atawushobora kuguhindura uko yishakiye. Ubu bushobozi bwo kurekura ivyaha canke kubirekera ku muntu bwahawe Petero n’izindi ntumwa, ndetse buhabwa n’abashobora guterana bose mw’izina rya Yesu. Bwahawe na none abahuza inama mu gusaba Data wo mw’ijuru. S’ukurekura ivyaha gusa, ariko ufise ukwizera Yesu mu mutima wiwe, aba yubatswe kuri rya buye rizima ariryo Yesu nyene. Ubwo rero ico abantu nkabo basaba Data cose arakibakorera. Ariko Yesu abasavye gusaba Imana bateraniye hamwe, kugirango nawe abe hagati muri bo.

Iman’ibane namwe mwese mukunda ukuri, ku bwa Yesu-Kristu umwami wacu. Amen.

Publié dans:Non classé |on 29 mars, 2011 |Pas de commentaires »

ARIKO MWIRINDE (6)

ARIKO MWIRINDE… NGO MUSHOBORE GUHAGARARA IMBERE Y’UMWANA W’UMUNTU (Luka 31: 34, 36)

Iki n’icigisho ca nyuma mur’uru rutonde rw’ivyigisho vyitwa ngo: ARIKO MWIRINDE. Muri’iki cigisho tuza kwibanda ku vyo guhagarara imbere y’Umwana w’umuntu ari we Yesu-Kristu, igihe azogarukira. Umwana w’umuntu ah’azozira afise ubwiza bwiwe ari kumwe n’abamarayika biwe bose, niho azovyagira ku ntebe yiwe y’ubwiza, amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azorobanura nk’umwungere, arobanura intama mu mpene. Intama azoziherereza i buryo bwiwe, impene nazo i bumoso (Matayo 25: 31-33). ARIKO MWIRINDE (6) chvreSinziko ko woba urafata akanya ko kwiga aya majambo ngo wibaze ukuntu intama yambaye n’ukuntu impene nayo yambaye. Urazi ko intama ifise igitsembe ciza gipfuka ubwambure bwayo, ariko impene ikagira ivyangombwa bigendera hanze, kuko umurizo wayo udashobora kubipfuka. Jewe ndafise ubwoba muri iki gihe ndiko ndakwandikira, nibaza ko woba ur’agahene katazi ko kagenda gusa, imbere y’Imana n’abamarayika. Kuko uvuga ngo nd’umukire ndatunze kandi ntaco nkenye, ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye, ur’umworo, ur’impumyi, ugenda amenya (Ivyahishuwe 3: 17). N’ubwo bwirasi bwawe, bwo kuvuga ngo warize, ngo wasomye ibitabo bimeze gurtya na gurtya, ukiyibagiza rwose ijambo ry’Imana, kuko waryohewe no kuba urarya umunyenga mur’iyi si yanduye. black_girl

Raba Uhoraho agirango ahindur’isi umusaka, ayigire amatongo ayubike, asanzaze abayibamwo. Maze ibizoba ku bantu b’abanyarutoke bizoba burning+churchno ku basaserdoti, ibizoba ku mushumba bizoba  no kuri shebuja,  ibizoba ku ncoreke bizoba no kuri nabuja,  ibizoba ku muguzi bizoba no kuwushora, ibizoba ku wutira bozoba no ku wumutiza, ibizoba ku waka inyungu bizoba no ku wakwa inyungu. Isi izohinduka umusaka inyagwe rwose, kuko Uhoraho ariwe avuze iryo jambo (Yesaya 24: 1-3). Ico gihe ubuhungiro bwose abantu bikoreye buzobabera ubusa.  Ko muvuga muti twasezeranye isezerano n’urupfu, kandi twemeranijwe n’i kuzimu, muti icago ni casendanisha kigahita hagati mu gihugu, muti ntikizodushikakako, kuko twironkeye ubuhungiro mu binyoma, tukaba tunyegeye musi y’ubugunge. Maze isezerano mwasezeranye n’urupfu rizopfa, kandi inyemero mwemeranije n’i kuzimu ntizohama, arikw’icago ni casendanisha kigahita mu gihugu niho kizobasiribangira hasi. LeSecretdeChanda6Uko kizokwama gihita kwose kizobafata, kuko ,kizokwama gihita uko bukeye ku murango no mw’ijoro, bibiliya-yera-4ckandi gutahura bwa butumwa bwiza kuzozana gucika ivutu gusa (Yesaya 28: 15, 18-19).

Kuko igihe co kwihana kizoba carangiye. Nico gituma Umwami Yesu ahamagara, kandi yipfuza kukubera ubuhungiro kuva kuri iyi saha. Aravyemeza ati: Uwuza kuri jewe sinzomuhinda na gato. Kuko ico uwantumye ashaka n’uko mu bo yampaye hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze ndabazure ku musi w’iherezo (Yahani 6: 37, 39). Uhise mwo iki none?

Publié dans:Non classé |on 21 mars, 2011 |Pas de commentaires »

IGITERAMO CO GUSENGA CO KURI IYI SABATO YO KU WA 19 NTWARANTE 2011

INDIRIMBO ITANGURA 

Wibuk’isabato

1. Wibuk’isabato Umwami yahiriye,

N’umus’urut’iyindi, n’umus’unezeza

Turuhukamw’ibikorwa, tukabwirw’ivy’ijuru

Niwo muc’umurika uva ku Mwam’Imana

Icitabirizo:

Utuzanir’amahoro Sabato nziza rwose

Utuzanir’amahoro Sabato Yera

2. Ja wez’isabato maz’uramy’uwo Mwami

Yabwiy’intumwa ziwe ati: Ni je Nzira

Niba twicisha bugufi, dukorer’Umukiza

Tuzojanwa kw’isoko y’amazi y’ubugingo

Icitabirizo:

Utuzanir’amahoro…

3. Tunezerwe twese turirimbire Yesu

Incuti ziwe twese tumutegereze

Mukiza mw’iz’udukunda, isezerano ryawe

Ng’uzoba muri twebwe niryo ritunezeza

Icitabirizo:

Utuzanir’amahoro…

ISENGESHO:

Muvyeyi mwiza waduhaye Umwana wawe w’ikinege Yesu-Kristu, duhe mpa Mpwemu wawe mur’aka kanya kuko ndamukenye kugirango nige iri jambo kandi nshobore kurigendera, mw’izina rya Yesu-Kristu, Umwami wacu. Amen.

TWICISHE BUGUFI IMBERE Y’UMUREMYI:

Izina ry’Imana riragahimbazwa,  ibihe bitazoshira, kuk’ubwenge n’ubushobozi ar’ivyayo.: niyo ikuranya imyanya n’ibihe, niyo ikura abami ikimika abandi, niyo iha abanyabwenge ubwenge, n’abakerebutse ikabaha kumenya, niyo ihishura ivy’amabanga y’iyo bihera, niyo izi ibiri mu mwiza, kand’umuco n’uwayo (Daniyeli 2: 20-22)

TWIGE IJAMBO RY’IMANA:  

        KUGIRANGO MUZE MUSHOBORE GUHUNGA IVYO VYOSE BIGIRA BIBEHO (Luka 21: 36)IGITERAMO CO GUSENGA CO KURI IYI SABATO YO KU WA 19 NTWARANTE 2011

Mu vyigisho biherutse twarabonye ko Yesu avuga ko uwo musi uzoshika nk’umutego ku bantu bose bashagaje mw’isi yose (Luka 21: 35). Ariko mweho, beneData, ntimuri mu mwijima, kugirango uwo musi ububire nk’igisuma (1Abatesalonika 5: 4). Icatumye Mpwemu Yera wa Yesu akwereka iki cigisho, african-american-woman-computerkwar’ukugira ngo akwumvishe ko ufise agaciro mu maso y’Imana, kuko wahisemwo kubana nayo akaramata.

Ni wakomeza iryo sezerano, Uhoraho azokomeza kukubera Umwami, nawe uzomubera igihugu. Arakumar’ubwoba uwu musi ati: Mpamangara nanje ndakwitaba, nkwereke ibihambaye n’ibihishijwe utar’uzi (Yeremiya 33: 3). Yaravyemeye ko azokomeza isezerano ryiwe na wewe, kandi ntiyoguhemukira. Arongera ati: SuperStock_1886-9944Ntutinye kuko nagucunguye, naguhamagaye mw’izina, ur’uwanje. Ni waca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizokurengera; ni waca mu muriro ntuzosha, kandi n’urubeya ntiruzokubabura. Kuko wabaye uw’igiciro kinini mu maso yanje, n’umwubahwa, nanje nkagukunda, nico gituma nzoheba abantu ku bwawe, n’amahanga nzoyaheba kuber’ubugingo bwawe (Yesaya 43:1, 2, 4).

N’ukuri dukwiye kumenyera guhungira musi y’amababa yiwe mu gihe ivy’isi biturembeje, kandi nico yipfuza. Ishengero ry’Imana ariryo Yerusaremu nshasha yo mw’Isezerano risha, rirabwirwa ngo: Ni kangahe nagomvye gukoranya abana bawe, 4285916401_a7f843867bnk’uko inkoko ikoranya imiswi yayo iyibundikira mu vyubi vyayo, ariko ntmwakunda! (Matayo 23: 37). Kwemera ubuhungiro duhabwa n’umwami Yesu nivyo bizodufasha mu bihe bibi, kuko izina ry’Uhoraho n’umunara ukomeye, umugororotsi awirukiramwo akaba amahoro (Imigani 18: 10). N’uko nawe ni waba waryohewe n’iki cigisho, wizere Imana ntutirigane, isengesho ryawe ntiz0ryibagira. Izokubundikira mu moya yayo, kand’uzohungira musi y’ivyubi vyayo (Zaburi 91: 4). N’uko rero mwirinde, kugirango muze mushobore guhunga ivyo vyose bigira ngo bibeho (Luka 21: 34, 36). Kuko ubuhungiro bwacu burabonetse, buri mw’izina ry’Umwami Yesu gusa, Amen.

GUSHIGIKIRA IGIKORWA C’IMANA

Turakeneye ubufasha cane kubera bene Data badafise insengero zo kwigiramwo ijambo ry’Imana, abandi bakenye ibitabo vy’indirimbo, abandi bakeneye icoshobora kuramira amagara yabo kuko bararwaye. Ubu twandika iki giteramo dufise n’umwana arwariye mu bitaro mu Kirundo. Ishengero ryo mu Gitobe naryo rirakeneye ivyo gusakara kugirango bigire ahantu hameze neza. Urashobora gufasha, twandikire tukwereke ico woshobora kudufashamwo.

Umuntu wese atange nk’uko abigabiye mu mutima wiwe, atababaye cank’atagoberewe, kuko Imana ikunda uwutanga anezerewe (2Abakorinto 9: 7)

INDIRIMBO IHERUKA:

Mu kibanza c’indirimbo iheruka, fata Bibiliya yawe usome Zaburi 49: 6-20

ISENGESHO RIHERUKA:

N’uko Mwami umpe umugisha wawe, unyigishe kukwubaha muri vyose guhera uwu musi, naho nyene vyoba biteye ingorane, unyigishe kwihangana ku bwa Yesu-Kristu Umwami wacu. Amen.

Publié dans:Non classé |on 18 mars, 2011 |Pas de commentaires »

IGITERAMO CO GUSENGA KURI IYI SABATO YO KU WA 12/03/2011

INDIRIMBO ITANGURA 

Izina ry’Umwami Yesu

1. Izina ry’Umwami Yesu, niryo ryokuremesha

Mu magorwa yawe yose, rijan’ah’uja hose

Icitabirizo:

 N’izina ryiza pe, baryizigire mw’isi

N’izina ryiza cane barishime mw’ijuru

2. Nihagir’umunt’ashimwa w’umunyacubahiro

Naho yokirush’abandi, Yesu we n’agaheta.

Icitabirizo:

N’izina….

ISENGESHO:

Muvyeyi mwiza waduhaye Umwana wawe w’ikinege Yesu-Kristu, duhe mpa Mpwemu wawe mur’aka kanya kuko ndamukenye kugirango nige iri jambo kandi nshobore kurigendera, mw’izina rya Yesu-Kristu, Umwami wacu. Amen.

TWICISHE BUGUFI IMBERE Y’UMUREMYI:

Ni muze tumusenge twunamye dupfukamre Uhoraho Umuremyi wacu (Zaburi 95: 6)

TWIGE IJAMBO RY’IMANA:  

Umugabo Rugorihenda yar’umushingantahe ashobora gusobanura ivyasobanye, nta kibazo camunanira gusubiza.

IGITERAMO CO GUSENGA KURI IYI SABATO YO KU WA 12/03/2011 21852

Umusi umwe yari yicaye kw’irembo, noneho haza umwana atwengatwenga, n’umunezero mwinshi. Uwo mwana yari anezerewe n’uko yamaze gutora uburyo3691660876_27269f3fe4 bwo gushira Rugorihenda mu mutego.

Yari yafashe akanyugunyugu, agapfumbata mu gipfunsi, yibwira mu mutima ati: Ndagiye mbaze Rugorihenda ico mfise mu gipfunsi ndabe ko akimenya. Umwana rero araza yegera Rugorihenda ati: Ndagupfinze ico mfise mu ntoke n’igiki? Rugorihenda ati: Ufise akanyugunyugu. Wa mwana ntiyashirwa, arongera ati: Ni kazima cane kapfuye? Kuko yibaza mu mutima ati: Niyavuga ko    ko ari kazima, ndagafyonda gapfe, nce mpfungura intoke ndamwereke ko kapfuye, abone ko yihenze. Niyavuganaho go kapfuye ndakarekura kaguruke, abone ko yihenze na none.

N’uko wa mwana abwira Rugorihenda ati: Ego me, mfise akanyugunyugu. None ni kazima canke kapfuye? Rugorihenda aramuraba mu maso, aratwega. Maze aramubwira ati: VYOSE BITERWA NA WEWE!

Wa mwana atanganzwa n’inyishu y’uwo mushingantahe, aca arigira n’akanyugunyugu kiwe. Sije nohahera,hohera uwo mwana n’akanyuguyugu kiwe!

Burya ngo umugan’ugana akariho. Abenshi muri iyi si bibesha ngo bashobora gufata ubuzima bwabo mu ntoke, bakabuhisha umucamanza w’isi yose, yabubahaye. Benshi baraza imbere yiwe bamubeshesha amajambo atagira akamaro. Igihe kigiye kugera, aho ivyahishijwe vyose bizohishurwa.

Ar’ugupfa canke gukira kw’ubugingo bwawe, vyose bizoterwa na wewe.  Kwemerera Kristu ngo yinjire mu bugingo bwawe uyu musi, bizotuma kuri wa musi uguruka hamwe n’abamarayika, wigire mu buhirwe buhoraho. Guhakanira Kristu ngo ntakagire icicaro mu buzima bwawe,bizotuma ubugingo bwawe bwinjra mu rupfu rw’imyaka yose.

Uyu mwana yaronse inyishu zihwanye n’ibibazo vyiwe. Na wewe ni ko bizokugendera. Umwami wacu Yesu-Kristu aravuga ati: Kandi ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n’impwemu abantu bavuga bazoribazwa ku musi w’amateka. Amajambo yawe niy’ azotuma utsinda, cank’amajambo yawe,niy’ azotuma utsindwa (Matayo 12: 36-37).

N’uko rero muvandimwe,vyose biterwa na wewe.       

GUSHIGIKIRA IGIKORWA C’IMANA

Turakeneye ubufasha cane kubera bene Data badafise insengero zo kwigiramwo ijambo ry’Imana, abandi bakenye ibitabo vy’indirimbo, abandi bakeneye icoshobora kuramira amagara yabo kuko bararwaye. Abakozi b’Imana ntibafise ukuntu bashika ku bantu bari kure. Urashobora gufasha, twandikire tukwereke aho woshobora gufasha.

N’uko rero ni waba ubona ko iki gikorwa gikwiye gushigikirwa: Soma muri Bibliya yawe 2Abakorinto 9: 7.

INDIRIMBO IHERUKA:

Mu kibanza c’indirimbo iheruka, fata Bibiliya yawe usome Zaburi 50: 16-23

ISENGESHO RIHERUKA:

N’uko Mwami umpe umugisha wawe, unyigishe kukwubaha muri vyose guhera uwu musi, naho nyene vyoba biteye ingorane, unyigishe kwihangana ku bwa Yesu-Kristu Umwami wacu. Amen.

Publié dans:Non classé |on 11 mars, 2011 |Pas de commentaires »

ARIKO MWIRINDE (5)

KUGIRANGO MUZE MUSHOBORE GUHUNGA IVYO VYOSE BIGIRA BIBEHO (Luka 21: 36)ARIKO MWIRINDE (5)

Mu vyigisho biherutse twarabonye ko Yesu avuga ko uwo musi uzoshika nk’umutego ku bantu bose bashagaje mw’isi yose (Luka 21: 35). Ariko mweho, beneData, ntimuri mu mwijima, kugirango uwo musi ububire nk’igisuma (1Abatesalonika 5: 4). Icatumye Mpwemu Yera wa Yesu akwereka iki cigisho, african-american-woman-computerkwar’ukugira ngo akwumvishe ko ufise agaciro mu maso y’Imana, kuko wahisemwo kubana nayo akaramata.

Ni wakomeza iryo sezerano, Uhoraho azokomeza kukubera Umwami, nawe uzomubera igihugu. Arakumar’ubwoba uwu musi ati: Mpamangara nanje ndakwitaba, nkwereke ibihambaye n’ibihishijwe utar’uzi (Yeremiya 33: 3). Yaravyemeye ko azokomeza isezerano ryiwe na wewe, kandi ntiyoguhemukira. Arongera ati: SuperStock_1886-9944Ntutinye kuko nagucunguye, naguhamagaye mw’izina, ur’uwanje. Ni waca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizokurengera; ni waca mu muriro ntuzosha, kandi n’urubeya ntiruzokubabura. Kuko wabaye uw’igiciro kinini mu maso yanje, n’umwubahwa, nanje nkagukunda, nico gituma nzoheba abantu ku bwawe, n’amahanga nzoyaheba kuber’ubugingo bwawe (Yesaya 43:1, 2, 4).

N’ukuri dukwiye kumenyera guhungira musi y’amababa yiwe mu gihe ivy’isi biturembeje, kandi nico yipfuza. Ishengero ry’Imana ariryo Yerusaremu nshasha yo mw’Isezerano risha, rirabwirwa ngo: Ni kangahe nagomvye gukoranya abana bawe, 4285916401_a7f843867bnk’uko inkoko ikoranya imiswi yayo iyibundikira mu vyubi vyayo, ariko ntmwakunda! (Matayo 23: 37). Kwemera ubuhungiro duhabwa n’umwami Yesu nivyo bizodufasha mu bihe bibi, kuko izina ry’Uhoraho n’umunara ukomeye, umugororotsi awirukiramwo akaba amahoro (Imigani 18: 10). N’uko nawe ni waba waryohewe n’iki cigisho, wizere Imana ntutirigane, isengesho ryawe ntiz0ryibagira. Izokubundikira mu moya yayo, kand’uzohungira musi y’ivyubi vyayo (Zaburi 91: 4). N’uko rero mwirinde, kugirango muze mushobore guhunga ivyo vyose bigira ngo bibeho (Luka 21: 34, 36). Kuko ubuhungiro bwacu burabonetse, buri mw’izina ry’Umwami Yesu gusa, Amen.

Publié dans:Non classé |on 10 mars, 2011 |Pas de commentaires »

IGITERAMO CO GUSENGA KURI IYI SABATO YO KU WA 12/03/2011

INDIRIMBO ITANGURA 

Izina ry’Umwami Yesu

1. Izina ry’Umwami Yesu, niryo ryokuremesha

Mu magorwa yawe yose, rijan’ah’uja hose

Icitabirizo:

 N’izina ryiza pe, baryizigire mw’isi

N’izina ryiza cane barishime mw’ijuru

2. Nihagir’umunt’ashimwa w’umunyacubahiro

Naho yokirush’abandi, Yesu we n’agaheta.

Icitabirizo:

N’izina….

ISENGESHO:

Muvyeyi mwiza waduhaye Umwana wawe w’ikinege Yesu-Kristu, duhe mpa Mpwemu wawe mur’aka kanya kuko ndamukenye kugirango nige iri jambo kandi nshobore kurigendera, mw’izina rya Yesu-Kristu, Umwami wacu. Amen.

TWICISHE BUGUFI IMBERE Y’UMUREMYI:

Ni muze tumusenge twunamye dupfukamre Uhoraho Umuremyi wacu (Zaburi 95: 6)

TWIGE IJAMBO RY’IMANA:  

Umugabo Rugorihenda yar’umushingantahe ashobora gusobanura ivyasobanye, nta kibazo camunanira gusubiza.

IGITERAMO CO GUSENGA KURI IYI SABATO YO KU WA 12/03/2011 21852

Umusi umwe yari yicaye kw’irembo, noneho haza umwana atwengatwenga, n’umunezero mwinshi. Uwo mwana yari anezerewe n’uko yamaze gutora uburyo3691660876_27269f3fe4 bwo gushira Rugorihenda mu mutego.

Yari yafashe akanyugunyugu, agapfumbata mu gipfunsi, yibwira mu mutima ati: Ndagiye mbaze Rugorihenda ico mfise mu gipfunsi ndabe ko akimenya. Umwana rero araza yegera Rugorihenda ati: Ndagupfinze ico mfise mu ntoke n’igiki? Rugorihenda ati: Ufise akanyugunyugu. Wa mwana ntiyashirwa, arongera ati: Ni kazima cane kapfuye? Kuko yibaza mu mutima ati: Niyavuga ko    ko ari kazima, ndagafyonda gapfe, nce mpfungura intoke ndamwereke ko kapfuye, abone ko yihenze. Niyavuganaho go kapfuye ndakarekura kaguruke, abone ko yihenze na none.

N’uko wa mwana abwira Rugorihenda ati: Ego me, mfise akanyugunyugu. None ni kazima canke kapfuye? Rugorihenda aramuraba mu maso, aratwega. Maze aramubwira ati: VYOSE BITERWA NA WEWE!

Wa mwana atanganzwa n’inyishu y’uwo mushingantahe, aca arigira n’akanyugunyugu kiwe. Sije nohahera,hohera uwo mwana n’akanyuguyugu kiwe!

Burya ngo umugan’ugana akariho. Abenshi muri iyi si bibesha ngo bashobora gufata ubuzima bwabo mu ntoke, bakabuhisha umucamanza w’isi yose, yabubahaye. Benshi baraza imbere yiwe bamubeshesha amajambo atagira akamaro. Igihe kigiye kugera, aho ivyahishijwe vyose bizohishurwa.

Ar’ugupfa canke gukira kw’ubugingo bwawe, vyose bizoterwa na wewe.  Kwemerera Kristu ngo yinjire mu bugingo bwawe uyu musi, bizotuma kuri wa musi uguruka hamwe n’abamarayika, wigire mu buhirwe buhoraho. Guhakanira Kristu ngo ntakagire icicaro mu buzima bwawe,bizotuma ubugingo bwawe bwinjra mu rupfu rw’imyaka yose.

Uyu mwana yaronse inyishu zihwanye n’ibibazo vyiwe. Na wewe ni ko bizokugendera. Umwami wacu Yesu-Kristu aravuga ati: Kandi ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n’impwemu abantu bavuga bazoribazwa ku musi w’amateka. Amajambo yawe niy’ azotuma utsinda, cank’amajambo yawe,niy’ azotuma utsindwa (Matayo 12: 36-37).

N’uko rero muvandimwe,vyose biterwa na wewe.       

GUSHIGIKIRA IGIKORWA C’IMANA

Turakeneye ubufasha cane kubera bene Data badafise insengero zo kwigiramwo ijambo ry’Imana, abandi bakenye ibitabo vy’indirimbo, abandi bakeneye icoshobora kuramira amagara yabo kuko bararwaye. Abakozi b’Imana ntibafise ukuntu bashika ku bantu bari kure. Urashobora gufasha, twandikire tukwereke aho woshobora gufasha.

N’uko rero ni waba ubona ko iki gikorwa gikwiye gushigikirwa: Soma muri Bibliya yawe 2Abakorinto 9: 7.

INDIRIMBO IHERUKA:

Mu kibanza c’indirimbo iheruka, fata Bibiliya yawe usome Zaburi 50: 16-23

ISENGESHO RIHERUKA:

N’uko Mwami umpe umugisha wawe, unyigishe kukwubaha muri vyose guhera uwu musi, naho nyene vyoba biteye ingorane, unyigishe kwihangana ku bwa Yesu-Kristu Umwami wacu. Amen.

Publié dans:Non classé |on 5 mars, 2011 |Pas de commentaires »

ARIKO MWIRINDE (4)

MWAME MUGAVYE, MUSENGE MU BIHE VYOSE

Mwame mugavye musenge mu bihe vyose… (Luka 21: 36)ARIKO MWIRINDE (4) assemblee2

Iri jambo ngo  »gusenga » n’ijambo rikomeye cane, ndetse ridusubizamwo intege, kuko riratwibutsa ko naho tur’abanyavyaha, turacafise amahirwe yo kwegera intebe y’imbabazi. Nkako, ngo uwufise ikimuri ntahakurira hasi, twebwe dufise mukuru wacu atuvuganira imbere y’Imana Data wa twese avyagiye kuri ya Ntebe. N’uko ni twegere intebe y’ubuntu dushize ubwoba, kugirango turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye (Abaheburayo 4: 16).

Satani arazi ko amasengesho avuye ku mutima wihanye ashobora kubohoza umutima w’umunyavyaha agacika intore y’umwami Imana. Nico gtuma yihatira kutwigisha uburyo bwo gusenga budafashe, ugasanga abantu bariko barayogora, bakom’induru,RabeloPhoto2_c_ ngo berekane ko bafashwe na Mpwemu Yera mu masengesho. Kandi ikigeretseko mukora, mutotesha uruhimbi rw’Uhoraho amosozi, mwiriza musuhuza umutima, bigatuma atanakubabaye amashikamwa yanyu, ngw’ayakire ayemeye(Malaki 2: 13). Umwami wacu Yesu-Kristu yaduhaye akarorero keza ko gusenga. Yakunda kwiherera kenshi, agasenga umutima uri mu nda adakom’induru nk’ivyo dukunze kubona. textesspifond2Ahejeje gusezera ishengero, aduga umusozi gusenga yiherereye. Bwagorovye ariyo ari wenyene gusa (Matayo 14: 23). Mw’ijoro rishira ubuca aravyuka arasohoka, aja mugahinga asengerayo (Mariko 1: 35). Bahejeje kuririmba barasohoka baja ku musozi wa Elayono (Oliveti). (Matayo 26: 30). Gusenga twihereye nka Yesu ni vyiza cane, ariko tukagira n’amateraniro igihe cose yo gusenga no kuninahaza Imana, kuko gusengera hamwe birongereza inguvu cane mu gihe c’ibigeragezo. Sindiko ndavuga ya materaniro yo guhamiriza imbere y’Imana. Kuko birya bintu bishobora kutwibagiza ubukene bwacu mu vya Mpwemu, tugataha tutavuze n’icatuzindukanye, ariko turyohewe gusa n’uko twatamvye, canke ko twavugishijwe mu ndimi. Ngirango ndakwibire akabanga: homme%20brise%20devant%20DieuNi waba ata musi n’umwe ishengero ryawe ripfukama mugusenga, imisi yose bagashima gusenga bahagaze gusa, bavugishwa, ukwiye kuvyibazako. Abaseng’Imana baca bugufi, n’iyo basenze bahagaze usanga batekanye. No mu ndirimbo zabo usanga bitonda nkuko nyene bigenda mw’ijuru. Uburyo bwo gutamba mu runywero no mu birori, si bwo uryo bwo gukoresha munzu y’Imana. Nimuze tumusenge twunamye, dupfukamire Uhoraho umurenyi wacu (Zaburi 95:6). Har’ukuntu dushobora gucurarangira Imana, tukigina, kandi bikaba ku rutonde rwiza bidasa nk’abariko barikuramwo akabahitiyemwo. jam%20choirYamara Uhoraho we ari mu rusengero rwiwe, isi yose n’ihwekerere imbere yiwe (Habakuki 2: 20). Kandi iyo musenga, ntimukabomboranye amanwa nk’uko abanyamahanga bagira; biyumvira yuko bazokwumvirwa, kubw’amajambo menshi (Matayo 6:7)

Jewe ivyo ndiko ndavuga, ndiko ndabwira abantu bumva ko bafise ikibababaje ku mutima, bakaba bokwiherera mugihe abana basinziriye, canke uwo mubana mu nzu mu gihe atahari ngo agusamaze, ugapfunga radiyo na televiziyo, ukiherera mu cumba ugapfukama ugatakambira teen.girl.prayingImana kubera izo ngorane zawe. Ni waba uba mu misozi, canke ahandi hose bishoboka, ukagira ikibanza c’ibanga uhuriramwo n’Imana yawe. Iyo musenga ntimukabe nka za ndyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu mayirabiri ngo biyerekane imbere y’abantu; ndababwir’ukuri, baramaze guhabwa impera yabo (Matayo 6: 5). Abakristu batekanye, nibo Imana yipfuza, atari bamwe bakubita epfo na ruguru, ngo tubone ko bakijijwe. War’uziko benshi muribo ivyabo bigarukira harya nyene, n’iwabo ntibasenga, bahora basengera ivyokurya mu gihe har’umushitsi, canke umupasitori yabagendeye. black-family-prayingBasubira kwibuka ivyo gusenga bageze mu nsengero ngo biyerekane imbere y’abantu.

Abakristu bafitaniye akabanga n’Imana baragaragara n’ukuntu bigenza, kandi n’imvugo yabo usanga ibaranga. Ben’abo, n’iyo baje mu materaniro y’ishengero, birababonekamwo y’uko ar’abantu bagendana n’Imana koko. Indirimbo yabo y’ishimwe mu materaniro iraduga ija ku Mana kuko iba ivuye ku mutima utagira uburyarya, nibo ncuti z’Imana z’ukuri.

Ndaziko nshobora kugira ingorane ku bantu bamenyereye gusenga bahogora mu materaniro. Ariko muraraba neza,black-youth amateraniro ari mu Vyanditswe Vyera yagizwe abantu bagashira amajwi hejuru  mu gusenga ari mu buryo bubiri, kandi butandukanye. Aya materaniro tuzoyiga neza mu cigisho kizokurikira. Gusa, dufate ako kamenyero keza ko gusenga twiherereye, tubwire Imana iritubabaje nkuko Yesu yabigenza, hanyuma260px-Int%C3%A9rieur_d%27une_%C3%A9glise_adventiste twoye guheba gukoranira hamwe, nkuko bamwe bagira, ariko duhanurane, kandi uko mubonye wa musi wegereza, murushirize kugenza murtyo (Abaheburayo 10: 25).

Iman’ibane namwe mwese kandi yumve n’amasengesho yanyu, kubwa Yesu-Kristu, Umwami wacu. Amen.

Publié dans:Non classé |on 4 mars, 2011 |Pas de commentaires »

ARIKO MWIRINDE (3)

 MWIRINDE UWO MUSI NTUBAGWEKO GITURUMBUKA NK’UMUTEGO

Ariko mwirinde… ng’uwo musi ntubagweko giturumbuka nk’umutego, kuko aruko uzoshika ku bantu bose bashagaje mw’isi yose (Luka21: 34-35).ARIKO MWIRINDE (3)

Iri jambo ngo mwirinde rirafitaniye isano n’ijambo Yesu yagarutse ko kenshi mu nyigisho ziwe, rivuga ngo: Mube maso, canke ngo mwame mugavye! Yesu arerekana neza igituma dutegerezwa kwama tugavye! Mur’uwu murongo tumaze gusoma yavuze ngo Ariko mwirinde… ng’uwo musi ntubagweko giturumbuka nk’umutego…  N’ukuvuga rero ko ni twamwumvira tukirinda, uwo musi ntuzotugwako giturumbuka nk’umutego!

Abantu bumva ivyo bashakaka kwumva. Umurongo wahumye amaso benshi kandi ariwo baca bitabaza iyo tuvuze ko ukugaruka kwa Yesu kuri hafi, ni wa murongo uvuga ngo: Ariko uwo musi canke isaha nta wubizi, n’iyo boba abamarayika bo mw’ijuru, canke umwana w’Umuntu, atari Data gusa (Matayo 24: 36).846890548_d4d8b5c4a8 Subira mwo musome neza uwu murongo, musanga amavuga  yose (inshinga zose) ziri muri kubu (Indicatif présent). Yesu ntiyavuze ngo ntawuzobimenya! Yavuze ngo ntawubizi. Ni murabe akarorero yaciye atanga ku murongo ukurikira, wa 37.Kandi nkuko vyari biri mu misi ya Nowa niko bizomera no mu kuza k’Umwana w’umuntu (Matayo 24: 37).

War’uziko Nowa yar’azi neza umusi umwuzure uzogwirako? Kuko yari yamye agavye, yumvira ijambo ry’Imana, nayo yari yamuhishuriye yose, n’itariki. Dusoma ngo: Mpwemu wanje ntazokwama aranyinyurana n’umuntu ibihe vyose, kuko ar’uw’inyama gusa, nuko rero imisi yiwe izoba imyaka ijana na mirongw’ibiri. Ariko Nowa we Imana iramushima. Maz’Uhoraho abwira Nowa ati: Ni winjre mu bwato mwe n’abo mu nzu yawe bose, kuko mu runganwe rw’ubu ari wewe wenyene nabonye ugororotse. Kukw’inisi indwi ishize, nzorekurira imvura kw’isiu imare imi mirongwine igwa umurango n’ijoro… bb627_china-reading-bible2_web_303x200Maze iyo misi indwi ishize, amazi y’umwuzure asendanisha kw’isi (Itanguriro 6: 3, 9; 7: 1, 4, 10). Ngirango aya majambo arasobanutse neza, kandi arerekana ko Nowa yar’azi igihe c’uko umwuzure uzotera. Nk,uko vyari biri mu misi ya Nowa, niko bizoba mi misi yo kuza k’Umwanaw’umuntu (Matayo 24: 36).

Abafise ukwizera kw’ukuri bumvira Imana nka Nowa, bazogira ayo mahirwe yo kumenya itariki n’umusi. Nivyo Paulo nawe atwigisha ati:  Ariko mweho bene Data, ntimuri mu mwiza ngo uwo musi ububire nk’igisuma (1 Abatesalonika 5: 3). Raba neza no muri iyi nyigisho ya Paulo, usanga uwo musi udashobora kuza giturumbuka ku bantu bari mu muco. Uzoza nk’igisuma ku bari mu mwiza. Yesu yarabifoboye ati: N,uko rero n’utaba maso, nzoza nk’igisuma nawe ntuzomenya igihe nzokwubira (Ivyahishiwe 3: 3). reading-bibleMurumvako mu gihe jewe nawewe tubaye maso, Yesu ntiyoza nk’igisuma. Erega Umwami Uhoraho ntazogira ico akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha (Amosi 3: 7). Aya mahirwe yo kumenya amabanga akomeye y’Uhoraho, tuyakomora kuri sogokuruza wacu mu kwizera, Aburahamu. Ca gihe Uhoraho yararaririye gutikiza Sodumu na Gomora, yaciye kwa Aburahamu afise ishusho y’abagabo batatu, Aburahamu abaja inyuma, arabaherekeza. Maze Uhoraho arivuganya ati: Mbega Aburahamu nomuhisha ico ngira nkore  (Itanguriro 18: 16-17). No muri ico gihe ijwi rizovuga mu mutima w’Imana ngo: Mbega uruvyaro rw’ Aburahamu noruhisha ico ngira nkore? N’uko Aburahamu niwe yasezeraniwe amasezerano be n’uruyaro rwiwe (Abagalatiya 3: 16). Egome, Umwami Uhoraho ntazogira ico akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha (Amosi 3: 7).

Uhava umbaza uti: None kuki Yesu yavuze ko nawe atavyo azi, akavuga ko n’abamarayika batabizi? petitefilleruralsourireMu vy’ukuri, mugihe Yesu yari kw’isi,  naho yar’asanganywe ishusho y’Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringanira n’Imana, ar’ikintu co kwumirako, ariko yisiga ubusa, yigira nk’umushumba (umugaragu) (Abafilipi 2: 6-7). africaYashobora gukora ibikorwa nkatwe, kuva akiri umwana. Mur’ico gihe, yavuze ko atabizi mu guca bugufi kwiwe, ariko wibuke ko avuga ati: Jewe na Data tur’umwe (Yohani 10: 30).Intumwa zaYesu ntizari zikeneye kumenya uwo musi, nkuko wewe najewe tudakeneye kuwumenya. Ariko abera bazoba bari kw’isi mu bihe vyanyuma, bo bazowumenya, kuko bizoba biberekeye. Nico gituma intumwa zabwiwe ngo: N’uko namwe mwame mwiteguye kuko Umwana w’umuntu azoza igihe mutazi (Matayo 24: 44).

Nanone, tumenye ko kumenya uwo musi atari yo ngombwa, ica ngombwa n’ukwama twiteguye. Namba turiho, turiho kuba ab’Umwami, namba dupfa, dupfira kuba ab’Umwami. N’uko namba turiho canke namba dupfa, tur’ab’Umwami (Abaroma 14: 8).reading-the-bible Ijwi rimaze  gutangariza abera ivy’umusi n’isaha, ntawuzoba agishoborakwihana, kuko imbabazi zizoba zirangiye kubari mw’isi. Wewe ba maso gusa, kugira ngo uwo musi ntuze ukugwe giturumbuka. Iri jwi rirateye ubwoba ku banse kwihana, kuko riravuga kandi ngo: UWUPFA N’APFE, UWURANDUKA N’ARANDUKE, AMASIGARIRA N’ARYANE (Zekariya 11: 9).

None se muvandimwe, wumva ibi bintu har’ico bikubwira? Iman’iguhe kwihana no kwirinda vy’ukuri, kubwa Yesu-Kristo, Umwami wacu. Amen.

Publié dans:Non classé |on 3 mars, 2011 |Pas de commentaires »

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire