ISAH’IMWE YO MU VYAHISHUWE 18: 16

Paroisse twihane iraguha ijambo ry’Imana imisi yose. Raba hariya hepfo handitswe ngo: Ijambo ry’Imana mur’iki gitondo

IBARA RIZOBA AHO RIDAKEKWA MW’ISAHA YA NYUMA

Kand’abami bo kw’isi, abasambana nawe, bagasangira nawe ibihinda vyiwe bazomuririra bamuvugirize amaruru, aho bazobonera umwotsi wo kuyigizwa kwiwe, bahagaritswe kure no gutinya umwotsi wo gushinyagurigwa kwiwe, bati n’ibara, n’ibara, ewe wa gisagara gihambaye, Babuloni wa gisagara c’inkomezi, kuko mw’isah’imwe iteka uciriweko rigushikiriye! (Ivyahishuwe 18: 9-10).

Mur’iyo saha ya nyuma, ba bami twiga mu cigisho giheruka, ngo bazoririra uwo mumaraya. Tuvyumvikane neza: Uwu mumaraya s’umugore akenyeye igitenge nk’uko dusanzwe tubona abagore, ISAH'IMWE YO MU VYAHISHUWE 18: 16 com-politique-afrique-1n’igisagara ca Babuloni. Kandi s’igisagara c’amazu yubatswe n’amabuye n’amatafari, n’ukuvuga abantu bishize hamwe, bakagira uburyo bwo kwigisha ibidasobanutse, ariko bikabatungisha cane bakaba ibihangange. Reka dusome: Uwo mugore yambaye impuzu z’inyamzoftig-women-dress-purple-ralph-lauren-wholesalebarabami n’iy’agahama… (Ivyahishuwe 17: 4).

Inyambarabami zivugwa zari impuzu abami ba kera b’Abaroma bambara zigomba gusa n’iroza canke n’umutugutu, nico bita ,mu gifransa  »pourpre ». Barashobora no kwambara umushanana w’agahama. Raba kuri iyo shusho iri ngaho hejuru, uwo mukobwa yambaye ikanzo y’ibara rya pourpre, nico bita muri Bibiliya, inyambarabami. Abami rero b’Abaroma bambara amakanzo yera, n’imishanana isa gurtyo, canke umukenyezo. P_0_9000_14958_1288965254Mu birori bikomeye bashobora kwambara amakanzo maremare abasaga asa gurtyo. Raba uwo musore uko yambaye, yigana abami b’Abaroma.

Mu mugani w’umutunzi n’umukene Lazaro, Yesu yaravuze  umuntu w’umutunzi yambara impuzu z’inyambarabami n’izera nziza, yama yidibamiye mu vyiza imisi yose (Luka 16: 19. Ni wasoma uwo mugani neza, usanga Yesu yariko aravuga amashengero abiri, kandi uzosanga iryambaye inyambarabami ryibuka ivyo kwihana mu gihe bitagikunda, muri ya saha yanyuma. Soma neza uwo mugani muri Luka 16: 19-31). Biragufasha gutahura vyinshi utari bwigere wibaza kur’uwo mugani. Burya rero ivy’isi n’amabanga! Ni vyaguter’ibibazo, uravyandika tubishakire inyishu. Na kare handitswe ngo: Ni mwagomba kubaza, mubaze, muhindukire muze (Yesaya 21: 12).

Reka rero tubandanye tuvuge ivy’uwo mugore yambaye izo mpuzu z’inyambarabami n’iz’agahama. Murumva ko mugihe ca Yesu no mugihe ca Yohani, abami bari biganje kandi bavugwa n’abami b’i Roma. Umwami w’i Roma yar’atinyitse cane. Ni we gusa yarashoboye rero kwambara umwambaro usa gurtyo, ukamuha n’iteka ry’uko avuganira ubwami bwiwe ku mana. Iyo mana ivugwa yari  »izuba ». Niho rero bamwita ngo ni Maximus Pontifex. N’ukuvuga uwo bose bagomba gucako (mu majambo asanzwe Maximus n’ukuvuga ngo: Rudasumbwa, Pontifex n’ukuvuga ngo: uwukora ikiraro (igitarurwa, iteme, faiseur de pont mu gifransa) bacako mu gushika iyo baja. Mu kirundi c’ukuri twovuga ko yari umukandizi ku mana. Iri jambo Maximus Pontifex, niryo ryavyaye iryo tuzi rikoreshwa mu rurimi rw’igifransa ngo: Souverain Pontife. Ariko umurongo wo wavuze ngo: Uwo mugore yambaye impuzu z’inyambarabami, n’iz’agahama. Iz’agahama rero zo zashobora kwambara ibikomangoma vy’umwami. Robe%20rouge%20a%20plumesKuri iyi foto, uwu mukobwa yambaye ikanzo y’agahama gasa n’impuzu z’ibikomangoma vy’umwami wa kera w’abaroma. Ariko abo bandi bo ntibari ba Maximus Pontifex, bari ba Pontifex gusa. N,ukuvuga ko nabo bashobora kuvugira abantu ku mana, canke bagashigikira umwami mu masengesho.

Tugaruke ku vyahishuwe 17: 4 rero: N’ukuvuga ko Yesu yeretse intumwa Yohani ko kw’isi hategerezwa kuzoboneka ishengero rikora nk’ishengero rya gipagani ry’i Roma, rikambara imyambaro yibutsa ubupagani bw’i Roma, kandi iryo shengero rikazokora, rigatunganirwa, gushitsa ku musi rizocirirwa ko iteka, bigatangaza abari baryizeye, abo ryari ritungishije, n’abo bose bagendera mu gitutu caryo. Muri iyo saha ya nyuma, ivyago bizoca aho batari bavyiteze. Ivyanditswe navyo bivuga biti: Kuko yibwira mu mutima, ngo: Mvyagiye nd’umwamikazi, sinzobona amaborogo na gatoyi, nico gituma ivyago vyiwe vyose bizoza ku musi umwe, urupfu n’amaborogo, n’amapfa, kand’azotongozwa umuriro, kuko umwami Imana amuciriyekw’iteka (Ivyahishuwe 18: 7-8). Kand’abami bo kw’isi, abasambana nawe, bagasangira nawe ibihinda vyiwe, bazomuririra, bamuvugirize amaruru, aho bazobonera umwotsi wo kuyigizwa kwiwe, bahagaritswe no gutinya ugushinyagurirwa kwiwe, bati n’ibara, n’ibara, ewe wa gisagara gihambaye, Babuloni wa gisagara c’inkomezi, kuko mw’isaha imwe, iteka uciriweko rigushitseko (Ivyahishuwe 18: 9-10).

Ni mwaba mwasomye wa mugani w’umutunzi n’umukene Lazaro, hariho ijambo riteye agahinda Yesu yabwiye uwo mukungu yambaye inyambarabami n’izera nziza nziza. Bafise ivya Mose n’abavugishwa n’Imana ni babumvire… Nibatumvira Mose n’abavugishwa n’Imana, ntibazemera nah’umuntu yozuka mu bapfuye (Luka 16: 29, 31). Ibi birerekana ko uko twirengangiza kwiga ubuhanuzi no kubukurikiza, tuba turiko turikururira ishavu ry’Imana.etude%20de%20la%20bible%20guadadvent2 Erega, kuk’ufise umutima ukomantaye utihana, wirindiriza ishavu ry’Imana, rizoba ku musi w’ishavu, aho amateka abereye y’Imana azohishurwa, izokwishura umuntu wese ibikwiranye n’ivyo yakoze (Abaroma 2: 5-6. Intumwa Paulo arabivuze neza. S’amazu azoturirwa gusa, n’abantu bose bayasengeramwo bikabibagiza guserangura ubuhanuzi no kubukurikiza. Urabona ko Paulo avuze ngo:  »izokwishura umuntu wese ibikwiranye n’ivyo yakoze ». Abavugabutumwa bazoba bararangije akazi kabo, Babuloni izoba yararonse igihe gikwiriye co kwihana. campagne2_largeNiho rero, muri iyo saha ya nyuma, abakozi b’Imana bazovuga bati: Twagerageje kuvura Babuloni, ariko ntihakize; reka tuhahebe, umuntu wese ni yisubirire mu gihugu cabo, kuko iteka haciriweko rishitse no mw’ijuru, rigiye hejuru gushitsa no mu bicu (Yeremiya 51: 9).

Wumva ushaka kuvugwa ingwara ikigendeka, ugakira ivyago vy’i Babuloni? Ntutinye, canke ngo uhigime gusohoka muri Babuloni, kuko amarembo aracuguruye, kandi umwami Yesu nawe yiteguye kukwakira. Aravuga ati: Uwoza kuri jewe sinzomuhinda na gatoyi (Yohani 6: 37. Amour-de-JESUS Arasemerera atigarura ati: Bantu banje,ni muve iwe,kugira ngo mwoye gufatanya n’ivyaha vyiwe, mwoye guhabwa ku vyago vyiwe. Kukw’ivyaha vyiwe vyarundanijwe bigashika kw’ijuru, kand’Imana yibutse ibicumuro vyiwe (Ivyahishuwe 18: 4-5).

Nta we ntunze urutoke, ijambo ry’Imana niryo ryivugiye ivyo!  Abo nkunda bose, ndabakankanira nkabakangira, nuko gir’umwete wihane (Ivyahishuwe 3: 19).

NTIWIBAGIRE GUSOMA IJAMBO RY’IMANA IMISI YOSE. RABA HARIYA HEPFO

Publié dans : Non classé |le 25 novembre, 2010 |Pas de Commentaires »

Vous pouvez laisser une réponse.

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire