Archive pour février, 2009

IBIHE VYO GUHIMBAZ’IZINA RY’IMANA

INDIRIMBO YO GUHIMBAZ’IMANA

1. Har’igihugu ciza cyane, twasezeraniwe n’Imana,

Tugitegereje twizera, ko Data akitubonereza

Aheza mw’ijuru, tuzahurirayo bagenzi

Aheza mw’ijuru, tuzahurirayo bagenzi.

2. Tuzaririmbira mw’ijuru, indirimbo z’abanyahirwe,

Ntituzongera kubabara, tuzaba dushiz’agahinda

3.Tuzasingiza Data cyane, ku mbabazi yatugiriye

No ku buntu bg’urukundo rwe, n’imigisha yatwungukiye.

Ushobora kuraba iyi ndirimbo kuri video hano ariko wirinde kurangazwa n’ibindi biri kuri iyi video, kuko uri mu masengesho: http: www.youtube.com/watch?v=cRWu3C2Im04&feature=related

ZABURI YO GUSHIMA IMANA (Zaburi 103: 1-3)

Mutima wanjye, himbaz’Uwiteka

Mwa bindimo mwese (namwe ibiri muri jewe vyose) muhimbaze izina rye ryera

Mutima wanje humbaz’Uwiteka

Ntiwibagire ivyiza yakugiriye vyose.

Ni we ubabarira ivyo wakiraniwe vyose (Niwe aguharira ivyaha vyawe vyose)

Agakiza ingwara zawe zose

DUSENGE

Ndagushima Mwami kuko wemeye kumpa aka kanya keza ko guhura n’ijambo ryawe kuri aka kanya. Mbanje kekwinginga ngo umbabarire, jyewe munyavyaha mubi. Aho ugendera abandi basoma ijambo ryawe, canke baryumva rikabaryohera, nanjye ntunyibagirwe, kuko ndi mu bashaka kurikirikiza. Mp’umugisha wawe Nyagasani naraguhisemwo ngo umbere umunezero muri vyose nahose, mw’izina ryera rya Yesu. Amen.

DUSOME IJAMBO RY’IMANA : 1Petero 4:3

Kuko igihe cashize cyari gihagije co gukora ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z’isoni nke, no kurarikira no kunywa inzoga nyinshi, no kugira ibiganiro bibi no gusinda, n’imigenzo izira cyane y,abaseng’ibishushanyo.

TWIGE IJAMBO RY’IMANA

Mwibuke ko wa mugani ngo: Nkuko imbwa isubira ku vyo yarutse, nuko n’igipfu gisubira ku bupfu bwaco (Imigani 26: 11). Mwene Data usoma ubu butumwa  bwiza wihangane ntuzasubire mu migenzo y’abapagani wahozemo kera. Komez’urugendo Yesu akomeze nawe kuguhishurira amayira yiwe. Aravuga ati: Muzanshaka mumbone, ni mundhakana umutima wanyu wose (Yeremiya 29: 13).

Publié dans:Non classé |on 27 février, 2009 |3 Commentaires »

KUKI TWAFUNGUYE PAROISSE TWIHANE?

KUKI TWAFUNGUYE PAROISSE TWIHANE?

Hari impamvu nyinshi zatumye dufungura iyi paroisse kuri internet:

-Gukomeza ukwizera kwa bene wacu

-Guhuza ivyiyumviro vy’abakristu bavuga indimi zo mu biyaga binini,

-Gutez’imbere ivugabutumwa kuri internet mu ndimi z’i wacu

-Gukomeza umuvukano muri Kristu ku bizera Kristu bose bakomoka mu bihugu vyacu.

Ariko impamvu nyamukuru n’ukugira ngo abantu bose bumva ururimi rw’ikirundi n’ikinyarwanda, bashobore kwiga ijambo ry’Imana mu mutekano. Iyi paroisse ikorera kuri internet, ntitegekwa na diyosezi canke irindi shirahamwe ry’idini. Umuntu wese yemerewe kwandikira Paroisse ivyo yipfuza kumenya. Uwuzobona iyi paroisse wese akwiye kuyimenyesha abandi bantu bumva uru rurimi. Ni haba hari ico mubona twokora kugirango paroisse iryohere abayigendera kuri uru ruganiriro, ni mubitumenyeshe.

Mu kurungika ibibazo canke ivyipfuzo vyawe, raba aha hepfo handitswe ngo  »Laisser un commentaire », noneho wandikemwo ivyo ushaka vyose.

Ni waba ushaka ko ibibazo vyawe bihera mw’ibanga, birungike kuri iyi adresse: paroissetwihane@yahoo.fr

Indirimbo, ugushing’intahe/ubuhamya, gusaba amasengesho, intererano ku migambi ya paroisse, vyose mushobora kubirungika.

Kugirango usome inkuru zose za Paroisse, fyonda aho hejuru kuri PAROISSE TWIHANE.

Murakaze neza muri Paroisse Twihane!

M. Balthasar

Publié dans:Non classé |on 23 février, 2009 |Pas de commentaires »

UZOBIRABISHA AMASO ARIKO NTUZOBIRYAKO (2Abami 7:2)

UZOBIRABISHA AMASO ARIKO NTUZOBIRYAKO

Aya ma jambo araboneka mu gitabo ca 2 c’Abami 7: 2 na 19.

Mperutse kugendera mu rugo rw’umuntu, nsaga ariko araraba za videos z’indirimbo zo guhimbaza Imana. Hari abantu benshi b’incuti ziwe, indirimbo ishize bashiramo ikibwiriza (icigisho). Baraba ivyo vyiza bafadikanije no kuvuga ivyerekeye ubuzima busanzwe, politike, ivy’abagabo n’abagore mu mazu yabo, ivyerekeye amahera, n’ibindi. Akarahure ka vyeri nako ntikigera kava mu ntoke, kugirango baryoshe igiteramo.

Bambajije ico nifuza gufata co kunywa, ndifata kuko nari mbonye ko atari ahantu ho kwicara no kurira no kunywera (Yeremiya 11:8). Noneho batangira kumbaza impamvu nanse kunywa, no kumbaza vyinshi vyerekeye indirimbo bari bamaze kwumva, ivuga ngo  »Dore araje ku bicu, kandi ijisho ryose rizamubona ».

Babivuga babipinga, berekana ko umunezero w’isi ar’ukurya no kunywa ivyacu tukiriho. Ariko umugore umwe yari muribo yahavuye atekereza abona neza ko abo bantu bavuga ivyo bishakiye, batazi  ibizoba ejo. Jewe nababwiye nti: Ivyanditswe bizoshika, n’ubwo mwobihakana mwese ntacobuza ko bisohora,  »Yesu azagaruka, kand’araje vuba ».

Ijambo ry’Uhoraho rero rinzako mpejeje kuva muri iyo nzu ngo: Bazobirabisha amaso ariko ntibazobiryako. Ndavyiyumviriye nsaga nivyo koko. Imana igiye gukora ibitangaza vuba, abana b’Imana batahe i budapfa, abakinishije imiburo nabo bazorimbuka. Soma inkuru iboneka mu gitabo ca 2 c’Abami urabe ukuntu ibintu bishobora guhinduka vuba ku buryo tutavyiteze.

Zirya video tubona, ayo maradiyo yose avuga ubutumwa bwiza, amatereviziyo avuga ijambo ry’Imana n’ibindi binyamakuru, n’uburyo burashe Imana yashatse gushiraho muri ibi bihe vya nyuma ngo yinginge abantu b’intumva banse no kwinjira mu nsengero, ejo ntibazovuge ngo ntibavyumvise. Nta bandi bahanuzi bazongera gutumwa ku bwoko bw’ibigaba bw’iki gihe.

Muzoza mwumva n’amatwi yanyu, ariko ntimuzotahura, muzorabisha amaso, kandi ntimuzobona, kuko imitima y’aba bantu ikomantaye cane, bizivye amatwi n’amaso, kugirango ni baraba ntibabone, ngo ni bumvisha amatwi yabo ntibatahure, kugirango ntibihane ngo ndabakize. Umuntu yoza avuga ibisunitswe n’umuyaga, agatangura kuvug’ibinyoma ati: mbafitiye urwarwa na divayi,  we yovuga nk’umuhanuzi mukamwumvira! (Ivyakozwe n’intumwa 28: 26-27; Mika 2: 11)

Ariko twebwe, ibi bintu tuvuga muri ikigihe, ntabwo tubivugishwa n’urwarwa, canke agahimbo k’amahera. Sitwe tuvyituma, tubihabwa na Mpwemu yakoreshej’ abahanuzi kuva na kera. Kubavyumva bakabikunda bakisubirako, bibabera umugisha. Ku babihakana namwe: MUZOBIRABISHA AMASO ARIKO NTIMUZOBIRYAKO (2Abami 7: 19). Uhoraho aravuga ati: Sinshaka kubon’urupfu rw’uwupfuye. Ni mwihane rero mubeho! (Ezekiyeli 18: 32)

Miburo Balthasar

Publié dans:Non classé |on 20 février, 2009 |Pas de commentaires »

IJWI RY’UBUHANUZI

IJWI RY'UBUHANUZI
hompg

IJWI RY’UBUHANUZI
ISHURI RYA BIBILIYA
MWIPOSTA
(Bible Lessons in Kirundi)

 

ICIGWA CA 1

ICIGWA CA 2

ICIGWA CA 3

ICIGWA CA 4

ICIGWA CA 5

ICIGWA CA 6

ICIGWA CA 7

ICIGWA CA 8

ICIGWA CA 9

ICIGWA CA 10

ICIGWA CA 11

ICIGWA CA 12

ICIGWA CA 13

ICIGWA CA 14

ICIGWA CA 15

ICIGWA CA 16

ICIGWA CA 17

ICIGWA CA 18

ICIGWA CA 19

ICIGWA CA 20

ICIGWA CA 21

ICIGWA CA 22

ICIGWA CA 23

ICIGWA CA 24

ICIGWA CA 25

ICIGWA CA 26

ICIGWA CA 27

ICIGWA CA 28

ICIGWA CA 29

ICIGWA CA 30

ICIGWA CA 31

ICIGWA CA 32

 

 

© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.

Publié dans:Non classé |on 12 février, 2009 |Pas de commentaires »

AMATANGAZO YA PAROISSE TWIHANE

Amatangazo ya PAROISSE Twihane

19 Ruheshi 2009._Kubera ibibazo vyatewe n’abantu barazwa ishinga no kudurumbanya umurimo w’Imana batwihishamwo baciye mu madini no mu turere, Paroisse Twihane iramenyesha ko ifise uburenganzira bwo guhagarika ivyigisho vyayo ku munywanyi wayo uw’ariwe wese, mugihe ibona ko abangamiye umutekano w’abandi banywanyi. Ni kubera izo mpamvu  twahagaritse ivyigisho ku bantu bamwe kuva kw’igenekerezo rya 19 Ruheshi 2009. Ni haba hari uwiyumvira ko arenganijwe, azotwandikira, kugira ngo akomeze kuronka ivyigisho. Ng’iyi adresse yacu, mugihe woshaka kutwandikira: paroissetwihane@yahoo.fr. Ushaka kubisaba mu gifransa canke mu congereza, andikira tremblay.francoise@yahoo.ca.

29 Munyonyo 2009._ Paroisse Twihane irashaka ko muyimennyesha mu batayizi, kandi mugasiga ivyiyumviro vyanyu  musi y’ivyigisho. Kugirango usome icigisho ushaka, soma neza mu nkingi y’i buryo, urabona urutonde rw’ivyigisho.

29 Munyonyo 2009_ Ubuyobozi bwa Paroisse twihane burabamenyesha ko ivyigisho vyo ku gitabo c’Ivyahishuwe bitararangira, mwihangane biri mu nzira.

14 Ndamukiza/Mata_ Paroisse Twihane irakeneye abasobanura ivyigisho vy’igitabo c’Ivyahishuwe mu gifransa, ku buryo bwihutigwa. Umugambi wacu, n’uko twaba twarangije kwiga iki gitabo cose  mu kwezi kwa cumi na rimwe uyu mwaka. Dusigaje mwo ibice 7 gusa. Hazoba hasigaye kubikubira mu gitabo kimwe, kizoshobora gufasha abazovuka hanyuma, Yesu ni yaba ataraza. Vyaba byiza cyane habonetse n’ababihindura mu congereza canke urundi rurimi. S’igikorwa c’umuntu umwe gusa, tuzobisabikanya, kandi bizokunda. Bamwe mbere bashaka gutangura vuba.

Aho uzosomera iri tangazo hose, uze wumve ko tugukeneye muri uwu murimo. Idini ntirikubere inzitizi, uwo s’umurimo w’idini, twakoreye Imana dufatanye mu nda kuva mu ntangiriro, tuva mu bihugu atari bimwe, mu ndimi atari zimwe, no mu moko atar’amwe. Nico catumye uwu murimo uter’imbere, ijambo ry’Imana ryageze ku bavuga igifransa, icongereza, ikiespanyole, ikirundi n’ikinyarwanda. Ivy’amadini navyo, ni twamenye bamwe n’amadini yabo ay’ari yo, ariko batwandikira bavuga ko bakunda kumva ivya Yesu.

15 Ndamukiza/ Mata- Kuva ubu, murashobora kuronka gusengana na twe imisi yose no kwiga ijambo ry’Imana. Twabanje kubaha amasengesho yo mu gitondo, mugabo vuba muzoronka n’amasengesho yo ku mugoroba.

Publié dans:Non classé |on 12 février, 2009 |Pas de commentaires »

TWIGE IVYAHISHUWE 2: 1-7

Ibaruwa yarungikiwe itorero ry’i Efeso

Wandikire marayika w’itorero ryo muri Efeso uti:  »Ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw’iburyo, akagendera hagati y’ibiterekwako amatabaza birindwi by’izahabu aravuga aya magambo ati:  »Nzi imirimo yawe, n’umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, n’uko wagenzuye abiyita intumwa atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanje ntiwacogora. Ariko rero mfite ico nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa  wihane, ukore imirimo nk’iya mbere kuko n’utabikora nzaza aho uri, nkure igitereko cy’ itabaza ryawe ahacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y’Abanikolayiti, iyo najye nanga. Ufite ugutwi ni yumve ivyo Umwuka abwira amatorero.  »Unesha nzamuha kurya ku mbuto z’igiti c’ubugingo kiri muri Paradiso y’Imana.

Twarize ko marayika bisobanurango  »uwushikiriza ubutumwa ». Iri baruwa hamwe n’ayandi, yarungikiwe amashengero, kuko niyo yarafise umurimo wo gushikiriza ubutumwa bwiza mu turere/mu ntara yarimwo: Dushobora kuvuga rero mu yandi majambo ngo: Andikira ishengero rimpagarariye muri Efeso. Efeso n’ukuvuga  »ikintu c’agaciro, canke  »c’akaror’uhore ». Kando nkako iryo torero ryari ryarabaye rurangiranwa mu kuyoboka Umwami Yesu. Dusoma aya magambo mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso ngo: Ndabandikiye mwebwe abera bari muri Efeso bizera Kristo Yesu… Nico gituma nanjye maze kwumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose, mbasengera ku Mana, igihe cose, nkabasengera ntahengeshanya, ngo Imana y‘Umwami wacu Yesu-Kristo, ariyo Data wa twese w’icyubahiro ibahe Umwuka w’ubwenge no guhishurirwa…. (Abefeso 1: 1, 15-17).

Ibindi womenya, n’uko mu mvugo y’ubuhanuzi bwa Bibiliya,  Efeso  igereranywa n’ishengero rya mbere ryo mu gihe c’intumwa, n’ukuvuga kugeza hafi mu mwaka w’100 nyuma y’ivuka rya Yesu. Nico gituma, mugomba kumenya ko itorero ryose ryo muri ariya matorero arindwi yo mu gitabo c’Ivyahishuwe, ryabayeho mu ntara / mu karere barivugamwo. Rigaca rigereranya na none imibereho y’itorero mu gihe runaka co mu mateka y’isi. Tuvuge ko muri iki gihe tugeze mu bihe bisa n’uko itorero ry’i Laodikeya ryari rimeze, kuko tugeze mu bihe vya nyuma vy’amateka y’itorero ry’Imana. Ni nazo mpamvu Yesu yiyerekanye afise inyenyeri zirindwi mu kuboko kw’i buryo, akagendera hagati y’ibiterekwako amatara.  Kuko  »Dore inyenyeri indwi nizo babamarayika b’ayo matorero arindwi, nayo ibiterekwako amatara n’ayo matorero arindwi (Ivyah. 1: 20):  Mu mvugo yo mu buhanuzi, Yesu arerekana ko ubuzima bw’abavugabutumwa bo mu matorero arindwi yar’abufise mu ntoke, kandi kugeza no ku mperuka, azohora acunze ishengero ryiwe.

Aya matorero arindwi yar’atonze ku muhanda umwe. Irya mbere ryaro i Efeso, iry’indwi ryari i Laodikiya. Noneho wa muhanda ugeze i Laodikiya ugaca wisaturamwo kabiri, ishami rimwe rikazamuka, irindi rikamanuka. Laodikiya navyo bisobanura ngo: Gucira abantu urubanza. Kandi koko igihe ni gito bamwe bakazafat’inzira izamuka abandi bakazafata iyimanuka. Burya urya murongo wo muri Yohana 3: 16, ntaco ubabwira? 

Uru rwandiko rurerekana ko Yesu na  Paulo bavuga bahuza. Yesu, mu kuvuga ngo:  »Wagenzuye abiyita intumwa atarizo » yerekanye neza rwose ko ivyo Paulo yavuze kw’itorero ry’i Efeso ko kwari ukuri ngo: Mwirinde ubwanyu, murinde ubusho (umukuku, umukumbi) bwose Umwuka Wera yabashinze ngo muburinde, kugirango murinde itorero ry’Imana iryo yaguze amaraso yayo. Nzi yuko ninamara kuvaho, amasega, (amabingira) aryana azinjira muri mwebwe ntazababarira umukuku/ umukumbi. Kandi muri mwe hazaduka abantu bavugira ibigoramye, kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo, N’uko rero mube maso… (Ivyak. 19: 28-31). 

Iri torero ngo ryararenganijwe ariko ntiryacogora. Iki nico Umwami Yesu yifuza ku matorero yacu yose, no kuri buri muntu ku giti cye. Ni vyo bizatumwa tugira agaciro nka Efeso mu maso ya Yesu.

Iri torero ryageze aho rireka urukundo rwaryo rwa mbere. Ryaba se ryaribagiye gusengera abarirenganya? Yego nta vyera ngo de! Buriya, mujye mumenya ko tur’abantu buntu, Itorero ry’i Efeso Yesu yarihaye amanota meza, ariko aza kurigayira ako kantu katumye urukundo rudakomeza kururumba/kugurumana  mu mitima. Erega ngo  »Urugamba rushize kera, ngo ruhemur’intwari’. Ariko Yesu n’ubwo yarigaye, ngo yarabonye ukuntu rikomeza kugwanya ibinyoma vy’abayoboke ba Nikola (Abanikolayiti). Ni naho ryazakura imbaraga  zo kunesha. Ntawarenganya iri torero kuko buriya ngo  »hagwa uwuhagaze ». Iri torero, Kristo aribonamwo ukunesha, kuko niryo ryavuyemo Simurna, ariryo torero rya mbere ryaronse amanota 100%. Tuzabiraba ubutaha.

Mukurangiza, Kristo yemeye ko uwuzatsinda azarya ku mbuto z’igiti/ki vyamwa vy’igiti c’ubugingo kiri muri Paradiso y’Imana. Kuko i Efeso, har’abapagani bakabuhariwe, baseng’ibiti babizeyemwo ubuzima. Akebura itorero ryiwe ko ariwe giti c’ ubugingo co muro Paradiso y’Imana, kuko  yaranavuze ngo: Uwumuriye ntabona urupfu rw’iteka ryose (Yohani 6: 54). Iki giti c’ubugingo caravuzwe kenshi, ariko cateye urujijo abantu benshi twebwe tuzakiga naco, mu byigisho bikurikira. Kiravugwa mw’ Itanguriro 3: 22-24, Ezekiyeli 47: 12,  Ivyahishuwe 22: 2 na 14.).

Reka duhagararire ngaha rero, Uhoraho abana namwe mwese!.

Muhamagare abandi dusangire ijambo ry’Imana! Amen.

 

 

.

Publié dans:Non classé |on 10 février, 2009 |Pas de commentaires »

DUHIMBAZ’IMANA MU NDIRIMBO

Indirimbo zose ziri mu kinyarwanda.

_______________________________________

Soko y’imigisha

Ijwi: fyonda aha/kanda hano:

http://www.cyberhymnal.org/htm/c/o/comethou.htm

1.

Ngw’ino Sôko y’umugisha, Mp’umutim’ugukunda,

Migez’idakama myiza, Tugusingize twese

Unyigishe kukuramy’iteka, Kandi meny’ubwiza bwawe,

Kwiringir’ubwami bwawe , Kunyuzuz’urukundo

2.

Nshirahw’icibutso canjye, Ni ho ngeze kubwawe

Ndizeye yuk’uzanjyana, Nger’i waw’amahoro

Yesu yantaruye nazimiye, Nari ndi kure y’Imana,

Ashaka kunkiz’urupfu, Yatanz’ubugingo bwe

3. 

Ndi mu bwishyu bwawe Mwami,  Bg’imbabaz’ungiriye

Nyigiza bugufi bwawe, Mmeny’urukundo rwawe.

Ngoswe n’ibingerageza byinshi, Ngo ndek’iyo Mana nkunda,

Akir’ubugingo bwanjye, Undinde nkire rwose.

Publié dans:Non classé |on 9 février, 2009 |1 Commentaire »

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire